ایزوتوپ‌های سزیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تاکنون ۴۰ ایزوتوپ از فلز سزیم (۱۱۲Cs تا ۱۵۱Cs) شناسایی شده است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
112Cs 55 57 ۱۱۱٫۹۵۰۳0(33)# ۵۰0(100) µs p 111Xe ۱+#
α 108I
113Cs 55 58 ۱۱۲٫۹۴۴۴9(11) ۱۶.7(7) µs p (99.97%) 112Xe ۵/۲+#
β+ (.03%) 113Xe
114Cs 55 59 ۱۱۳٫۹۴۱۴5(33)# 0.57(2) s β+ (91.09%) 114Xe (۱+)
β+, p (8.69%) 113I
β+, α (.۱۹٪) 110Te
α (.۰۱۸٪) 110I
115Cs 55 60 ۱۱۴٫۹۳۵۹1(32)# 1.4(8) s β+ (99.93%) 115Xe ۹/۲+#
β+, p (.07%) 114I
116Cs 55 61 ۱۱۵٫۹۳۳۳7(11)# 0.70(4) s β+ (99.67%) 116Xe (۱+)
β+, p (.279%) 115I
β+, α (.۰۴۹٪) 112Te
116mCs 100(60)# keV 3.85(13) s β+ (99.48%) 116Xe ۴+،۵٬۶
β+, p (.51%) 115I
β+, α (.۰۰۸٪) 112Te
117Cs 55 62 ۱۱۶٫۹۲۸۶7(7) 8.4(6) s β+ 117Xe (۹/۲+)#
117mCs 150(80)# keV 6.5(4) s β+ 117Xe ۳/۲+#
118Cs 55 63 ۱۱۷٫۹۲۶۵۵9(14) 14(2) s β+ (99.95%) 118Xe ۲
β+, p (.042%) 117I
β+, α (.۰۰۲۴٪) 114Te
118mCs 100(60)# keV 17(3) s β+ (99.95%) 118Xe (۷-)
β+, p (.042%) 117I
β+, α (.۰۰۲۴٪) 114Te
119Cs 55 64 ۱۱۸٫۹۲۲۳۷7(15) 43.0(2) s β+ 119Xe ۹/۲+
β+, α (۲×10−6%) 115Te
119mCs 50(30)# keV 30.4(1) s β+ 119Xe ۳/۲(+)
120Cs 55 65 ۱۱۹٫۹۲۰۶۷7(11) 61.2(18) s β+ 120Xe ۲(-#)
β+, α (۲×10−5%) 116Te
β+, p (7×10−6%) 118I
120mCs 100(60)# keV 57(6) s β+ 120Xe (۷-)
β+, α (۲×10−5%) 116Te
β+, p (7×10−6%) 118I
121Cs 55 66 ۱۲۰٫۹۱۷۲۲9(15) 155(4) s β+ 121Xe ۳/۲(+)
121mCs 68.5(3) keV 122(3) s β+ (83%) 121Xe ۹/۲(+)
IT (17%) 121Cs
122Cs 55 67 ۱۲۱٫۹۱۶۱1(3) 21.18(19) s β+ 122Xe ۱+
β+, α (۲×10−7%) 118Te
122m1Cs 45.8 keV >۱ µs (۳)+
122m2Cs 140(30) keV 3.70(11) min β+ 122Xe ۸-
122m3Cs 127.0(5) keV 360(20) ms (۵)-
123Cs 55 68 ۱۲۲٫۹۱۲۹۹6(13) 5.88(3) min β+ 123Xe ۱/۲+
123m1Cs 156.27(5) keV 1.64(12) s IT 123Cs (۱۱/۲)-
123m2Cs 231.63+X keV 114(5) ns (۹/۲+)
124Cs 55 69 ۱۲۳٫۹۱۲۲۵8(9) 30.9(4) s β+ 124Xe ۱+
124mCs 462.55(17) keV 6.3(2) s IT 124Cs (۷)+
125Cs 55 70 ۱۲۴٫۹۰۹۷۲8(8) 46.7(1) min β+ 125Xe ۱/۲(+)
125mCs 266.6(11) keV 900(30) ms (۱۱/۲-)
126Cs 55 71 ۱۲۵٫۹۰۹۴۵2(13) 1.64(2) min β+ 126Xe ۱+
126m1Cs 273.0(7) keV >۱ µs
126m2Cs 596.1(11) keV ۱۷1(14) µs
127Cs 55 72 ۱۲۶٫۹۰۷۴۱8(6) 6.25(10) h β+ 127Xe ۱/۲+
127mCs 452.23(21) keV ۵5(3) µs (۱۱/۲)-
128Cs 55 73 ۱۲۷٫۹۰۷۷۴9(6) 3.640(14) min β+ 128Xe ۱+
129Cs 55 74 ۱۲۸٫۹۰۶۰۶4(5) 32.06(6) h β+ 129Xe ۱/۲+
130Cs 55 75 ۱۲۹٫۹۰۶۷۰9(9) 29.21(4) min β+ (98.4%) 130Xe ۱+
β- (1.6%) 130Ba
130mCs 163.25(11) keV 3.46(6) min IT (99.83%) 130Cs ۵-
β+ (.16%) 130Xe
131Cs 55 76 ۱۳۰٫۹۰۵۴۶4(5) 9.689(16) d EC 131Xe ۵/۲+
132Cs 55 77 ۱۳۱٫۹۰۶۴۳۴3(20) 6.480(6) d β+ (98.13%) 132Xe ۲+
β- (1.87%) 132Ba
133Cs[n ۴][n ۵] 55 78 ۱۳۲٫۹۰۵۴۵۱۹۳3(24) پایدار[n ۶] ۷/۲+ ۱٫۰۰۰۰
134Cs[n ۵] 55 79 ۱۳۳٫۹۰۶۷۱۸۴۷5(28) 2.0652(4) a β- 134Ba ۴+
EC (3×10−4%) 134Xe
134mCs 138.7441(26) keV 2.912(2) h IT 134Cs ۸-
135Cs[n ۵] 55 80 ۱۳۴٫۹۰۵۹۷۷0(11) 2.3 x106 a β- 135Ba ۷/۲+
135mCs 1632.9(15) keV 53(2) min IT 135Cs ۱۹/۲-
136Cs 55 81 ۱۳۵٫۹۰۷۳۱۱6(20) 13.16(3) d β- 136Ba ۵+
136mCs 518(5) keV 19(2) s β- 136Ba ۸-
IT 136Cs
137Cs[n ۵] 55 82 ۱۳۶٫۹۰۷۰۸۹5(5) 30.1671(13) a β- (95%) 137mBa ۷/۲+
β- (5%) 137Ba
138Cs 55 83 ۱۳۷٫۹۱۱۰۱7(10) 33.41(18) min β- 138Ba ۳-
138mCs 79.9(3) keV 2.91(8) min IT (81%) 138Cs ۶-
β- (19%) 138Ba
139Cs 55 84 ۱۳۸٫۹۱۳۳۶4(3) 9.27(5) min β- 139Ba ۷/۲+
140Cs 55 85 ۱۳۹٫۹۱۷۲۸2(9) 63.7(3) s β- 140Ba ۱-
141Cs 55 86 ۱۴۰٫۹۲۰۰۴6(11) 24.84(16) s β- (99.96%) 141Ba ۷/۲+
β-, n (.0349%) 140Ba
142Cs 55 87 ۱۴۱٫۹۲۴۲۹9(11) 1.689(11) s β- (99.9%) 142Ba ۰-
β-, n (.091%) 141Ba
143Cs 55 88 ۱۴۲٫۹۲۷۳۵2(25) 1.791(7) s β- (98.38%) 143Ba ۳/۲+
β-, n (1.62%) 142Ba
144Cs 55 89 ۱۴۳٫۹۳۲۰۷7(28) 994(4) ms β- (96.8%) 144Ba ۱(-#)
β-, n (3.2%) 143Ba
144mCs 300(200)# keV <1 s β- 144Ba (>۳)
IT 144Cs
145Cs 55 90 ۱۴۴٫۹۳۵۵۲6(12) 582(6) ms β- (85.7%) 145Ba ۳/۲+
β-, n (14.3%) 144Ba
146Cs 55 91 ۱۴۵٫۹۴۰۲9(8) 0.321(2) s β- (85.8%) 146Ba ۱-
β-, n (14.2%) 145Ba
147Cs 55 92 ۱۴۶٫۹۴۴۱6(6) 0.235(3) s β- (71.5%) 147Ba (۳/۲+)
β-, n (28.49%) 147Ba
148Cs 55 93 ۱۴۷٫۹۴۹۲2(62) 146(6) ms β- (74.9%) 148Ba
β-, n (25.1%) 147Ba
149Cs 55 94 ۱۴۸٫۹۵۲۹3(21)# 150# ms [>50 ms] β- 149Ba ۳/۲+#
β-, n 148Ba
150Cs 55 95 ۱۴۹٫۹۵۸۱7(32)# 100# ms [>50 ms] β- 150Ba
β-, n 149Ba
151Cs 55 96 ۱۵۰٫۹۶۲۱9(54)# 60# ms [>50 ms] β- 151Ba ۳/۲+#
β-, n 150Ba
  1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
  2. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
  3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  4. Used to define the second
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ محصول شکافت
  6. Believed to be capable of spontaneous fission

منابع[ویرایش]