ایزوتوپ‌های جیوه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عنصر جیوه به‌طور طبیعی از هفت ایزوتوپ پایدار تشکیل شده‌است که در میان این ایزوتوپ‌ها ۲۰۲Hg با فراوانی طبیعی (۲۹٫۸۶٪) فراوان‌ترین ایزوتوپ پایدار است. در میان ایزوتوپ‌های پرتوزای این عنصر نیز ایزوتوپ ۱۹۴Hg با نیمه عمر ۴۴۴ سال پایدارترین ایوتوپ پرتوزای رادیواکتیو جیوه است.

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر decay
mode(s)[۱][n ۱]
daughter
isotope(s)[n ۲]
nuclear
spin
representative
isotopic
composition
(mole fraction)
range of natural
variation
(mole fraction)
excitation energy
۱۷۱Hg ۸۰ ۹۱ ۱۷۱٫۰۰۳۷6(32)# ۸0(30) µs
[۵۹(+۳۶-۱۶) µs]
۳/۲-#
۱۷۲Hg ۸۰ ۹۲ ۱۷۱٫۹۹۸۸3(22) ۴۲0(240) µs
[۰٫۲۵(+۳۵-۹) ms]
۰
۱۷۳Hg ۸۰ ۹۳ ۱۷۲٫۹۹۷۲4(22)# ۱.1(4) ms
[۰٫۶(+۵-۲) ms]
۳/۲-#
۱۷۴Hg ۸۰ ۹۴ ۱۷۳٫۹۹۲۸۶4(21) ۲.0(4) ms
[۲٫۱(+۱۸-۷) ms]
۰+
۱۷۵Hg ۸۰ ۹۵ ۱۷۴٫۹۹۱۴2(11) ۱۰.8(4) ms α ۱۷۱Pt ۵/۲-#
۱۷۶Hg ۸۰ ۹۶ ۱۷۵٫۹۸۷۳۵5(15) ۲۰.4(15) ms α (۹۸٫۶٪) ۱۷۲Pt ۰+
β+ (۱٫۴٪) ۱۷۶Au
۱۷۷Hg ۸۰ ۹۷ ۱۷۶٫۹۸۶۲8(8) ۱۲۷.3(18) ms α (۸۵٪) ۱۷۳Pt ۵/۲-#
β+ (۱۵٪) ۱۷۷Au
۱۷۸Hg ۸۰ ۹۸ ۱۷۷٫۹۸۲۴۸3(14) ۰٫۲۶9(3) s α (۷۰٪) ۱۷۴Pt ۰+
β+ (۳۰٪) ۱۷۸Au
۱۷۹Hg ۸۰ ۹۹ ۱۷۸٫۹۸۱۸۳4(29) ۱٫۰9(4) s α (۵۳٪) ۱۷۵Pt ۵/۲-#
β+ (۴۷٪) ۱۷۹Au
β+, p (.۱۵٪) ۱۷۸Pt
۱۸۰Hg[n ۳] ۸۰ ۱۰۰ ۱۷۹٫۹۷۸۲۶6(15) ۲٫۵8(1) s β+ (۵۲٪) ۱۸۰Au ۰+
α (۴۸٪) ۱۷۶Pt
SF ۱۰۰Ru, ۸۰Kr
۱۸۱Hg ۸۰ ۱۰۱ ۱۸۰٫۹۷۷۸۱9(17) ۳.6(1) s β+ (۶۴٪) ۱۸۱Au ۱/2(-)
α (۳۶٪) ۱۷۷Pt
β+, p (.۰۱۴٪) ۱۸۰Pt
β+, α (۹×۱۰−۶%) ۱۷۷Ir
۱۸۱mHg ۲۱0(40)# keV ۱۳/۲+
۱۸۲Hg ۸۰ ۱۰۲ ۱۸۱٫۹۷۴۶9(1) ۱۰٫۸3(6) s β+ (۸۴٫۸٪) ۱۸۲Au ۰+
α (۱۵٫۲٪) ۱۷۸Pt
β+, p (۱۰−۵%) ۱۸۱Pt
۱۸۳Hg ۸۰ ۱۰۳ ۱۸۲٫۹۷۴۴۵0(9) ۹.4(7) s β+ (۷۴٫۵٪) ۱۸۳Au ۱/۲-
α (۲۵٫۵٪) ۱۷۹Pt
β+, p (۵٫۶×۱۰−۴%) ۱۸۲Pt
۱۸۳m1Hg ۱۹8(14) keV ۱۳/۲+#
۱۸۳m2Hg ۲۴0(40)# keV 5# s β+ ۱۸۳Au ۱۳/۲+#
۱۸۴Hg ۸۰ ۱۰۴ ۱۸۳٫۹۷۱۷۱3(11) ۳۰.6(3) s β+ (۹۸٫۸۹٪) ۱۸۴Au ۰+
α (۱٫۱۱٪) ۱۸۰Pt
۱۸۵Hg ۸۰ ۱۰۵ ۱۸۴٫۹۷۱۸۹9(17) ۴۹.1(10) s β+ (۹۴٪) ۱۸۵Au ۱/۲-
α (۶٪) ۱۸۱Pt
۱۸۵mHg ۹۹.3(5) keV ۲۱.6(15) s IT (۵۴٪) ۱۸۵Hg ۱۳/۲+
β+ (۴۶٪) ۱۸۵Au
α (.۰۳٪) ۱۸۱Pt
۱۸۶Hg ۸۰ ۱۰۶ ۱۸۵٫۹۶۹۳۶2(12) ۱٫۳8(6) min β+ (۹۹٫۹۲٪) ۱۸۶Au ۰+
α (.۰۱۶٪) ۱۸۲Pt
۱۸۶mHg ۲۲۱۷.3(4) keV 82(5) µs (۸-)
۱۸۷Hg ۸۰ ۱۰۷ ۱۸۶٫۹۶۹۸۱4(15) ۱.9(3) min β+ ۱۸۷Au ۳/۲-
α (۱٫۲×۱۰−۴%) ۱۸۳Pt
۱۸۷mHg ۵9(16) keV ۲.4(3) min β+ ۱۸۷Au ۱۳/۲+
α (۲٫۵×۱۰−۴%) ۱۸۳Pt
۱۸۸Hg ۸۰ ۱۰۸ ۱۸۷٫۹۶۷۵۷7(12) ۳٫۲5(15) min β+ ۱۸۸Au ۰+
α (۳٫۷×۱۰−۵%) ۱۸۴Pt
۱۸۸mHg ۲۷۲۴.3(4) keV 134(15) ns (۱۲+)
۱۸۹Hg ۸۰ ۱۰۹ ۱۸۸٫۹۶۸۱9(4) ۷.6(1) min β+ ۱۸۹Au ۳/۲-
α (۳×۱۰−۵%) ۱۸۵Pt
۱۸۹mHg ۸0(30) keV ۸.6(1) min β+ ۱۸۹Au ۱۳/۲+
α (۳×۱۰−۵%) ۱۸۵Pt
۱۹۰Hg ۸۰ ۱۱۰ ۱۸۹٫۹۶۶۳۲2(17) ۲۰.0(5) min β+ ۱۹۰Au ۰+
α (۵×۱۰−۵%) ۱۸۶Pt
۱۹۱Hg ۸۰ ۱۱۱ ۱۹۰٫۹۶۷۱۵7(24) ۴9(10) min β+ ۱۹۱Au ۳/2(-)
۱۹۱mHg ۱۲8(22) keV 50.8(15) min β+ ۱۹۱Au ۱۳/۲+
۱۹۲Hg ۸۰ ۱۱۲ ۱۹۱٫۹۶۵۶۳4(17) ۴٫۸5(20) h EC ۱۹۲Au ۰+
α (۴×۱۰−۶%) ۱۸۸Pt
۱۹۳Hg ۸۰ ۱۱۳ ۱۹۲٫۹۶۶۶۶5(17) ۳٫۸0(15) h β+ ۱۹۳Au ۳/۲-
۱۹۳mHg ۱۴۰٫۷6(5) keV ۱۱.8(2) h β+ (۹۲٫۹٪) ۱۹۳Au ۱۳/۲+
IT (۷٫۱٪) ۱۹۳Hg
۱۹۴Hg ۸۰ ۱۱۴ ۱۹۳٫۹۶۵۴۳9(13) ۴۴4(77) a EC ۱۹۴Au ۰+
۱۹۵Hg ۸۰ ۱۱۵ ۱۹۴٫۹۶۶۷۲0(25) ۱۰٫۵3(3) h β+ ۱۹۵Au ۱/۲-
۱۹۵mHg ۱۷۶٫۰7(4) keV ۴۱.6(8) h IT (۵۴٫۲٪) ۱۹۵Hg ۱۳/۲+
β+ (۴۵٫۸٪) ۱۹۵Au
۱۹۶Hg ۸۰ ۱۱۶ ۱۹۵٫۹۶۵۸۳3(3) ایزوتوپ پایدار[n ۴] ۰+ ۰٫۰۰۱5(1)
۱۹۷Hg ۸۰ ۱۱۷ ۱۹۶٫۹۶۷۲۱3(3) ۶۴٫۱4(5) h EC ۱۹۷Au ۱/۲-
۱۹۷mHg ۲۹۸٫۹3(8) keV ۲۳.8(1) h IT (۹۱٫۴٪) ۱۹۷Hg ۱۳/۲+
EC (۸٫۶٪) ۱۹۷Au
۱۹۸Hg ۸۰ ۱۱۸ ۱۹۷٫۹۶۶۷۶۹0(4) Observationally Stable[n ۵] ۰+ ۰٫۰۹۹7(20)
۱۹۹Hg ۸۰ ۱۱۹ ۱۹۸٫۹۶۸۲۷۹9(4) Observationally Stable[n ۶] ۱/۲- ۰٫۱۶۸7(22)
۱۹۹mHg ۵۳۲٫۴8(10) keV 42.66(8) min IT ۱۹۹Hg ۱۳/۲+
۲۰۰Hg ۸۰ ۱۲۰ ۱۹۹٫۹۶۸۳۲۶0(4) Observationally Stable[n ۷] ۰+ ۰٫۲۳۱0(19)
۲۰۱Hg ۸۰ ۱۲۱ ۲۰۰٫۹۷۰۳۰۲3(6) Observationally Stable[n ۸] ۳/۲- ۰٫۱۳۱8(9)
۲۰۱mHg ۷۶۶٫۲2(15) keV 94(3) µs ۱۳/۲+
۲۰۲Hg ۸۰ ۱۲۲ ۲۰۱٫۹۷۰۶۴۳0(6) Observationally Stable[n ۹] ۰+ ۰٫۲۹۸6(26)
۲۰۳Hg ۸۰ ۱۲۳ ۲۰۲٫۹۷۲۸۷۲5(18) ۴۶٫۵۹5(6) d β- ۲۰۳Tl ۵/۲-
۲۰۳mHg ۹۳۳٫۱4(23) keV 24(4) µs (
۲۰۴Hg ۸۰ ۱۲۴ ۲۰۳٫۹۷۳۴۹۳9(4) Observationally Stable[n ۱۰] ۰+ ۰٫۰۶۸7(15)
۲۰۵Hg ۸۰ ۱۲۵ ۲۰۴٫۹۷۶۰۷3(4) ۵٫۱4(9) min β- ۲۰۵Tl ۱/۲-
۲۰۵mHg ۱۵۵۶٫۴0(17) keV 1.09(4) ms IT ۲۰۵Hg ۱۳/۲+
۲۰۶Hg ۸۰ ۱۲۶ ۲۰۵٫۹۷۷۵۱4(22) ۸٫۱5(10) min β- ۲۰۶Tl ۰+
۲۰۷Hg ۸۰ ۱۲۷ ۲۰۶٫۹۸۲۵9(16) ۲.9(2) min β- ۲۰۷Tl (۹/۲+)
۲۰۸Hg ۸۰ ۱۲۸ ۲۰۷٫۹۸۵۹4(32)# ۴2(5) min
[۴۱(+۵-۴) min]
β- ۲۰۸Tl ۰+
۲۰۹Hg ۸۰ ۱۲۹ ۲۰۸٫۹۹۱۰4(21)# ۳7(8) s ۹/۲+#
۲۱۰Hg ۸۰ ۱۳۰ ۲۰۹٫۹۹۴۵1(32)# ۱۰# min
[>۳۰۰ ns]
۰+
 1. Abbreviations:
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: ایزومر هسته‌ای
 2. Bold for stable isotopes
 3. When produced from 180Tl can also undergo fission to 100Ru and 80Kr
 4. Believed to undergo α decay to 192Pt or β+β+ decay to 196Pt with a half-life over 2.5×1018 years
 5. Believed to undergo α decay to 194Pt
 6. Believed to undergo α decay to 195Pt
 7. Believed to undergo α decay to 196Pt
 8. Believed to undergo α decay to 197Pt
 9. Believed to undergo α decay to 198Pt
 10. Believed to undergo α decay to 200Pt or β-β- decay to 204Pb

منابع[ویرایش]