ایزوتوپ‌های آستاتین

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

هالوژن آستاتین به طور طبیعی فاقد ایزوتوپ پایدار است و در نتیجه جرم اتمی استاندارد برای آن وجود ندارد. تاکنون ۳۷ ایزوتوپ پرتوزا (با عدد اتمی ۱۹۱ تا ۲۲۹) از این عنصر شناسایی شده است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
191At 85 106 1.7(+11-5) millisecond (۱/۲+)
191mAt 2.1(+4-3) millisecond (۷/۲-)
193At 85 108 ۱۹۲٫۹۹۹۸4(6) 28(+5-4) millisecond α 189Bi (۱/۲+)
193m1At 50 keV 21(5) ms (۷/۲-)
193m2At 39 keV 27(+4-5) ms (۱۳/۲+)
194At 85 109 ۱۹۳٫۹۹۸۷3(20) ~40 ms α 190Bi ۳+#
β+ (rare) 194Po
194mAt 480(190) keV ~250 ms α 190Bi ۱۰-#
IT (به ندرت) 194At
195At 85 110 ۱۹۴٫۹۹۶۲۶8(10) 328(20) ms α (۷۵٪) 191Bi (۱/۲+)
β+ (25%) 195Po
195mAt 34(7) keV 147(5) ms ۹/۲-#
196At 85 111 ۱۹۵٫۹۹۵۷9(6) 253(9) ms α (۹۶٪) 192Bi ۳+#
β+ (4.0%) 196Po
196m1At -30(80) keV 20# ms ۱۰-#
196m2At 157.9(1) keV ۱۱ µs ۵+#
197At 85 112 ۱۹۶٫۹۹۳۱9(5) 0.390(16) s α (۹۶٪) 193Bi (۹/۲-)
β+ (4.0%) 197Po
197mAt 52(10) keV 2.0(2) s (۱/۲+)
198At 85 113 ۱۹۷٫۹۹۲۸4(5) 4.2(3) s α (۹۴٪) 194Bi (۳+)
β+ (6%) 198Po
198mAt 330(90)# keV 1.0(2) s (۱۰-)
199At 85 114 ۱۹۸٫۹۹۰۵3(5) 6.92(13) s α (۸۹٪) 195Bi (۹/۲-)
β+ (11%) 199Po
200At 85 115 ۱۹۹٫۹۹۰۳۵1(26) 43.2(9) s α (۵۷٪) 196Bi (۳+)
β+ (43%) 200Po
200m1At 112.7(30) keV 47(1) s α (۴۳٪) 196Bi (۷+)
IT 200At
β+ 200Po
200m2At 344(3) keV 3.5(2) s (۱۰-)
201At 85 116 ۲۰۰٫۹۸۸۴۱7(9) 85(3) s α (۷۱٪) 197Bi (۹/۲-)
β+ (29%) 201Po
202At 85 117 ۲۰۱٫۹۸۸۶3(3) 184(1) s β+ (88%) 202Po (۲٬۳)+
α (۱۲٪) 198Bi
202m1At 190(40) keV 182(2) s (۷+)
202m2At 580(40) keV 460(50) ms (۱۰-)
203At 85 118 ۲۰۲٫۹۸۶۹۴2(13) 7.37(13) min β+ (69%) 203Po ۹/۲-
α (۳۱٪) 199Bi
204At 85 119 ۲۰۳٫۹۸۷۲۵1(26) 9.2(2) min β+ (96%) 204Po ۷+
α (۳٫۸٪) 200Bi
204mAt 587.30(20) keV 108(10) ms IT 204At (۱۰-)
205At 85 120 ۲۰۴٫۹۸۶۰۷4(16) 26.2(5) min β+ (90%) 205Po ۹/۲-
α (۱۰٪) 201Bi
205mAt 2339.65(23) keV ۷٫۷6(14) µs ۲۹/۲+
206At 85 121 ۲۰۵٫۹۸۶۶۶7(22) 30.6(13) min β+ (99.11%) 206Po (۵)+
α (۰٫۹٪) 202Bi
206mAt 807(3) keV 410(80) ns (۱۰)-
207At 85 122 ۲۰۶٫۹۸۵۷۸4(23) 1.80(4) h β+ (91%) 207Po ۹/۲-
α (۸٫۶٪) 203Bi
208At 85 123 ۲۰۷٫۹۸۶۵۹0(28) 1.63(3) h β+ (99.5%) 208Po ۶+
α (۰٫۵۵٪) 204Bi
209At 85 124 ۲۰۸٫۹۸۶۱۷3(8) 5.41(5) h β+ (96%) 209Po ۹/۲-
α (۴٫۰٪) 205Bi
210At 85 125 ۲۰۹٫۹۸۷۱۴8(8) 8.1(4) h β+ (99.8%) 210Po (۵)+
α (۰٫۱۸٪) 206Bi
210m1At 2549.6(2) keV ۴۸2(6) µs (۱۵)-
210m2At 4027.7(2) keV ۵٫۶6(7) µs (۱۹)+
211At 85 126 ۲۱۰٫۹۸۷۴۹۶3(30) 7.214(7) h EC (58.2%) 211Po ۹/۲-
α (۴۲٪) 207Bi
212At 85 127 ۲۱۱٫۹۹۰۷۴5(8) 0.314(2) s α (۹۹٫۹۵٪) 208Bi (۱-)
β+ (0.05%) 212Po
β- (2×10−6%) 212Rn
212m1At 223(7) keV 0.119(3) s α (۹۹٪) 208Bi (۹-)
IT (1%) 212At
212m2At 4771.6(11) keV ۱۵2(5) µs (۲۵-)
213At 85 128 ۲۱۲٫۹۹۲۹۳7(5) 125(6) ns α 209Bi ۹/۲-
214At 85 129 ۲۱۳٫۹۹۶۳۷2(5) 558(10) ns α 210Bi ۱-
214m1At 59(9) keV 265(30) ns
214m2At 231(6) keV 760(15) ns ۹-
215At 85 130 ۲۱۴٫۹۹۸۶۵3(7) 0.10(2) ms α 211Bi ۹/۲- Trace[n ۴]
216At 85 131 ۲۱۶٫۰۰۲۴۲3(4) 0.30(3) ms α (۹۹٫۹۹٪) 212Bi ۱-
β- (.006%) 216Rn
EC (3×10−7%) 216Po
216mAt 413(5) keV ۱۰۰# µs (۹-)
217At 85 132 ۲۱۷٫۰۰۴۷۱9(5) 32.3(4) ms α (۹۹٫۹۸٪) 213Bi ۹/۲-
β- (.012%) 217Rn
218At 85 133 ۲۱۸٫۰۰۸۶۹4(12) 1.5(3) s α (۹۹٫۹٪) 214Bi ۱-# Trace[n ۵]
β- (0.10%) 218Rn
219At 85 134 ۲۱۹٫۰۱۱۱۶2(4) 56(3) s α (۹۷٪) 215Bi ۵/۲-# ناچیز[n ۴]
β- (3.0%) 219Rn
220At 85 135 ۲۲۰٫۰۱۵۴1(6) 3.71(4) min β- (92%) 220Rn ۳(-#)
α (۸٫۰٪) 216Bi
221At 85 136 ۲۲۱٫۰۱۸۰5(21)# 2.3(2) min β- 221Rn ۳/۲-#
222At 85 137 ۲۲۲٫۰۲۲۳3(32)# 54(10) s β- 222Rn
223At 85 138 ۲۲۳٫۰۲۵۱9(43)# 50(7) s ۳/۲-#
  1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
  2. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
  3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ Intermediate decay product of U-235
  5. Intermediate decay product of U-238

منابع[ویرایش]