ایزوتوپ‌های پرومتیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عنصر پرومتیم با عدد اتمی ۶۱، یک عنصر مصنوعی است که فاقد ایزوتوپ پایدار در طبیعت است. در نتیجه جرم اتمی استاندارد برای آن تعریف نمی‌شود. نخستین ایزوتوپ این عنصر سال ۱۹۴۵ میلادی تولید و ردیابی شدند. تاکنون ۳۸ ایزوتوپ از این عنصر شناسایی شده است که در این میان پایدارترین ایزوتوپ ۱۴۵Pm با نیمه عمر ۱۷٫۷ سال است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین
excitation energy
126Pm 61 65 ۱۲۵٫۹۵۷۵2(54)# 0.5# s
127Pm 61 66 ۱۲۶٫۹۵۱۶3(64)# 1# s ۵/۲+#
128Pm 61 67 ۱۲۷٫۹۴۸۴2(43)# 1.0(3) s β+ 128Nd ۶+#
p 127Nd
129Pm 61 68 ۱۲۸٫۹۴۳۱6(43)# 3# s [>200 ns] β+ 129Nd ۵/۲+#
130Pm 61 69 ۱۲۹٫۹۴۰۴5(32)# 2.6(2) s β+ 130Nd (۵+,۶+,۴+)
β+, p (rare) 129Pr
131Pm 61 70 ۱۳۰٫۹۳۵۸7(21)# 6.3(8) s β+, p 130Pr ۵/۲+#
β+ 131Nd
132Pm 61 71 ۱۳۱٫۹۳۳۷5(21)# 6.2(6) s β+ 132Nd (۳+)
β+, p (5×10−5%) 131Pr
133Pm 61 72 ۱۳۲٫۹۲۹۷8(5) 15(3) s β+ 133Nd (۳/۲+)
133mPm 130.4(10) keV 10# s β+ 133Nd (۱۱/۲-)
IT 133Pm
134Pm 61 73 ۱۳۳٫۹۲۸۳5(6) 22(1) s β+ 134Nd (۵+)
134mPm 0(100)# keV ~5 s IT 134Pm (۲+)
135Pm 61 74 ۱۳۴٫۹۲۴۸8(6) 49(3) s β+ 135Nd (۵/۲+,۳/۲+)
135mPm 50(100)# keV 40(3) s β+ 135Nd (۱۱/۲-)
136Pm 61 75 ۱۳۵٫۹۲۳۵7(8) 107(6) s β+ 136Nd (۵-)
136mPm 130(120) keV 47(2) s β+ 136Nd (۲+)
137Pm 61 76 ۱۳۶٫۹۲۰۴۷9(14) 2# min β+ 137Nd ۵/۲+#
137mPm 150(50) keV 2.4(1) min β+ 137Nd ۱۱/۲-
138Pm 61 77 ۱۳۷٫۹۱۹۵۴8(30) 10(2) s β+ 138Nd ۱+#
138mPm 30(30) keV 3.24(5) min β+ 138Nd ۵-#
139Pm 61 78 ۱۳۸٫۹۱۶۸۰4(14) 4.15(5) min β+ 139Nd (۵/۲)+
139mPm 188.7(3) keV 180(20) ms IT (99.83%) 139Pm (۱۱/۲)-
β+ (.17%) 139Nd
140Pm 61 79 ۱۳۹٫۹۱۶۰4(4) 9.2(2) s β+ 140Nd ۱+
140mPm 420(40) keV 5.95(5) min β+ 140Nd ۸-
141Pm 61 80 ۱۴۰٫۹۱۳۵۵5(15) 20.90(5) min β+ 141Nd ۵/۲+
141m1Pm 628.40(10) keV 630(20) ns ۱۱/۲-
141m2Pm 2530.9(5) keV >۲ µs
142Pm 61 81 ۱۴۱٫۹۱۲۸۷4(27) 40.5(5) s β+ 142Nd ۱+
142mPm 883.17(16) keV 2.0(2) ms IT 142Pm (۸)-
143Pm 61 82 ۱۴۲٫۹۱۰۹۳3(4) 265(7) d β+ 143Nd ۵/۲+
144Pm 61 83 ۱۴۳٫۹۱۲۵۹1(3) 363(14) d β+ 144Nd ۵-
144m1Pm 840.90(5) keV 780(200) ns (۹)+
144m2Pm 8595.8(22) keV ~۲٫۷ µs (۲۷+)
145Pm 61 84 ۱۴۴٫۹۱۲۷۴9(3) 17.7(4) a EC 145Nd ۵/۲+
α (۲٫۸×10−7%) 141Pr
146Pm 61 85 ۱۴۵٫۹۱۴۶۹6(5) 5.53(5) a EC (66%) 146Nd ۳-
β- (34%) 146Sm
147Pm[n ۴] 61 86 ۱۴۶٫۹۱۵۱۳۸5(26) 2.6234(2) a β- 147Sm ۷/۲+
148Pm 61 87 ۱۴۷٫۹۱۷۴۷5(7) 5.368(2) d β- 148Sm ۱-
148mPm 137.9(3) keV 41.29(11) d β- (95%) 148Sm ۵-,۶-
IT (5%) 148Pm
149Pm[n ۴] 61 88 ۱۴۸٫۹۱۸۳۳4(4) 53.08(5) h β- 149Sm ۷/۲+
149mPm 240.214(7) keV ۳5(3) µs ۱۱/۲-
150Pm 61 89 ۱۴۹٫۹۲۰۹۸4(22) 2.68(2) h β- 150Sm (۱-)
151Pm[n ۴] 61 90 ۱۵۰٫۹۲۱۲۰7(6) 28.40(4) h β- 151Sm ۵/۲+
152Pm 61 91 ۱۵۱٫۹۲۳۴۹7(28) 4.12(8) min β- 152Sm ۱+
152m1Pm 140(90) keV 7.52(8) min ۴-
152m2Pm 250(150)# keV 13.8(2) min (۸)
153Pm 61 92 ۱۵۲٫۹۲۴۱۱7(12) 5.25(2) min β- 153Sm ۵/۲-
154Pm 61 93 ۱۵۳٫۹۲۶۴6(5) 1.73(10) min β- 154Sm (۰٬۱)
154mPm 120(120) keV 2.68(7) min β- 154Sm (۳٬۴)
155Pm 61 94 ۱۵۴٫۹۲۸۱0(3) 41.5(2) s β- 155Sm (۵/۲-)
156Pm 61 95 ۱۵۵٫۹۳۱۰6(4) 26.70(10) s β- 156Sm ۴-
157Pm 61 96 ۱۵۶٫۹۳۳۰4(12) 10.56(10) s β- 157Sm (۵/۲-)
158Pm 61 97 ۱۵۷٫۹۳۶۵6(14) 4.8(5) s β- 158Sm
159Pm 61 98 ۱۵۸٫۹۳۸۹7(21)# 1.47(15) s β- 159Sm ۵/۲-#
160Pm 61 99 ۱۵۹٫۹۴۲۹9(32)# 2# s β- 160Sm
161Pm 61 100 ۱۶۰٫۹۴۵۸6(54)# 700# ms β- 161Sm ۵/۲-#
162Pm 61 101 ۱۶۱٫۹۵۰۲9(75)# 500# ms β- 162Sm
163Pm 61 102 ۱۶۲٫۹۵۳۶8(86)# 200# ms β- 163Sm ۵/۲-#
  1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
  2. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
  3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ محصول شکافت

منابع[ویرایش]