ایزوتوپ‌های مس

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عنصر مس دارای دو ایزوتوپ پایدار ۶۳Cu و ۶۵Cu و ۲۷ ایزوتوپ ناپایدار است. در میان این ایزوتوپ‌های پرتوزا ۶۷Cu با نیمه عمر ۶۱٫۸۳ ساعت پایدارترین و ۵۴Cu با ۷۵ نانو ثانیه ناپایدارترین آن هاست.[۱]

نماد Z(p) N(n)  
isotopic mass (u)
 
half-life decay
mode(s)[۲][n ۱]
daughter
isotope(s)[n ۲]
nuclear
spin
representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
۵۲Cu ۲۹ ۲۳ ۵۱٫۹۹۷۱8(28)# p ۵۱Ni (۳+)#
۵۳Cu ۲۹ ۲۴ ۵۲٫۹۸۵۵5(28)# <300 ns p ۵۲Ni (۳/۲-)#
۵۴Cu ۲۹ ۲۵ ۵۳٫۹۷۶۷1(23)# <75 ns p ۵۳Ni (۳+)#
۵۵Cu ۲۹ ۲۶ ۵۴٫۹۶۶۰5(32)# ۴۰# ms [>۲۰۰ ns] β+ ۵۵Ni ۳/۲-#
p ۵۴Ni
۵۶Cu ۲۹ ۲۷ ۵۵٫۹۵۸۵6(15)# ۹3(3) ms β+ ۵۶Ni (۴+)
۵۷Cu ۲۹ ۲۸ ۵۶٫۹۴۹۲۱1(17) ۱۹۶.3(7) ms β+ ۵۷Ni ۳/۲-
۵۸Cu ۲۹ ۲۹ ۵۷٫۹۴۴۵۳۸5(17) ۳٫۲۰4(7) s β+ ۵۸Ni ۱+
۵۹Cu ۲۹ ۳۰ ۵۸٫۹۳۹۴۹۸0(8) ۸۱.5(5) s β+ ۵۹Ni ۳/۲-
۶۰Cu ۲۹ ۳۱ ۵۹٫۹۳۷۳۶۵0(18) ۲۳.7(4) min β+ ۶۰Ni ۲+
۶۱Cu ۲۹ ۳۲ ۶۰٫۹۳۳۴۵۷8(11) ۳٫۳۳3(5) h β+ ۶۱Ni ۳/۲-
۶۲Cu ۲۹ ۳۳ ۶۱٫۹۳۲۵۸4(4) ۹٫۶۷3(8) min β+ ۶۲Ni ۱+
۶۳Cu ۲۹ ۳۴ ۶۲٫۹۲۹۵۹۷5(6) Stable ۳/۲- ۰٫۶۹۱5(15) ۰٫۶۸۹۸۳-۰٫۶۹۳۳۸
۶۴Cu ۲۹ ۳۵ ۶۳٫۹۲۹۷۶۴2(6) ۱۲٫۷۰0(2) h β+ (۶۱٪) ۶۴Ni ۱+
β- (۳۹٪) ۶۴Zn
۶۵Cu ۲۹ ۳۶ ۶۴٫۹۲۷۷۸۹5(7) Stable ۳/۲- ۰٫۳۰۸5(15) ۰٫۳۰۶۶۲-۰٫۳۱۰۱۷
۶۶Cu ۲۹ ۳۷ ۶۵٫۹۲۸۸۶۸8(7) ۵٫۱۲0(14) min β- ۶۶Zn ۱+
۶۷Cu ۲۹ ۳۸ ۶۶٫۹۲۷۷۳۰3(13) ۶۱٫۸3(12) h β- ۶۷Zn ۳/۲-
۶۸Cu ۲۹ ۳۹ ۶۷٫۹۲۹۶۱۰9(17) ۳۱.1(15) s β- ۶۸Zn ۱+
۶۸mCu ۷۲۱.6(7) keV ۳٫۷5(5) min IT (۸۴٪) ۶۸Cu (۶-)
β- (۱۶٪) ۶۸Zn
۶۹Cu ۲۹ ۴۰ ۶۸٫۹۲۹۴۲۹3(15) ۲٫۸5(15) min β- ۶۹Zn ۳/۲-
۶۹mCu ۲۷۴۱.8(10) keV 360(30) ns (۱۳/۲+)
۷۰Cu ۲۹ ۴۱ ۶۹٫۹۳۲۳۹۲3(17) ۴۴.5(2) s β- ۷۰Zn (۶-)
۷۰m1Cu ۱۰۱.1(3) keV 33(2) s β- ۷۰Zn (۳-)
۷۰m2Cu ۲۴۲.6(5) keV 6.6(2) s ۱+
۷۱Cu ۲۹ ۴۲ ۷۰٫۹۳۲۶۷۶8(16) ۱۹.4(14) s β- ۷۱Zn (۳/۲-)
۷۱mCu ۲۷۵6(10) keV 271(13) ns (۱۹/۲-)
۷۲Cu ۲۹ ۴۳ ۷۱٫۹۳۵۸۲۰3(15) ۶.6(1) s β- ۷۲Zn (۱+)
۷۲mCu ۲۷0(3) keV 1.76(3) µs (۴-)
۷۳Cu ۲۹ ۴۴ ۷۲٫۹۳۶۶۷5(4) ۴.2(3) s β- (>۹۹٫۹٪) ۷۳Zn (۳/۲-)
β-, n (<.۱٪) ۷۲Zn
۷۴Cu ۲۹ ۴۵ ۷۳٫۹۳۹۸۷5(7) ۱٫۵۹4(10) s β- ۷۴Zn (۱+،۳+)
۷۵Cu ۲۹ ۴۶ ۷۴٫۹۴۱۹0(105) ۱٫۲۲4(3) s β- (۹۶٫۵٪) ۷۵Zn (۳/۲-)#
β-, n (۳٫۵٪) ۷۴Zn
۷۶Cu ۲۹ ۴۷ ۷۵٫۹۴۵۲۷5(7) ۶۴1(6) ms β- (۹۷٪) ۷۶Zn (۳٬۵)
β-, n (۳٪) ۷۵Zn
۷۶mCu 0(200)# keV 1.27(30) s β- ۷۶Zn (۱٬۳)
۷۷Cu ۲۹ ۴۸ ۷۶٫۹۴۷۸5(43)# ۴۶9(8) ms β- ۷۷Zn ۳/۲-#
۷۸Cu ۲۹ ۴۹ ۷۷٫۹۵۱۹6(43)# ۳۴2(11) ms β- ۷۸Zn
۷۹Cu ۲۹ ۵۰ ۷۸٫۹۵۴۵6(54)# ۱۸8(25) ms β-, n (۵۵٪) ۷۸Zn ۳/۲-#
β- (۴۵٪) ۷۹Zn
۸۰Cu ۲۹ ۵۱ ۷۹٫۹۶۰۸7(64)# ۱۰۰# ms [>۳۰۰ ns] β- ۸۰Zn
  1. Abbreviations:
    IT: ایزومر هسته‌ای
  2. Bold for stable isotopes

منابع[ویرایش]

  1. G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties" (PDF). Nuclear Physics A. 729: 3–128. Bibcode:2003NuPhA.729....3A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.
  2. Nucleonica: Universal Nuclide Chart