ایزوتوپ‌های کادمیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فلز کادمیم با جرم اتمی استاندارد ۱۱۲٫۴۱۱ u دارای ایزوتوپ‌های شناخته شده از ۴٫۹۵۰ u (۹۵Cd) تا ۱۳۱٫۹۴۶ u (۱۳۲Cd) است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
95Cd 48 47 ۹۴٫۹۴۹۸7(64)# 5# ms ۹/۲+#
96Cd 48 48 ۹۵٫۹۳۹۷7(54)# 1# s β+ 96Ag ۰+
97Cd 48 49 ۹۶٫۹۳۴۹4(43)# 2.8(6) s β+ (>99.9%) 97Ag ۹/۲+#
β+, p (<.1%) 96Pd
98Cd 48 50 ۹۷٫۹۲۷۴0(8) 9.2(3) s β+ (99.975%) 98Ag ۰+
β+, p (.025%) 97Ag
98mCd 2427.5(6) keV 190(20) ns ۸+#
99Cd 48 51 ۹۸٫۹۲۵۰1(22)# 16(3) s β+ (99.78%) 99Ag (۵/۲+)
β+, p (.21%) 98Pd
β+, α (10−4%) 94Rh
100Cd 48 52 ۹۹٫۹۲۰۲9(10) 49.1(5) s β+ 100Ag ۰+
101Cd 48 53 ۱۰۰٫۹۱۸۶8(16) 1.36(5) min β+ 101Ag (۵/۲+)
102Cd 48 54 ۱۰۱٫۹۱۴۴6(3) 5.5(5) min β+ 102Ag ۰+
103Cd 48 55 ۱۰۲٫۹۱۳۴۱9(17) 7.3(1) min β+ 103Ag ۵/۲+
104Cd 48 56 ۱۰۳٫۹۰۹۸۴9(10) 57.7(10) min β+ 104Ag ۰+
105Cd 48 57 ۱۰۴٫۹۰۹۴۶8(12) 55.5(4) min β+ 105Ag ۵/۲+
106Cd 48 58 ۱۰۵٫۹۰۶۴۵9(6) ایزوتوپ پایدار[n ۴] ۰+ ۰٫۰۱۲5(6)
107Cd 48 59 ۱۰۶٫۹۰۶۶۱8(6) 6.50(2) h β+ 107mAg ۵/۲+
108Cd 48 60 ۱۰۷٫۹۰۴۱۸4(6) Observationally Stable[n ۵] ۰+ ۰٫۰۰۸9(3)
109Cd 48 61 ۱۰۸٫۹۰۴۹۸2(4) 461.4(12) d EC 109Ag ۵/۲+
109m1Cd 59.6(4) keV ۱2(2) µs ۱/۲+
109m2Cd 463.0(5) keV ۱۰.9(5) µs ۱۱/۲-
110Cd 48 62 ۱۰۹٫۹۰۳۰۰۲1(29) پایدار[n ۶] ۰+ ۰٫۱۲۴9(18)
111Cd[n ۷] 48 63 ۱۱۰٫۹۰۴۱۷۸1(29) پایدار[n ۶] ۱/۲+ ۰٫۱۲۸0(12)
111mCd 396.214(21) keV 48.50(9) min IT 111Cd ۱۱/۲-
112Cd[n ۷] 48 64 ۱۱۱٫۹۰۲۷۵۷8(29) پایدار[n ۶] ۰+ ۰٫۲۴۱3(21)
113Cd[n ۷][n ۸] 48 65 ۱۱۲٫۹۰۴۴۰۱7(29) ۷.7(3)×1015 a β- 113In ۱/۲+ ۰٫۱۲۲2(12)
113mCd[n ۷] 263.54(3) keV 14.1(5) a β- (99.86%) 113In ۱۱/۲-
IT (.139%) 113Cd
114Cd[n ۷] 48 66 ۱۱۳٫۹۰۳۳۵۸5(29) Observationally Stable[n ۹] ۰+ ۰٫۲۸۷3(42)
115Cd[n ۷] 48 67 ۱۱۴٫۹۰۵۴۳۱0(29) 53.46(5) h β- 115mIn ۱/۲+
115mCd 181.0(5) keV 44.56(24) d β- 115mIn (۱۱/۲)-
116Cd[n ۷][n ۸] 48 68 ۱۱۵٫۹۰۴۷۵6(3) ۳.1(4)×1019 a β-β- 116Sn ۰+ ۰٫۰۷۴9(18)
117Cd 48 69 ۱۱۶٫۹۰۷۲۱9(4) 2.49(4) h β- 117mIn ۱/۲+
117mCd 136.4(2) keV 3.36(5) h β- 117mIn (۱۱/۲)-
118Cd 48 70 ۱۱۷٫۹۰۶۹۱5(22) 50.3(2) min β- 118In ۰+
119Cd 48 71 ۱۱۸٫۹۰۹۹2(9) 2.69(2) min β- 119mIn (۳/۲+)
119mCd 146.54(11) keV 2.20(2) min β- 119mIn (۱۱/۲-)#
120Cd 48 72 ۱۱۹٫۹۰۹۸5(2) 50.80(21) s β- 120In ۰+
121Cd 48 73 ۱۲۰٫۹۱۲۹8(9) 13.5(3) s β- 121mIn (۳/۲+)
121mCd 214.86(15) keV 8.3(8) s β- 121mIn (۱۱/۲-)
122Cd 48 74 ۱۲۱٫۹۱۳۳3(5) 5.24(3) s β- 122In ۰+
123Cd 48 75 ۱۲۲٫۹۱۷۰0(4) 2.10(2) s β- 123mIn (۳/۲)+
123mCd 316.52(23) keV 1.82(3) s β- 123In (۱۱/۲-)
IT 23Cd
124Cd 48 76 ۱۲۳٫۹۱۷۶5(7) 1.25(2) s β- 124In ۰+
125Cd 48 77 ۱۲۴٫۹۲۱۲5(7) 0.65(2) s β- 125mIn (۳/۲+)#
125mCd 50(70) keV 570(90) ms β- 125In ۱۱/۲-#
126Cd 48 78 ۱۲۵٫۹۲۲۳5(6) 0.515(17) s β- 126In ۰+
127Cd 48 79 ۱۲۶٫۹۲۶۴4(8) 0.37(7) s β- 127mIn (۳/۲+)
128Cd 48 80 ۱۲۷٫۹۲۷۷6(32) 0.28(4) s β- 128In ۰+
129Cd 48 81 ۱۲۸٫۹۳۲۱5(32)# 242(8) ms β- (>99.9%) 129In ۳/۲+#
IT (<.1%) 129Cd
129mCd 0(200)# keV 104(6) ms ۱۱/۲-#
130Cd 48 82 ۱۲۹٫۹۳۳9(3) 162(7) ms β- (96%) 130In ۰+
β-, n (4%) 129In
131Cd 48 83 ۱۳۰٫۹۴۰۶7(32)# 68(3) ms ۷/۲-#
132Cd 48 84 ۱۳۱٫۹۴۵۵5(54)# 97(10) ms ۰+
 1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
 2. اختصارها:
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
 3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
 4. Believed to decay by β+β+ to 106Pd with a نیمه‌عمر over 4.1×1020 years
 5. Believed to decay by β+β+ to 108Pd with a نیمه‌عمر over 4.1×1017 years
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ Theoretically capable of spontaneous fission
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ ۷٫۴ ۷٫۵ ۷٫۶ محصول شکافت
 8. ۸٫۰ ۸٫۱ Primordial radionuclide
 9. Believed to undergo β-β- decay to 114Sn with a نیمه‌عمر over 6.4×1018 years

منابع[ویرایش]