ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه شیمی/فرهنگستان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

برابرهای فرهنگستان زبان و ادب فارسی در حوزه‌های [شیمی]، [شیمی، علوم جَوّ]، [شیمی، علوم جوّ، فیزیک]‏، [شیمی، علوم دارویی]٬ [شیمی، علوم مهندسی]، [شیمی، علوم نظامی]، [شیمی، علوم و فنّاوری غذا]، [شیمی، فیزیک- اپتیک]، [شیمی، فیزیک]‏، [شیمی، کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات]، [شیمی، مهندسی بسپار- تایر]، [شیمی، مهندسی بسپار-لاستیک]، [شیمی، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ]، [شیمی، مهندسی بسپار]، [شیمی، مهندسی شیمی]، [شیمی، مهندسی محیط‌زیست و انرژی]

 1. استیک‌اسید یخی---en:glacial acetic acid
 2. افت مویینه‌ای---en:capillary depression
 3. الکتروکوچ مویینه‌ای---en:capillary electrophoresis
 4. الکل دوآتشه---en:rectified spirit
 5. انعقاد---en:coagulation
 6. برجذبش شیمیایی---en:
 7. برجذبش فیزیکی---en:
 8. برجذب شیمیایی---en:chemisorption, en:chemical adsorption
 9. برجذب فیزیکی---en:physisorption, en:physical adsorption
 10. برخش کفی---en:
 11. بسپارش تعلیقی---en:suspension polymerization
 12. بسپارش نامیزه‌ای---en:emulsion polymerization
 13. بهرهٔ نوری---en:optical yield
 14. پایدارکنندهٔ کف---en:foaming agent, en:foam booster, en:foamer, en:whipping agent, en:aerating agent
 15. پرتوشیمی---en:radiochemistry
 16. پرتوکافت---en:radiolysis
 17. پویایی‌شناسی مولکولی---en:molecular dynamics
 18. تشخیص مولکولی---en:molecular recognition
 19. تعادل فازی---en:phase equilibria
 20. تقطیر جزءبه‌جزء---en:fractional distillation
 21. تکه---en:moiety
 22. تکه‌مولکول---en:
 23. توان کف‌زایی---en:foaming power, en:increase of volume upon foaming
 24. توری بلوری---en:crystal grating
 25. جای‌گیری مهاجرتی---en:migratory insertion
 26. جزءجزء کردن کفی---en:foam fractionation
 27. چگالش مویینه‌ای---en:capillary condensation
 28. دیرپا---en:persistent
 29. دینامیک مولکولی---en:
 30. سوانگاری گازی مویینه‌ای---en:capillary gas chromatography
 31. ضریب سرعت نسبی---en:partial rate factor
 32. عامل نامیزه‌ساز---en:emulsifying agent
 33. عدد کف---en:foam number
 34. عدد مویینگی---en:capillary number
 35. فضای فاز---en:phase space
 36. فلز مولکولی---en:molecular metal
 37. قاعدهٔ فاز---en:phase rule, en:Gibbs phase rule
 38. کف---en:foam
 39. کفابه‌روی---en:foam drainage
 40. کف‌زایی---en:frothing
 41. کف‌مانی---en:foaminess
 42. مادهٔ خشک‌کن---en:desiccant, en:drying agent
 43. مرتبهٔ واکنش---en:order of reaction
 44. مکانیک مولکولی---en:molecular mechanics, en:force-field method
 45. مهاجرت‌گرایی---en:migratory aptitude
 46. نامیزه‌ساز---en:emulsifier, en:disperser
 47. نامیزه‌سازی---en:emulsification
 48. نامیزه‌شکنی---en:emulsion breaking
 49. نقطهٔ فاز---en:phase point
 50. نیروهای مویینگی---en:capillary forces
 51. هدایت مویینه‌ای---en:capillary control
 52. هستار مولکولی---en:molecular entity
 53. واکنش انتقال الکترون---en:electron-transfer reaction
 54. واکنش خودشیفته---en:narcissistic reaction
 55. آبپوشی---en:hydration
 56. آبپوشیده---en:hydrated
 57. آب‌جانشینی---en:aquation
 58. آبدار---en:hydrated
 59. آبدارکردن---en:hydration
 60. آبدهی---en:hydration
 61. آب‌زدایی---en:dehydration
 62. آب‌سل---en:hydrosol
 63. آب‌کافت‌شدنی---en:hydrolyzable
 64. آب‌کافتی---en:hydrolytic
 65. آب مقید---en:bound water
 66. آرایش الکترونی---en:electron configuration
 67. آزمون آزمقیاس---en:bench-scale testing
 68. آزمون حل‌پذیری---en:solubility test
 69. آزمون شاهد---en:blank test
 70. آلومین---en:alumina
 71. آلیاژ---en:alloy
 72. آموکسایش---en:ammoxidation, en:oxyamination, en:ammonoxidation
 73. آمونیاکافت---en:ammonolysis
 74. آمونیاک‌دار شدن---en:ammoniation
 75. آمونیاک‌دار کردن---en:ammoniation
 76. آمونیاکی کردن---en:ammonification
 77. آنتالپی---en:enthalpy
 78. آنزیم---en: 
 79. آنزیم دگرریختار---en: 
 80. آنیون---en:anion
 81. آنیون حلال---en:lyate ion
 82. آنیون‌دار کردن---en:anation
 83. آنیونی---en:anionic
 84. آهکی‌شدن---en:calcification
 85. آهن سفید---en:galvanized iron
 86. ابراشباع‌شدگی---en: 
 87. ابراشباع‌شده---en: 
 88. ابرسیرشدگی---en:supersaturation
 89. ابرسیرشده---en:supersaturated
 90. اتر تاجی---en:crown ether
 91. اتصال---en:attachment
 92. اتم---en:atom
 93. اتمی شدن---en:atomization
 94. اتم یونیده---en:ionized atom
 95. اثر ایزوتوپی---en:isotope effect
 96. اثر ده‌وگیر---en:captodative effect
 97. اثر همترازکنندگی---en:levelling effect
 98. اجاق سبدی---en:heating mantle
 99. احتراق---en: 
 100. ارتعاش پیچشی---en:torsional vibration, en:angular vibration
 101. ارتعاش جنبانکی---en:wagging vibration
 102. ارتعاش خمشی---en:bending vibration
 103. ارتعاش رقاصکی---en:twisting vibration
 104. ارتعاش قیچی‌وار---en:scissoring vibration
 105. ارتعاش کششی---en:stretching vibration
 106. ارتعاش کششی متقارن---en:symmetrical stretching vibration
 107. ارتعاش کششی نامتقارن---en:unsymmetrical stretching vibration, en:antisymmetrical stretching vibration, en:asymmetrical stretching vibration
 108. ارتعاش گهواره‌ای---en:rocking vibration
 109. اریخت---en:amorphous
 110. ازون---en:ozone
 111. ازون‌زن---en:ozonator
 112. ازون‌ساز---en:ozonizer, en:ozone generator
 113. ازونش---en:ozonization
 114. ازون شدن---en:ozonation
 115. ازون‌کافت---en:ozonolysis
 116. ازونید---en:ozonide
 117. اسپین---en:spin
 118. اسپینل وارون---en:inverse spinel
 119. استخراج---en:extraction
 120. استخراج‌کن---en:extractor
 121. استر---en:ester
 122. استری شدن---en:esterification
 123. استوانهٔ مدرج---en:graduated cylinder
 124. اسیدـ باز مزدوج---en:conjugate acid-base pair
 125. اسید چرب---en:fatty acid
 126. اسید چندپروتونی---en:polyprotic acid
 127. اسید چندعاملی---en:polybasic acid
 128. اسید دوپروتونی---en:diprotic acid
 129. اسید سخت---en:hard acid
 130. اسیدینگی---en:acidity
 131. سیرشده---en:saturated
 132. سیرنشدگی---en:unsaturation
 133. سیرنشده---en:unsaturated
 134. اصل بناگذاری---en:Aufbau principle
 135. اصل جمع‌پذیری---en:additivity principle
 136. اصل طرد پائولی---en:Pauli exclusion principle, en:exclusion principle
 137. اصل موازنهٔ تفصیلی---en:principle of detailed balancing
 138. اصل هم‌الکترونی---en:isoelectronic principle
 139. افزودنی---en:additive
 140. اکسایش---en:oxidation
 141. اکسایشی---en:oxidative
 142. اکسنده---en:oxidant, en:oxidizer, en:oxidizing agent
 143. اکسید اسیدی---en:acid oxide
 144. القای بی‌تقارنی---en:asymmetric induction
 145. الکترود استاندارد هیدروژن---en:standard hydrogen electrode, en:standard reference half-cell
 146. الکترود کمکی---en:auxiliary electrode, en:secondary electrode
 147. الکترود مرجع---en:reference electrode
 148. الکتروسالار---en:electrocratic
 149. الکتروشیمی---en: 
 150. الکتروشیمیایی---en: 
 151. الکتروکوچ---en:electrophoresis, en:cataphoresis, en:ionophoresis
 152. الکترومنفی---en:electronegative
 153. الکترون‌خواهی---en:electron affinity
 154. الکترون‌دوست---en:electrophile
 155. الکترون‌دوست---en:electrophilic
 156. الکترون‌دوستی---en:electrophilicity
 157. الکترون‌کشان---en:electronegative
 158. الکترون‌کشانی---en:electronegativity
 159. الکترون‌های درونی---en:core electrons
 160. الکترون‌های نامستقر---en:delocalized electrons
 161. الکترون‌وانهاده---en:electrofugal
 162. الکترون‌وانهاده---en:electrofuge
 163. الکل تقلیبی---en: 
 164. الکل‌ژل---en:alcogel
 165. الکل واسرشته---en:denatured alcohol
 166. امتزاج‌پذیری---en:miscibility
 167. امتزاج‌ناپذیر---en:immiscible
 168. امتزاج‌ناپذیری---en:immiscibility
 169. انبیق---en:alembic
 170. انتقال‌به‌آبی---en:blueshift, en:hypsochromic shift
 171. انتقال‌به‌سرخ---en:redshift, en:bathochromic shift
 172. انتقال زنجیر---en:chain transfer
 173. انرژی پیوند---en:bond energy
 174. انرژی رزونانس---en:resonance energy
 175. انرژی زوج‌شدگی الکترون---en:electron pairing energy
 176. انرژی فعال‌سازی---en:activation energy
 177. انقباض لانتانوئیدی---en:lanthanoid contraction, en:lanthanide contraction
 178. اوربیتال---en:orbital
 179. اوربیتال پادپیوندی---en:antibonding orbital
 180. اوربیتال پیوندی---en:bonding orbital
 181. اوربیتال مرزی---en:frontier orbital
 182. اوربیتال مولکولی---en:molecular orbital
 183. اوربیتال هیبریدی---en:hybridized orbital
 184. ایزوتوپ---en:isotope
 185. باران اسیدی---en:acid rain
 186. بار قراردادی---en:formal charge
 187. باریکهٔ مرجع---en:reference beam
 188. باز---en:base
 189. بازپیوندش---en:colligation
 190. بازدارندگی---en:inhibition
 191. بازدارندگی دگرریختاری---en:allosteric inhibition
 192. بازدارنده---en:inhibitor
 193. بازده پیوندزنی---en:grafting efficiency
 194. باز سخت---en:hard base
 195. بازینگی---en:basicity
 196. بافر---en:buffer
 197. بالاترین اوربیتال مولکولی اشغال‌شده---en:highest occupied molecular orbital
 198. بالامیدان---en:upfield
 199. بالون حجم‌سنجی---en:volumetric flask
 200. باما---en:HUMO
 201. برانگیخته---en:excited
 202. برانگیخته‌پار---en:excimer
 203. برانگیخته‌تافت---en:exciplex
 204. برانگیزنده---en:exciting
 205. برجذب‌اتم---en:adatom
 206. برجذب‌ذره---en:adparticle
 207. برجذب سوانگاشتی---en:chromatographic adsorption
 208. برجذبنده---en:adsorbent
 209. برجذبیده---en:adsorbate, en:adsorbing agent
 210. برخش---en: 
 211. برخش کفی---en: 
 212. برق‌شیمی---en:electrochemistry
 213. برق‌شیمیایی---en:electrochemical
 214. برق‌کاف---en:electrolyte
 215. برق‌کافت---en:electrolysis
 216. برق‌کافتی---en:electrolytic
 217. برق‌کاف دوخصلتی---en:ampholyte, en:amphoteric electrolyte
 218. برهم‌کنش درون‌مولکولی---en:intramolecular interaction
 219. برهم‌کنش دوقطبی ـ دوقطبی---en:dipole-dipole interaction
 220. برهم‌کنش نانزدآور---en:anagostic interaction
 221. برهم‌کنش نزدآور---en:agostic interaction
 222. برون‌دوستی---en:exophilicity
 223. بسپار---en:polymer
 224. بسپار آرایشمند---en:tactic polymer
 225. بسپار آویزیونی---en:pendant ionic polymer
 226. بسپار افزایشی---en:addition polymer
 227. بسپار بی‌آرایش---en:atactic polymer
 228. بسپار تک‌سوآرایش---en:isotactic polymer
 229. بسپار دوسوآرایش---en:syndiotactic polymer
 230. بسپار زیا---en:living polymer
 231. بسپارش---en:polymerization
 232. بسپارش‌پذیر---en:polymerizable
 233. بسپارش پفکی---en:popcorn polymerization
 234. بسپارش توده‌ای---en:bulk polymerization, en:mass polymerization
 235. بسپارش حلقه‌گشا---en:ring-opening polymerization
 236. بسپار شدن---en:polymerize
 237. بسپارش فضاویژه---en:stereospecific polymerization
 238. بسپارش گرمایی---en:thermal polymerization, en:self initiation polymerization
 239. بسپارش میانایی---en:interfacial polymerization
 240. بسپارش یونی---en:ionic polymerization
 241. بسپار کردن---en:polymerize
 242. بسپار گرماسخت---en:thermosetting polymer
 243. بسپار یونی---en:ionic polymer, en:polyion
 244. بس‌پراکندگی---en:polydispersity
 245. بس‌پراکنده---en:polydisperse
 246. بشر---en:beaker
 247. بنزول---en:gasohol
 248. بهساز---en:builder
 249. بیش‌ولتاژ---en:overvoltage, en:overpotential
 250. بین‌مولکولی---en:intermolecular
 251. بین‌هالوژنی---en:interhalogen
 252. پادازوننده---en:anti-ozonant
 253. پاداکسنده---en:antioxidant
 254. پاک‌سازی---en:purging
 255. پاک‌سازی‌شده---en:purged
 256. پاما---en:LUMO
 257. پایین‌ترین اوربیتال مولکولی اشغال‌نشده---en:lowest unoccupied molecular orbital
 258. پایین‌میدان---en:downfield
 259. پتانسیل شیمیایی الکترونی---en:electronic chemical potential
 260. پتانسیل نیم‌پیل---en:half-cell potential
 261. پتروشیمی---en:petrochemistry
 262. پذیرنده---en:acceptor
 263. پرتوزا---en:radioactive
 264. پرتوزایی---en:radioactivity
 265. پروتون‌دار شدن---en:protonation
 266. پروتون‌دار کردن---en:protonation
 267. پس‌پیوندش---en:backbonding, en:back donation
 268. پلغ زدن---en:bumping
 269. پل نمک---en:salt bridge
 270. پلی‌اتیلن بسیارکم‌چگالی---en:very low density polyethylene, en:VLDPE
 271. پلی‌اتیلن پرچگالی---en:high-density polyethylene, en:HDPE
 272. پلی‌اتیلن فراسنگین---en:ultra high molecular weight polyethylene, en:UHMWPE
 273. پلی‌اتیلن فراکم‌چگالی---en:ultra low density polyethylene, en:ULDPE
 274. پلی‌اتیلن کم‌چگالی---en:low-density polyethylene, en:LDPE
 275. پلی‌اتیلن میان‌چگالی---en:medium-density polyethylene, en:MDPE
 276. پلیمر---en: 
 277. پنبهٔ نسوز---en:asbestos
 278. پیپت---en:pipette
 279. پیش‌بسپار---en:prepolymer
 280. پیش‌بسپار کاتوره‌ای---en:random prepolymer
 281. پیش‌دستوار---en:prochiral
 282. پیش‌دستوارگی---en:prochirality
 283. پیل---en:cell
 284. پیل غلظتی---en:concentration cell
 285. پیل قطبش‌نگاشتی---en:polarographic cell
 286. پیل گالوانی---en:galvanic cell
 287. پیوند---en:bond
 288. پیوند اشتراکی---en:covalent bond
 289. پیوند اشتراکی یک‌سویه---en:covalent coordinate bond
 290. پیوند پی---en:π-bond
 291. پیوند چندمرکزی---en:multicenter bond
 292. پیوند چهارمرکزی دوالکترونی---en:four-center two-electron bond
 293. پیوند سه‌گانه---en:triple bond
 294. پیوند سه‌مرکزی---en:three-center bond
 295. پیوند سه‌مرکزی چهارالکترونی---en:three-center four-electron bond
 296. پیوند سه‌مرکزی دوالکترونی---en:three-center two-electron bond
 297. پیوند سیگما---en:sigma bond
 298. پیوند ظرفیت---en:valence bond
 299. پیوند فلزی---en:metallic bond
 300. پیوند نامستقر---en:delocalized bond
 301. پیوندهای دوگانهٔ مجزا---en:isolated double bonds
 302. پیوندهای دوگانهٔ هم‌جوار---en:cumulated double bonds, en:cumulative double bonds, en:twinned double bonds
 303. پیوند هیدروژنی---en:hydrogen bond
 304. پیوند یک‌سویه---en:dative bond, en:coordinate bond, en:coordinate valence
 305. پیوند یونی---en:ionic bond
 306. تبادل ایزوتوپ---en:isotope exchange
 307. تبادل‌گر یون---en:ion exchanger
 308. تبادل یون---en:ion exchange
 309. تبخیرکن چرخان---en:rotary evaporator, en:rotavap
 310. تبخیر واگشتی---en:retrograde evaporation
 311. تبدیل---en:reforming
 312. تبدیلگر---en:reformer
 313. تثبیت نیتروژن---en:nitrogen fixation, en:dinitrogen fixation
 314. تجزیه---en:decomposition
 315. تجزیهٔ دستگاهی---en:instrumental analysis
 316. تجزیهٔ قطبش‌نگاشتی---en:polarographic analysis
 317. تجزیهٔ یون‌ریزکاوندی---en:ion-microprobe analysis
 318. تجمع---en:association
 319. تخمیر سرکه‌ای---en:acetic fermentation
 320. ترازو---en:balance
 321. ترکیب---en:compound, en:chemical compound
 322. ترکیب آلی‌فلزی---en:organometallic compound
 323. ترکیبات آلی---en:organic compounds
 324. ترکیبات هم‌رده---en:homologous compounds
 325. ترکیب با کمبود الکترون---en:electron-deficient compound
 326. ترکیب‌بندی---en:composition
 327. ترکیب حلقه‌کربنی---en:carbocyclic compound
 328. ترکیب خطی اوربیتال‌های اتمی---en: linear combination of atomic orbitals, en:LCAO
 329. ترکیب خوشه‌ای---en:cluster compound
 330. ترکیب درون‌شبکه‌ای---en:interstitial compound
 331. ترکیب درون‌گیر---en:inclusion compound
 332. ترکیب دوتایی---en:binary compound
 333. ترکیب ساندویچی---en:sandwich compound
 334. ترکیب قفسی---en:cage compound, en:clathrate
 335. ترکیب نم‌گیر---en:hygroscopic compound
 336. ترکیب نیم‌ساندویچی---en:half-sandwich compound
 337. ترکیب هم‌آرا---en:coordination compound
 338. تسهیم نامتناسب---en:disproportionation
 339. تشدید---en:resonance
 340. تشدید مغناطیسی هسته---en:nuclear magnetic resonance
 341. تشکیل پیوند---en:bonding
 342. تعادل شیمیایی---en:chemical equilibrium
 343. تعلیق---en:suspension
 344. تغییرپذیری---en:lability
 345. تف‌بسپار---en:pyropolymer
 346. تف‌سنج---en:pyrometer
 347. تف‌سنجی---en:pyrometry, en:pyrometrics
 348. تفکیک---en:dissociation
 349. تقطیرگر---en:stillman
 350. تکپار---en:monomer
 351. تکپار سوم---en:termonomer
 352. تک‌رخی---en:suprafacial
 353. تکلیس---en:calcination
 354. تکمیل---en:finishing1
 355. تلخابه---en:bittern
 356. توازن آب‌دوستی- چربی‌دوستی---en:hydrophile lipophile balance
 357. توان‌افزا---en:booster, en:detergent booster
 358. توان تعلیق‌کنندگی---en:suspending power
 359. تیزاب سلطانی---en:aqua regia
 360. ثابت تعادل---en:equilibrium constant
 361. ثابت جفت‌شدگی---en:coupling constant
 362. ثابت خودپروتون‌کافت---en:autoprotolysis constant
 363. ثابت دی‌الکتریک---en:dielectric constant, en:relative permitivity
 364. ثابت زم‌سنجی---en:cryoscopic constant
 365. جابه‌جایی شیمیایی---en:chemical shift
 366. جابه‌جایی هسته‌دوست---en:nucleophilic displacement
 367. جاذب---en:sorbent
 368. جامد مولکولی---en:molecular solid
 369. جانشینی متقابل---en:metathesis, en:double displacement, en:double decomposition
 370. جذبش---en:sorption
 371. جذبشی---en:sorptive
 372. جذبیده---en:sorbate
 373. جرم بحرانی---en:critical mass
 374. جزء---en:component
 375. جزءجزء کردن---en:fractionation
 376. جزءجزء کردن---en:fractionation
 377. جزء سازنده---en:constituent
 378. جفت‌شدگی---en:coupling
 379. جهت‌گزین---en:regioselective
 380. جهت‌گزینی---en:regioselectivity
 381. جورلیگاند---en:homoleptic
 382. جیوهٔ آمونیاکی---en:ammoniated mercury
 383. چپ‌چرخش---en:levorotation, en:levulorotation
 384. چربی---en:fat
 385. چربی‌دوست---en:lipophilic
 386. چربی‌گریز---en:lipophobe, en:lipophobic
 387. چربی‌گریزی---en:lipophobicity, en:lipophobia
 388. چرخش در زاویهٔ جادویی---en:magic angle spinning
 389. چسب---en:adhesive
 390. چگالش واگشتی---en:retrograde condensation
 391. چگالنده---en:condenser
 392. چگالی---en:density
 393. چگالی الکترون---en:electron density
 394. چندپار---en:oligomer
 395. چندپارش---en:oligomerization
 396. چنددندانه---en:polydent, en:multident
 397. چندسازه---en:composite, en:composite material
 398. چنگالش---en:chelation
 399. چنگاله---en:chelate
 400. چنگاله‌ای---en: 
 401. چنگاله‌سنجشی---en:chelometric
 402. چنگاله‌سنجی---en:chelometry
 403. چنگالیده---en:chelated
 404. چهارظرفیتی---en:quadrivalent
 405. حاصل‌ضرب یونی---en:ionic product
 406. حالت پراسپین---en:high spin state
 407. حالت شبه‌پایدار---en:metastable state
 408. حالت فعال‌شده---en:activated state
 409. حالت کم‌اسپین---en:low spin state
 410. حالت گذار---en:transition state
 411. حباب‌زا---en:bubbling agent
 412. حباب‌ساز---en:bubbler
 413. حجره---en:cryptand
 414. حجرهٔ مهماندار---en:cryptate
 415. حذف چنگاله‌ای---en:cheletropic elimination
 416. حذف هم‌زمان---en:concerted elimination
 417. حفظ پیکربندی---en:retention of configuration
 418. حلال بی‌پروتون---en:aprotic solvent
 419. حلال‌پوشی---en:solvation
 420. حلال‌پوشیده---en:Solvated
 421. حلال‌دوست---en:lyophilic, en:solvent loving
 422. حلال دوقطبی بی‌پروتون---en:dipolar aprotic solvent
 423. حلال‌سالار---en:lyocratic
 424. حلال‌شویی---en:leaching
 425. حلال‌کافت---en:solvalysis
 426. حلال‌کوچی---en:solvophoresis
 427. حلال‌گریز---en:lyophobic, en:solvent hating
 428. حلالیت‌افزا---en:lyotrope, en:lyotropic agent
 429. حلالیت‌افزایی---en:lyotropy
 430. حل‌پذیرسازی---en:solubilization
 431. حل‌پذیری---en:solubility
 432. حل‌شده---en:solute
 433. حل‌شونده---en: 
 434. حلقه‌ای شدن---en:cyclization
 435. حلقه‌جوشی---en:annulation
 436. حلقه‌زایی---en:cycloaddition
 437. حلقه‌زایی دوقطبی---en:dipolar cycloaddition
 438. حلقه‌گسلی---en:cycloelimination, en:cycloreversion, en:retroaddition, en:retrocycloaddition
 439. حوضهٔ اتم---en:atomic basin
 440. خاصیت جمعیتی---en:colligative property
 441. خانک---en:cell
 442. خشکانه---en:desiccator
 443. خشک‌ژل---en:xerogel, en:dry gel
 444. خط اتصال---en:tie line
 445. خنثایش---en:neutralization
 446. خنثایی---en:neutrality
 447. خوداکسایش---en:autoxidation
 448. خودانتقالی---en:self transfer, en:backbiting
 449. خودپروتون‌کافت---en:autoprotolysis
 450. خودسازمان‌دهی---en:self-organization
 451. خودشتاب‌دهی---en:autoacceleration
 452. خودهمپارش---en:automerization
 453. خودیونش---en:autoionization
 454. خیساندن---en:soaking
 455. داربسپار---en:dendritic polymer
 456. دارشیمی---en:dendrochemistry
 457. درآمیختگی ایزوتوپی---en:isotopic scrambling
 458. درشت‌تکپار سطح‌فعال---en:surfactant macromonomere
 459. درون‌دوستی---en:endophilicity
 460. درون‌مولکولی---en:intramolecular
 461. دستگاه تقطیر---en:still, en:distillation apparatus
 462. دستوار---en:chiral
 463. دستوارگی---en:chirality
 464. دگرشکل---en:allotrope
 465. دگرشکلی---en:allotropy
 466. دمای ابری---en:cloud temperature
 467. دمای جوش---en:boiling point
 468. دم سطح‌فعال---en:surfactant tail
 469. دوآبه---en:dihydrate
 470. دوپار---en:dimer
 471. دوپارش---en:dimerization
 472. دوپایداری---en:bistability
 473. دوخصلت‌مندی---en:amphoterism
 474. دوخصلت‌مندی پروتونی---en:amphoprotism
 475. دوخصلتی---en:amphoteric
 476. دورادیکال---en:biradical, en:diradical
 477. دورجانشینی---en:telesubstitution
 478. دورخی---en:antarafacial
 479. دوسردندانه---en:ambidentate, en:ambident
 480. دومحیط‌دوست---en:amphiphilic, en:amphipathic
 481. دی‌ان---en:diene
 482. دی‌ان‌دوست---en:dienophile
 483. رابطهٔ خطی انرژی آزاد---en:linear free-energy relation, en:linear Gibbs energy relation
 484. راست‌چرخش---en:dextrorotation
 485. رزونانس---en:resonance
 486. رسوب---en:precipitate
 487. رسوب‌دهنده---en:precipitant
 488. رسوب‌دهی---en:precipitation
 489. رنگ‌بری---en:bleaching
 490. روابط خطی انرژی حلال‌پوشی---en:linear solvation energy relationships
 491. روش زاویهٔ جادویی---en:magic-angle method
 492. ریخته‌گری تکپار---en:monomer casting
 493. زاویهٔ پیچش---en:torsional angle
 494. زاویهٔ پیوند---en:bond angle
 495. زم‌سنجی---en:cryoscopy
 496. زم‌شیمی---en:cryochemistry
 497. زنجیر---en:chain
 498. زنجیره‌ای شدن---en:catenation
 499. زوج تنها---en:lone pair, en:unshared pair, en:nonbonding electron pair
 500. زیست‌بسپار---en:biopolymer
 501. زیست‌حلال‌شویی---en:bioleaching
 502. زیست‌سطح‌فعال---en:biosurfactant
 503. زیست‌شیمی---en:biochemistry
 504. زیست‌شیمیدان---en:biochemist
 505. زیست‌عاسف---en: 
 506. زی‌مایه---en:enzyme
 507. زی‌مایهٔ دگرریختار---en:allosteric enzyme
 508. ژل---en:gel
 509. ژل شدن---en:gelation
 510. ژل کردن---en:gelation
 511. ساختار اتمی---en:atomic structure
 512. ساختار چپ‌گرد---en:left-handed structure
 513. ساختار راست‌گرد---en:right-handed structure, en:right-handed
 514. ساختار رزونانسی---en:resonance structure
 515. ساختار سهیم---en:contributing structure
 516. ساختار لوویس---en:Lewis structure, en:electron-dot formula, en:Lewis formula
 517. ساختار مولکولی---en:molecular structure
 518. سازوکار بینابینی---en:borderline mechanism
 519. سازوکار تبادلی---en:interchange mechanism
 520. سازوکار تجمعی---en:associative mechanism
 521. سازوکار تفکیکی---en:dissociative mechanism
 522. سازوکار فضای بیرونی---en:outer-sphere mechanism
 523. سازوکار فضای درونی---en:inner-sphere mechanism
 524. سازوکار واکنش---en:reaction mechanism
 525. ستون برخش---en:fractionating column
 526. سخت‌کننده---en:hardener
 527. سختی‌گیری آب---en: 
 528. سختی مطلق---en:absolute hardness
 529. سرریز کردن---en:decanting
 530. سرریزکن---en:decanter
 531. سرریزکنی---en:decantation
 532. سرستون تقطیر---en:still head
 533. سرعت واکنش---en:rate of reaction
 534. سری الکتروشیمیایی---en:electrochemical series, en:electromotive series
 535. سری حلالیت‌افزا---en:lyotropic series, en:Hofmeister series
 536. سری فعالیت---en:activity series
 537. سفیدگری---en:bleaching
 538. سل---en:sol
 539. سل شدن---en:solation
 540. سل کردن---en:solation
 541. سلول---en:cell
 542. سنتز برگشتی---en:retrosynthesis
 543. سنتز یک‌کاسه---en:one-pot synthesis
 544. سه‌بسپارش---en:terpolymerization
 545. سوانگار---en:chromatograph
 546. سوانگاری---en:chromatography
 547. سوانگاری اندازه‌ای---en:size exclusion chromatography
 548. سوانگاری تبادل یونی---en:ion exchange chromatography
 549. سوانگاری ژل‌تراوشی---en:gel-permeation chromatography
 550. سوانگاری ژل‌صافشی---en:gel-filtration chromatography
 551. سوانگاری فازمعکوس---en:reverse-phase chromatography
 552. سوانگاری گاز ـ جامد---en:gas-solid chromatography, en:GSC
 553. سوانگاری گاز ـ مایع---en:gas-liquid chromatography
 554. سوانگاری گازی---en:gas chromatography
 555. سوانگاری لایه‌نازک---en:thin-layer chromatography, en:TLC, en:planar chromatography
 556. سوانگاری لایه‌نازک شعاعی---en:radial thin-layer chromatography
 557. سوانگاری مایعی---en:liquid chromatography
 558. سوانگاری مایعی کارا---en:high performance liquid chromatography
 559. سوانگاشت---en:chromatogram
 560. سوختن---en:combustion
 561. سولفودار شدن---en:sulphonation
 562. سولفودارشده---en:sulphonated
 563. سولفودارکردن---en:sulphonation
 564. سیلیس---en:silica
 565. سینتیک شیمیایی---en:chemical kinetics, en:reaction kinetics
 566. سینتیک فیزیکی---en:physical kinetics
 567. شاخص بس‌پراکندگی---en:polydispersity index, en:polymolecularity index
 568. شار شیمیایی---en:chemical flux, en:chemiflux
 569. شال---en: 
 570. شبه‌چرخش---en:pseudorotation
 571. شبه‌فلز---en:metalloid, en:semimetal
 572. شکل هندسی مولکول---en:molecular geometry
 573. شمار اتصال لیگاند---en:hapticity
 574. شمار بار---en:charge population
 575. شمار عامل---en:functionality
 576. شمار مولکولی---en:molecularity
 577. شناورسازی---en:floatation
 578. شویش---en:elution
 579. شویندگی---en:detergency
 580. شویندهٔ دوخصلتی---en:ampholytic detergent
 581. شویندهٔ سخت---en:hard detergent
 582. شیشه‌ای---en:vitreous
 583. شیشه‌ای شدن---en:vitrification
 584. شیمی ابرمولکولی---en:supramolecular chemistry
 585. شیمی ترکیبی---en:combinatorial chemistry
 586. شیمی فضایی---en:stereochemistry
 587. شیمی‌گزین---en:chemoselective
 588. شیمی‌گزینی---en:chemoselectivity
 589. شیمی میزبان ـ مهمان---en:host-guest chemistry
 590. صابونی‌شدن---en:saponification
 591. صعود نقطهٔ جوش---en:boiling point elevation
 592. صفحهٔ دستوارگی---en:chirality plane
 593. صورت‌بندی قایقی---en:boat conformation
 594. ضریب بازداری---en:retention factor
 595. ضریب حل‌پذیری---en:solubility coefficient
 596. طیف انتقال بار---en:charge transfer spectrum
 597. طیف جذبی---en:absorption spectrum
 598. طیف‌نمایی یونشی تشدیدی---en:resonance ionization spectroscopy, en:RIS
 599. طیف‌نورسنج دوباریکه‌ای---en:double-beam spectrophotometer, en:dual-beam spectrophotometer
 600. طیف‌نورسنجی بازتابشی---en:reflectance spectrophotometry
 601. عاسف---en: 
 602. عامل استخراج---en:extractant
 603. عامل حل‌پذیرساز---en:solubilizing agent
 604. عامل سطح‌فعال---en:surfactant, en:surface active agent, en:tenside
 605. عامل منزوی‌ساز---en:sequestring agent
 606. عامل هسته‌زایی---en:nucleating agent
 607. عامل واسرشتن---en:denaturing agent
 608. عدد پیوند---en:bond number
 609. عدد خنثایش---en:neutralization number
 610. عدد هم‌آرایی---en:coordination number
 611. عنصر دستوارگی---en:chirality element
 612. عنصر فرااورانیم---en:transuranium element, en:transuranic element
 613. عنصر واسطه---en:transition element, en:transition metal
 614. غلظت---en:concentration
 615. فاز---en:phase
 616. فاز شبه‌پایدار---en:metastable phase
 617. فراورده‌های پتروشیمی---en:petrochemicals
 618. فرایند سل‌ـ ژل---en:sol-gel process
 619. فرمول تجربی---en:empirical formula
 620. فرمول خطی---en:line formula
 621. فرمول خطی ویس‌وسر---en:Wiswesser line notation, en:WLN, en:Wiswesser line formula, en:line-formula method
 622. فرمول ساختاری فشرده---en:condensed structural formula
 623. فضاگزین---en:stereoselective
 624. فضاگزینی---en:stereoselectivity
 625. فضاویژگی---en:stereospecificity
 626. فضاویژه---en:stereospecific
 627. فعال‌سازی---en:activation
 628. فعال‌سازی دگرریختاری---en:allosteric activation, en:positive allosteric control
 629. فعال نوری---en:optically active
 630. فلز قلیایی خاکی---en:alkaline earth metal
 631. فوق مزدوج‌شدگی هم‌ظرفیت---en:isovalent hyperconjugation
 632. قاعدهٔ عدم تقاطع---en:non-crossing rule
 633. قاعدهٔ گزینش لاپورت---en:Laporte selection rule
 634. قاعدهٔ هشت‌تایی---en:octet rule, en:chemical octet rule
 635. قانون نسبت‌های چندگانه---en:law of multiple proportions
 636. قانون نسبت‌های معین---en:law of definite proportions, en:law of definite compositions
 637. قدرت یونی---en:ionic strength
 638. قرع---en:retort
 639. قطبش---en:polarization
 640. قطبش‌نگاری---en:polarography
 641. قطبش‌نگاشت---en:polarogram
 642. قطبش‌نگاشتی---en:polarographic
 643. قطبی---en:polar
 644. قطبیدن---en:polarize
 645. قطبیده---en:polarized
 646. قلیا---en:alkali
 647. قلیاب---en:lye
 648. قلیاب حدی---en:limiting lye
 649. قلیاسنجی---en:alkalimetry
 650. کات کبود---en:blue vitriol
 651. کاتیون---en:cation
 652. کاتیون حلال---en:lyonium ion
 653. کاتیونی---en:cationic
 654. کاهش---en:reduction
 655. کاهنده---en:reductant
 656. کربن شدن---en:carbonization, en:carburization
 657. کربن کردن---en:carbonization, en:carburization
 658. کربوکاتیون پل‌شده---en:bridged carbocation
 659. کربوکاتیون پل‌شده با کمبود الکترون---en:electron-deficient bridged carbocation
 660. کربوکاتیون پل‌شده بدون کمبود الکترون---en:electron-sufficient bridged carbocation
 661. کرنش زاویه‌ای---en:angle strain
 662. کلردار شدن---en:chlorination
 663. کلردار کردن---en:chlorination
 664. کلرزنی---en:chlorination
 665. کلوئید---en:colloid
 666. کمک‌آنزیم---en: 
 667. کمک‌حلال---en:cosolvent
 668. کمک‌زی‌مایه---en:coenzyme
 669. کود نیتروژنی---en:nitrogenous fertilizer
 670. کورهٔ بلند---en:blast furnace
 671. گاز بی‌اثر---en:inert gas
 672. گازساز---en:gasifier
 673. گاز شدن---en:gasification
 674. گاز طبیعی فشرده---en:compressed natural gas, en:CNG
 675. گاز طبیعی مایع---en:liquefied natural gas, en:LNG
 676. گاز طبیعی همراه ـ حل‌شده---en:associated-dissolved natural gas
 677. گاز فشرده---en: 
 678. گاز مایع---en: 
 679. گاز نادر---en:rare gas
 680. گاز نجیب---en:noble gas
 681. گاز نفت---en: 
 682. گاز نفت مایع---en:Liquefied Petroleum Gas, en:LPG
 683. گاز همراه---en:associated gas, en:gas-cap gas
 684. گدازآور---en:flux
 685. گرماشیمی---en:thermochemistry
 686. گرماوزن‌سنجی---en:thermogravimetry
 687. گرمای انحلال---en:heat of solution, en:enthalpy of solution
 688. گرمای تفکیک---en:heat of dissociation
 689. گروه آویزان---en:pendant group
 690. گروه ترک‌کننده---en:leaving group
 691. گروه جانشین---en:substituent group
 692. گروه عامل---en:functional group, en:functionality
 693. گروه فاصله‌انداز---en:spacer group
 694. گروه فعال‌ساز---en:activating group
 695. گریزانه---en:centrifuge
 696. گریز دادن---en:centrifuge
 697. گشتاور پیوند---en:bond moment
 698. گشتاور دوقطبی---en:dipole moment
 699. گنجینهٔ ترکیبی---en:combinatorial library
 700. گوگرد بسپاری---en:polymeric sulphur
 701. گوگردزدایی با هیدروژن---en:hydrodesulfurization
 702. گونهٔ شیمیایی---en:chemical species
 703. لایهٔ میانا---en:interfacial layer
 704. لخته‌شدگی---en:coagulation
 705. لخته شدن---en: 
 706. لخته کردن---en: 
 707. لیپوپروتئین---en:lipoprotein
 708. لیپوکافت---en:lipolysis
 709. لیگاند---en:ligand
 710. لیگاند پل‌ساز---en:bridging ligand
 711. لیگاند دودندانه---en:bidentate ligand
 712. مادهٔ پاک‌سازی---en:purge material
 713. مادهٔ جذبشی---en:sorptive
 714. مادهٔ گرمانرم---en:thermoplastic material
 715. مادهٔ واسط---en:intermediate
 716. مایعات همراه---en:associated liquids
 717. مایع تجمعی---en:associated liquid
 718. محاسبه از آغاز---en:ab initio calculation, en:ab initio computation
 719. محدودهٔ مدت بازداری---en:retention time window
 720. محصول استخراج---en:extract
 721. محصول حلال‌شویی---en:leachate
 722. محلول---en:solution
 723. محلول آبی---en:aqueous solution
 724. محلول آمونیاکی---en:ammoniacal solution
 725. محلول پرفشار---en:hypertonic solution
 726. محلول کم‌فشار---en:hypotonic solution
 727. محور دستوارگی---en:chiraltiy axis
 728. محوردوستی---en:apicophilicity
 729. مخلوط همجوش---en:azeotropic mixture
 730. مدت بازداری---en:retention time
 731. مرتبهٔ پیوند---en:bond order
 732. مرحلهٔ تعیین‌کنندهٔ سرعت---en:rate-determining step, en:rate-limiting step
 733. مرسری‌کردن---en:mercerization
 734. مرکز پیش‌دستوارگی---en:prochirality centre
 735. مرکز دستوارگی---en:chirality centre
 736. مزدوج---en:conjugated
 737. مزدوج‌شدگی هم‌ظرفیت---en:isovalent conjugation
 738. مزدوج شدن---en:conjugation
 739. مسیر تبادل تجمعی---en:associative interchange pathway
 740. معادلهٔ یونی کل---en:total ionic equation
 741. معادلهٔ یونی نهایی---en:net ionic equation
 742. منحنی حل‌پذیری---en:solubility curve
 743. منحنی نقطهٔ ابری---en:cloud point curve
 744. منزوی‌سازی---en:sequestration
 745. مهاجرت پیوند---en:bond migration
 746. مواد شیمیایی ظریف---en:fine chemicals
 747. موازنه---en:balance
 748. موضع اتصال---en:binding site
 749. موضع دگرریختاری---en:allosteric site
 750. موضع فعال---en:active site, en:active centre
 751. مولکول---en:molecule
 752. مولکول چنداتمی---en:polyatomic molecule
 753. مولکول خطی---en:linear molecule
 754. مولکول درون‌پویا---en:fluxional molecule
 755. مویینگی---en:capillarity, en:capillary action
 756. مهمان---en:guest
 757. ناپراکندگی---en:monodispersity
 758. ناپراکنده---en:monodisperse
 759. ناجورلیگاند---en:heteroleptic
 760. نادستوار---en:achiral
 761. نادستوارگی---en:achirality
 762. نافلز---en:nonmetal
 763. نامیزه---en:emulsion
 764. ناهم‌ردهٔ ایزوتوپی---en:isotopologue
 765. ناهمگون‌بسپار---en:heteropolymer
 766. ناهمگون‌بسپارش---en:heteropolymerization
 767. نرماسل---en:plastisol
 768. نرم‌سازی آب---en:water softening
 769. نرمی مطلق---en:absolute softness
 770. نزول نقطهٔ انجماد---en:freezing point depression
 771. نسبت پیوندزنی---en:grafting ratio
 772. نشت مولکولی---en:effusion
 773. نظریهٔ اوربیتال مولکولی---en:molecular orbital theory, en:MO theory
 774. نظریهٔ برخورد---en:collision theory
 775. نظریهٔ پیوند ظرفیت---en:valence bond theory
 776. نظریهٔ تابع چگالی---en:density functional theory
 777. نظریهٔ جنبشی---en:kinetic theory, en:molecular theory
 778. نظریهٔ جنبشی گازها---en:kinetic theory of gases
 779. نظریهٔ میدان بلور---en:crystal field theory
 780. نظریهٔ میدان لیگاند---en:ligand field theory
 781. نقره‌سنج---en:argentometer
 782. نقره‌سنجی---en:argentometry
 783. نقطهٔ ژل---en:gel point
 784. نقطهٔ هم‌بار---en:isoelectric point, en:isoelectric pH
 785. نقطهٔ هم‌جذبی---en:isosbestic point
 786. نمک‌زدایی---en:desalination
 787. نمودار فازی---en:phase diagram
 788. نوآرایی آنیون‌گرد---en:aniontropic rearrangement, en:aniontropy
 789. نوار رسانش---en:conduction band
 790. نوزاد---en:nascent
 791. نیروی چسبندگی---en:adhesive force
 792. نیروی لاندن---en:London force, en:dispersion force, en:London dispersion force
 793. نیم‌آبه---en:hemihydrate
 794. نیم‌پیل---en:half-cell
 795. نیم‌واکنش---en:half reaction
 796. هسته‌دوست---en:nucleophile
 797. هسته‌دوست---en:nucleophilic
 798. هسته‌دوستی---en:nucleophilicity
 799. هسته‌زایی---en:nucleation
 800. هسته‌وانهادگی---en:nucleofugality
 801. هسته‌وانهاده---en:nucleofugal
 802. هسته‌وانهاده---en:nucleofuge
 803. هماراسیرشده---en:coordinatively saturated
 804. هماراسیرنشده---en:coordinatively unsaturated
 805. همارایابی---en:complexation analysis
 806. هم‌ارز خنثایش---en:neutralization equivalent
 807. هم‌الکترون---en:isoelectronic
 808. هم‌برجذبش---en:coadsorption
 809. هم‌بسپار---en:copolymer
 810. هم‌بسپار پیوندی---en:graft copolymer
 811. هم‌بسپار تناوبی---en:alternating copolymer
 812. هم‌بسپار چهارتایی---en:quaterpolymer, en:biopolymer
 813. هم‌بسپار دسته‌ای---en:block copolymer, en:block polymer
 814. هم‌بسپار سه‌تایی---en:terpolymer, en:ternary copolymer
 815. هم‌بسپارش---en:copolymerization
 816. هم‌بسپارش پیوندی---en:graft copolymerization
 817. هم‌بسپارش تناوبی---en:alternating copolymerization
 818. هم‌بسپارش چهارتایی---en:quaterpolymerization
 819. هم‌بسپارش دسته‌ای---en:block copolymerisation/ block copolymerization
 820. هم‌بسپارش سه‌تایی---en:terpolymerization
 821. هم‌بسپارش کاتوره‌ای---en:random copolymerization
 822. هم‌بسپار کاتوره‌ای---en:random copolymer, en:ideal copolymer
 823. همپار---en:isomer
 824. همپار ایزوتوپی---en:isotopomer
 825. همپار ترانس---en:trans isomer
 826. همپار ساختاری---en:constitutional isomer, en:structural isomer
 827. همپار سیس---en:cis isomer
 828. همپارش---en:isomerization
 829. همپارش جای‌گشتی---en:permutational isomerization
 830. هم‌پوشانی اوربیتالی---en:orbital overlap
 831. همتافت---en:complex, en:complex compound, en:coordination complex
 832. همتافت انتقال بار---en:charge transfer complex
 833. همتافت پراسپین---en:high-spin complex
 834. همتافت تغییرپذیر---en:labile complex
 835. همتافت‌سازی---en:complexation, en:complexing
 836. همتافت‌سنجی---en:complexometry, en:chelatometry
 837. همتافت کم‌اسپین---en:low-spin complex
 838. هم‌تکپار---en:comonomer
 839. همجوش---en:azeotrope
 840. همجوش دمابالا---en:high temperature azeotrope
 841. همجوش دماپایین---en:low temperature azeotrope
 842. همزن---en:agitator
 843. همزن مغناطیسی---en:magnetic stirrer
 844. همگون‌بسپار---en:homopolymer
 845. همگون‌بسپارش---en:homopolymerization
 846. هم‌لپ---en:isolobal
 847. همیاری مجاورتی---en:anchimeric assistance, en:neighbouring-group participation
 848. هواژل---en:aerogel
 849. هواسل---en:aerosol
 850. هیبریدشدگی---en:hybridization
 851. هیدروژن نوزاد---en:nascent hydrogen
 852. هیدروکربن تناوبی---en:alternant hydrocarbon
 853. واانتشار---en:depropagation
 854. واانگیزش---en:deexcitation
 855. وابسپارش---en:depolymerization
 856. واپاشی بتازا---en:β-decay
 857. واجذبش---en:desorption
 858. واجفت‌شدگی---en: 
 859. واجفت‌شدگی اسپین---en:spin decoupling, en:decoupling
 860. واچرخش نوری---en:mutarotation
 861. واسرشتن---en:denaturation
 862. واسرشته---en:denatured
 863. واسط---en:intermediate, en:reactive intermediate, en:reaction intermediate
 864. واشیشه‌ای شدن---en:devitrification
 865. واقطبنده---en:depolarizer
 866. واقطبیدن---en:depolarize
 867. واقطبیده---en:depolarized
 868. واکنش---en:reaction
 869. واکنش آشوبناک---en:chaotic reaction
 870. واکنش افزایشی---en:addition reaction
 871. واکنش الکتروحلقه‌ای---en:electrocyclic reaction
 872. واکنش برگشت---en:reverse reaction, en:backward reaction
 873. واکنش پایه---en:elementary reaction, en:step
 874. واکنش‌پذیری---en:reactivity
 875. واکنش پیراحلقه‌ای---en:pericyclic reaction
 876. واکنش تبادل ایزوتوپی---en:isotopic exchange reaction
 877. واکنش تبادلی---en:exchange reaction
 878. واکنش تراکمی---en:condensation reaction
 879. واکنش تک‌مولکولی---en:unimolecular reaction
 880. واکنش جابه‌جایی---en:displacement reaction
 881. واکنش جانبی---en:side reaction
 882. واکنش جانشینی---en:substitution reaction
 883. واکنش جانشینی الکترون‌دوست---en:electrophilic substitution reaction
 884. واکنش جانشینی هسته‌دوست---en:nucleophilic substitution reaction
 885. واکنش جای‌گیری---en:insertion reaction
 886. واکنش چنگاله‌ای---en:cheletropic reaction
 887. واکنش خنثایش---en:neutralization reaction
 888. واکنش درون‌مولکولی---en:intramolecular reaction
 889. واکنش‌دهنده---en:reactant
 890. واکنش رفت---en:forward reaction
 891. واکنش زنجیره‌ای---en:chain reaction
 892. واکنشگاه---en:reactor
 893. واکنشگر---en:reagent
 894. واکنشگر الکترون‌دوست---en:electrophilic reagent
 895. واکنشگرهای ناب---en:reagent chemicals
 896. واکنشگر هسته‌دوست---en:nucleophilic reagent
 897. واکنش مرحله‌ای---en:stepwise reaction
 898. واکنش مرکب---en:composite reaction
 899. واکنش نورشیمیایی---en:photochemical reaction
 900. واکنش نوسانی---en:oscillating reaction, en:clock reaction
 901. واکنش‌های مخالف---en:opposing reactions
 902. واکنش‌های موازی---en:parallel reactions
 903. واکنش هم‌زمان---en:concerted reaction
 904. واهلش---en:relaxation
 905. وزن هم‌ارز---en:equivalent weight
 906. یک‌آبه---en:monohydrate
 907. یون---en:ion
 908. یون‌بر---en:ionophore
 909. یونپار---en:ionomer
 910. یون چنداتمی---en:polyatomic ion
 911. یون دوقطبی---en:dipolar ion, en:Zwitterion
 912. یون‌رادیکال---en:radical ion
 913. یون رسانا---en:ion conductor
 914. یون‌زدایی کامل---en:reverse deionization
 915. یون مخالف---en:counter ion
 916. یون مشترک---en:common ion
 917. یوننده---en:ionizer
 918. دماسنج---en:thermometer
 919. دماسنج الکلی---en:spirit thermometer, en:alcohol thermometer, en:alcohol-in-glass thermometer
 920. شیمی جو---en:atmospheric chemistry
 921. قطرک---en:droplet
 922. نقطهٔ سه‌گانه---en:triple point
 923. بسپار زی‌چسب---en: 
 924. تعیین مقدار---en: 
 925. رقیق کردن---en:dilute
 926. رقیق‌کننده---en:diluent
 927. زی‌چسب---en: 
 928. زی‌سازگاری---en: 
 929. زیست‌چسب---en:bioadhesive
 930. زیست‌سازگار---en:biocompatible
 931. زیست‌سازگاری---en:biocompatibility
 932. شیمی دارویی---en:pharmaceutical chemistry, en:pharmacochemistry, en:medicinal chemistry
 933. قطره---en:drop
 934. مقدارسنجی---en:assay
 935. بسپار زیست‌چسب---en:bioadhesive ploymer
 936. بسپار زیست‌چسب---en:bioadhesive polymer
 937. واسنجی---en:calibration
 938. واسنجیدن---en:calibrate
 939. واسنجیده---en:calibrated
 940. اثر انگشت---en:fingerprint
 941. گاز اشک‌آور---en:tear gas, en:lacrimator
 942. باکتری‌کش---en:bacteriocide
 943. چسب آب‌پایه---en:water-based adhesive, en:water-born adhesive
 944. شیمی مواد غذایی---en:food chemistry
 945. ضدکف---en: 
 946. مادهٔ ضدکف---en:antifoaming agent
 947. همگن‌ساز---en:homogenizer
 948. همگن‌سازی---en:homogenization
 949. همگن‌شده---en:homogenized
 950.  [[]]---en:water-born adhesive → water-based adhesive
 951. خنثی کردن---en:neutralize
 952. قطبش‌سنج---en:polarimeter
 953. قطبش‌سنجی---en:polarimetry
 954. واقطبش---en:depolarization
 955. قطبنده---en:polarizer
 956. آب سنگین---en:heavy water
 957. آنتروپی---en:entropy
 958. اثر فوتوالکتریک---en:photoelectric effect
 959. احتمال اشغال---en:occupation probability
 960. اختلاف پتانسیل---en:potential difference
 961. استحکام کششی---en:tensile strength
 962. اشباع---en: 
 963. سیرشدگی---en:saturation
 964. اشباع‌شدگی---en: 
 965. اشباع‌شده---en: 
 966. اشباع‌نشدگی---en: 
 967. اشباع‌نشده---en: 
 968. اصل عدم قطعیت---en:uncertainty principle
 969. افت‌وخیز---en:fluctuation
 970. الکترود---en:electrode
 971. الکترومغناطیسی---en:electromagnetic
 972. الکترون---en:electron
 973. الکترون رسانش---en:conduction electron
 974. الکترون ظرفیت---en:valence electron
 975. انبساط---en:expansion
 976. انبساط گرمایی---en:thermal expansion
 977. انتقال گرما---en:heat transfer
 978. انرژی ارتعاشی---en:vibrational energy
 979. انرژی درونی---en:internal energy
 980. انقباض---en:contraction
 981. بار بنیادی---en:elementary charge
 982. بازتاب---en:reflection
 983. برانگیزش---en:excitation
 984. برانگیزش برخوردی---en:collision excitation
 985. برجذب---en: 
 986. برجذبش---en:adsorption
 987. برگشت‌پذیر---en:reversible
 988. برگشت‌پذیری---en:reversibility
 989. برهم‌کنش اسپین ـ اسپین---en:spin-spin interaction
 990. برهم‌کنش بین‌اتمی---en:interatomic interaction
 991. برهم‌کنش بین‌مولکولی---en:intermolecular interaction
 992. بسامد بهنجار---en:normal frequency
 993. بلور تنگ‌چین---en:close-packed crystal
 994. بلور مکعبی تنگ‌چین---en:cubic close-packed crystal
 995. بهره---en:yield
 996. بی‌تقارنی---en:asymmetry
 997. بی‌نظمی---en:disorder
 998. پادساعت‌گرد---en:counterclockwise
 999. پادفرومغناطیس---en:antiferromagnetism
 1000. پادفرومغناطیسی---en:antiferromagnetic
 1001. پادمتقارن---en:antisymmetric
 1002. پاشش---en:dispersion
 1003. پیل سوختی---en:fuel cell
 1004. تبخیر---en:vaporization
 1005. تراز ارتعاشی---en:vibrational level
 1006. تراز انرژی---en:energy level
 1007. تراز پایه---en:ground level
 1008. تراکم‌پذیری---en:compressibility
 1009. تشدید پادفرومغناطیسی---en:antiferromagnetic resonance
 1010. تصعید---en:sublimation
 1011. تعادل گرمایی---en:thermal equilibrium
 1012. تقارن تبادلی---en:exchange symmetry
 1013. تکانهٔ زاویه‌ای اسپینی---en:spin angular momentum
 1014. تهی‌جا---en:vacancy, en:Schottky defect
 1015. توان---en:power
 1016. ثابت ساختار ریز---en:fine-structure constant
 1017. جاذبهٔ مولکولی---en: 
 1018. جداسازی ایزوتوپی---en:isotope separation
 1019. جذب---en:absorption
 1020. جذبایی---en:absorbency
 1021. جذب سطحی---en: 
 1022. جذبندگی---en:absorptance, en:absorptivity
 1023. چاه پتانسیل---en:potential well
 1024. چرخش ساعت‌گرد---en:clockwise rotation
 1025. حالت ارتعاشی---en:vibrational state
 1026. حالت برانگیخته---en:excited state
 1027. حالت پایا---en:steady state
 1028. حالت پایه---en:ground state
 1029. حالت جامد---en:solid state
 1030. حرکت هماهنگ ساده---en:simple harmonic motion
 1031. خیزش مویینگی---en:capillary rise
 1032. درجذبش---en: 
 1033. دستگاه بین‌المللی یکاها---en:international system of units
 1034. ذره---en:particle
 1035. ذرهٔ بنیادی---en:elementary particle, en:fundamental particle
 1036. ربایش مولکولی---en:molecular attraction
 1037. رسانایی---en:conductance
 1038. رسانش---en:conduction
 1039. رسانشی---en:conductive
 1040. رسانندگی---en:conductivity
 1041. روش میدان خودسازگار---en:self-consistent field method
 1042. ساختار ریز---en:fine structure
 1043. ساختار فوق‌ریز---en:hyperfine structure
 1044. سد پتانسیل---en:potential barrier
 1045. سطح مقطع---en:cross section
 1046. شبکهٔ بلور---en:crystal lattice
 1047. شش‌گوش تنگ‌چین---en:closed-packed hexagonal
 1048. شکست---en:refraction
 1049. صفر مطلق---en:absolute zero
 1050. ضریب جذب---en:absorption coefficient
 1051. ضریب شکست---en:refractive index
 1052. طیف ارتعاشی---en:vibrational spectrum
 1053. طیف پراش---en:diffraction spectrum
 1054. طیف چرخشی---en:rotational spectrum
 1055. ظرفیت---en:capacitance
 1056. ظرفیت گرمایی---en:heat capacity
 1057. ظرفیت گرمایی مولی---en:molar heat capacity
 1058. عدد اشغال---en:occupation number
 1059. عدد کوانتومی مغناطیسی---en:magnetic quantum number
 1060. عملگر تبادل---en:exchange operator
 1061. عنصرهای ابرسنگین---en:superheavy elements
 1062. فراگریزانه---en:ultracentrifuge
 1063. فراوانی ایزوتوپی---en:isotopic abundance
 1064. فراوانی برخورد---en:collision frequency
 1065. فرایند برگشت‌پذیر---en:reversible process
 1066. فرایند گرماده---en:exothermic process
 1067. فرایند گرماگیر---en:endothermic process
 1068. فرایند هم‌دما---en:isothermal process
 1069. فرایند هم‌فشار---en:isobaric process
 1070. فشار اسمزی---en: 
 1071. فشار گذرندگی---en:osmotic pressure
 1072. فشار مویینگی---en:capillary pressure
 1073. فعال‌ساز---en:activator
 1074. فعالیت نوری---en:optical activity
 1075. فعالیت نوری---en:optical activity
 1076. فوتویونش---en:photoionization, en:atomic photoelectric effect
 1077. قاعدهٔ اهرم---en:lever rule, en:lever law
 1078. قطبش تخت---en:plane polarization
 1079. قطبش چرخشی---en:rotary polarization
 1080. قطبش خطی---en:linear polarization
 1081. کاتد---en:cathode
 1082. کاف نوار---en:band gap
 1083. کمیت افزایشی---en:extensive quantity
 1084. کمیت ناافزایشی---en:intensive quantity
 1085. کوانتش---en:quantization
 1086. کوانتوم---en:quantum
 1087. کوانتیده---en:quantized
 1088. گذارنظم ـ بی‌نظمی---en:order-disorder transition
 1089. گران‌روی---en:viscosity
 1090. گران‌روی بی‌هنجار---en:anomalous viscosity
 1091. گران‌روی نانیوتونی---en:non-Newtonian viscosity
 1092. گرماسنج---en:calorimeter
 1093. گرماسنجی---en:calorimetry
 1094. گرمای نهان تبخیر---en:latent heat of vaporization
 1095. گرمای نهان تصعید---en:latent heat of sublimation
 1096. گرمای نهان ذوب---en:latent heat of fusion
 1097. گرمای ویژه---en:specific heat
 1098. گشتاور مغناطیسی---en:magnetic moment
 1099. گیراندازی---en:capture
 1100. لولهٔ مویین---en:capillary tube
 1101. متقارن---en:symmetrical
 1102. معادلهٔ حالت---en:equation of state
 1103. مقدار چشمداشتی---en:expectation value
 1104. مولکول ایزوتوپی---en:isotopic molecule
 1105. مولکول دوقطبی---en:dipole molecule
 1106. میدان الکتریکی---en:electric field
 1107. ناکشسانی---en:inelasticity
 1108. ناهماهنگی---en:anharmonicity
 1109. ناوردا---en:invariant
 1110. ناوردایی---en:invariance
 1111. نسبت جذب---en:absorption ratio
 1112. نقش پراش---en:diffraction pattern
 1113. نقطهٔ انجماد---en:freezing point
 1114. نوار بسامد---en:frequency band
 1115. نوار ظرفیت---en:valence band
 1116. نیروهای بین‌اتمی---en:interatomic forces
 1117. نیروهای بین‌مولکولی---en:intermolecular forces
 1118. نیروی وان‌دروالس---en:van der Waals force
 1119. نیم‌رسانا---en:semiconductor
 1120. همرفت---en:convection
 1121. وارونگی جمعیت---en:population inversion, en:population reversal
 1122. واکنش گرماده---en:exothermic reaction
 1123. واکنش گرماگیر---en:endothermic reaction
 1124. واکنش گرماهسته‌ای---en:thermonuclear reaction
 1125. یونش---en:ionization
 1126. یونش تابشی---en:radiation ionization
 1127. چگالش---en:condensation
 1128. رسانا---en:conductor
 1129. کربن فعال---en:activated carbon, en:activated charcoal
 1130. آفت‌کش---en:pesticide
 1131. حشره‌کش---en:insecticidal
 1132. سم‌دود---en:fumigant
 1133. سم‌دوددهی---en:fumigation
 1134. قارچ‌کش---en:fungicide
 1135. پخت---en:curing
 1136. پخت---en: 
 1137. پخت ناقص---en: 
 1138. خودپزش---en:self curing
 1139. خودولکانش---en:self vulcanisation
 1140. سامانهٔ ولکانش---en:vulcanising system
 1141. لاستیک احیاشده---en:reclaimed rubber, en:reclaim
 1142. لاستیک پخت‌شده---en: 
 1143. لاستیک ولکانیده---en:vulcanised rubber, en:vulcanisate
 1144. هم‌پخت---en:co-curing
 1145. هم‌ولکانش---en:co-vulcanisation
 1146. واولکانش---en:devulcanisation
 1147. ولکانش---en:vulcanisation/ vulcanization
 1148. ولکانش پویا---en:dynamic vulcanisation
 1149. پخت تکمیلی---en: 
 1150. پاداکسندهٔ غیرلکه‌زا---en:nonstaining antioxidant
 1151. پاداکسندهٔ لکه‌زا---en:staining antioxidant
 1152. لکه‌زایی---en:staining
 1153. آسیای کلوئیدساز---en:colloid mill
 1154. الکترورنگی---en:electrochromism
 1155. بیش‌پختگی---en:overcure
 1156. پراکنش---en:dispersion, en:dispersing
 1157. پراکنش‌یار---en:dispersant
 1158. پراکنه---en:dispersion
 1159. پراکنهٔ آبی---en:aqueous dispersion
 1160. پراکنهٔ غیرآبی---en:non-aqueous dispersion
 1161. پرروغن---en:long oil
 1162. پودر پوشانش---en:powder coatings, en:powder coating material, en:coating powders
 1163. پوشانش---en:coating
 1164. پوش‌رنگ---en:paint
 1165. پوش‌رنگ---en:conducting paint
 1166. پوش‌رنگ---en:oil paint
 1167. پوش‌رنگ---en:acid-resistant paint
 1168. پوش‌رنگ---en:alkali-resistant paint
 1169. پوش‌رنگ رسانا---en:conducting paint
 1170. پوش‌رنگ روغن‌پایه---en:oil paint
 1171. پوش‌رنگ مقاوم‌به‌اسید---en:acid-resistant paint
 1172. پوش‌رنگ مقاوم‌به‌قلیا---en:alkali-resistant paint
 1173. پوشش تبدیلی شیمیایی---en:chemical conversion coating
 1174. پیونده---en:binder
 1175. تابش‌پزی---en:radiation curing
 1176. تراشهٔ رنگ‌دانه‌ای---en:pigment chip
 1177. جرم‌گرفتگی---en:fouling
 1178. جلا---en:luster
 1179. جلادهی---en:lustering
 1180. چرخهٔ پخت---en:cure cycle
 1181. حلال‌رنگی---en:solvatochromism
 1182. خشکانش---en:drying
 1183. خشکش---en:drying
 1184. خشک‌کن---en:drier/ dryer, en:siccative
 1185. خشک‌کن---en:drier
 1186. خصیصهٔ رنگ---en:colour attribute
 1187. خصیصه‌های فام‌نابی---en:chromatic attributes
 1188. خودپزش---en:self curing
 1189. رزانه---en:dye, en:dyestuff
 1190. رزانهٔ اسیدی---en:acid dye
 1191. رزانهٔ بازی---en:basic dye
 1192. رزانهٔ لکایی---en:lac dye
 1193. رزانه‌های خمی---en:vat dyes
 1194. رزانه‌های رزدانه‌ای---en:lake dyes
 1195. رزانه‌های گوگردی---en:sulphur dye
 1196. رزدانه---en:lake, en:colour lake, en:lake colour
 1197. رزش---en: 
 1198. رزش‌یار---en:dyeing auxiliaries, en:dyeing assistants
 1199. رزین الکلی---en:spirit soluble resin
 1200. رزین پراکنه‌ای---en:dispersion resin
 1201. رطوبت‌پزی---en:moisture curing
 1202. رنگ---en:colour/ color
 1203. رنگ‌آمیزه---en:tint
 1204. رنگ‌آمیزی---en:tinting
 1205. رنگانه---en:stain
 1206. رنگانهٔ آب‌پایه---en:water stain
 1207. رنگانهٔ الکل‌پایه---en:spirit stain
 1208. رنگانهٔ روغن‌پایه---en:oil stain
 1209. رنگانه‌زنی---en:staining
 1210. رنگ‌بخش---en:colourant
 1211. رنگ‌بخشی---en:colouration, en:colourization, en:colouring
 1212. رنگ‌بخشی توده‌ای---en:mass colouring techniques
 1213. رنگ‌بخشی سطحی---en:skin colouring
 1214. رنگ‌بر---en:decolourant
 1215. رنگ‌بری---en:decolouration
 1216. رنگ‌بندی---en:colouration
 1217. رنگ بی‌فام---en:achromatic perceived colour, en:achromatic colour
 1218. رنگ خالص---en:saturated colour
 1219. رنگ‌دانه---en:pigment
 1220. رنگ‌دانهٔ پرکی---en:flake pigment
 1221. رنگ‌دانهٔ صدفی---en:pearlescent pigment, en:nacreous pigment, en:pearl-essence pigment
 1222. رنگرزی---en:dyeing
 1223. رنگ‌زا---en:chromogen
 1224. رنگ‌ساز---en:chromophore
 1225. رنگ‌سنج---en:colourimeter, en:chromometer, en:tintometer
 1226. رنگ‌سنجی---en:colourimetry
 1227. رنگش---en: 
 1228. رنگ‌یار---en:auxochrome
 1229. روغن پخته---en:boiled oil
 1230. روغن پرورده---en:bodied oil
 1231. روغن جلا---en:oil varnish, en:oleoresinous vehicle
 1232. روغن خشک‌شونده---en:drying oil
 1233. روغن خشک‌ناشونده---en:nondrying oil, en:fixed oil
 1234. روغن دم‌پرورد---en:blown oil
 1235. روغن کرچک دم‌پرورد---en:blown castor oil
 1236. روغن گردزنی---en:dusting oil
 1237. روغن گرماپرورد---en:heat bodied oil
 1238. روغن مات‌کننده---en:flatting oil
 1239. روغن ماندپرورد---en:stand oil
 1240. روغن نیمه‌خشک‌شونده---en:semidrying oil
 1241. زمان پخت---en:cure time, en:curing time
 1242. سامانهٔ پوششی---en:coating system
 1243. سایه---en:shade
 1244. عامل پخت---en:curing agent
 1245. عامل پراکنش---en:dispersing agent
 1246. غلظت حجمی بحرانی رنگ‌دانه---en:critical pigment volume concentration, en:CPVC
 1247. غلظت حجمی رنگ‌دانه---en:pigment volume concentration, en:PVC
 1248. فاز پراکنده---en:disperse phase, en:dispersed phase
 1249. فام---en:hue, en:shade
 1250. فام‌نابی---en:chromaticity
 1251. قدرت رنگ‌آمیزی---en:tinting strength, en:staining power, en:tint strength
 1252. گرد روی---en:zinc dust
 1253. گرمارنگی---en:thermochromism
 1254. لاک---en:lacquer
 1255. لاک‌الکل---en:spirit lacquer, en:spirit varnish
 1256. لاک برنزنما---en: 
 1257. لاک طلایی---en:golden lacquer
 1258. لاک مات---en:flat lacquer
 1259. لعاب---en:enamel
 1260. لعاب مات---en:flat enamel
 1261. لکا---en:shellac
 1262. لکادانه---en:seed lac
 1263. لکای بی‌رنگ---en:bleached shellac, en:bone dry bleached shellac
 1264. لکای خام---en:lac
 1265. مادهٔ رنگرزی---en: 
 1266. مواد تعاونی---en: 
 1267. میان‌روغن---en:medium oil
 1268. ناسازگاری---en:incompatibility
 1269. نوررنگی---en:photochromism
 1270. وادارخشکانی---en:forced drying/ force drying
 1271. وادارخشکش---en:forced drying/ force drying
 1272. وارنگش---en: 
 1273. ورنی---en:varnish
 1274. ورنی رنگانه‌ای---en:varnish stain
 1275. ورنی ساب‌خور---en:flatting varnish, en:rubbing varnish, en:polishing varnish
 1276. ورنی سیاه---en:black varnish
 1277. ورنی مات---en:flat varnish, en:matte varnish
 1278. یون‌رنگی---en:ionochromism
 1279. پلاستیک پودری---en:powdered plastic
 1280. قالب‌گیری پودر---en:powder moulding
 1281. گرد---en:dust
 1282. لک---en:stain
 1283. لک‌شدگی---en:staining
 1284. لکه---en: 
 1285. استخراج با حلال---en:solvent extraction
 1286. استخراج مایع‌ـ مایع---en:liquid-liquid extraction
 1287. استخراج متقاطع---en:crosscurrent extraction
 1288. استخراج ناهم‌سو---en:countercurrent extraction, en:countercurrent separation
 1289. بازجوش‌آور---en:reboiler
 1290. برج آکنده---en:packed tower, en:packed column
 1291. برج تقطیر---en:distillation tower
 1292. پارچهٔ صافی---en:filter cloth
 1293. پالایش---en:refining
 1294. پالایشگاه---en:refinery
 1295. تراوش---en:permeation
 1296. تراوش تبخیری---en:pervaporation
 1297. تراوشگر---en:permeator
 1298. تراوندگی---en:permeance
 1299. تراویده---en:permeate
 1300. تقطیر پیوسته---en:continuous distillation
 1301. تقطیر غشایی---en:membrane distillation
 1302. تقطیر فشاری---en:pressure distillation
 1303. جداساز---en:separator
 1304. جداسازی---en:separation
 1305. حباب‌ساز---en:sparger, en:perforated pipe distributor
 1306. حباب‌سازی---en:sparging
 1307. ستون استخراج---en:extraction column
 1308. ستون تقطیر---en:distillation column
 1309. ستون غشادار پیوسته---en:continuous membrane column
 1310. صافش---en:filtration
 1311. صافش‌پذیر---en:filterable
 1312. صافش‌پذیری---en:filterability
 1313. صافش تماسی---en:contact filtration
 1314. صافی خلاء---en:vacuum filter
 1315. صافیده---en:filtrate, en:mother liquor, en:strong liquor
 1316. صافی فشاری---en:filter press
 1317. ضریب جداسازی---en:separation coefficient
 1318. ضریب جداشدگی---en:separation factor
 1319. غشا---en:membrane
 1320. غشای بی‌تقارن---en:asymmetric membrane
 1321. غشای چگال---en:dense membrane, en:non-porous membrane
 1322. غشای همگن---en:homogeneous membrane
 1323. فراصافش---en:ultrafiltration
 1324. کاغذ صافی---en:filter paper
 1325. کمک‌صافی---en:filter aid
 1326. لجن---en:sludge
 1327. مخلوط ـ ته‌نشین‌کن---en:mixer-settler, en:mixer-settler extractor
 1328. موم‌زدایی---en:dewaxing
 1329. موم‌زدوده---en:dewaxed
 1330. نانوصافش---en:nanofiltration
 1331. نفت پالیده---en:refined oil, en:burning oil
 1332. واکنشگاه غشایی---en:membrane reactor
 1333. تقطیر مولکولی---en:molecular distillation
 1334. لجن اسیدی---en:acid sludge
 1335. لجن فعال---en:activated sludge
 1336. برجذبش شیمیایی---en: 
 1337. برجذب شیمیایی---en:chemisorption, en:chemical adsorption
 1338. ترکیبات آلی فرار---en:volatile organic compounds
 1339. آب سبک---en:soft water
 1340. آب کانی‌زدوده---en:demineralized water
 1341. آلودگی---en:pollution
 1342. اکسنده‌های نورشیمیایی---en:photochemical oxidants
 1343. کانی‌زدایی---en:demineralization
 1344. کف‌زدا---en:defoamer
 1345. کف‌زدایی---en:defoaming
 1346. کلرزدایی---en:dechlorination
 1347. گوگردزدایی---en:desulfurization
 1348. نیترات‌زدایی---en:denitrification
 1349. گیرانش---en:ignition1
 1350. کلوخگی---en:agglomeration
 1351. برج سینی‌دار---en:tray tower
 1352. پالایش گریزانه‌ای---en:centrifuge refining
 1353. تقطیر ناپیوسته---en:batch distillation
 1354. صافی---en:filter
 1355. ضریب توزیع غشا---en:membrane partition coefficient, en:membrane distribution coefficient
 1356. غشاسازی درجا---en:dynamic membrane formation
 1357. غشای چندلایه---en:composite membrane
 1358. غشای مصنوعی---en:synthetic membrane, en:artificial membrane
 1359. میکروصافش---en:microfiltration