ایزوتوپ‌های باریم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فلز قلیایی خاکی باریم دارای شش ایزوتوپ پایدار است. همچنین تاکنون ۳۳ ایزوتوپ پرتوزا از این عنصر شناسایی شده است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
114Ba 56 58 ۱۱۳٫۹۵۰۶8(15) 530(230) ms
[۰٫۴۳(+۳۰−15) s]
β+, p (99.59%) 113Xe ۰+
α (.۳۷٪) 110Xe
β+ (.04%) 114Cs
CD (<.0034%)[n ۴] 102Sn, 12C
115Ba 56 59 ۱۱۴٫۹۴۷۳7(64)# 0.45(5) s β+ 115Cs (۵/۲+)#
β+, p 114Xe
116Ba 56 60 ۱۱۵٫۹۴۱۳8(43)# 1.3(2) s β+ 116Cs ۰+
β+, p 115Xe
117Ba 56 61 ۱۱۶٫۹۳۸۵0(32)# 1.75(7) s β+ 117Cs (۳/۲)(+#)
β+, α 113I
β+, p 116Xe
118Ba 56 62 ۱۱۷٫۹۳۳۰4(21)# 5.2(2) s β+ 118Cs ۰+
β+, p 117Xe
119Ba 56 63 ۱۱۸٫۹۳۰۶6(21) 5.4(3) s β+ 119Cs (۵/۲+)
β+, p 118Xe
120Ba 56 64 ۱۱۹٫۹۲۶۰4(32) 24(2) s β+ 120Cs ۰+
121Ba 56 65 ۱۲۰٫۹۲۴۰5(15) 29.7(15) s β+ (99.98%) 121Cs ۵/۲(+)
β+, p (.02%) 120Xe
122Ba 56 66 ۱۲۱٫۹۱۹۹0(3) 1.95(15) min β+ 122Cs ۰+
123Ba 56 67 ۱۲۲٫۹۱۸۷۸1(13) 2.7(4) min β+ 123Cs ۵/۲(+)
124Ba 56 68 ۱۲۳٫۹۱۵۰۹4(13) 11.0(5) min β+ 124Cs ۰+
125Ba 56 69 ۱۲۴٫۹۱۴۴۷3(12) 3.5(4) min β+ 125Cs ۱/۲(+#)
126Ba 56 70 ۱۲۵٫۹۱۱۲۵0(13) 100(2) min β+ 126Cs ۰+
127Ba 56 71 ۱۲۶٫۹۱۱۰۹4(12) 12.7(4) min β+ 127Cs ۱/۲+
127mBa 80.33(12) keV 1.9(2) s IT 127Ba ۷/۲−
128Ba 56 72 ۱۲۷٫۹۰۸۳۱8(11) 2.43(5) d β+ 128Cs ۰+
129Ba 56 73 ۱۲۸٫۹۰۸۶۷9(12) 2.23(11) h β+ 129Cs ۱/۲+
129mBa 8.42(6) keV 2.16(2) h β+ 129Cs ۷/۲+#
IT 129Ba
130Ba[n ۵] 56 74 ۱۲۹٫۹۰۶۳۲۰8(30) (۰٫۵-۲٫۷)×1021 yrs Double EC 130Xe ۰+ ۰٫۰۰۱۰6(1)
130mBa 2475.12(18) keV 9.54(14) ms IT 130Ba ۸−
131Ba 56 75 ۱۳۰٫۹۰۶۹۴1(3) 11.50(6) d β+ 131Cs ۱/۲+
131mBa 187.14(12) keV 14.6(2) min IT 131Ba ۹/۲−
132Ba 56 76 ۱۳۱٫۹۰۵۰۶۱3(11) ایزوتوپ پایدار[n ۶] ۰+ ۰٫۰۰۱۰1(1)
133Ba 56 77 ۱۳۲٫۹۰۶۰۰۷5(11) 10.51(5) yrs EC 133Cs ۱/۲+
133mBa 288.247(9) keV 38.9(1) h IT (99.99%) 133Ba ۱۱/۲−
EC (.0096%) 133Cs
134Ba 56 78 ۱۳۳٫۹۰۴۵۰۸4(4) پایدار[n ۷] ۰+ ۰٫۰۲۴۱7(18)
135Ba 56 79 ۱۳۴٫۹۰۵۶۸۸6(4) پایدار[n ۷] ۳/۲+ ۰٫۰۶۵۹2(12)
135mBa 268.22(2) keV 28.7(2) h IT 135Ba ۱۱/۲−
136Ba 56 80 ۱۳۵٫۹۰۴۵۷۵9(4) پایدار[n ۷] ۰+ ۰٫۰۷۸۵4(24)
136mBa 2030.466(18) keV 308.4(19) ms IT 136Ba ۷−
137Ba 56 81 ۱۳۶٫۹۰۵۸۲۷4(5) پایدار[n ۷] ۳/۲+ ۰٫۱۱۲۳2(24)
137m1Ba 661.659(3) keV 2.552(1) min IT 137Ba ۱۱/۲−
137m2Ba 2349.1(4) keV ۰٫۵9(10) µs (۱۷/۲−)
138Ba[n ۸] 56 82 ۱۳۷٫۹۰۵۲۴۷2(5) پایدار[n ۷] ۰+ ۰٫۷۱۶۹8(42)
138mBa 2090.54(6) keV 800(100) ns ۶+
139Ba[n ۸] 56 83 ۱۳۸٫۹۰۸۸۴۱3(5) 83.06(28) min β- 139La ۷/۲−
140Ba[n ۸] 56 84 ۱۳۹٫۹۱۰۶۰5(9) 12.752(3) d β- 140La ۰+
141Ba 56 85 ۱۴۰٫۹۱۴۴۱1(9) 18.27(7) min β- 141La ۳/۲−
142Ba 56 86 ۱۴۱٫۹۱۶۴۵3(7) 10.6(2) min β- 142La ۰+
143Ba 56 87 ۱۴۲٫۹۲۰۶۲7(14) 14.5(3) s β- 143La ۵/۲−
144Ba 56 88 ۱۴۳٫۹۲۲۹۵3(14) 11.5(2) s β- 144La ۰+
145Ba 56 89 ۱۴۴٫۹۲۷۶3(8) 4.31(16) s β- 145La ۵/۲−
146Ba 56 90 ۱۴۵٫۹۳۰۲2(8) 2.22(7) s β- (99.98%) 146La ۰+
β-, n (.02%) 145La
147Ba 56 91 ۱۴۶٫۹۳۴۹5(22)# 0.893(1) s β- (99.94%) 147La (۳/۲+)
β-, n (.06%) 146La
148Ba 56 92 ۱۴۷٫۹۳۷۷2(9) 0.612(17) s β- (99.6%) 148La ۰+
β-, n (.4%) 147La
149Ba 56 93 ۱۴۸٫۹۴۲۵8(21)# 344(7) ms β- (99.57%) 149La ۳/۲−#
β-, n (.43%) 148La
150Ba 56 94 ۱۴۹٫۹۴۵۶8(43)# 300 ms β- 150La ۰+
β-, n (rare) 149La
151Ba 56 95 ۱۵۰٫۹۵۰۸1(43)# 200# ms [>300 ns] β- 151La ۳/۲−#
152Ba 56 96 ۱۵۱٫۹۵۴۲7(54)# 100# ms β- 152La ۰+
153Ba 56 97 ۱۵۲٫۹۵۹۶1(86)# 80# ms β- 153La ۵/۲−#
 1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
 2. اختصارها:
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
 3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
 4. Cluster decay is predicted but had never been observed.
 5. Primordial radioisotope
 6. Believed to undergo β+β+ decay to 132Xe with a نیمه‌عمر over 300×1018 years
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ ۷٫۴ از نظر تئوری امکان شکافت خود به خود
 8. ۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ محصول شکافت

منابع[ویرایش]