ایزوتوپ‌های نوبلیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عنصر نوبلیم عنصری مصنوعی است که در رآکتورهای هسته‌ای تولید می‌شود و در نتیجه هیچ ایزوتوپ پایداری نداشته و جرم اتمی استاندارد برای آن قابل تعریف نیست. نخستین ایزوتوپ شناسایی شده این عنصر ۲۵۴No بود که در سال ۱۹۶۶ میلادی تولید و ردیابی شد. تاکنون ۱۲ ایزوتوپ (۲۵۰No تا ۲۶۰No و ۲۶۲No) و سه ایزومر هسته‌ای (۲۵۱mNo, ۲۵۳mNo, و ۲۵۴mNo) از نوبلیم شناسایی شده است که پایدارترین ایزوتوپ در این میان ۲۵۹No با نیمه عمر ۵۸ دقیقه است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر حالت واپاشی[n ۱] ایزوتوپ دختر اسپین
excitation energy
250No 102 148 ۲۵۰٫۰۸۷۵6(22)# ۵.7(8) µs SF (99.95%) (متنوع) ۰+
α (.۰۵٪) 246Fm
β+ (2.5×10−4%) 250Md
251No 102 149 ۲۵۱٫۰۸۸۹4(12)# 0.78(2) s α (۸۹٪) 247Fm ۷/۲+#
SF (10%) (متنوع)
β+ (1%) 251Md
251mNo 110(180)# keV 1.7(10) s ۹/۲-#
252No 102 150 ۲۵۲٫۰۸۸۹۶7(10) 2.27(14) s α (۷۳٫۰۹٪) 248Fm ۰+
SF (26.9%) (متنوع)
β+ (1%) 252Md
253No[n ۲] 102 151 ۲۵۳٫۰۹۰۵۶4(7) 1.62(15) min α (۸۰٪) 249Fm (۹/۲-)#
β+ (20%) 253Md
SF (10−3%) (متنوع)
253mNo 129(19) keV ۳۱ µs ۵/۲+#
254No 102 152 ۲۵۴٫۰۹۰۹۵6(11) 51(10) s α (۸۹٫۳٪) 250Fm ۰+
β+ (10%) 254Md
SF (.31%) (متنوع)
254mNo 500(100)# keV 0.28(4) s IT (80%) 254No ۰+
α (۲۰٪) 250Fm
255No 102 153 ۲۵۵٫۰۹۳۱۹1(16) 3.1(2) min α (۶۱٫۴٪) 251Fm (۱/۲+)
β+ (38.6%) 255Md
256No 102 154 ۲۵۶٫۰۹۴۲۸3(8) 2.91(5) s α (۹۹٫۴۴٪) 252Fm ۰+
SF (.55%) (متنوع)
EC (.01%) 256Md
257No 102 155 ۲۵۷٫۰۹۶۸۸8(7) 25(2) s α (۹۹٪) 253Fm (۷/۲+)
β+ (1%) 257Md
258No 102 156 ۲۵۸٫۰۹۸۲1(11)# 1.2(2) ms SF (99.99%) (متنوع) ۰+
α (.۰۱٪) 254Fm
β+β+ (rare) 258Fm
259No 102 157 ۲۵۹٫۱۰۱۰3(11)# 58(5) min α (۷۵٪) 255Fm (۹/۲+)#
EC (25%) 259Md
SF (10%) (متنوع)
260No 102 158 ۲۶۰٫۱۰۲۶4(22)# 106(8) ms SF (متنوع) ۰+
262No[n ۳] 102 160 ۲۶۲٫۱۰۷۴6(39)# ~5 ms SF (متنوع) ۰+
  1. اختصارها:
    SF: شکافت خود به خود
  2. Not directly synthesized, occurs as decay product of 257Rf
  3. Not directly synthesized, occurs as decay product of 262Lr

منابع[ویرایش]