پرش به محتوا

ایزوتوپ‌های پروتاکتینیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فلز پروتاکتینیم دارای ۲۹ ایزوتوپ پرتوزا است که از این میان ۲۳۱Pa با نیمه عمر ۳۲٬۷۶۰ سال، پایدارترین ایزوتوپ آن است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
212Pa 91 121 ۲۱۲٫۰۲۳۲0(8) 8(5) ms
[5.1(+61-19) ms]
۷+#
213Pa 91 122 ۲۱۳٫۰۲۱۱1(8) 7(3) ms
[5.3(+40-16) ms]
α 209Ac ۹/۲-#
214Pa 91 123 ۲۱۴٫۰۲۰۹2(8) 17(3) ms α 210Ac
215Pa 91 124 ۲۱۵٫۰۱۹۱9(9) 14(2) ms α 211Ac ۹/۲-#
216Pa 91 125 ۲۱۶٫۰۱۹۱1(8) 105(12) ms α (۸۰٪) 212Ac
β+ (20%) 216Th
217Pa 91 126 ۲۱۷٫۰۱۸۳2(6) 3.48(9) ms α 213Ac ۹/۲-#
217mPa 1860(7) keV 1.08(3) ms α 213Ac ۲۹/۲+#
IT (به ندرت) 217Pa
218Pa 91 127 ۲۱۸٫۰۲۰۰۴2(26) 0.113(1) ms α 214Ac
219Pa 91 128 ۲۱۹٫۰۱۹۸8(6) 53(10) ns α 215Ac ۹/۲-
β+ (5×10−9%) 219Th
220Pa 91 129 ۲۲۰٫۰۲۱۸8(6) 780(160) ns α 216Ac ۱-#
221Pa 91 130 ۲۲۱٫۰۲۱۸8(6) ۴.9(8) µs α 217Ac ۹/۲-
222Pa 91 131 ۲۲۲٫۰۲۳۷4(8)# 3.2(3) ms α 218Ac
223Pa 91 132 ۲۲۳٫۰۲۳۹6(8) 5.1(6) ms α 219Ac
β+ (.001%) 223Th
224Pa 91 133 ۲۲۴٫۰۲۵۶۲6(17) 844(19) ms α (۹۹٫۹٪) 220Ac ۵-#
β+ (.1%) 224Th
225Pa 91 134 ۲۲۵٫۰۲۶۱3(8) 1.7(2) s α 221Ac ۵/۲-#
226Pa 91 135 ۲۲۶٫۰۲۷۹۴8(12) 1.8(2) min α (۷۴٪) 222Ac
β+ (26%) 226Th
227Pa 91 136 ۲۲۷٫۰۲۸۸۰5(8) 38.3(3) min α (۸۵٪) 223Ac (۵/۲-)
EC (15%) 227Th
228Pa 91 137 ۲۲۸٫۰۳۱۰۵1(5) 22(1) h β+ (98.15%) 228Th ۳+
α (۱٫۸۵٪) 224Ac
229Pa 91 138 ۲۲۹٫۰۳۲۰۹۶8(30) 1.50(5) d EC (99.52%) 229Th (۵/۲+)
α (.۴۸٪) 225Ac
229mPa 11.6(3) keV 420(30) ns ۳/۲-
230Pa 91 139 ۲۳۰٫۰۳۴۵۴1(4) 17.4(5) d β+ (91.6%) 230Th (۲-)
β- (8.4%) 230U
α (.۰۰۳۱۹٪) 226Ac
231Pa Protoactinium 91 140 ۲۳۱٫۰۳۵۸۸۴0(24) ۳٫۲۷6(11)×104 a α 227Ac ۳/۲- 1.0000[n ۴]
CD (1.34×10−9%) 207Tl
24Ne
SF (3×10−10%) (various)
CD (10−12%) 208Pb
23F
232Pa 91 141 ۲۳۲٫۰۳۸۵۹2(8) 1.31(2) d β- 232U (۲-)
EC (.003%) 232Th
233Pa 91 142 ۲۳۳٫۰۴۰۲۴۷3(23) 26.975(13) d β- 233U ۳/۲-
234Pa Uranium Z 91 143 ۲۳۴٫۰۴۳۳۰8(5) 6.70(5) h β- 234U ۴+ ناچیز[n ۵]
SF (3×10−10%) (متنوع)
234mPa Uranium X2
Brevium
78(3) keV 1.17(3) min β- (99.83%) 234U (۰-) ناچیز[n ۵]
IT (.16%) 234Pa
SF (10−10%) (متنوع)
235Pa 91 144 ۲۳۵٫۰۴۵۴4(5) 24.44(11) min β- 235U (۳/۲-)
236Pa 91 145 ۲۳۶٫۰۴۸۶8(21) 9.1(1) min β- 236U 1(-)
β-, SF (6×10−8%) (متنوع)
237Pa 91 146 ۲۳۷٫۰۵۱۱5(11) 8.7(2) min β- 237U (۱/۲+)
238Pa 91 147 ۲۳۸٫۰۵۴۵0(6) 2.27(9) min β- 238U (۳-)#
β-, SF (2.6×10−6%) (متنوع)
239Pa 91 148 ۲۳۹٫۰۵۷۲6(21)# 1.8(5) h β- 239U (۳/۲)(-#)
240Pa 91 149 ۲۴۰٫۰۶۰۹8(32)# 2# min β- 240U
  1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
  2. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
  3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  4. Intermediate decay product of 235U
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ Intermediate decay product of 238U

منابع[ویرایش]