۱۰ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۹ ۱۰ ۱۱ ←
اصلیده
ترتیبیدهمین
تجزیه۲ × ۵
یونانی
Ι´
رومی
X
پایه ۲۱۰۱۰۲
پایه ۳۱۰۱۳
پایه ۴۲۲۴
پایه ۵۲۰۵
پایه ۶۱۴۶
پایه ۸۱۲۸
پایه ۱۲A۱۲
پایه ۱۶A۱۶
پایه ۲۰A۲۰
پایه ۳۶A۳۶

۱۰ یا دَه، دهمین عدد از اعداد طبیعی و اولین عدد از اعداد طبیعی دورقمی است. این عدد یازدهمین عدد حسابی می باشد.


نام اعداد بزرگ
نماد
علمی
مقیاس
کوچک
مقیاس
بزرگ
پیشوند
اس آی
نماد
اس آی
۱۰۰ یک یونی u
۱۰۱ ده دکا da
۱۰۲ یک‌صد هکتو h
۱۰۳ یک‌هزار کیلو k
۱۰۴ ده هزار
۱۰۵ یکصد هزار
۱۰۶ میلیون مگا M
۱۰۹ بیلیون میلیارد گیگا G
۱۰۱۲ تریلیون بیلیون ترا T
۱۰۱۵ کوآدریلیون بیلیارد پتا P
۱۰۱۸ کوینتیلیون تریلیون اگزا E
۱۰۲۱ سکستیلیون تریلیارد زِتا Z
۱۰۲۴ سپتیلیون کوآدریلیون یوتا Y
۱۰۲۷ اکتیلیون کادریلیارد اگزونا X
۱۰۳۰ نانیلیون کوینتیلیون وکا V
۱۰۳۳ دسیلیون کوانتینیارد مکا Me
۱۰۳۶ آندسیلیون سکستیلیون
۱۰۳۹ دیودسیلیون سکستیلیارد
۱۰۴۲ تریدسیلیون سپتیلیون
۱۰۴۵ کواتیوردسیلیون سپتیلیارد
۱۰۴۸ کویندسیلیون اکتیلیون
۱۰۵۱ سکسدسیلیون اکتیلیارد
۱۰۵۴ سپتدسیلیون نانیلیون
۱۰۵۷ اُکتودسیلیون نانیلیارد
۱۰۶۰ نومدسیلیون دسیلیون
۱۰۶۳ ویجینتیلیون دسیلیارد
۱۰۶۶ آنویجینتیلیون آندسیلیون
۱۰۶۹ دویجینتیلیون آندسیلیارد
۱۰۷۲ ترسویجینتیلیون دودسیلیون
۱۰۷۵ کوادرویجینتیلیون دودسیلیارد
۱۰۷۸ کوینکاویجینتیلیون تریدسیلیون
۱۰۸۱ سیسویجینتیلیون تریدسیلیارد
۱۰۸۴ سپتمویجینتیلیون کوادردسیلیون
۱۰۸۷ آکتوویجینتیلیون کوادردسیلیارد
۱۰۹۰ نومویجینتیلیون کویندسیلیون
۱۰۹۳ تریویجینتیلیون کویندسیلیارد
۱۰۹۶ آنتریویجینتیلیون سیدسیلیون
۱۰۹۹ دوتریویجینتیلیون سیدسیلیارد
۱۰۱۰۰ گوگول
۱۰googol = ۱۰۱۰۱۰۰ گوگول پلکس
۱۰googolplex = ۱۰۱۰۱۰۱۰۰ گوگول پلکسیان

اعمال اصلی مربوط به حساب[ویرایش]

ضرب ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۵ ۵۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰
۱۰ ۲۰ (عدد) ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰ ۱۱۰ ۱۲۰ ۱۳۰ ۱۴۰ ۱۵۰ ۱۶۰ ۱۷۰ ۱۸۰ ۱۹۰ ۲۰۰ ۲۱۰ ۲۲۰ ۲۵۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰
تقسیم ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵
۱۰ ۵ ۲٫۵ ۲ ۱.۲۵ ۱
۰ ۰٫۲ ۰.۳ ۰.۴ ۰٫۵ ۰.۶ ۰.۷ ۰.۸ ۰٫۹ ۱ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۵
توان ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳
۱۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱ ۱۰۲۴ ۵۹۰۴۹ ۱۰۴۸۵۷۶ ۹۷۶۵۶۲۵ ۶۰۴۶۶۱۷۶ ۲۸۲۴۷۵۲۴۹ ۱۰۷۳۷۴۱۸۲۴ ۳۴۸۶۷۸۴۴۰۱ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۵۹۳۷۴۲۴۶۰۱ ۶۱۹۱۷۳۶۴۲۲۴ ۱۳۷۸۵۸۴۹۱۸۴۹

در علم[ویرایش]

منابع[ویرایش]