ایزوتوپ‌های زیرکونیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فلز زیرکونیم دارای ۵ ایزوتوپ پایدار طبیعی و یک ایزوتوپ دیرینه با نیمه عمر ۲٫۰×۱۰۱۹ سال است. همچنین تاکنون بیش از ۲۷ ایزوتوپ پرتوزا از این عنصر شناسایی شده‌است که پایدارترین آن ۹۳Zr با نیمه عمر ۱٫۵۳ میلیون سال است.

جدول ایزوتوپ ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
78Zr 40 38 ۷۷٫۹۵۵۲3(54)# 50# ms
[>170 ns]
۰+
79Zr 40 39 ۷۸٫۹۴۹۱6(43)# 56(30) ms β+, p 78Sr ۵/۲+#
β+ 79Y
80Zr 40 40 ۷۹٫۹۴۰4(16) 4.6(6) s β+ 80Y ۰+
81Zr 40 41 ۸۰٫۹۳۷۲1(18) 5.5(4) s β+ (>99.9%) 81Y (۳/۲-)#
β+, p (<.1%) 80Sr
82Zr 40 42 ۸۱٫۹۳۱۰9(24)# 32(5) s β+ 82Y ۰+
83Zr 40 43 ۸۲٫۹۲۸۶5(10) 41.6(24) s β+ (>99.9%) 83Y (۱/۲-)#
β+, p (<.1%) 82Sr
84Zr 40 44 ۸۳٫۹۲۳۲5(21)# 25.9(7) min β+ 84Y ۰+
85Zr 40 45 ۸۴٫۹۲۱۴7(11) 7.86(4) min β+ 85Y ۷/۲+
85mZr 292.2(3) keV 10.9(3) s IT (92%) 85Zr (۱/۲-)
β+ (8%) 85Y
86Zr 40 46 ۸۵٫۹۱۶۴7(3) 16.5(1) h β+ 86Y ۰+
87Zr 40 47 ۸۶٫۹۱۴۸۱6(9) 1.68(1) h β+ 86Y (۹/۲)+
87mZr 335.84(19) keV 14.0(2) s IT 87Zr (۱/۲)-
88Zr 40 48 ۸۷٫۹۱۰۲۲7(11) 83.4(3) d EC 88Y ۰+
89Zr 40 49 ۸۸٫۹۰۸۸۹0(4) 78.41(12) h β+ 89Y ۹/۲+
89mZr 587.82(10) keV 4.161(17) min IT (93.77%) 89Zr ۱/۲-
β+ (6.23%) 89Y
90Zr[n ۴] 40 50 ۸۹٫۹۰۴۷۰۴4(25) پایدار ۰+ ۰٫۵۱۴5(40)
90m1Zr 2319.000(10) keV 809.2(20) ms IT 90Zr ۵-
90m2Zr 3589.419(16) keV 131(4) ns ۸+
91Zr[n ۴] 40 51 ۹۰٫۹۰۵۶۴۵8(25) پایدار ۵/۲+ ۰٫۱۱۲2(5)
91mZr 3167.3(4) keV ۴٫۳5(14) µs (۲۱/۲+)
92Zr[n ۴] 40 52 ۹۱٫۹۰۵۰۴۰8(25) پایدار[n ۵] ۰+ ۰٫۱۷۱5(8)
93Zr[n ۶] 40 53 ۹۲٫۹۰۶۴۷۶0(25) ۱٫۵3(10)×106 a β- 93Nb ۵/۲+
94Zr[n ۴] 40 54 ۹۳٫۹۰۶۳۱۵2(26) ایزوتوپ پایدار[n ۷] ۰+ ۰٫۱۷۳8(28)
95Zr[n ۴] 40 55 ۹۴٫۹۰۸۰۴۲6(26) 64.032(6) d β- 95Nb ۵/۲+
96Zr[n ۸][n ۴] 40 56 ۹۵٫۹۰۸۲۷۳4(30) ۲0(4)×1018 a β-β-[n ۹] 96Mo ۰+ ۰٫۰۲۸0(9)
97Zr 40 57 ۹۶٫۹۱۰۹۵۳1(30) 16.744(11) h β- 97mNb ۱/۲+
98Zr 40 58 ۹۷٫۹۱۲۷۳5(21) 30.7(4) s β- 98Nb ۰+
99Zr 40 59 ۹۸٫۹۱۶۵۱2(22) 2.1(1) s β- 99mNb ۱/۲+
100Zr 40 60 ۹۹٫۹۱۷۷6(4) 7.1(4) s β- 100Nb ۰+
101Zr 40 61 ۱۰۰٫۹۲۱۱4(3) 2.3(1) s β- 101Nb ۳/۲+
102Zr 40 62 ۱۰۱٫۹۲۲۹8(5) 2.9(2) s β- 102Nb ۰+
103Zr 40 63 ۱۰۲٫۹۲۶۶0(12) 1.3(1) s β- 103Nb (۵/۲-)
104Zr 40 64 ۱۰۳٫۹۲۸۷8(43)# 1.2(3) s β- 104Nb ۰+
105Zr 40 65 ۱۰۴٫۹۳۳۰5(43)# 0.6(1) s β- (>99.9%) 105Nb
β-, n (<.1%) 104Nb
106Zr 40 66 ۱۰۵٫۹۳۵۹1(54)# 200# ms
[>300 ns]
β- 106Nb ۰+
107Zr 40 67 ۱۰۶٫۹۴۰۷5(32)# 150# ms
[>300 ns]
β- 107Nb
108Zr 40 68 ۱۰۷٫۹۴۳۹6(64)# 80# ms
[>300 ns]
β- 108Nb ۰+
109Zr 40 69 ۱۰۸٫۹۴۹۲4(54)# 60# ms
[>300 ns]
110Zr 40 70 ۱۰۹٫۹۵۲۸7(86)# 30# ms
[>300 ns]
۰+
 1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
 2. اختصارها:
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
 3. Bold for stable isotopes
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳ ۴٫۴ ۴٫۵ محصول شکافت هسته‌ای
 5. Heaviest theoretically stable nuclide
 6. محصول شکافت با عمر طولانی
 7. Believed to decay by β-β- to 94Mo with a half-life over 1.1×1017 years
 8. Primordial radionuclide
 9. Theorized to also undergo β- decay to 96Nb

منابع[ویرایش]