ایزوتوپ‌های هافنیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
ایزوتوپ‌های اصلی hafnium
ایزوتوپ واپاشی هسته‌ای
فراوانی طبیعی نیمه‌عمر واپاشی هسته‌ای انرژی واپاشی (الکترون‌ولت) محصول واپاشی
172Hf ایزوتوپ پرتوزای مصنوعی 1.87 y گیراندازی الکترون 172Lu
174Hf 0.16% 2×1015 y واپاشی آلفا 170Yb
176Hf 5.26% is stable with 104 نوترونs
177Hf 18.60% is stable with 105 neutrons
178Hf 27.28% is stable with 106 neutrons
178ایزومر هسته‌ایHf syn 31 y پرتو گاما 178Hf
179Hf 13.62% is stable with 107 neutrons
180Hf 35.08% is stable with 108 neutrons
182Hf syn 8.9×106 y واپاشی بتا 182Ta
Standard atomic weight (Ar)

فلز هافنیم دارای ۵ ایزوتوپ پایدار (۱۷۶Hf, ۱۷۷Hf, ۱۷۸Hf, 179Hf, و ۱۸۰Hf) و ۳۰ ایزوتوپ پرتوزا است که در بین آن‌ها ۱۸۲Hf با نیمه عمر ۲×۱۰۱۵ سال پایدارترین رادیوایزوتوپ هافنیم است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۲][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
153Hf 72 81 ۱۵۲٫۹۷۰۶9(54)# 400# ms [>200 ns] ۱/۲+#
153mHf 750(100)# keV 500# ms ۱۱/۲-#
154Hf 72 82 ۱۵۳٫۹۶۴۸6(54)# 2(1) sec β+ 154Lu ۰+
α (rare) 150Yb
155Hf 72 83 ۱۵۴٫۹۶۳۳9(43)# 890(120) ms β+ 155Lu ۷/۲-#
α (rare) 151Yb
156Hf 72 84 ۱۵۵٫۹۵۹۳6(22) 23(1) ms α (۹۷٪) 152Yb ۰+
β+ (3%) 156Lu
156mHf 1959.0(10) keV ۴۸0(40) µs ۸+
157Hf 72 85 ۱۵۶٫۹۵۸۴0(21)# 115(1) ms α (۸۶٪) 153Yb ۷/۲-
β+ (14%) 157Lu
158Hf 72 86 ۱۵۷٫۹۵۴۷۹9(19) 2.84(7) sec β+ (55%) 158Lu ۰+
α (۴۵٪) 154Yb
159Hf 72 87 ۱۵۸٫۹۵۳۹۹5(18) 5.20(10) sec β+ (59%) 159Lu ۷/۲-#
α (۴۱٪) 155Yb
160Hf 72 88 ۱۵۹٫۹۵۰۶۸4(12) 13.6(2) sec β+ (99.3%) 160Lu ۰+
α (.۷٪) 156Yb
161Hf 72 89 ۱۶۰٫۹۵۰۲۷5(24) 18.2(5) sec β+ (99.7%) 161Lu ۳/۲-#
α (.۳٪) 157Yb
162Hf 72 90 ۱۶۱٫۹۴۷۲1(1) 39.4(9) sec β+ (99.99%) 162Lu ۰+
α (.۰۰۸٪) 158Yb
163Hf 72 91 ۱۶۲٫۹۴۷۰9(3) 40.0(6) sec β+ 163Lu ۳/۲-#
α (10−4%) 159Yb
164Hf 72 92 ۱۶۳٫۹۴۴۳۶7(22) 111(8) sec β+ 164Lu ۰+
165Hf 72 93 ۱۶۴٫۹۴۴۵7(3) 76(4) sec β+ 165Lu (۵/۲-)
166Hf 72 94 ۱۶۵٫۹۴۲۱8(3) 6.77(30) min β+ 166Lu ۰+
167Hf 72 95 ۱۶۶٫۹۴۲۶0(3) 2.05(5) min β+ 167Lu (۵/۲)-
168Hf 72 96 ۱۶۷٫۹۴۰۵7(3) 25.95(20) min β+ 168Lu ۰+
169Hf 72 97 ۱۶۸٫۹۴۱۲6(3) 3.24(4) min β+ 169Lu (۵/۲)-
170Hf 72 98 ۱۶۹٫۹۳۹۶1(3) 16.01(13) hr EC 170Lu ۰+
171Hf 72 99 ۱۷۰٫۹۴۰۴9(3) 12.1(4) hr β+ 171Lu ۷/۲(+)
171mHf 21.93(9) keV 29.5(9) sec IT 171Hf ۱/2(-)
172Hf 72 100 ۱۷۱٫۹۳۹۴۴8(26) 1.87(3) yr EC 172Lu ۰+
172mHf 2005.58(11) keV 163(3) ns (۸-)
173Hf 72 101 ۱۷۲٫۹۴۰۵1(3) 23.6(1) hr β+ 173Lu ۱/۲-
174Hf[n ۴] 72 102 ۱۷۳٫۹۴۰۰۴6(3) ۲.0(4)×1015 yr α 170Yb ۰+ ۰٫۰۰۱6(1) ۰٫۰۰۱۶۱۹-۰٫۰۰۱۶۲۱
174m1Hf 1549.3 keV 138(4) ns (۶+)
174m2Hf 1797.5(20) keV ۲٫۳9(4) µs (۸-)
174m3Hf 1797.5 keV ۲٫۳9(4) µs (۸-)
174m4Hf 3311.7 keV ۳.7(2) µs (۱۴+)
175Hf 72 103 ۱۷۴٫۹۴۱۵۰9(3) 70(2) days β+ 175Lu ۵/۲-
176Hf[n ۵] 72 104 ۱۷۵٫۹۴۱۴۰۸6(24) ایزوتوپ پایدار[n ۶] ۰+ ۰٫۰۵۲6(7) ۰٫۰۵۲۰۶-۰٫۰۵۲۷۱
177Hf 72 105 ۱۷۶٫۹۴۳۲۲۰7(23) Observationally Stable[n ۷] ۷/۲- ۰٫۱۸۶0(9) ۰٫۱۸۵۹۳-۰٫۱۸۶۰۶
177m1Hf 1315.4504(8) keV 1.09(5) sec ۲۳/۲+
177m2Hf 1342.38(20) keV ۵۵.9(12) µs (۱۹/۲-)
177m3Hf 2740.02(15) keV 51.4(5) min ۳۷/۲-
178Hf 72 106 ۱۷۷٫۹۴۳۶۹۸8(23) Observationally Stable[n ۸] ۰+ ۰٫۲۷۲8(7) ۰٫۲۷۲۷۸-۰٫۲۷۲۹۷
178m1Hf 1147.423(5) keV 4.0(2) sec ۸-
178m2Hf 2445.69(11) keV 31(1) yr ۱۶+
178m3Hf 2573.5(5) keV ۶8(2) µs (۱۴-)
179Hf 72 107 ۱۷۸٫۹۴۵۸۱۶1(23) Observationally Stable[n ۹] ۹/۲+ ۰٫۱۳۶2(2) ۰٫۱۳۶۱۹-۰٫۱۳۶۳
179m1Hf 375.0367(25) keV 18.67(4) sec ۱/۲-
179m2Hf 1105.84(19) keV 25.05(25) days ۲۵/۲-
180Hf 72 108 ۱۷۹٫۹۴۶۵۵۰0(23) Observationally Stable[n ۱۰] ۰+ ۰٫۳۵۰8(16) ۰٫۳۵۰۷۶-۰٫۳۵۱
180m1Hf 1141.48(4) keV 5.47(4) hr ۸-
180m2Hf 1374.15(4) keV ۰٫۵7(2) µs (۴-)
180m3Hf 2425.8(10) keV ۱5(5) µs (۱۰+)
180m4Hf 2486.3(9) keV ۱0(1) µs ۱۲+
180m5Hf 2538.3(12) keV >۱۰ µs (۱۴+)
180m6Hf 3599.3(18) keV ۹0(10) µs (۱۸-)
181Hf 72 109 ۱۸۰٫۹۴۹۱۰۱2(23) 42.39(6) days β- 181Ta ۱/۲-
181m1Hf 595(3) keV ۸0(5) µs (۹/۲+)
181m2Hf 1040(10) keV ~۱۰۰ µs (۱۷/۲+)
181m3Hf 1738(10) keV 1.5(5) ms (۲۷/۲-)
182Hf[n ۱۱] 72 110 ۱۸۱٫۹۵۰۵۵4(7) ۸٫۹0(9)×106 yr β- 182W ۰+
182mHf 1172.88(18) keV 61.5(15) min β- (58%) 182Ta ۸-
IT (42%) 182Hf
183Hf 72 111 ۱۸۲٫۹۵۳۵3(3) 1.067(17) hr β- 183Ta (۳/۲-)
184Hf 72 112 ۱۸۳٫۹۵۵۴5(4) 4.12(5) hr β- 184Ta ۰+
184mHf 1272.4(4) keV 48(10) sec β- 184Ta ۸-
185Hf 72 113 ۱۸۴٫۹۵۸۸2(21)# 3.5(6) min β- 185Ta ۳/۲-#
186Hf 72 114 ۱۸۵٫۹۶۰۸9(32)# 2.6(12) min β- 186Ta ۰+
187Hf 72 115 ۱۸۶٫۹۶۴۵9(43)# 30# s [>300 ns]
188Hf 72 116 ۱۸۷٫۹۶۶۸5(54)# 20# s [>300 ns] ۰+
 1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
 2. اختصارها:
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
 3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
 4. primordial radionuclide
 5. Used in Lutetium-Hafnium dating
 6. Believed to undergo α decay to 172Yb
 7. Believed to undergo α decay to 173Yb
 8. Believed to undergo α decay to 174Yb
 9. Believed to undergo α decay to 175Yb
 10. Believed to undergo α decay to 176Yb
 11. Believed to occur naturally after the α decay of 186W (which is currently classified as stable)

منابع[ویرایش]

 1. Meija, J.; et al. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". شیمی محض و کاربردی(نشریه). 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
 2. http://www.nucleonica.net/unc.aspx