ایزوتوپ‌های گادولینیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فلز گادولینیم دارای ۶ ایزوتوپ پایدار ۱۵۴Gd, ۱۵۵Gd, ۱۵۶Gd, ۱۵۷Gd, ۱۵۸Gd و ۱۶۰Gd و یک ایزوتوپ پرتوزا (۱۵۲Gd) است که در این میان ۱۵۸Gd با فراوانی طبیعی ۲۴٫۸۴٪ فراوان‌ترین ایزوتوپ این عنصر است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
134Gd 64 70 ۱۳۳٫۹۵۵۳7(43)# 0.4# s ۰+
135Gd 64 71 ۱۳۴٫۹۵۲۵7(54)# 1.1(2) s ۳/۲-
136Gd 64 72 ۱۳۵٫۹۴۷۳4(43)# 1# s [>200 ns] β+ 136Eu
137Gd 64 73 ۱۳۶٫۹۴۵۰2(43)# 2.2(2) s β+ 137Eu ۷/۲+#
β+, p (به ندرت) 136Sm
138Gd 64 74 ۱۳۷٫۹۴۰۱2(21)# 4.7(9) s β+ 138Eu ۰+
138mGd 2232.7(11) keV 6(1) µs (۸-)
139Gd 64 75 ۱۳۸٫۹۳۸۲4(21)# 5.7(3) s β+ 139Eu ۹/۲-#
β+, p (rare) 138Sm
139mGd 250(150)# keV 4.8(9) s ۱/۲+#
140Gd 64 76 ۱۳۹٫۹۳۳۶7(3) 15.8(4) s β+ 140Eu ۰+
141Gd 64 77 ۱۴۰٫۹۳۲۱۲6(21) 14(4) s β+ (99.97%) 141Eu (۱/۲+)
β+, p (.03%) 140Sm
141mGd 377.8(2) keV 24.5(5) s β+ (89%) 141Eu (۱۱/۲-)
IT (11%) 141Gd
142Gd 64 78 ۱۴۱٫۹۲۸۱2(3) 70.2(6) s β+ 142Eu ۰+
143Gd 64 79 ۱۴۲٫۹۲۶۷5(22) 39(2) s β+ 143Eu (۱/۲)+
β+, α (به ندرت) 139Pm
β+, p (rare) 142Sm
143mGd 152.6(5) keV 110.0(14) s β+ 143Eu (۱۱/۲-)
β+, α (به ندرت) 139Pm
β+, p (به ندرت) 142Sm
144Gd 64 80 ۱۴۳٫۹۲۲۹6(3) 4.47(6) min β+ 144Eu ۰+
145Gd 64 81 ۱۴۴٫۹۲۱۷۰9(20) 23.0(4) min β+ 145Eu ۱/۲+
145mGd 749.1(2) keV 85(3) s IT (94.3%) 145Gd ۱۱/۲-
β+ (5.7%) 145Eu
146Gd 64 82 ۱۴۵٫۹۱۸۳۱1(5) 48.27(10) d EC 146Eu ۰+
147Gd 64 83 ۱۴۶٫۹۱۹۰۹4(3) 38.06(12) h β+ 147Eu ۷/۲-
147mGd 8587.8(4) keV 510(20) ns (۴۹/۲+)
148Gd 64 84 ۱۴۷٫۹۱۸۱۱5(3) 74.6(30) a α 144Sm ۰+
β+β+ (به ندرت) 148Sm
149Gd 64 85 ۱۴۸٫۹۱۹۳۴1(4) 9.28(10) d β+ 149Eu ۷/۲-
α (۴٫۳۴×10−4%) 145Sm
150Gd 64 86 ۱۴۹٫۹۱۸۶۵9(7) ۱٫۷9(8)×106 a α 146Sm ۰+
β+β+ (rare) 150Sm
151Gd 64 87 ۱۵۰٫۹۲۰۳۴8(4) 124(1) d EC 151Eu ۷/۲-
α (10−6%) 147Sm
152Gd[n ۴] 64 88 ۱۵۱٫۹۱۹۷۹۱0(27) ۱٫۰8(8)×1014 a α 148Sm ۰+ ۰٫۰۰۲0(1)
153Gd 64 89 ۱۵۲٫۹۲۱۷۴۹5(27) 240.4(10) d EC 153Eu ۳/۲-
153m1Gd 95.1737(12) keV ۳.5(4) µs (۹/۲+)
153m2Gd 171.189(5) keV ۷۶.0(14) µs (۱۱/۲-)
154Gd 64 90 ۱۵۳٫۹۲۰۸۶۵6(27) ایزوتوپ پایدار[n ۵] ۰+ ۰٫۰۲۱8(3)
155Gd[n ۶] 64 91 ۱۵۴٫۹۲۲۶۲۲0(27) Observationally Stable[n ۷] ۳/۲- ۰٫۱۴۸0(12)
155mGd 121.05(19) keV 31.97(27) ms IT 155Gd ۱۱/۲-
156Gd[n ۶] 64 92 ۱۵۵٫۹۲۲۱۲۲7(27) پایدار[n ۸] ۰+ ۰٫۲۰۴7(9)
156mGd 2137.60(5) keV ۱.3(1) µs ۷-
157Gd[n ۶] 64 93 ۱۵۶٫۹۲۳۹۶۰1(27) پایدار[n ۸] ۳/۲- ۰٫۱۵۶5(2)
158Gd[n ۶] 64 94 ۱۵۷٫۹۲۴۱۰۳9(27) پایدار[n ۸] ۰+ ۰٫۲۴۸4(7)
159Gd[n ۶] 64 95 ۱۵۸٫۹۲۶۳۸۸7(27) 18.479(4) h β- 159Tb ۳/۲-
160Gd[n ۶] 64 96 ۱۵۹٫۹۲۷۰۵۴1(27) Observationally Stable[n ۹] ۰+ ۰٫۲۱۸6(19)
161Gd 64 97 ۱۶۰٫۹۲۹۶۶۹2(29) 3.646(3) min β- 161Tb ۵/۲-
162Gd 64 98 ۱۶۱٫۹۳۰۹۸5(5) 8.4(2) min β- 162Tb ۰+
163Gd 64 99 ۱۶۲٫۹۳۳۹9(32)# 68(3) s β- 163Tb ۷/۲+#
164Gd 64 100 ۱۶۳٫۹۳۵۸6(43)# 45(3) s β- 164Tb ۰+
165Gd 64 101 ۱۶۴٫۹۳۹۳8(54)# 10.3(16) s β- 165Tb ۱/۲-#
166Gd 64 102 ۱۶۵٫۹۴۱۶0(64)# 4.8(10) s β- 166Tb ۰+
167Gd 64 103 ۱۶۶٫۹۴۵۵7(64)# 3# s β- 167Tb ۵/۲-#
168Gd 64 104 ۱۶۷٫۹۴۸۳6(75)# 300# ms β- 168Tb ۰+
169Gd 64 105 ۱۶۸٫۹۵۲۸7(86)# 1# s β- 169Tb ۷/۲-#
 1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
 2. اختصارها:
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
 3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
 4. primordial radionuclide
 5. Believed to undergo α decay to 150Sm
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ ۶٫۳ ۶٫۴ ۶٫۵ محصول شکافت
 7. Believed to undergo α decay to 151Sm
 8. ۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ Theoretically capable of spontaneous fission
 9. Believed to undergo β-β- decay to 160Dy with a نیمه‌عمر over 1.3×1021 years

منابع[ویرایش]