ایزوتوپ‌های آهن

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آهن به طور طبیعی شامل چهار ایزوتوپ است:۵٫۸۴۵٪ ۵۴Fe (احتمالاً رادیواکتیو با نیمه عمر ۳٫۱×۱۰۲۲ سال), ۹۱٫۷۵۴٪ 57Fe, 2.۱۱۹٪ 56Fe و ۰٫۲۸۲٪ ۵۸Fe.همچنین ۲۴ ایزوتوپ دیگر از آهن شناسایی شده‌اند که همگی رادیواکتیو بوده و نیمه عمر بسیار کمی دارند.


جدول ایزوتوپ[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر[n ۲] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولیn)
excitation energy
۴۵Fe ۲۶ ۱۹ ۴۵٫۰۱۴۵8(24)# ۱٫۸9(49) ms β+ (۳۰٪) ۴۵Mn ۳/۲+#
۲p (۷۰٪) ۴۳Cr
۴۶Fe ۲۶ ۲۰ ۴۶٫۰۰۰۸1(38)# 9(4) ms
[۱۲(+۴-۳) ms]
β+ (>۹۹٫۹٪) ۴۶Mn ۰+
β+, p (<.۱٪) ۴۵Cr
۴۷Fe ۲۶ ۲۱ ۴۶٫۹۹۲۸9(28)# ۲۱.8(7) ms β+ (>۹۹٫۹٪) ۴۷Mn ۷/۲-#
β+, p (<.۱٪) ۴۶Cr
۴۸Fe ۲۶ ۲۲ ۴۷٫۹۸۰۵0(8)# ۴4(7) ms β+ (۹۶٫۴۱٪) ۴۸Mn ۰+
β+, p (۳٫۵۹٪) ۴۷Cr
۴۹Fe ۲۶ ۲۳ ۴۸٫۹۷۳۶1(16)# ۷0(3) ms β+, p (۵۲٪) ۴۸Cr (۷/۲-)
β+ (۴۸٪) ۴۹Mn
۵۰Fe ۲۶ ۲۴ ۴۹٫۹۶۲۹9(6) ۱۵5(11) ms β+ (>۹۹٫۹٪) ۵۰Mn ۰+
β+, p (<.۱٪) ۴۹Cr
۵۱Fe ۲۶ ۲۵ ۵۰٫۹۵۶۸۲0(16) ۳۰5(5) ms β+ ۵۱Mn ۵/۲-
۵۲Fe ۲۶ ۲۶ ۵۱٫۹۴۸۱۱4(7) ۸٫۲۷5(8) h β+ ۵۲Mn ۰+
۵۲mFe ۶٫۸1(13) MeV 45.9(6) s β+ ۵۲Mn (۱۲+)#
۵۳Fe ۲۶ ۲۷ ۵۲٫۹۴۵۳۰۷9(19) ۸٫۵1(2) min β+ ۵۳Mn ۷/۲-
۵۳mFe ۳۰۴۰.4(3) keV 2.526(24) min IT ۵۳Fe ۱۹/۲-
۵۴Fe ۲۶ ۲۸ ۵۳٫۹۳۹۶۱۰5(7) ایزوتوپ پایدار[n ۳] ۰+ ۰٫۰۵۸۴5(35) ۰٫۰۵۸۳۷-۰٫۰۵۸۶۱
۵۴mFe ۶۵۲۶.9(6) keV 364(7) ns ۱۰+
۵۵Fe ۲۶ ۲۹ ۵۴٫۹۳۸۲۹۳4(7) ۲٫۷۳7(11) a EC ۵۵Mn ۳/۲-
۵۶Fe[n ۴] ۲۶ ۳۰ ۵۵٫۹۳۴۹۳۷5(7) پایدار ۰+ ۰٫۹۱۷۵4(36) ۰٫۹۱۷۴۲-۰٫۹۱۷۶۰
۵۷Fe ۲۶ ۳۱ ۵۶٫۹۳۵۳۹۴0(7) پایدار ۱/۲- ۰٫۰۲۱۱9(10) ۰٫۰۲۱۱۶-۰٫۰۲۱۲۱
۵۸Fe ۲۶ ۳۲ ۵۷٫۹۳۳۲۷۵6(8) پایدار ۰+ ۰٫۰۰۲۸2(4) ۰٫۰۰۲۸۱-۰٫۰۰۲۸۲
۵۹Fe ۲۶ ۳۳ ۵۸٫۹۳۴۸۷۵5(8) ۴۴٫۴۹5(9) d β- ۵۹Co ۳/۲-
۶۰Fe ۲۶ ۳۴ ۵۹٫۹۳۴۰۷2(4) ۲٫۶×۱۰۶ a β- ۶۰Co ۰+ trace
۶۱Fe ۲۶ ۳۵ ۶۰٫۹۳۶۷۴5(21) ۵٫۹8(6) min β- ۶۱Co ۳/۲-,۵/۲-
۶۱mFe ۸۶1(3) keV 250(10) ns ۹/۲+#
۶۲Fe ۲۶ ۳۶ ۶۱٫۹۳۶۷۶7(16) ۶8(2) s β- ۶۲Co ۰+
۶۳Fe ۲۶ ۳۷ ۶۲٫۹۴۰۳7(18) ۶.1(6) s β- ۶۳Co (۵/۲)-
۶۴Fe ۲۶ ۳۸ ۶۳٫۹۴۱2(3) ۲.0(2) s β- ۶۴Co ۰+
۶۵Fe ۲۶ ۳۹ ۶۴٫۹۴۵۳8(26) ۱.3(3) s β- ۶۵Co ۱/۲-#
۶۵mFe ۳۶4(3) keV 430(130) ns (۵/۲-)
۶۶Fe ۲۶ ۴۰ ۶۵٫۹۴۶۷8(32) ۴۴0(40) ms β- (>۹۹٫۹٪) ۶۶Co ۰+
β-, n (<.۱٪) ۶۵Co
۶۷Fe ۲۶ ۴۱ ۶۶٫۹۵۰۹5(45) ۳۹4(9) ms β- (>۹۹٫۹٪) ۶۷Co ۱/۲-#
β-, n (<.۱٪) ۶۶Co
۶۷mFe ۳۶7(3) keV ۶4(17) µs (۵/۲-)
۶۸Fe ۲۶ ۴۲ ۶۷٫۹۵۳۷0(75) ۱۸7(6) ms β- (>۹۹٫۹٪) ۶۸Co ۰+
β-, n ۶۷Co
۶۹Fe ۲۶ ۴۳ ۶۸٫۹۵۸۷8(54)# ۱۰9(9) ms β- (>۹۹٫۹٪) ۶۹Co ۱/۲-#
β-, n (<.۱٪) ۶۸Co
۷۰Fe ۲۶ ۴۴ ۶۹٫۹۶۱۴6(64)# ۹4(17) ms ۰+
۷۱Fe ۲۶ ۴۵ ۷۰٫۹۶۶۷2(86)# ۳۰# ms
[>۳۰۰ ns]
۷/۲+#
۷۲Fe ۲۶ ۴۶ ۷۱٫۹۶۹۶2(86)# ۱۰# ms
[>۳۰۰ ns]
۰+

جستار های وابسته[ویرایش]
  1. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: ایزومر هسته‌ای
  2. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  3. Believed to decay by β+β+ to 54Cr with a half-life of over 3.1×1022 a
  4. Lowest mass per nucleon of all nuclides; End product of stellar nucleosynthesis

منابع[ویرایش]