ایزوتوپ‌های تنگستن

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فلز تنگستن به طور طبیعی دارای ۴ ایزوتوپ پایدار است. (۱۸۲W, ۱۸۳W, ۱۸۴W, و ۱۸۶W) همچنین ۳۳ ایزوتوپ پرتوزا از این عنصر شناسایی شده است که جرم اتمی آن‌ها بین ۱۵۷ تا ۱۹۴ است. پایدارترین این ایزوتوپ‌ها ۱۸۱W با نیمه عمر ۱۲۱٫۲ روز است.

جدول ایزوتوپ ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
158W 74 84 ۱۵۷٫۹۷۴۵6(54)# 1.37(17) ms α 154Hf ۰+
158mW 1889(8) keV ۱۴3(19) µs ۸+
159W 74 85 ۱۵۸٫۹۷۲۹2(43)# 8.2(7) ms α (۸۲٪) 155Hf ۷/۲-#
β+ (18%) 159Ta
160W 74 86 ۱۵۹٫۹۶۸۴8(22) 90(5) ms α (۸۷٪) 156Hf ۰+
β+ (14%) 160Ta
161W 74 87 ۱۶۰٫۹۶۷۳6(21)# 409(16) ms α (۷۳٪) 157Hf ۷/۲-#
β+ (23%) 161Ta
162W 74 88 ۱۶۱٫۹۶۳۴۹7(19) 1.36(7) s β+ (53%) 162Ta ۰+
α (۴۷٪) 158Hf
163W 74 89 ۱۶۲٫۹۶۲۵2(6) 2.8(2) s β+ (59%) 163Ta ۳/۲-#
α (۴۱٪) 159Hf
164W 74 90 ۱۶۳٫۹۵۸۹۵4(13) 6.3(2) s β+ (97.4%) 164Ta ۰+
α (۲٫۶٪) 160Hf
165W 74 91 ۱۶۴٫۹۵۸۲۸0(27) 5.1(5) s β+ (99.8%) 165Ta ۳/۲-#
α (.۲٪) 161Hf
166W 74 92 ۱۶۵٫۹۵۵۰۲7(11) 19.2(6) s β+ (99.96%) 166Ta ۰+
α (.۰۳۵٪) 162Hf
167W 74 93 ۱۶۶٫۹۵۴۸۱6(21) 19.9(5) s β+ (>99.9%) 167Ta ۳/۲-#
α (<.۱٪) 163Hf
168W 74 94 ۱۶۷٫۹۵۱۸۰8(17) 51(2) s β+ (99.99%) 168Ta ۰+
α (.۰۳۱۹٪) 164Hf
169W 74 95 ۱۶۸٫۹۵۱۷۷9(17) 76(6) s β+ 169Ta (۵/۲-)
170W 74 96 ۱۶۹٫۹۴۹۲۲8(16) 2.42(4) min β+(99%) 170Ta ۰+
α (۱٪) 166Hf
171W 74 97 ۱۷۰٫۹۴۹۴5(3) 2.38(4) min β+ 171Ta (۵/۲-)
172W 74 98 ۱۷۱٫۹۴۷۲9(3) 6.6(9) min β+ 172Ta ۰+
173W 74 99 ۱۷۲٫۹۴۷۶9(3) 7.6(2) min β+ 173Ta ۵/۲-
174W 74 100 ۱۷۳٫۹۴۶۰8(3) 33.2(21) min β+ 174Ta ۰+
175W 74 101 ۱۷۴٫۹۴۶۷2(3) 35.2(6) min β+ 175Ta (۱/۲-)
176W 74 102 ۱۷۵٫۹۴۵۶3(3) 2.5(1) h EC 176Ta ۰+
177W 74 103 ۱۷۶٫۹۴۶۶4(3) 132(2) min β+ 177Ta ۱/۲-
178W 74 104 ۱۷۷٫۹۴۵۸۷6(16) 21.6(3) d EC 178Ta ۰+
179W 74 105 ۱۷۸٫۹۴۷۰۷0(17) 37.05(16) min β+ 179Ta (۷/۲)-
179m1W 221.926(8) keV 6.40(7) min IT (99.72%) 179W (۱/۲)-
β+ (.28%) 179Ta
179m2W 1631.90(8) keV 390(30) ns (۲۱/۲+)
179m3W 3348.45(16) keV 750(80) ns (۳۵/۲-)
180W[n ۴] 74 106 ۱۷۹٫۹۴۶۷۰4(4) ۱.8(0.2)×1018 a α 176Hf ۰+ ۰٫۰۰۱2(1)
180m1W 1529.04(3) keV 5.47(9) ms IT 180W ۸-
180m2W 3264.56(21) keV ۲٫۳3(19) µs ۱۴-
181W 74 107 ۱۸۰٫۹۴۸۱۹7(5) 121.2(2) d EC 181Ta ۹/۲+
182W 74 108 ۱۸۱٫۹۴۸۲۰۴2(9) ایزوتوپ پایدار [n ۵] ۰+ ۰٫۲۶۵0(16)
183W 74 109 ۱۸۲٫۹۵۰۲۲۳0(9) Observationally Stable [n ۶] ۱/۲- ۰٫۱۴۳1(4)
183mW 309.493(3) keV 5.2(3) s IT 183W ۱۱/۲+
184W 74 110 ۱۸۳٫۹۵۰۹۳۱2(9) Observationally Stable [n ۷] ۰+ ۰٫۳۰۶4(2)
185W 74 111 ۱۸۴٫۹۵۳۴۱۹3(10) 75.1(3) d β- 185Re ۳/۲-
185mW 197.43(5) keV 1.597(4) min IT 185W ۱۱/۲+
186W 74 112 ۱۸۵٫۹۵۴۳۶۴1(19) Observationally Stable [n ۸] ۰+ ۰٫۲۸۴3(19)
186m1W 1517.2(6) keV ۱8(1) µs (۷-)
186m2W 3542.8(21) keV >3 ms (۱۶+)
187W 74 113 ۱۸۶٫۹۵۷۱۶۰5(19) 23.72(6) h β- 187Re ۳/۲-
188W 74 114 ۱۸۷٫۹۵۸۴۸9(4) 69.78(5) d β- 188Re ۰+
189W 74 115 ۱۸۸٫۹۶۱۹1(21) 11.6(3) min β- 189Re (۳/۲-)
190W 74 116 ۱۸۹٫۹۶۳۱8(18) 30.0(15) min β- 190Re ۰+
190mW 2381(5) keV <3.1 ms (۱۰-)
191W 74 117 ۱۹۰٫۹۶۶۶0(21)# 20# s
[>300 ns]
۳/۲-#
192W 74 118 ۱۹۱٫۹۶۸۱7(64)# 10# s
[>300 ns]
۰+
 1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
 2. اختصارها:
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
 3. Bold for stable isotopes, bold italics for nearly-stable isotopes (half-life longer than the age of the universe)
 4. Primordial radionuclide
 5. Believed to undergo α decay to 178Hf with a half-life over 1.70×1020 years
 6. Believed to undergo α decay to 179Hf with a half-life over 80×1018 years
 7. Believed to undergo α decay to 180Hf with a half-life over 180×1018 years
 8. Believed to undergo α decay to 182Hf with a half-life over 4.1×1018 years

منابع[ویرایش]