ایزوتوپ‌های اسمیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فلز اسمیم ۷ ایزوتوپ پایدار طبیعی و ۲۹ ایزوتوپ پرتوزای مصنوعی است که پایدارترین آن ۱۹۴Os با نیمه عمر ۶ سال است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
162Os 76 86 ۱۶۱٫۹۸۴۴3(54)# 1.87(18) ms α 158W ۰+
163Os 76 87 ۱۶۲٫۹۸۲۶9(43)# 5.5(6) ms α 159W ۷/۲-#
β+, p (به ندرت) 162W
β+ (rare) 163Re
164Os 76 88 ۱۶۳٫۹۷۸۰4(22) 21(1) ms α (۹۸٪) 160W ۰+
β+ (2%) 164Re
165Os 76 89 ۱۶۴٫۹۷۶۷6(22)# 71(3) ms α (۶۰٪) 161W (۷/۲-)
β+ (40%) 165Re
166Os 76 90 ۱۶۵٫۹۷۲۶۹1(20) 216(9) ms α (۷۲٪) 162W ۰+
β+ (28%) 166Re
167Os 76 91 ۱۶۶٫۹۷۱۵5(8) 810(60) ms α (۶۷٪) 163W ۳/۲-#
β+ (33%) 167Re
168Os 76 92 ۱۶۷٫۹۶۷۸۰4(13) 2.06(6) s β+ (51%) 168Re ۰+
α (۴۹٪) 164W
169Os 76 93 ۱۶۸٫۹۶۷۰۱9(27) 3.40(9) s β+ (89%) 169Re ۳/۲-#
α (۱۱٪) 165W
170Os 76 94 ۱۶۹٫۹۶۳۵۷7(12) 7.46(23) s β+ (91.4%) 170Re ۰+
α (۸٫۶٪) 176W
171Os 76 95 ۱۷۰٫۹۶۳۱۸5(20) 8.3(2) s β+ (98.3%) 171Re (۵/۲-)
α (۱٫۷٪) 167W
172Os 76 96 ۱۷۱٫۹۶۰۰۲3(16) 19.2(5) s β+ (98.9%) 172Re ۰+
α (۱٫۱٪) 168W
173Os 76 97 ۱۷۲٫۹۵۹۸۰8(16) 22.4(9) s β+ (99.6%) 173Re (۵/۲-)
α (.۴٪) 169W
174Os 76 98 ۱۷۳٫۹۵۷۰۶2(12) 44(4) s β+ (99.97%) 174Re ۰+
α (.۰۲۴٪) 170W
175Os 76 99 ۱۷۴٫۹۵۶۹۴6(15) 1.4(1) min β+ 175Re (۵/۲-)
176Os 76 100 ۱۷۵٫۹۵۴۸1(3) 3.6(5) min β+ 176Re ۰+
177Os 76 101 ۱۷۶٫۹۵۴۹۶5(17) 3.0(2) min β+ 177Re ۱/۲-
178Os 76 102 ۱۷۷٫۹۵۳۲۵1(18) 5.0(4) min β+ 178Re ۰+
179Os 76 103 ۱۷۸٫۹۵۳۸۱6(19) 6.5(3) min β+ 179Re (۱/۲-)
180Os 76 104 ۱۷۹٫۹۵۲۳۷9(22) 21.5(4) min β+ 180Re ۰+
181Os 76 105 ۱۸۰٫۹۵۳۲4(3) 105(3) min β+ 181Re ۱/۲-
181m1Os 48.9(2) keV 2.7(1) min β+ 181Re (۷/۲)-
181m2Os 156.5(7) keV 316(18) ns (۹/۲)+
182Os 76 106 ۱۸۱٫۹۵۲۱۱0(23) 22.10(25) h EC 182Re ۰+
183Os 76 107 ۱۸۲٫۹۵۳۱3(5) 13.0(5) h β+ 183Re ۹/۲+
183mOs 170.71(5) keV 9.9(3) h β+ (85%) 183Re ۱/۲-
IT (15%) 183Os
184Os 76 108 ۱۸۳٫۹۵۲۴۸۹1(14) ایزوتوپ پایدار[n ۴] ۰+ 2(1)×10−4
185Os 76 109 ۱۸۴٫۹۵۴۰۴۲3(14) 93.6(5) d EC 185Re ۱/۲-
185m1Os 102.3(7) keV ۳.0(4) µs (۷/۲-)#
185m2Os 275.7(8) keV ۰٫۷8(5) µs (۱۱/۲+)
186Os[n ۵] 76 110 ۱۸۵٫۹۵۳۸۳۸2(15) ۲.0(11)×1015 a α 182W ۰+ ۰٫۰۱۵9(3)
187Os[n ۶] 76 111 ۱۸۶٫۹۵۵۷۵۰5(15) Observationally Stable[n ۷] ۱/۲- ۰٫۰۱۹6(2)
188Os[n ۶] 76 112 ۱۸۷٫۹۵۵۸۳۸2(15) Observationally Stable[n ۸] ۰+ ۰٫۱۳۲4(8)
189Os 76 113 ۱۸۸٫۹۵۸۱۴۷5(16) Observationally Stable[n ۹] ۳/۲- ۰٫۱۶۱5(5)
189mOs 30.812(15) keV 5.81(6) h IT 189Os ۹/۲-
190Os 76 114 ۱۸۹٫۹۵۸۴۴۷0(16) Observationally Stable[n ۱۰] ۰+ ۰٫۲۶۲6(2)
190mOs 1705.4(2) keV 9.9(1) min IT 190Os (۱۰)-
191Os 76 115 ۱۹۰٫۹۶۰۹۲۹7(16) 15.4(1) d β- 191Ir ۹/۲-
191mOs 74.382(3) keV 13.10(5) h IT 191Os ۳/۲-
192Os 76 116 ۱۹۱٫۹۶۱۴۸۰7(27) Observationally Stable[n ۱۱] ۰+ ۰٫۴۰۷8(19)
192mOs 2015.40(11) keV 5.9(1) s IT (87%) 192Os (۱۰-)
β- (13%) 192Ir
193Os 76 117 ۱۹۲٫۹۶۴۱۵۱6(27) 30.11(1) h β- 193Ir ۳/۲-
194Os 76 118 ۱۹۳٫۹۶۵۱۸۲1(28) 6.0(2) a β- 194Ir ۰+
195Os 76 119 ۱۹۴٫۹۶۸۱3(54) 6.5 min β- 195Ir ۳/۲-#
196Os 76 120 ۱۹۵٫۹۶۹۶4(4) 34.9(2) min β- 196Ir ۰+
197Os 76 121 2.8(6) min
 1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
 2. اختصارها:
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
 3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
 4. Believed to undergo α decay to 180W or β+β+ decay to 184W with a half-life over 56×1012 years
 5. primordial radionuclide
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ Used in rhenium-osmium dating
 7. Believed to undergo α decay to 183W
 8. Believed to undergo α decay to 184W
 9. Believed to undergo α decay to 185W
 10. Believed to undergo α decay to 186W
 11. Believed to undergo α decay to 188W or β-β- decay to 192Pt with a half-life over 9.8×1012 years

منابع[ویرایش]