ایزوتوپ‌های هولمیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فلز هولمیم دارای تنها یک ایزوتوپ پایدار ۱۶۵Ho است. همچنین از بین ایزوتوپ‌های کشف شده این عنصر پایدارترین آن ۱۶۳Ho با نیمه عمر ۴٬۵۷۰ سال است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
140Ho 67 73 ۱۳۹٫۹۶۸۵4(54)# 6(3) ms ۸+#
141Ho 67 74 ۱۴۰٫۹۶۳۱0(54)# 4.1(3) ms (۷/۲-)
141mHo 66(2) keV ۶.4(8) µs (۱/۲+)
142Ho 67 75 ۱۴۱٫۹۵۹۷7(54)# 400(100) ms β+ 142Dy (6 to ۹)
p 141Dy
143Ho 67 76 ۱۴۲٫۹۵۴۶1(43)# 300# ms
[>200 ns]
β+ 143Dy ۱۱/۲-#
144Ho 67 77 ۱۴۳٫۹۵۱۴8(32)# 0.7(1) s β+ 144Dy
β+, p 143Tb
145Ho 67 78 ۱۴۴٫۹۴۷۲0(32)# 2.4(1) s β+ 145Dy (۱۱/۲-)
145mHo 100(100)# keV 100# ms ۵/۲+#
146Ho 67 79 ۱۴۵٫۹۴۴۶4(21)# 3.6(3) s β+ 146Dy (۱۰+)
β+, p (rare) 145Tb
147Ho 67 80 ۱۴۶٫۹۴۰۰6(3) 5.8(4) s β+ 147Dy (۱۱/۲-)
β+, p (rare) 146Tb
148Ho 67 81 ۱۴۷٫۹۳۷۷2(14) 2.2(11) s β+ 148Dy (۱+)
148m1Ho 400(100)# keV 9.49(12) s β+ (99.92%) 148Dy (۶)-
β+, p (.08%) 147Tb
148m2Ho 690(100)# keV 2.35(4) ms (۱۰+)
149Ho 67 82 ۱۴۸٫۹۳۳۷۷5(20) 21.1(2) s β+ 149Dy (۱۱/۲-)
149m1Ho 48.80(20) keV 56(3) s β+ 149Dy (۱/۲+)
149m2Ho 7200(350) keV >=100 ns
150Ho 67 83 ۱۴۹٫۹۳۳۴۹6(15) 76.8(18) s β+ 150Dy ۲-
150m1Ho -10(50) keV 23.3(3) s β+ 150Dy (۹)+
150m2Ho ~8000 keV 751 ns
151Ho 67 84 ۱۵۰٫۹۳۱۶۸8(13) 35.2(1) s β+ (78%) 151Dy ۱۱/2(-)
α (۲۲٪) 147Tb
151mHo 41.0(2) keV 47.2(10) s α (۷۷٪) 147Tb ۱/۲(+)
β+ (22%) 151Dy
152Ho 67 85 ۱۵۱٫۹۳۱۷۱4(15) 161.8(3) s β+ (88%) 152Dy ۲-
α (۱۲٪) 148Tb
152m1Ho 160(1) keV 50.0(4) s ۹+
152m2Ho 3019.59(19) keV ۸.4(3) µs ۱۹-
153Ho 67 86 ۱۵۲٫۹۳۰۱۹9(6) 2.01(3) min β+ (99.94%) 153Dy ۱۱/۲-
α (.۰۵٪) 149Tb
153m1Ho 68.7(3) keV 9.3(5) min β+ (99.82%) 153Dy ۱/۲+
α (.۱۸٪) 149Tb
153m2Ho 2772 keV 229(2) ns (۳۱/۲+)
154Ho 67 87 ۱۵۳٫۹۳۰۶۰2(9) 11.76(19) min β+ (99.98%) 154Dy ۲-
α (.۰۲٪) 150Tb
154mHo 238(30) keV 3.10(14) min β+ (99.99%) 154Dy ۸+
α (.۰۰۱٪) 150Tb
IT (به ندرت) 154Ho
155Ho 67 88 ۱۵۴٫۹۲۹۱۰3(19) 48(1) min β+ 155Dy ۵/۲+
155mHo 141.97(11) keV ۸۸0(80) µs ۱۱/۲-
156Ho 67 89 ۱۵۵٫۹۲۹۸4(5) 56(1) min β+ 156Dy ۴-
156m1Ho 100(50)# keV 7.8(3) min β+ 156Dy (۹+)
IT 156Ho
156m2Ho 52.4(5) keV 9.5(15) s ۱-
157Ho 67 90 ۱۵۶٫۹۲۸۲۵6(26) 12.6(2) min β+ 157Dy ۷/۲-
158Ho 67 91 ۱۵۷٫۹۲۸۹۴1(29) 11.3(4) min β+ (93%) 158Dy ۵+
α (۷٪) 154Tb
158m1Ho 67.200(10) keV 28(2) min IT (81%) 158Ho ۲-
β+ (19%) 158Dy
158m2Ho 180(70)# keV 21.3(23) min (۹+)
159Ho 67 92 ۱۵۸٫۹۲۷۷۱2(4) 33.05(11) min β+ 159Dy ۷/۲-
159mHo 205.91(5) keV 8.30(8) s IT 159Ho ۱/۲+
160Ho 67 93 ۱۵۹٫۹۲۸۷۲9(16) 25.6(3) min β+ 160Dy ۵+
160m1Ho 59.98(3) keV 5.02(5) h IT (65%) 160Ho ۲-
β+ (35%) 160Dy
160m2Ho 197(16) keV 3 s (۹+)
161Ho 67 94 ۱۶۰٫۹۲۷۸۵5(3) 2.48(5) h EC 161Dy ۷/۲-
161mHo 211.16(3) keV 6.76(7) s IT 161Ho ۱/۲+
162Ho 67 95 ۱۶۱٫۹۲۹۰۹6(4) 15.0(10) min β+ 162Dy ۱+
162mHo 106(7) keV 67.0(7) min IT (62%) 162Ho ۶-
β+ (38%) 162Dy
163Ho 67 96 ۱۶۲٫۹۲۸۷۳۳9(27) 4570(25) a EC 163Dy ۷/۲-
163mHo 297.88(7) keV 1.09(3) s IT 163Ho ۱/۲+
164Ho 67 97 ۱۶۳٫۹۳۰۲۳۳5(30) 29(1) min EC (60%) 164Dy ۱+
β- (40%) 164Er
164mHo 139.77(8) keV 38.0(10) min
[37.5(+15-5) min]
IT 164Ho ۶-
165Ho 67 98 ۱۶۴٫۹۳۰۳۲۲1(27) ایزوتوپ پایدار[n ۴] ۷/۲- ۱٫۰۰۰۰
166Ho 67 99 ۱۶۵٫۹۳۲۲۸۴2(27) 26.83(2) h β- 166Er ۰-
166m1Ho 5.985(18) keV 1,200(180) a β- 166Er (۷)-
166m2Ho 190.9052(20) keV ۱۸5(15) µs ۳+
167Ho 67 100 ۱۶۶٫۹۳۳۱۳3(6) 3.003(18) h β- 167Er ۷/۲-
167mHo 259.34(11) keV ۶.0(10) µs ۳/۲+
168Ho 67 101 ۱۶۷٫۹۳۵۵2(3) 2.99(7) min β- 168Er ۳+
168m1Ho 59(1) keV 132(4) s IT (99.5%) 168Ho (۶+)
β- (.5%) 168Er
168m2Ho 143.4(2) keV >۴ µs (۱)-
168m3Ho 192.6(2) keV 108(11) ns ۱+
169Ho 67 102 ۱۶۸٫۹۳۶۸۷2(22) 4.72(10) min β- 169Er ۷/۲-
170Ho 67 103 ۱۶۹٫۹۳۹۶2(5) 2.76(5) min β- 170Er ۶+#
170mHo 120(70) keV 43(2) s β- 170Er (۱+)
171Ho 67 104 ۱۷۰٫۹۴۱۴7(64) 53(2) s β- 171Er ۷/۲-#
172Ho 67 105 ۱۷۱٫۹۴۴۸2(43)# 25(3) s β- 172Er
173Ho 67 106 ۱۷۲٫۹۴۷۲9(43)# 10# s β- 173Er ۷/۲-#
174Ho 67 107 ۱۷۳٫۹۵۱۱5(54)# 8# s
175Ho 67 108 ۱۷۴٫۹۵۴۰5(64)# 5# s ۷/۲-#
  1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
  2. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
  3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  4. Believed to undergo α decay to 161Tb

منابع[ویرایش]