ایزوتوپ‌های هولمیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فلز هولمیم دارای تنها یک ایزوتوپ پایدار ۱۶۵Ho است. همچنین از بین ایزوتوپ‌های کشف شده این عنصر پایدارترین آن ۱۶۳Ho با نیمه عمر ۴٬۵۷۰ سال است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
140Ho 67 73 ۱۳۹٫۹۶۸۵4(54)# 6(3) ms ۸+#
141Ho 67 74 ۱۴۰٫۹۶۳۱0(54)# 4.1(3) ms (۷/۲-)
141mHo 66(2) keV ۶.4(8) µs (۱/۲+)
142Ho 67 75 ۱۴۱٫۹۵۹۷7(54)# 400(100) ms β+ 142Dy (6 to ۹)
p 141Dy
143Ho 67 76 ۱۴۲٫۹۵۴۶1(43)# 300# ms
[>200 ns]
β+ 143Dy ۱۱/۲-#
144Ho 67 77 ۱۴۳٫۹۵۱۴8(32)# 0.7(1) s β+ 144Dy
β+, p 143Tb
145Ho 67 78 ۱۴۴٫۹۴۷۲0(32)# 2.4(1) s β+ 145Dy (۱۱/۲-)
145mHo 100(100)# keV 100# ms ۵/۲+#
146Ho 67 79 ۱۴۵٫۹۴۴۶4(21)# 3.6(3) s β+ 146Dy (۱۰+)
β+, p (rare) 145Tb
147Ho 67 80 ۱۴۶٫۹۴۰۰6(3) 5.8(4) s β+ 147Dy (۱۱/۲-)
β+, p (rare) 146Tb
148Ho 67 81 ۱۴۷٫۹۳۷۷2(14) 2.2(11) s β+ 148Dy (۱+)
148m1Ho 400(100)# keV 9.49(12) s β+ (99.92%) 148Dy (۶)-
β+, p (.08%) 147Tb
148m2Ho 690(100)# keV 2.35(4) ms (۱۰+)
149Ho 67 82 ۱۴۸٫۹۳۳۷۷5(20) 21.1(2) s β+ 149Dy (۱۱/۲-)
149m1Ho 48.80(20) keV 56(3) s β+ 149Dy (۱/۲+)
149m2Ho 7200(350) keV >=100 ns
150Ho 67 83 ۱۴۹٫۹۳۳۴۹6(15) 76.8(18) s β+ 150Dy ۲-
150m1Ho -10(50) keV 23.3(3) s β+ 150Dy (۹)+
150m2Ho ~8000 keV 751 ns
151Ho 67 84 ۱۵۰٫۹۳۱۶۸8(13) 35.2(1) s β+ (78%) 151Dy ۱۱/2(-)
α (۲۲٪) 147Tb
151mHo 41.0(2) keV 47.2(10) s α (۷۷٪) 147Tb ۱/۲(+)
β+ (22%) 151Dy
152Ho 67 85 ۱۵۱٫۹۳۱۷۱4(15) 161.8(3) s β+ (88%) 152Dy ۲-
α (۱۲٪) 148Tb
152m1Ho 160(1) keV 50.0(4) s ۹+
152m2Ho 3019.59(19) keV ۸.4(3) µs ۱۹-
153Ho 67 86 ۱۵۲٫۹۳۰۱۹9(6) 2.01(3) min β+ (99.94%) 153Dy ۱۱/۲-
α (.۰۵٪) 149Tb
153m1Ho 68.7(3) keV 9.3(5) min β+ (99.82%) 153Dy ۱/۲+
α (.۱۸٪) 149Tb
153m2Ho 2772 keV 229(2) ns (۳۱/۲+)
154Ho 67 87 ۱۵۳٫۹۳۰۶۰2(9) 11.76(19) min β+ (99.98%) 154Dy ۲-
α (.۰۲٪) 150Tb
154mHo 238(30) keV 3.10(14) min β+ (99.99%) 154Dy ۸+
α (.۰۰۱٪) 150Tb
IT (به ندرت) 154Ho
155Ho 67 88 ۱۵۴٫۹۲۹۱۰3(19) 48(1) min β+ 155Dy ۵/۲+
155mHo 141.97(11) keV ۸۸0(80) µs ۱۱/۲-
156Ho 67 89 ۱۵۵٫۹۲۹۸4(5) 56(1) min β+ 156Dy ۴-
156m1Ho 100(50)# keV 7.8(3) min β+ 156Dy (۹+)
IT 156Ho
156m2Ho 52.4(5) keV 9.5(15) s ۱-
157Ho 67 90 ۱۵۶٫۹۲۸۲۵6(26) 12.6(2) min β+ 157Dy ۷/۲-
158Ho 67 91 ۱۵۷٫۹۲۸۹۴1(29) 11.3(4) min β+ (93%) 158Dy ۵+
α (۷٪) 154Tb
158m1Ho 67.200(10) keV 28(2) min IT (81%) 158Ho ۲-
β+ (19%) 158Dy
158m2Ho 180(70)# keV 21.3(23) min (۹+)
159Ho 67 92 ۱۵۸٫۹۲۷۷۱2(4) 33.05(11) min β+ 159Dy ۷/۲-
159mHo 205.91(5) keV 8.30(8) s IT 159Ho ۱/۲+
160Ho 67 93 ۱۵۹٫۹۲۸۷۲9(16) 25.6(3) min β+ 160Dy ۵+
160m1Ho 59.98(3) keV 5.02(5) h IT (65%) 160Ho ۲-
β+ (35%) 160Dy
160m2Ho 197(16) keV 3 s (۹+)
161Ho 67 94 ۱۶۰٫۹۲۷۸۵5(3) 2.48(5) h EC 161Dy ۷/۲-
161mHo 211.16(3) keV 6.76(7) s IT 161Ho ۱/۲+
162Ho 67 95 ۱۶۱٫۹۲۹۰۹6(4) 15.0(10) min β+ 162Dy ۱+
162mHo 106(7) keV 67.0(7) min IT (62%) 162Ho ۶-
β+ (38%) 162Dy
163Ho 67 96 ۱۶۲٫۹۲۸۷۳۳9(27) 4570(25) a EC 163Dy ۷/۲-
163mHo 297.88(7) keV 1.09(3) s IT 163Ho ۱/۲+
164Ho 67 97 ۱۶۳٫۹۳۰۲۳۳5(30) 29(1) min EC (60%) 164Dy ۱+
β- (40%) 164Er
164mHo 139.77(8) keV 38.0(10) min
[37.5(+15-5) min]
IT 164Ho ۶-
165Ho 67 98 ۱۶۴٫۹۳۰۳۲۲1(27) ایزوتوپ پایدار[n ۴] ۷/۲- ۱٫۰۰۰۰
166Ho 67 99 ۱۶۵٫۹۳۲۲۸۴2(27) 26.83(2) h β- 166Er ۰-
166m1Ho 5.985(18) keV 1,200(180) a β- 166Er (۷)-
166m2Ho 190.9052(20) keV ۱۸5(15) µs ۳+
167Ho 67 100 ۱۶۶٫۹۳۳۱۳3(6) 3.003(18) h β- 167Er ۷/۲-
167mHo 259.34(11) keV ۶.0(10) µs ۳/۲+
168Ho 67 101 ۱۶۷٫۹۳۵۵2(3) 2.99(7) min β- 168Er ۳+
168m1Ho 59(1) keV 132(4) s IT (99.5%) 168Ho (۶+)
β- (.5%) 168Er
168m2Ho 143.4(2) keV >۴ µs (۱)-
168m3Ho 192.6(2) keV 108(11) ns ۱+
169Ho 67 102 ۱۶۸٫۹۳۶۸۷2(22) 4.72(10) min β- 169Er ۷/۲-
170Ho 67 103 ۱۶۹٫۹۳۹۶2(5) 2.76(5) min β- 170Er ۶+#
170mHo 120(70) keV 43(2) s β- 170Er (۱+)
171Ho 67 104 ۱۷۰٫۹۴۱۴7(64) 53(2) s β- 171Er ۷/۲-#
172Ho 67 105 ۱۷۱٫۹۴۴۸2(43)# 25(3) s β- 172Er
173Ho 67 106 ۱۷۲٫۹۴۷۲9(43)# 10# s β- 173Er ۷/۲-#
174Ho 67 107 ۱۷۳٫۹۵۱۱5(54)# 8# s
175Ho 67 108 ۱۷۴٫۹۵۴۰5(64)# 5# s ۷/۲-#
  1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
  2. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
  3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  4. Believed to undergo α decay to 161Tb

منابع[ویرایش]