ایزوتوپ‌های رادیوم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از ایزوتوپ‌های رادیم)

عنصر رادیم به طور طبیعی فاقد ایزوتوپ پایدار است و در نتیجه برای آن هیچ جرم اتمی استانداردی تعریف نمی‌شود. پایدارترین ایزوتوپ رادیم ۲۲۶Ra با نیمه عمر ۱۶۰۰ سال است.

جدول ایزوتوپ ها

نماد نام باستانی Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ‌های دختر[n ۲] اسپین هسته‌ای representative
isotopic
composition
(mole fraction)
range of natural
variation
(mole fraction)
excitation energy
202Ra 88 114 ۲۰۲٫۰۰۹۸9(7) 2.6(21) ms
[0.7(+33-3) ms]
۰+
203Ra 88 115 ۲۰۳٫۰۰۹۲7(9) 4(3) ms α 199Rn (۳/۲-)
β+ (به ندرت) 203Fr
203mRa 220(90) keV 41(17) ms α 199Rn (۱۳/۲+)
β+ (rare) 203Fr
204Ra 88 116 ۲۰۴٫۰۰۶۵۰0(17) 60(11) ms
[59(+12-9) ms]
α (۹۹٫۷٪) 200Rn ۰+
β+ (.3%) 204Fr
205Ra 88 117 ۲۰۵٫۰۰۶۲7(9) 220(40) ms
[210(+60-40) ms]
α 201Rn (۳/۲-)
β+ (rare) 205Fr
205mRa 310(110)# keV 180(50) ms
[170(+60-40) ms]
α 201Rn (۱۳/۲+)
IT (به ندرت) 205Ra
206Ra 88 118 ۲۰۶٫۰۰۳۸۲7(19) 0.24(2) s α 202Rn ۰+
207Ra 88 119 ۲۰۷٫۰۰۳۸0(6) 1.3(2) s α (۹۰٪) 203Rn (۵/۲-,۳/۲-)
β+ (10%) 207Fr
207mRa 560(50) keV 57(8) ms IT (85%) 207Ra (۱۳/۲+)
α (۱۵٪) 203Rn
β+ (.55%) 207Fr
208Ra 88 120 ۲۰۸٫۰۰۱۸۴0(17) 1.3(2) s α (۹۵٪) 204Rn ۰+
β+ (5%) 208Fr
208mRa 1800(200) keV 270 ns (۸+)
209Ra 88 121 ۲۰۹٫۰۰۱۹9(5) 4.6(2) s α (۹۰٪) 205Rn ۵/۲-
β+ (10%) 209Fr
210Ra 88 122 ۲۱۰٫۰۰۰۴۹5(16) 3.7(2) s α (۹۶٪) 206Rn ۰+
β+ (4%) 210Fr
210mRa 1800(200) keV ۲٫۲۴ µs (۸+)
211Ra 88 123 ۲۱۱٫۰۰۰۸۹8(28) 13(2) s α (۹۷٪) 207Rn ۵/2(-)
β+ (3%) 211Fr
212Ra 88 124 ۲۱۱٫۹۹۹۷۹4(12) 13.0(2) s α (۸۵٪) 208Rn ۰+
β+ (15%) 212Fr
212m1Ra 1958.4(5) keV ۱۰.9(4) µs (۸)+
212m2Ra 2613.4(5) keV ۰٫۸5(13) µs (۱۱)-
213Ra 88 125 ۲۱۳٫۰۰۰۳۸4(22) 2.74(6) min α (۸۰٪) 209Rn ۱/۲-
β+ (20%) 213Fr
213mRa 1769(6) keV 2.1(1) ms IT (99%) 213Ra ۱۷/۲-#
α (۱٪) 209Rn
214Ra 88 126 ۲۱۴٫۰۰۰۱۰8(10) 2.46(3) s α (۹۹٫۹۴٪) 210Rn ۰+
β+ (.06%) 214Fr
215Ra 88 127 ۲۱۵٫۰۰۲۷۲0(8) 1.55(7) ms α 211Rn (۹/۲+)#
215m1Ra 1877.8(5) keV ۷.1(2) µs (۲۵/۲+)
215m2Ra 2246.9(5) keV ۱٫۳9(7) µs (۲۹/۲-)
215m3Ra 3756.6(6)+X keV ۰٫۵۵5(10) µs (۴۳/۲-)
216Ra 88 128 ۲۱۶٫۰۰۳۵۳3(9) 182(10) ns α 212Rn ۰+
EC (1×10−8%) 216Fr
217Ra 88 129 ۲۱۷٫۰۰۶۳۲0(9) ۱٫۶3(17) µs α 213Rn (۹/۲+)
218Ra 88 130 ۲۱۸٫۰۰۷۱۴0(12) ۲۵.2(3) µs α 214Rn ۰+
β+β+ (rare) 218Rn
219Ra 88 131 ۲۱۹٫۰۱۰۰۸5(9) 10(3) ms α 215Rn (۷/۲)+
220Ra 88 132 ۲۲۰٫۰۱۱۰۲8(10) 17.9(14) ms α 216Rn ۰+
221Ra 88 133 ۲۲۱٫۰۱۳۹۱7(5) 28(2) s α 217Rn ۵/۲+
CD (1.2×10−10%) 207Pb
14C
222Ra 88 134 ۲۲۲٫۰۱۵۳۷5(5) 38.0(5) s α 218Rn ۰+ Trace[n ۳]
CD (3×10−8%) 208Pb
14C
223Ra Actinium X 88 135 ۲۲۳٫۰۱۸۵۰۲2(27) 11.43(5) d α 219Rn ۳/۲+ Trace[n ۴]
CD (6.4×10−8%) 209Pb
14C
224Ra Thorium X 88 136 ۲۲۴٫۰۲۰۲۱۱8(24) 3.6319(23) d α 220Rn ۰+ Trace[n ۵]
CD (4.3×10−9%) 210Pb
14C
225Ra 88 137 ۲۲۵٫۰۲۳۶۱2(3) 14.9(2) d β- 225Ac ۱/۲+
226Ra Radium[n ۶] 88 138 ۲۲۶٫۰۲۵۴۰۹8(25) 1600(7) y α 222Rn ۰+ Trace[n ۷]
β-β- (به ندرت) 226Th
CD (2.6×10−9%) 212Pb
14C
227Ra 88 139 ۲۲۷٫۰۲۹۱۷۷8(25) 42.2(5) min β- 227Ac ۳/۲+
228Ra Mesothorium 1 88 140 ۲۲۸٫۰۳۱۰۷۰3(26) 5.75(3) y β- 228Ac ۰+ Trace[n ۵]
229Ra 88 141 ۲۲۹٫۰۳۴۹۵8(20) 4.0(2) min β- 229Ac ۵/۲(+)
230Ra 88 142 ۲۳۰٫۰۳۷۰۵6(13) 93(2) min β- 230Ac ۰+
231Ra 88 143 ۲۳۱٫۰۴۱۲2(32)# 103(3) s β- 231Ac (۵/۲+)
231mRa 66.21(9) keV ~۵۳ µs (۱/۲+)
232Ra 88 144 ۲۳۲٫۰۴۳۶4(30)# 250(50) s β- 232Ac ۰+
233Ra 88 145 ۲۳۳٫۰۴۸۰6(50)# 30(5) s β- 233Ac ۱/۲+#
234Ra 88 146 ۲۳۴٫۰۵۰۷0(53)# 30(10) s β- 234Ac ۰+
 1. Abbreviations:
  CD: Cluster decay
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: ایزومر هسته‌ای
 2. Bold for stable isotopes
 3. Intermediate decay product of 238U
 4. Intermediate decay product of 235U
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ Intermediate decay product of 232Th
 6. Source of element's name
 7. Intermediate decay product of 238U

منابع