ایزوتوپ‌های هافنیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ایزوتوپ‌های اصلی hafnium
ایزوتوپ واپاشی هسته‌ای
فراوانی طبیعی نیمه‌عمر واپاشی هسته‌ای انرژی واپاشی (الکترون‌ولت) محصول واپاشی
172Hf ایزوتوپ پرتوزای مصنوعی 1.87 y گیراندازی الکترون 172Lu
174Hf 0.16% 2×1015 y واپاشی آلفا 170Yb
176Hf 5.26% is stable with 104 نوترونs
177Hf 18.60% is stable with 105 neutrons
178Hf 27.28% is stable with 106 neutrons
178ایزومر هسته‌ایHf syn 31 y پرتو گاما 178Hf
179Hf 13.62% is stable with 107 neutrons
180Hf 35.08% is stable with 108 neutrons
182Hf syn 8.9×106 y واپاشی بتا 182Ta
Standard atomic weight (Ar)

فلز هافنیم دارای ۵ ایزوتوپ پایدار (۱۷۶Hf, ۱۷۷Hf, ۱۷۸Hf, 179Hf, و ۱۸۰Hf) و ۳۰ ایزوتوپ پرتوزا است که در بین آن‌ها ۱۸۲Hf با نیمه عمر ۲×۱۰۱۵ سال پایدارترین رادیوایزوتوپ هافنیم است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۲][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
153Hf 72 81 ۱۵۲٫۹۷۰۶9(54)# 400# ms [>200 ns] ۱/۲+#
153mHf 750(100)# keV 500# ms ۱۱/۲-#
154Hf 72 82 ۱۵۳٫۹۶۴۸6(54)# 2(1) sec β+ 154Lu ۰+
α (rare) 150Yb
155Hf 72 83 ۱۵۴٫۹۶۳۳9(43)# 890(120) ms β+ 155Lu ۷/۲-#
α (rare) 151Yb
156Hf 72 84 ۱۵۵٫۹۵۹۳6(22) 23(1) ms α (۹۷٪) 152Yb ۰+
β+ (3%) 156Lu
156mHf 1959.0(10) keV ۴۸0(40) µs ۸+
157Hf 72 85 ۱۵۶٫۹۵۸۴0(21)# 115(1) ms α (۸۶٪) 153Yb ۷/۲-
β+ (14%) 157Lu
158Hf 72 86 ۱۵۷٫۹۵۴۷۹9(19) 2.84(7) sec β+ (55%) 158Lu ۰+
α (۴۵٪) 154Yb
159Hf 72 87 ۱۵۸٫۹۵۳۹۹5(18) 5.20(10) sec β+ (59%) 159Lu ۷/۲-#
α (۴۱٪) 155Yb
160Hf 72 88 ۱۵۹٫۹۵۰۶۸4(12) 13.6(2) sec β+ (99.3%) 160Lu ۰+
α (.۷٪) 156Yb
161Hf 72 89 ۱۶۰٫۹۵۰۲۷5(24) 18.2(5) sec β+ (99.7%) 161Lu ۳/۲-#
α (.۳٪) 157Yb
162Hf 72 90 ۱۶۱٫۹۴۷۲1(1) 39.4(9) sec β+ (99.99%) 162Lu ۰+
α (.۰۰۸٪) 158Yb
163Hf 72 91 ۱۶۲٫۹۴۷۰9(3) 40.0(6) sec β+ 163Lu ۳/۲-#
α (10−4%) 159Yb
164Hf 72 92 ۱۶۳٫۹۴۴۳۶7(22) 111(8) sec β+ 164Lu ۰+
165Hf 72 93 ۱۶۴٫۹۴۴۵7(3) 76(4) sec β+ 165Lu (۵/۲-)
166Hf 72 94 ۱۶۵٫۹۴۲۱8(3) 6.77(30) min β+ 166Lu ۰+
167Hf 72 95 ۱۶۶٫۹۴۲۶0(3) 2.05(5) min β+ 167Lu (۵/۲)-
168Hf 72 96 ۱۶۷٫۹۴۰۵7(3) 25.95(20) min β+ 168Lu ۰+
169Hf 72 97 ۱۶۸٫۹۴۱۲6(3) 3.24(4) min β+ 169Lu (۵/۲)-
170Hf 72 98 ۱۶۹٫۹۳۹۶1(3) 16.01(13) hr EC 170Lu ۰+
171Hf 72 99 ۱۷۰٫۹۴۰۴9(3) 12.1(4) hr β+ 171Lu ۷/۲(+)
171mHf 21.93(9) keV 29.5(9) sec IT 171Hf ۱/2(-)
172Hf 72 100 ۱۷۱٫۹۳۹۴۴8(26) 1.87(3) yr EC 172Lu ۰+
172mHf 2005.58(11) keV 163(3) ns (۸-)
173Hf 72 101 ۱۷۲٫۹۴۰۵1(3) 23.6(1) hr β+ 173Lu ۱/۲-
174Hf[n ۴] 72 102 ۱۷۳٫۹۴۰۰۴6(3) ۲.0(4)×1015 yr α 170Yb ۰+ ۰٫۰۰۱6(1) ۰٫۰۰۱۶۱۹-۰٫۰۰۱۶۲۱
174m1Hf 1549.3 keV 138(4) ns (۶+)
174m2Hf 1797.5(20) keV ۲٫۳9(4) µs (۸-)
174m3Hf 1797.5 keV ۲٫۳9(4) µs (۸-)
174m4Hf 3311.7 keV ۳.7(2) µs (۱۴+)
175Hf 72 103 ۱۷۴٫۹۴۱۵۰9(3) 70(2) days β+ 175Lu ۵/۲-
176Hf[n ۵] 72 104 ۱۷۵٫۹۴۱۴۰۸6(24) ایزوتوپ پایدار[n ۶] ۰+ ۰٫۰۵۲6(7) ۰٫۰۵۲۰۶-۰٫۰۵۲۷۱
177Hf 72 105 ۱۷۶٫۹۴۳۲۲۰7(23) Observationally Stable[n ۷] ۷/۲- ۰٫۱۸۶0(9) ۰٫۱۸۵۹۳-۰٫۱۸۶۰۶
177m1Hf 1315.4504(8) keV 1.09(5) sec ۲۳/۲+
177m2Hf 1342.38(20) keV ۵۵.9(12) µs (۱۹/۲-)
177m3Hf 2740.02(15) keV 51.4(5) min ۳۷/۲-
178Hf 72 106 ۱۷۷٫۹۴۳۶۹۸8(23) Observationally Stable[n ۸] ۰+ ۰٫۲۷۲8(7) ۰٫۲۷۲۷۸-۰٫۲۷۲۹۷
178m1Hf 1147.423(5) keV 4.0(2) sec ۸-
178m2Hf 2445.69(11) keV 31(1) yr ۱۶+
178m3Hf 2573.5(5) keV ۶8(2) µs (۱۴-)
179Hf 72 107 ۱۷۸٫۹۴۵۸۱۶1(23) Observationally Stable[n ۹] ۹/۲+ ۰٫۱۳۶2(2) ۰٫۱۳۶۱۹-۰٫۱۳۶۳
179m1Hf 375.0367(25) keV 18.67(4) sec ۱/۲-
179m2Hf 1105.84(19) keV 25.05(25) days ۲۵/۲-
180Hf 72 108 ۱۷۹٫۹۴۶۵۵۰0(23) Observationally Stable[n ۱۰] ۰+ ۰٫۳۵۰8(16) ۰٫۳۵۰۷۶-۰٫۳۵۱
180m1Hf 1141.48(4) keV 5.47(4) hr ۸-
180m2Hf 1374.15(4) keV ۰٫۵7(2) µs (۴-)
180m3Hf 2425.8(10) keV ۱5(5) µs (۱۰+)
180m4Hf 2486.3(9) keV ۱0(1) µs ۱۲+
180m5Hf 2538.3(12) keV >۱۰ µs (۱۴+)
180m6Hf 3599.3(18) keV ۹0(10) µs (۱۸-)
181Hf 72 109 ۱۸۰٫۹۴۹۱۰۱2(23) 42.39(6) days β- 181Ta ۱/۲-
181m1Hf 595(3) keV ۸0(5) µs (۹/۲+)
181m2Hf 1040(10) keV ~۱۰۰ µs (۱۷/۲+)
181m3Hf 1738(10) keV 1.5(5) ms (۲۷/۲-)
182Hf[n ۱۱] 72 110 ۱۸۱٫۹۵۰۵۵4(7) ۸٫۹0(9)×106 yr β- 182W ۰+
182mHf 1172.88(18) keV 61.5(15) min β- (58%) 182Ta ۸-
IT (42%) 182Hf
183Hf 72 111 ۱۸۲٫۹۵۳۵3(3) 1.067(17) hr β- 183Ta (۳/۲-)
184Hf 72 112 ۱۸۳٫۹۵۵۴5(4) 4.12(5) hr β- 184Ta ۰+
184mHf 1272.4(4) keV 48(10) sec β- 184Ta ۸-
185Hf 72 113 ۱۸۴٫۹۵۸۸2(21)# 3.5(6) min β- 185Ta ۳/۲-#
186Hf 72 114 ۱۸۵٫۹۶۰۸9(32)# 2.6(12) min β- 186Ta ۰+
187Hf 72 115 ۱۸۶٫۹۶۴۵9(43)# 30# s [>300 ns]
188Hf 72 116 ۱۸۷٫۹۶۶۸5(54)# 20# s [>300 ns] ۰+
 1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
 2. اختصارها:
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
 3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
 4. primordial radionuclide
 5. Used in Lutetium-Hafnium dating
 6. Believed to undergo α decay to 172Yb
 7. Believed to undergo α decay to 173Yb
 8. Believed to undergo α decay to 174Yb
 9. Believed to undergo α decay to 175Yb
 10. Believed to undergo α decay to 176Yb
 11. Believed to occur naturally after the α decay of 186W (which is currently classified as stable)

منابع[ویرایش]

 1. Meija, J.; et al. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". شیمی محض و کاربردی(نشریه). 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
 2. http://www.nucleonica.net/unc.aspx