پرش به محتوا

فهرست اصطلاحات فرمول‌های شیمیایی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از فهرست ترکیب‌های آلی)
فهرست: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    External links

A[ویرایش]

Chemical formula Synonyms CAS number
Ac۲O۳ actinium(III) oxide
AgBF۴ نقره تترافلوئوروبرات ۱۴۱۰۴-۲۰-۲
AgBr نقره برمید ۷۷۸۵-۲۳-۱
AgBrO۳ نقره برمات ۷۷۸۳-۸۹-۳
AgCl نقره کلرید ۷۷۸۳-۹۰-۶
AgCl۳Cu۲
AgClO۳ نقره کلرات
AgClO۴ نقره پرکلرات ۷۷۸۳-۹۳-۹
AgCN نقره سیانید ۵۰۶-۶۴-۹
AgF نقره فلوئورید (I) ۷۷۷۵-۴۱-۹
AgF۲ نقره فلوئورید (II) ۷۷۷۵-۴۱-۹
AgI نقره یدید ۷۷۸۳-۹۶-۲
AgIO۳ نقره یدات ۷۷۸۳-۹۷-۳
AgMnO۴ نقره پرمنگنات ۷۷۸۳-۹۸-۴
AgN۳ نقره آزید ۱۳۸۶۳-۸۸-۲
AgNO۳ نقره نیترات ۷۷۶۱-۸۸-۸
Ag۲O نقره (I) اکسید ۱۳۰۱-۹۶-۸
AgO silver monoxide
AgONC نقره فولمینات ۵۶۱۰-۵۹-۳
AgPF۶ هگزافلوئوروفسفات نقره ۲۶۰۴۲-۶۳-۷
AgSNC silver thiocyanate ۱۷۰۱-۹۳-۵
Ag۲C۲ silver acetylide ۷۶۵۹-۳۱-۶
Ag۲CO۳ نقره کربنات ۵۳۴-۱۶-۷
Ag۲C۲O۴ اگزالات نقره ۵۳۳-۵۱-۷
Ag۲Cl۲ silver(II) dichloride ۷۵۷۶۳-۸۲-۵
Ag۲CrO۴ نقره کرومات ۷۷۸۴-۰۱-۲
Ag۲Cr۲O۷ silver dichromate
Ag۲F نقره ساب‌فلورید ۱۳۰۲-۰۱-۸
Ag۲MoO۴ نقره مولیبدات ۱۳۷۶۵-۷۴-۷
Ag۲O نقره(I) اکسید ۲۰۶۶۷-۱۲-۳
Ag۲S نقره سولفید ۲۱۵۴۸-۷۳-۲
Ag۲SO۴ نقره سولفات ۱۰۲۹۴-۲۶-۵
Ag۲Se سلنید نقره (I) ۱۳۰۲-۰۹-۶
Ag۲SeO۳ نقره سلنیت ۷۷۸۴-۰۵-۶
Ag۲SeO۴ silver selenate ۷۷۸۴-۰۷-۸
Ag۲Te نقره تلورید ۱۲۰۰۲-۹۹-۲
Ag۳Br۲ silver dibromide ۱۱۰۷۸-۳۲-۳
Ag۳Br۳ silver tribromide ۱۱۰۷۸-۳۳-۴
Ag۳Cl۳ silver(III) trichloride ۱۲۴۴۴-۹۶-۱
Ag۳I۳ silver(III) triiodide ۳۷۳۷۵-۱۲-۵
Ag۳PO۴ نقره فسفات ۷۷۸۴-۰۹-۰
AlBO aluminium boron oxide ۱۲۰۴۱-۴۸-۴
AlBO۲ aluminium borate ۶۱۲۷۹-۷۰-۷
AlBr aluminium monobromide ۲۲۳۵۹-۹۷-۳
AlBr۳ آلومینیم برمید ۷۷۲۷-۱۵-۳
AlCl آلومینیوم مونوکلرید ۱۳۵۹۵-۸۱-۸
AlClF aluminium chloride fluoride ۲۲۳۹۵-۹۱-۱
AlClF۲ aluminium chloride fluoride ۱۳۸۱۴-۶۵-۸
AlClO aluminium chloride oxide ۱۳۵۹۶-۱۱-۷
AlCl۲H ۱۶۶۰۳-۸۴-۲
AlCl۳ آلومینیم کلرید ۱۶۶۰۳-۸۴-۲
AlCl۲F aluminium chloride fluoride ۱۳۴۹۷-۹۶-۶
AlCl۳ آلومینیم کلرید ۷۴۴۶-۷۰-۰
AlCl۴Cs aluminium caesium tetrachloride ۱۷۹۹۲-۰۳-۹
AlCl۴K potassium tetrachloroaluminate ۱۳۸۲۱-۱۳-۱
AlCl۴Na سدیم کلروآلومینات ۷۷۸۴-۱۶-۹
AlCl۴Rb aluminium rubidium tetrachloride ۱۷۹۹۲-۰۲-۸
AlCl۶K۳ potassium hexachloroaluminate ۱۳۷۸۲-۰۸-۶
AlCl۶Na۳ sodium hexachloroaluminate ۶۰۱۷۲-۴۶-۵
AlF آلومینیوم مونوفلورید ۱۳۵۹۵-۸۲-۹
AlFO aluminium monofluoride monoxide ۱۳۵۹۶-۱۲-۸
AlF۲ aluminium difluoride ۱۳۵۶۹-۲۳-۸
AlF۲O aluminium difluoride oxide ۳۸۳۴۴-۶۶-۰
AlF۳ آلومینیم فلورید ۷۷۸۴-۱۸-۱
AlF۴K پتاسیم آلومینیم فلوئورید ۱۴۴۸۴-۶۹-۶
AlF۴Li lithium tetrafluoroaluminate ۱۵۱۳۸-۷۶-۸
AlF۶K۳ potassium hexafluoraluminate ۱۳۷۷۵-۵۲-۵
AlF۶Li۳ lithium hexafluoroaluminate ۱۳۸۲۱-۲۰-۰
AlF۶Na۳ کریولیت ۱۵۰۹۶-۵۲-۳
AlGaInP aluminium-gallium-indium phosphide
Al(OH)۳ آلومینیم هیدروکسید ۲۱۶۴۵-۵۱-۲
AlI aluminium monoiodide ۲۹۹۷۷-۴۱-۱
AlI۳ آلومینیوم یدید ۷۷۸۴-۲۳-۸
AlLiO۲ لیتیم آلومینات ۱۲۰۰۳-۶۷-۷
AlN آلومینیم نیترید ۲۴۳۰۴-۰۰-۵
Al(NO۳)۳ آلومینیم نیترات ۱۳۴۷۳-۹۰-۰
AlNaO۲ سدیم آلومینات ۱۳۰۲-۴۲-۷
AlO اکسید آلومینیوم (II) ۱۴۴۵۷-۶۴-۸
AlOSi aluminium silicon monoxide ۳۷۳۶۱-۴۷-۰
AlO۲ Aluminium(IV) oxide ۱۱۰۹۲-۳۲-۳
AlP آلومینیم فسفید ۲۰۸۵۹-۷۳-۱۸
AlPO۴ آلومینیوم فسفات ۷۷۸۴-۳۰-۷
AlTe aluminium monotelluride ۲۳۳۳۰-۸۶-۱
AlTe۲ monoaluminium ditelluride ۳۹۲۹۷-۱۸-۲
Al۲BeO۴ کریزوبریل ۱۲۰۰۴-۰۶-۷
Al۲Br۶ dialuminium hexabromide ۱۸۸۹۸-۳۴-۵
Al۲(CO۳)۳ aluminium carbonate ۱۴۴۵۵-۲۹-۹
Al۲Cl۹K۳ potassium aluminium chloride ۷۴۹۷۸-۲۰-۴
Al۲CoO۴ لاجوردی ۱۳۳۳-۸۸-۶
Al۲F۶ آلومینیم فلورید ۱۷۹۴۹-۸۶-۹
Al۲I۶ آلومینیوم یدید ۱۸۸۹۸-۳۵-۶
Al۲MgO۴ اسپینل ۱۲۰۶۸-۵۱-۸
Al۲O dialuminium monoxide ۱۲۰۰۴-۳۶-۳
Al۲O۲ dialuminium dioxide ۱۲۲۵۲-۶۳-۰
Al۲O۳ آلومینا ۱۳۴۴-۲۸-۱
Al۲O۵Si آلومینیم سیلیکات ۱۳۰۲-۷۶-۷
Al۲O۵Si آلومینیم سیلیکات ۱۲۱۴۱-۴۶-۷
Al۲O۵Si آندالوزیت ۱۲۱۸۳-۸۰-۱
Al۲O۷Si۲ آلومینیم سیلیکات ۱۳۳۲-۵۸-۷
Al۲S dialuminium monosulfide ۱۲۰۰۴-۴۵-۴
Al۲S۳ آلومینیوم سولفید ۱۳۰۲-۸۱-۴
Al۲(SO۴)۳ آلومینیم سولفات ۱۴۴۵۵-۲۹-۹
Al۲Se dialuminium selenide ۱۲۵۹۸-۱۴-۰
Al۲Te dialuminium telluride ۱۲۵۹۸-۱۶-۲
Al۳F۱۴Na۵ chiolite ۱۳۰۲-۸۴-۷
Al۴C۳
Al۶BeO۱۰ کریزوبریل ۱۲۲۵۳-۷۴-۶
Al۶O۱۳Si۲ مولایت ۱۳۰۲-۹۳-۸
ArClF argon chloride fluoride ۵۳۱۶۹-۱۵-۶
ArClH argon chloride hydride ۱۶۳۷۳۱-۱۷-۷
ArFH argon fluoride hydride ۱۶۳۷۳۱-۱۶-۶
AsBrO اکسوهالید ۸۲۸۶۸-۱۰-۸
AsBr۳ تری‌برمید آرسنیک ۷۷۸۴-۳۳-۰
AsClO arsenic monoxide monochloride ۱۴۵۲۵-۲۵-۸
AsCl۳ آرسنیک تری‌کلرید ۷۷۸۴-۳۴-۱
AsCl۳O اکسوهالید ۶۰۶۴۶-۳۶-۸
AsCl۴F arsenic tetrachloride fluoride ۸۷۱۹۸-۱۵-۰
AsF۳ تری‌فلوئورید آرسنیک ۷۷۸۴-۳۵-۲
AsF۵ پنتافلوئورید آرسنیک ۷۷۸۴-۳۶-۳
AsH۳ آرسین ۷۷۸۴-۴۲-۱
AsI۳ تری‌یدید آرسنیک ۷۷۸۴-۴۵-۴
AsO arsenic monoxide ۱۲۰۰۵-۹۹-۱
AsO۲ arsenic dioxide ۱۲۲۵۵-۱۲-۸
AsP arsenic monophosphide ۱۲۲۵۵-۳۳-۳
AsP۳ arsenic triphosphide ۱۲۵۱۱-۹۵-۴
AsTl thallium arsenide ۱۲۰۰۶-۰۹-۶
As۲I۴ arsenic diiodide ۱۳۷۷۰-۵۶-۴
As۲O۳ آرسنیک تری‌اکسید ۱۳۲۷-۵۳-۳
As۲P۲ arsenic diphosphide ۱۲۵۱۲-۰۳-۷
As۲O۵ پنتاکسید آرسنیک ۱۳۰۳-۲۸-۲
As۲S۴ arsenic tetrasulfide ۱۳۰۳-۳۲-۸
As۲S۵ آرسنیک پنتاسولفید ۱۳۰۳-۳۴-۰
As۲Se arsenic hemiselenide ۱۳۰۳-۳۵-۱
As۲Se۳ تری‌سلنید آرسنیک ۱۳۰۳-۳۶-۲
As۲Se۵ arsenic pentaselenide ۱۳۰۳-۳۷-۳
As۳O۴ arsenic tetraoxide ۸۳۵۲۷-۵۳-۱
As۳P arsenic(III) phosphide ۱۲۵۱۲-۱۱-۷
As۴O۳ tetraarsenic trioxide ۸۳۵۲۷-۵۴-۲
As۴O۵ tetraarsenic pentaoxide ۸۳۵۲۷-۵۵-۳
As۴S۳ tetraarsenic trisulfide ۱۲۵۱۲-۱۳-۹
As۴S۴ رهج‌الغار ۱۲۲۷۹-۹۰-۲
AuBO gold monoboride monoxide ۱۲۵۸۸-۹۰-۸
AuBr طلا برمید (I) ۱۰۲۹۴-۲۷-۶
AuBr۳ طلا برمید (III) ۱۰۲۹۴-۲۸-۷
AuCN gold cyanide ۵۰۶-۶۵-۰
AuCl طلا کلرید (I) ۱۰۲۹۴-۲۹-۸
AuCl۳ طلا کلرید (III) ۱۳۴۵۳-۰۷-۱
AuF۳ طلا فلوئورید (III) ۱۴۷۲۰-۲۱-۹
AuI gold iodide ۱۰۲۹۴-۳۱-۲
AuI۳ طلا تری‌یدید ۳۱۰۳۲-۱۳-۰
Au(OH)۳ طلا هیدروکسید (III) ۱۳۰۳-۵۲-۲
AuTe gold telluride ۳۷۰۴۳-۷۱-۳
Au۲O۳ طلا اکسید (III) ۱۳۰۳-۵۸-۸
Au۲S gold sulfide ۱۳۰۳-۶۰-۲
Au۲S۳ طلا(III) سولفید ۱۳۰۳-۶۱-۳
Au۲(SeO۴)۳ gold triselenate ۱۰۲۹۴-۳۲-۳
Au۲Se۳ gold triselenide ۱۳۰۳-۶۲-۴

B[ویرایش]

Chemical formula Synonyms CAS number
BAs بور آرسنید ۱۲۰۰۵-۶۹-۵
BAsO۴ boron(III) arsenate
BBr۳ بور تری‌برمید ۱۰۲۹۴-۳۳-۴
BCl۳ بور تری‌کلرید ۱۰۲۹۴-۳۴-۵
BF۳ بور تری‌فلورید ۷۶۳۷-۰۷-۲
BI۳ boron iodide ۱۳۵۱۷-۱۰-۷
BN بور نیترید ۱۰۰۴۳-۱۱-۵
B(OH)۳ بوریک اسید ۱۰۰۴۳-۳۵-۳
BP boron(III) phosphide ۲۰۲۰۵-۹۱-۸
BPO۴ boron(III) orthophosphate ۱۳۳۰۸-۵۱-۵
B۲Cl۴ بور تری‌کلرید ۱۳۷۰۱-۶۷-۲
B۲F۴ بور تری‌فلورید ۱۳۹۶۵-۷۳-۶
B۲H۶ دیبوران ۱۹۲۸۷-۴۵-۷
B۲O۳ بور تری‌اکسید ۱۳۰۳-۸۶-۲
B۲S۳ بور سولفید ۱۲۰۰۷-۳۳-۹
B۳N۳H۶ بورآزین ۶۵۶۹-۵۱-۳
B۴C بور کاربید ۱۲۰۶۹-۳۲-۸
Ba(AlO۲)۲ barium aluminate ۱۲۰۰۴-۰۴-۵
Ba(AsO۳)۲ barium arsenite ۱۲۵۶۸۷-۶۸-۵
Ba(AsO۴)۲ barium arsenate ۵۶۹۹۷-۳۱-۰
BaB۶ barium hexaboride ۱۲۰۴۶-۰۸-۱
Ba(BrO۳)۲·H۲O barium bromate monohydrate ۱۰۳۲۶-۲۶-۸
Ba(BrO۳)۲·۲H۲O barium bromate dihydrate
BaBr۲ barium bromide ۱۰۵۵۳-۳۱-۸
Ba(CHO۲)۲ barium formate ۵۴۱-۴۳-۵
Ba(C۲H۳O۲)۲ barium acetate ۵۴۳-۸۱-۷
Ba(CN)۲ barium cyanide ۵۴۲-۶۲-۱
BaC۲O۴ باریم اگزالات ۵۱۶-۰۲-۹
BaC۲ barium carbide ۵۰۸۱۳-۶۵-۵
BaCO۳ باریم کربنات
ویتریت
۵۱۳-۷۷-۹
Ba(ClO۴)۲ پرکلرات باریم ۱۳۴۶۵-۹۵-۷
BaCl۲ باریم کلرید ۱۰۳۶۱-۳۷-۲
BaCrO۴ باریم کرومات
barium chromate(VI)
۱۰۲۹۴-۴۰-۳
BaF۲ فلورید باریم باریم فلورید] ۷۷۸۷-۳۲-۸
BaFeSi۴O۱۰ gillespite
BaHgI۴ barium tetraiodomercurate(II) ۱۰۰۴۸-۹۹-۴
BaI۲ باریم یدید ۱۳۷۱۸-۵۰-۸
BaK۲(CrO۴)۲ barium potassium chromate ۲۷۱۳۳-۶۶-۰
BaMnO۴ barium manganate ۷۷۸۷-۳۵-۱
Ba(MnO۴)۲ پرمنگنات باریوم ۷۷۸۷-۳۶-۲
BaMoO۴ barium molybdate ۷۷۸۷-۳۷-۳
BaN۶ باریم آزید ۱۸۸۱۰-۵۸-۷
Ba(NO۲)۲ barium nitrite ۱۳۴۶۵-۹۴-۶
Ba(NO۳)۲ باریم نیترات ۱۰۰۲۲-۳۱-۸
Ba(NbO۳)۲ barium niobate ۱۲۰۰۹-۱۴-۲
BaNb۲O۶ barium metaniobate ۱۲۰۰۹-۱۴-۲
BaO باریم اکسید ۱۳۰۴-۲۸-۵
Ba(OH)۲ باریم هیدروکسید
baryta
۱۷۱۹۴-۰۰-۲
BaO۲ باریم پراکسید ۱۳۰۴-۲۹-۶
Ba(PO۳)۲ barium metaphosphate ۱۳۴۶۶-۲۰-۱
BaS باریم سولفید ۲۱۱۰۹-۹۵-۵
Ba(SCN)۲ barium thiocyanate ۲۰۹۲-۱۷-۳
BaS۲O۳ barium thiosulfate ۳۵۱۱۲-۵۳-۹
BaSiF۶ barium hexafluorosilicate ۱۷۱۲۵-۸۰-۳
BaSO۳ باریم سولفیت ۷۷۸۷-۳۹-۵
BaSO۴ باریوم سولفات
باریتین
۷۷۸۷-۴۳-۷
BaSe barium selenide ۱۳۰۴-۳۹-۸
BaSeO۳ barium selenite ۱۳۷۱۸-۵۹-۷
BaSeO۴ barium selenate ۷۷۸۷-۴۱-۹
BaSiO۳ barium metasilicate ۱۳۲۵۵-۲۶-۰
BaSi۲ barium silicide ۱۳۰۴-۴۰-۱
BaSi۲O۵ barium disilicate ۱۲۶۵۰-۲۸-۱
BaSn۳ barium stannate ۱۲۰۰۹-۱۸-۶
BaTeO۳ barium tellurite ۵۸۴۴۰-۱۷-۸
BaTeO۴·۳H۲O barium tellurate trihydrate ۲۸۵۵۷-۵۴-۲
BaTiO۳ باریم تیتانات
barium metatitanate
۱۲۰۴۷-۲۷-۷
BaU۲O۷ barium uranium oxide ۱۰۳۸۰-۳۱-۱
BaWO۴ باریوم سولفات ۷۷۸۷-۴۲-۰
BaZrO۳ barium zirconate ۱۲۰۰۹-۲۱-۱
Ba۲Na(NbO۳)۵ barium sodium niobate ۱۲۳۲۳-۰۳-۴
Ba۲P۲O۷ barium pyrophosphate ۱۳۴۶۶-۲۱-۲
Ba۲V۲O۷ barium pyrovanadate
Ba۲XeO۶ barium perxenate
Ba۳(CrO۴)۲ barium chromate(V) ۱۲۳۴۵-۱۴-۱
Ba۳N۲ barium nitride ۱۲۰۴۷-۷۹-۹
Ba۳(PO۴)۲ barium orthophosphate
Ba۳(VO۴)۲ barium orthovandate ۳۹۴۱۶-۳۰-۳
BeB۲ beryllium boride ۱۲۲۲۸-۴۰-۹
Be(BH۴)۲ برلیم بوروهیدرید ۱۷۴۴۰-۸۵-۶
BeBr۲ بریلیم برمید ۷۷۸۷-۴۶-۴
Be(CHO۲)۲ beryllium formate ۱۱۱۱-۷۱-۳
Be(C۲H۳O۲)۲ بریلیوم استات ابتدایی ۵۴۳-۸۱-۷
Be(C۵H۷O۲)۲ beryllium acetylacetonate ۱۰۲۱۰-۶۴-۷
BeCl۲ برلیم کلرید ۷۷۸۷-۴۷-۵
BeF۲ بریلیم فلوئورید ۷۷۸۷-۴۹-۷
BeI۲ بریلیم یدید ۷۷۸۷-۵۳-۳
BeO برلیوم اکسید
bromellite
۱۳۰۴-۵۶-۹
Be(OH)۲ هیدروکسید برلیوم ۱۳۳۲۷-۳۲-۷
BeS بریلیم سولفید ۱۳۵۹۸-۲۲-۶
BeSO۴ برلیوم سولفات ۱۳۵۱۰-۴۹-۱
Be۲C کاربید بریلیوم ۵۰۶-۶۶-۱
Be۳N۲ برلیم نیترید ۱۳۰۴-۵۴-۷
BiBO۳ bismuth(III) orthoborate
BiBr۳ بیسموت تری‌برمید ۷۷۸۷-۵۸-۸
Bi(C۲H۳O۲)۳ bismuth(III) acetate ۲۲۳۰۶-۳۷-۲
BiC۶H۵O۷ bismuth(III) citrate ۸۱۳-۹۳-۴
BiCl۳ بیسموت کلرید ۷۷۸۷-۶۰-۲
BiF۳ بیسموت تری‌فلوئورید ۷۷۸۷-۶۱-۳
BiI۳ بیسموت یدید (III) ۷۷۸۷-۶۴-۶
Bi(NO۳)۳·۵H۲O bismuth(III) nitrate pentahydrate ۱۰۰۳۵-۰۶-۰
BiOCl bismuth(III) oxychloride ۷۷۸۷-۵۹-۹
BiOI bismuth(III) oxyiodide ۷۷۸۷-۶۳-۵
(BiO)۲CO۳ بیسموت ساب کربنات ۵۸۹۲-۱۰-۴
BiPO۴ bismuth(III) orthophosphate ۱۰۰۴۹-۰۱-۱
Bi(VO۳)۵ bismuth(III) metavanadate
Bi۲Se۳ سلنید بیسموت
bismuth selenide
۱۲۰۶۸-۶۹-۸
Bi۲(MoO۴)۳ bismuth(III) molybdate ۱۳۵۶۵-۹۶-۳
Bi۲O۳ بیسموت اکسید (III) ۱۳۰۴-۷۶-۳
Bi۲S۳ بیسموت سولفید (III)
bismuthinite
۱۳۴۵-۰۷-۹
Bi۲Se۳ سلنید بیسموت ۱۲۰۶۸-۶۹-۸
BrCl برم مونوکلرید ۱۳۸۶۳-۴۱-۷
BrO۳ bromate ion ۱۵۵۴۱-۴۵-۴
Br۲ برم ۷۷۲۶-۹۵-۶

C[ویرایش]

Chemical compound Synonyms CAS number
CCl۲F۲ dichlorodifluoromethane
هالوآلکان
۷۵-۷۱-۸
CCl۴ کربن تتراکلرید
tetrachloromethane
۵۶-۲۳-۵
CFCl۳ هالوآلکان ۷۵-۶۹-۴
CFCl۲CF۲Cl هالوآلکان
CHCl۳ کلروفرم
trichloromethane
methyl trichloride
۶۷-۶۶-۳
CHO۲ فرمات ion
CH۲CHCHCH۲ بوتادی‌ان ۱۰۶-۹۹-۰
CH۲CO کتن
CH۲ClCOOH chloroacetic acid
CH۲Cl۲ دی‌کلرومتان ۷۵-۰۹-۲
CH۲O فرمالدهید ۱۹۷۱۰-۵۶-۶
CH۲OHCH۲OH اتیلن گلیکول
CH۳CCH متیل استیلن
CH۳CHCHCH۳ ۲-بوتن
CH۳CHCH۲ پروپیلن
CH۳CHO استالدهید
CH۳CH۲Br برمواتان
CH۳CH۲CH۲CH۲OH ان-بوتانول
CH۳CH۲CH۲OH ۱-پروپانول
propan-1-ol
CH۳CH۲CONH۲ پروپانامید
CH۳CH۲COOH پروپانوئیک اسید
CH۳CH۲OCH۲CH۳ دی‌اتیل اتر
ethoxyethane
CH۳CH۲OH اتانول
CH۳(CH۲)۱۶COOH اسید استاریک
CH۳COCH۳ استون
CH۳COCl استیل کلرید
CH۳CONH۲ استامید
ethanamide
CH۳COO استات ion
CH۳COOCHCH۲ وینیل استات
CH۳COOCH۲C۶H۵ بنزیل استات
CH۳COO(CH۲)۲CH(CH۳)۲ ایزوآمیل استات
CH۳COOH استیک اسید
ethanoic acid
CH۳Cl کلرومتان
methyl chloride
۷۴-۸۷-۳
CH۳I متیل یدید
methyl iodide
۷۴-۸۸-۴
CH۳OCH۳ دی‌متیل اتر
CH۳OH متانول
CH۳SCH۳ دی‌متیل سولفید
DMS
CH۳SH متان‌تیول
(CH۳)۲CHOH ایزوپروپیل الکل
۲-propanol
propan-2-ol
isopropanol
(CH۳)۲CO استون
(CH۳)۲C۲O۴ دی‌متیل اگزالات
(CH۳)۲NNH۲ دی‌متیل‌هیدرازین نامتقارن
(CH۳)۲S+CH۲CH۲COO دی متیل سولفونیوپروپیونات
DMSP
(CH۳)۳CCl ترت-بوتیل کلرید
(CH)۳COH ترت-بوتانول
(CH۳)۳COOC(CH۳)۳ دی-ترت-بوتیل پراکسید
DTBP
CH۴ متان
natural gas
۷۴-۸۲-۸
CN سیانور
C(NH۲)۳NO۳ گوآنیدین نیترات
CNO سیانات
CO کربن مونوکسید ۶۳۰-۰۸-۰
COCl۲ فسژن ۷۵-۴۴-۵
CO۲ کربن دی‌اکسید ۱۲۴-۳۸-۹
CO۳ کربن تری‌اکسید
CO۳۲− کربنات
CS۲ کربن دی‌سولفید ۷۵-۱۵-۰
C۲F۴ تترافلوئورواتیلن ۱۱۶-۱۴-۳
C۲H۲ استیلن ۷۴-۸۶-۲
C۲H۳Cl وینیل کلرید ۷۵-۰۱-۴
C۲H۳O۲ استات
C۲H۴ اتیلن ۷۴-۸۵-۱
C۲H۴Cl۲ ۲٬۱-دی‌کلرواتان ۱۰۷-۰۶-۲
C۲H۴O۲ استیک اسید ۶۴-۱۹-۷
C۲H۵Br برمواتان ۷۴-۹۶-۴
C۲H۵NH۲ اتیل آمین
C۲H۵NO۲ گلیسین
Gly
۵۶-۴۰-۶
C۲H۵O ethoxide ion
C۲H۵OH اتانول
ethyl alcohol
(C۲H۵)۲NH دی‌اتیل‌آمین
C۲H۶ اتان ۷۴-۸۴-۰
C۲H۶OS دی‌متیل سولفواکسید
DMSO
۶۷-۶۸-۵
C۲O۴۲− اگزالات
C۳H۳O۴ مالونیک اسید
C۳H۵N۳O۹ نیتروگلیسرین
C۳H۶ سیکلوپروپان ۷۵-۱۹-۴
پروپیلن ۱۱۵-۰۷-۱
C۳H۷NO۲ آلانین
Ala
۵۶-۴۱-۷
C۳H۷NO۲S سیستئین
Cys
۵۲-۹۰-۴
C۳H۷NO۳ سرین (اسید آمینه)
Ser
۵۶-۴۵-۱
C۳H۸ پروپان ۷۴-۹۸-۶
C۳H۸O ۱-پروپانول
۱-propanol
۷۱-۲۳-۸
۲-propanol ۶۷-۶۳-۰
C۳N۳(OH)۳ سیانوریک اسید
C۳N۱۲ cyanuric triazide ۵۶۳۷-۸۳-۲
C۴H۷BrO۲ ۲-bromobutyric acid ۸۰-۵۸-۰
۴-bromobutyric acid ۲۶۲۳-۸۷-۲
α-bromoisobutyric acid ۲۰۵۲-۰۱-۹
اتیل برمواستات ۱۰۵-۳۶-۲
C۴H۷NO۴ اسید آسپارتیک
Asp
۵۶-۸۴-۸
C۴H۸ سیکلوبوتان ۲۸۷-۲۳-۰
C۴H۸N۲O۳ آسپاراژین
Asn
۷۰-۴۷-۳
C۴H۸O تتراهیدروفوران
THF
۱۰۹-۹۹-۹
C۴H۹NO۳ ترئونین
Thr
۷۲-۱۹-۵
C۴H۹OH butyl alcohol
C۴H۱۰ بوتان (هیدروکربن) ۱۰۶-۹۷-۸
۲-methylpropane ۷۵-۲۸-۵
C۴H۱۰O دی‌اتیل اتر ۶۰-۲۹-۷
C۵H۴NCOOH ویتامین ب۳
C۵H۵ سیکلوپنتادین
C۵H۵N پیریدین ۱۱۰-۸۶-۱
C۵H۹NO۲ پرولین
Pro
۱۴۷-۸۵-۳
C۵H۹NO۴ اسید گلوتامیک
Glu
۵۶-۸۶-۰
C۵H۱۰ سیکلوپنتان ۲۸۷-۹۲-۳
C۵H۱۰N۲O۳ گلوتامین
Gln
۵۶-۸۵-۹
C۵H۱۰O۴ دئوکسی‌ریبوز ۵۳۳-۶۷-۵
C۵H۱۱NO۲ والین
Val
۶۶۰-۸۸-۸
C۵H۱۱NO۲S متیونین
Met
۲۵۳۴۳-۹۱-۳
C۵H۱۲ پنتان (ترکیب آلی) ۱۰۹-۶۶-۰
C۶F۵COOH پنتافلوروبنزوئیک اسید
C۶H۴O۲ orthobenzoquinone ۵۸۳-۶۳-۱
parabenzoquinone
کینون
۱۰۶-۵۱-۴
C۶H۵CHO بنزآلدهید
C۶H۵CH۲OH بنزیل الکل
C۶H۵COCl بنزوئیل کلرید
C۶H۵COO بنزوئیک اسید
C۶H۵COOH بنزوئیک اسید ۶۵-۸۵-۰
C۶H۵F فلوروبنزن ۴۶۲-۰۶-۶
C۶H۵OH فنول
C۶H۵O۷۳− سیتریک اسید
(C۶H۵)۴Ge tetraphenylgermane
C۶H۶ بنزن ۷۱-۴۳-۲
C۶H۶O۲
(بنزن‌دی‌الs)
پیرو کاته‌شول ۱۲۰-۸۰-۹
هیدروکینون ۱۲۳-۳۱-۹
رزورسینول ۱۰۸-۴۶-۳
C۶H۸O۷ سیتریک اسید ۷۷-۹۲-۹
C۶H۹N۳O۲ هیستیدین
His
۷۱-۰۰-۱
C۶H۱۰O۳ ۴-acetylbutyric acid ۳۱۲۸-۰۶-۱
butyl glyoxylate ۶۲۹۵-۰۶-۳
اتیل استواستات ۱۴۱-۹۷-۹
۲-hydroxypropyl acrylate ۲۵۵۸۴-۸۳-۲
pantolactone ۵۹۹-۰۴-۲
propyl pyruvate
C۶H۱۲ سیکلوهگزان ۱۱۰-۸۲-۷
C۶H۱۲O۶ فروکتوز ۷۶۶۰-۲۵-۵
گلوکز ۵۰-۹۹-۷
C۶H۱۳NO N-ethylmorpholine ۱۱۱۹-۲۹-۵
C۶H۱۳NO۲ ایزولوسین
Ile
۷۳-۳۲-۵
لوسین
Leu
۶۱-۹۰-۵
C۶H۱۴ هگزان ۱۱۰-۵۴-۳
C۶H۱۴N۲O۲ لیزین
Lys
۵۶-۸۷-۱
C۶H۱۴N۴O۲ آرژینین
Arg
۷۴-۷۹-۳
C۷H۸ تولوئن ۱۰۸-۸۸-۳
C۷H۱۶ هپتان ۱۴۲-۸۲-۵
C۸H۸ کوبان (مولکول) ۲۷۷-۱۰-۱
C۸H۹NO۲ استامینوفن ۱۰۳-۹۰-۲
C۸H۱۸ اکتان ۱۱۱-۶۵-۹
C۹H۸O۴ acetylsalicylic acid
استیل‌سالیسیلیک اسید
۵۰-۷۸-۲
C۹H۱۱NO۲ فنیل‌آلانین
Phe
۶۳-۹۱-۲
C۹H۱۱NO۳ تیروزین
Tyr
۳۱۳۳۰-۵۹-۳
C۹H۲۰ نونان ۱۱۱-۸۴-۲
C۱۰H۸ نفتالین ۹۱-۲۰-۳
C۱۰H۱۴O mentha spicata herb oil ۸۰۰۸-۷۹-۵
C۱۰H۱۵ON افدرین ۵۶۳۷۰-۳۰-۰
C۱۰H۱۶O کافور ۷۶-۲۲-۲
C۱۰H۲۲ دکان ۱۲۴-۱۸-۵
C۱۱H۱۲N۲O۲ تریپتوفان
Trp
۷۳-۲۲-۳
C۱۱H۲۴ اوندکان ۱۱۲۰-۲۱-۴
C۱۲H۱۰ بی‌فنیل ۹۲-۵۲-۴
C۱۲H۲۲O۱۱ مالتوز ۶۹-۷۹-۴
ساکارز ۵۷-۵۰-۱
C۱۲H۲۶ دودکان ۱۱۲-۴۰-۳
C۱۳H۱۰O بنزوفنون ۱۱۹-۶۱-۹
C۱۳H۱۲O یونون ۲۴۸۴-۱۶-۴
C۱۳H۲۸ تریدکان ۶۲۹-۵۰-۵
C۱۴H۱۰ آنتراسن ۱۲۰-۱۲-۷
C۱۴H۱۰O۱۴ بنزوئیل پروکساید ۹۴-۳۶-۰
C۱۴H۱۸N۲O۵ آسپارتام ۸۱-۱۴-۱
C۱۴H۳۰ تترادکان ۶۲۹-۵۹-۴
C۱۵H۳۲ پنتادکان ۶۲۹-۶۲-۹
C۱۶H۳۴ هگزادکان ۵۴۴-۷۶-۳
C۱۷H۳۶ هپتادکان ۶۲۹-۷۸-۷
C۱۸H۳۲O۲ اسید لینولئیک ۶۰-۳۳-۳
C۱۸H۳۶O۲ اسید استاریک ۵۷-۱۱-۴
C۱۸H۳۸ اکتادکان ۵۹۳-۴۵-۳
C۱۹H۴۰ نونادکان ۶۲۹-۹۲-۵
C۲۰H۲۴O۲N۲ کینین ۱۳۰-۹۵-۰
C۲۰H۴۲ ایکوزان ۱۱۲-۹۵-۸
C۲۱H۳۶N۷O۱۶P۳S کوآنزیم آ ۳۱۴۱۶-۹۸-۵
C۱۶۴H۲۵۶Na۲O۶۸S۲ مایتوتوکسین ۵۹۳۹۲-۵۳-۹
Cl۲O۸ Chlorine octaoxide

Ca–Cu[ویرایش]

Chemical formula Synonyms CAS number
CaB۶ هگزابورید کلسیم ۱۲۰۰۷-۹۹-۷
CaBr۲ برمید کلسیم ۷۷۸۹-۴۱-۵
Ca(CN)۲ کلسیم سیانید ۵۹۲-۰۱-۸
CaCO۳ کلسیم کربنات
spent lime
کلسیت
سنگ آهک
سنگ مرمر
۴۷۱-۳۴-۱
CaC۲ کلسیم کاربید ۷۵-۲۰-۷
Ca(CHO۲)۲ کلسیم فرمات ۵۴۴-۱۷-۲
Ca(C۲H۳O۲)۲ استات کلسیم ۶۲-۵۴-۴
CaC۲O۴ کلسیم اگزالات ۵۶۳-۷۲-۴
CaCN۲ سیانامید کلسیم ۱۵۶-۶۲-۷
CaCl۲ کلرید کلسیم ۱۰۰۴۳-۵۲-۴
Ca(ClO۳)۲ کلسیم کلرات ۱۰۱۳۷-۷۴-۳
Ca(ClO۴)۲ calcium perchlorate ۱۳۴۷۷-۳۶-۶
CaF۲ کلسیم فلوئورید
fluorite
۷۷۸۹-۷۵-۵
CaH۲ هیدرید کلسیم ۷۷۸۹-۷۸-۸
Ca(H۲PO۲)۲ calcium hypophosphite ۷۷۸۹-۷۹-۹
CaI۲ یدید کلسیم ۱۰۱۰۲-۶۸-۸
Ca(IO۳)۲ کلسیم یدات ۷۷۸۹-۸۰-۲
CaMoO۴ calcium molybdate ۷۷۸۹-۸۲-۴
Ca(NO۲)۲ calcium nitrite ۱۳۷۸۰-۰۶-۸
Ca(NO۳)۲ کلسیم نیترات ۱۰۱۲۴-۳۷-۵
Ca(NO۳)۲ · ۴H۲O کلسیم نیترات ۱۳۴۷۷-۳۴-۴
Ca(NbO۳)۲ calcium metaniobate
CaO آهک
calcium oxide
burnt lime
۱۳۰۵-۷۸-۸
Ca(ClO)۲ کلسیم هیپوکلریت
Ca(OH)۲ کلسیم هیدروکسید
slaked lime
۱۳۰۵-۶۲-۰
CaO۲ کلسیم پراکسید ۱۳۰۵-۷۹-۹
CaS سولفید کلسیم
hepar calcies
sulfurated lime
oldhamite
۲۰۵۴۸-۵۴-۳
CaSO۴ کلسیم سولفات
whiskers crystal
۷۷۷۸-۱۸-۹
CaSO۴ · ۰٫۵H۲O گچ
calcium sulfate hemihydrate
۱۰۰۳۴-۷۶-۱
CaSe calcium selenide ۱۳۰۵-۸۴-۶
CaSeO۳ calcium selenite
CaSeO۴ calcium selenate
CaSiO۳ calcium metasilicate
ولاستونیت
۱۳۴۴-۹۵-۲
CaTe calcium telluride ۱۲۰۱۳-۵۷-۹
CaTeO۳ calcium tellurite
CaTeO۴ calcium tellurate
CaTiO۳ کلسیم تیتانات ۱۲۰۴۹-۵۰-۲
Ca(VO۳)۲ calcium metavanadate
Ca(VO۴)۲ calcium orthovanadate
CaWO۴ شئلیت ۷۷۹۰-۷۵-۲
Ca۳N۲ نیترید کلسیم ۱۲۰۱۳-۸۲-۰
Ca۳P۲ فسفید کلسیم ۱۳۰۵-۹۹-۳
CdBr۲ کادمیم برومید ۷۷۸۹-۴۲-۶
Cd(CN)۲ سیانید کادمیم ۵۴۲-۸۳-۶
CdCO۳ اتاویت ۵۱۳-۷۸-۰
Cd(C۲H۳O۲)۲ استات کادمیم ۵۴۳-۹۰-۸
CdC۲O۴ اگزالات ۸۱۴-۸۸-۰
CdCl۲ کادمیم کلرید ۱۰۱۰۸-۶۴-۲
CdCrO۴ cadmium chromate ۱۴۳۱۲-۰۰-۶
CdF۲ کادمیم فلوئورید ۷۷۹۰-۷۹-۶
CdI۲ یدید کادمیم ۷۷۹۰-۸۰-۹
Cd(IO۳)۲ cadmium iodate ۷۷۹۰-۸۱-۰
CdMoO۴ cadmium molybdate ۱۳۹۷۲-۶۸-۴
Cd(NO۳)۲ کادمیم نیترات ۱۰۳۲۵-۹۴-۷
Cd(N۳)۲ cadmium azide ۱۴۲۱۵-۲۹-۳
CdO کادمیم اکسید ۱۳۰۶-۱۹-۰
Cd(OH)۲ هیدروکسید کادمیم ۲۱۰۴۱-۹۵-۲
CdS کادمیم سولفید
greenockite
۱۳۰۶-۲۳-۶
CdSO۳ cadmium sulfite
CdSO۴ cadmium sulfate ۱۰۱۲۴-۳۶-۴
CdSb cadmium antimonide ۱۲۰۱۴-۲۹-۸
CdSe کادمیم سلنید
cadmoselite
۱۳۰۶-۲۴-۷
CdSeO۳ cadmium selenite
CdSiO۳ cadmium metasilicate ۱۳۴۷۷-۱۹-۵
Cd(TaO۳)۲ cadmium metatantalate
CdTe کادمیم تلورید ۱۳۰۶-۲۵-۸
CdTeO۴ cadmium tellurate
CdTiO۳ cadmium titanate ۱۲۰۱۴-۱۴-۱
CdWO۴ تنگستات کادمیم ۷۷۹۰-۸۵-۴
CdZrO۳ cadmium metazirconate
Cd۲Nb۲O۷ cadmium niobate ۱۲۱۸۷-۱۴-۳
Cd۳As۲ کادمیم آرسنید ۱۲۰۰۶-۱۵-۴
Cd۳P۲ cadmium phosphide ۱۲۰۱۴-۲۸-۷
Cd۳(PO۴)۲ cadmium phosphate
CeB۶ سریم هگزابورید ۱۲۰۰۸-۰۲-۵
CeBr۳ سریم (III) برومید ۱۴۴۵۷-۸۷-۵
CeC cerium carbide ۱۲۰۱۲-۳۲-۷
CeCl۳ سریم (III) کلرید ۷۷۹۰-۸۶-۵
CeF۳ cerium(III) fluoride ۷۷۵۸-۸۸-۵
CeF۴ cerium(IV) fluoride ۷۷۵۸-۸۸-۵
CeI۲ cerium(II) iodide ۱۹۱۳۹-۴۷-۰
CeI۳ cerium(III) iodide ۷۷۹۰-۸۷-۶
CeN cerium nitride ۲۵۷۶۴-۰۸-۳
CeO۲ اکسید سریم (IV)
cerianite
۱۳۰۶-۳۸-۳
CeS cerium(II) sulfide ۱۲۰۱۴-۸۲-۳
Ce(SO۴)۲ سریوم(IV) سولفات
CeSi۲ cerium silicide ۱۲۰۱۴-۸۵-۶
Ce۲C۳ cerium(III) carbide ۱۲۱۱۵-۶۳-۸
Ce۲O۳ اکسید سریم (III) ۱۳۴۵-۱۳-۷
Ce۲S۳ cerium(III) sulfide ۱۲۰۱۴-۹۳-۶
ClF chlorine fluoride ۷۷۹۰-۸۹-۸
ClF۳ تری‌فلورید کلر ۷۷۹۰-۹۱-۲
ClF۵ پنتافلوئورید کلر ۱۳۶۳۷-۶۳-۳
ClOClO۳ پرکلرات کلر ۲۷۲۱۸-۱۶-۲
ClO۲ دی‌اکسید کلر ۱۰۰۴۹-۰۴-۴
ClO۳F chlorine trioxide fluoride ۷۶۱۶-۹۴-۶
Cl۲ کلر ۷۷۸۲-۵۰-۵
Cl۲O۳ دی‌کلرین هگزاکسید ۱۷۴۹۶-۵۹-۲
Cl۲O۶ chlorine hexoxide ۱۲۴۴۲-۶۳-۶
Cl۲O۷ chlorine heptoxide ۱۰۲۹۴-۴۸-۱
CoAl۲O۴ لاجوردی ۱۳۸۲۰-۶۲-۷
CoAs cobalt arsenide ۲۷۰۱۶-۷۳-۵
CoAs۲ cobalt(II) arsenide ۱۲۰۴۴-۴۲-۷
CoB cobalt(II) boride ۱۲۰۰۶-۷۷-۸
CoBr۲ کبالت (II) برومید ۷۷۸۹-۴۳-۷
Co(CN)۲ سیانید کبالت (II) ۵۴۲-۸۴-۷
Co(C۲H۳O۲)۲ استات کبالت (II) ۷۱-۴۸-۷
Co(C۲H۳O۲)۳ cobalt(III) acetate ۹۱۷-۶۹-۱
CoC۲O۴ اکسالات کبالت (II) ۸۱۴-۸۹-۱
Co(ClO۴)۲ cobalt(II) perchlorate ۱۳۴۵۵-۳۱-۷
CoCl۲ کلرید کبالت (II) ۷۶۴۶-۷۹-۹
CoCrO۴ cobalt(II) chromate ۲۴۶۱۳-۳۸-۵
CoCr۲O۴ cobalt(II) chromite ۱۳۴۵۵-۲۵-۹
CoF۲ فلوئورید کبالت (II) ۱۰۰۲۶-۱۷-۲
CoF۳ فلوئورید کبالت (III) ۱۰۰۲۶-۱۸-۳
Co(IO۳)۲ cobalt(II) iodate ۱۳۴۵۵-۲۸-۲
CoI۲ یدید کبالت (II) ۱۵۲۳۸-۰۰-۳
CoMoO۴ cobalt(II) molybdate ۱۳۷۶۲-۱۴-۶
Co(NO۳)۲ کبالت (II) نیترات ۱۰۱۴۱-۰۵-۶
Co(NO۳)۳ cobalt(III) nitrate ۱۵۵۲۰-۸۴-۰
CoO اکسید کبالت (II) ۱۳۰۷-۹۶-۶
Co(OH)۲ هیدروکسید کبالت (II) ۲۱۰۴۱-۹۳-۰
Co(OH)۳ cobalt(III) hydroxide ۱۳۰۷-۸۶-۴
CoS cobalt(II) sulfide ۱۳۱۷-۴۲-۶
CoS۲ cobalt disulfide ۱۲۰۱۳-۱۰-۴
CoSb cobalt antimonide ۱۲۰۵۲-۴۲-۵
CoSe cobalt(II) selenide ۱۳۰۷-۹۹-۹
CoSeO۳ cobalt(II) selenite
CoTe cobalt(II) telluride ۱۲۰۱۷-۱۳-۹
CoTiO۳ cobalt(II) titanate ۱۲۰۱۷-۰۱-۵
CoWO۴ cobalt(II) tungstate ۱۲۶۴۰-۴۷-۰
Co۲B cobalt boride ۱۲۰۴۵-۰۱-۱
Co۲SO۴ کبالت(II) سولفات ۱۰۱۲۴-۴۳-۳
Co۲S۳ cobalt(III) sulfide ۱۳۳۲-۷۱-۴
Co۲SiO۴ cobalt(II) orthosilicate ۱۲۰۱۷-۰۸-۲
Co۲SnO۴ cobalt(II) stannate ۱۲۱۳۹-۹۳-۴
Co۲TiO۴ cobalt(II) titanite ۱۲۰۱۷-۳۸-۸
Co۳(Fe(CN)۶)۲ cobalt(II) ferricyanide ۱۴۰۴۹-۸۱-۱
CrBr۲ chromium(II) bromide ۱۰۰۴۹-۲۵-۹
CrBr۳ chromium(III) bromide ۱۰۰۳۱-۲۵-۱
CrCl۲ کلرید کروم (II) ۱۰۰۴۹-۰۵-۵
CrCl۳ کلرید کروم (III) ۱۰۰۲۵-۷۳-۷
CrCl۴ کلرید کروم (IV) ۱۵۵۹۷-۸۸-۳
CrF۲ chromium(II) fluoride ۱۰۰۴۹-۱۰-۲
CrF۳ تری‌فلوئورید کروم ۷۷۸۸-۹۷-۸
CrF۴ chromium(IV) fluoride ۱۰۰۴۹-۱۱-۳
CrF۵ chromium(V) fluoride ۱۳۸۴۳-۲۸-۲
CrF۶ فلوئورید کروم (VI) ۱۳۸۴۳-۲۸-۲
CrI۲ chromium(II) iodide ۱۳۴۷۸-۲۸-۹
CrI۳ chromium(III) iodide ۱۳۵۶۹-۷۵-۰
Cr(NO۳)۳ کروم نیترات ۱۳۵۴۸-۳۸-۴
Cr(NO۲)۳ chromium(III) nitrite
CrO۲ اکسید کروم (IV) ۱۲۰۱۸-۰۱-۸
CrO۳ تری‌اکسید کروم ۱۳۳۳-۸۲-۰
CrO۴۲− chromate ion
CrO۲Cl۲ کرومیل کلرید ۱۴۹۷۷-۶۱-۸
CrPO۴ chromium(III) phosphate ۷۷۸۹-۰۴-۰
CrSb chromium antimonide ۱۲۰۵۳-۱۲-۲
CrVO۴ chromium(III) orthovanadate
Cr۲O۳ اکسید کروم (III)
eskolaite
۱۳۰۸-۳۸-۹
Cr۲(SO۴)۳ سولفات کروم (III) ۱۰۱۰۱-۵۳-۸
Cr۲S۳ سولفید کروم (III) ۱۲۰۱۸-۲۲-۳
Cr۲Se۳ chromium(III) selenide
Cr۲(TeO۴)۳ chromium(III) tellurate
Cr۲Te۳ chromium(III) telluride ۱۲۰۵۳-۳۹-۳
Cr۳As۲ chromium(II) arsenide
Cr۳C۲ کربید کروم ۱۲۰۱۲-۳۵-۰
Cr۳Sb۲ chromium(II) antimonide
Cr۳Si۲ chromium(II) silicide
CsBO۲ caesium borate ۹۲۱۴۱-۸۶-۱
CsBr برمید سزیم ۷۷۸۷-۶۹-۱
CsBrO۳ caesium bromate ۱۳۴۵۴-۷۵-۶
CsBr۳ caesium tribromide
CsCN سزیم سیانید ۲۱۱۵۹-۳۲-۰
CsC۲H۳O۲ سزیم استات ۳۳۹۶-۱۱-۰
CsCl سزیم کلرید ۷۶۴۷-۱۷-۸
CsClO۳ caesium chlorate ۱۳۷۶۳-۶۷-۲
CsClO۴ سزیم پرکلرات ۱۳۴۵۴-۸۴-۷
CsF سزیم فلوئورید ۱۳۴۰۰-۱۳-۰
CsI سزیم یدید ۷۷۸۹-۱۷-۵
CsI۳ caesium triiodide
CsNH۲ caesium amide ۲۲۲۰۵-۵۷-۸
CsNO۳ سزیم نیترات ۷۷۸۹-۱۸-۶
CsN۳ caesium azide ۲۲۷۵۰-۵۷-۸
CsNbO۳ caesium metaniobate
CsOH سزیم هیدروکسید ۲۱۳۵۱-۷۹-۱
CsO۲ سوپراکسید سزیم ۱۲۰۱۸-۶۱-۰
Cs۲S سولفید سزیم ۱۲۲۱۴-۱۶-۳
CsSCN caesium thiocyanate
CsSeO۴ caesium selenate
CsTaO۳ caesium metatantalate
Cs۲CO۳ کربنات سزیم ۲۹۷۰۳-۰۱-۳
Cs۲C۲O۴ caesium oxalate
Cs۲CrO۴ سزیم کرومات
Cs۲Cr۲O۷ caesium dichromate
Cs۲HPO۴ caesium hydrogen orthophosphate
Cs۲MoO۴ caesium molybdate ۱۳۵۹۷-۶۴-۳
Cs۲O سزیم اکسید ۲۰۲۸۱-۰۰-۹
Cs۲SO۳ caesium sulfite
Cs۲SO۴ سزیم سولفات ۱۰۲۹۴-۵۴-۹
Cs۲SiO۳ caesium metasilicate
Cs۲TeO۴ caesium tellurate
Cs۲TiO۳ تیتانات سزیم
caesium metatitanate
Cs۲WO۴ caesium orthotungstate
Cs۳PO۴ caesium orthophosphate
Cs۳VO۴ caesium orthovanadate
CuBr برمید مس (I) ۷۷۸۷-۷۰-۴
Cu(BrO۳)۲ · ۶H۲O copper(II) bromate hexahydrate
CuBr۲ برمید مس (II)
CuC۲O۴ copper oxalate
CuCl کلرید مس (I) ۷۷۵۸-۸۹-۶
Cu(ClO۳)۲ · ۶H۲O copper(II) chlorate hexahydrate
CuCl۲ کلرید مس (II) ۷۴۴۷-۳۹-۴
CuFeS۲ copper iron sulfide
کالکوپیریت
CuFe۲O۴ copper(II) iron(II) oxide
CuFe۲S۳ copper iron sulfide
cubanite
[Cu(H۲O)۴]SO۴ · H۲O مس(II) سولفات
CuI یدید مس (I) ۷۶۸۱-۶۵-۴
CuIO۳ copper(I) iodate
Cu(IO۳)۲ copper(II) iodate
CuMoO۴ copper(II) orthomolybdate
Cu(NO۳)۲ نیترات مس (II)
Cu(NO۳)۲ · ۳H۲O نیترات مس (II)
Cu(NO۳)۲ · ۶H۲O copper(II) nitrate hexahydrate ۱۰۲۹۴-۴۱-۴
Cu(NbO۳)۲ copper(II) orthoniobate
CuO مس (II) اکسید ۱۳۱۷-۳۸-۰
Cu(OH)۲ مس (II) هیدروکسید
Cu(OH)۲CO۳ سبز مسی
CuS copper(II) sulfide
کوولین
۱۳۱۷-۴۰-۴
CuSCN copper(I) thiocyanate
CuSO۴ مس(II) سولفات ۷۷۵۸-۹۸-۷
CuSO۴ · ۵H۲O مس(II) سولفات
CuSe copper(II) selenide
CuSeO۳ · ۲H۲O copper(II) selenite dihydrate
CuSeO۴ · ۵H۲O copper(II) selenate pentahydride
CuSiO۳ copper(II) metasilicate
CuTe copper(II) telluride
CuTeO۳ copper(II) tellurite
CuTiO۳ copper(II) metatitanate
Cu(VO۳)۲ copper(II) metavanadate
CuWO۴ copper(II) orthotungstate
Cu۲CO۳(OH)۲ مالاکیت
Cu۲S مس(۱) سولفید
کالکوزیت
Cu۲Se copper(I) selenide
Cu۲Te copper(I) telluride
Cu۳As copper(I) arsenide
Cu۳P فسفید مس (I)
Cu۳(PO۴)۲ فسفات مس
Cu۳Sb copper(III) antimonide
Cu۹S۵ copper sulfide
digenite
Cu۳Zn۲ برنج (آلیاژ)

D[ویرایش]

Chemical formula Synonyms CAS Number
DBr deuterium bromide
DI deuterium iodide
DLi لیتیم هیدرید
DNa sodium deuteride
D۲O deuterium oxide
آب سنگین
D۳O trideuterium oxide
DyBr۳ dysprosium(III) bromide
DyCl۲ dysprosium(II) chloride
DyCl۳ کلرید دیسپروزیم (III)
DySi۲ dysprosium(II) silicide
Dy۲O۳ اکسید دیسپروزیم (III)
Dy۲S۳ dysprosium(III) sulfide

E[ویرایش]

Chemical formula Synonyms CAS number
ErF erbium monofluoride ۱۶۰۸۷-۶۷-۵
ErF۲ erbium difluoride ۱۶۰۸۷-۶۵-۳
ErF۳ اربیم(III) فلوئورید ۱۳۷۶۰-۸۳-۳
ErI۳ erbium triiodide ۱۳۸۱۳-۴۲-۸
ErI۴Na erbium sodium tetraiodide ۱۲۹۸۶۳-۱۳-۴
ErO erbium monoxide ۱۲۲۸۰-۶۱-۴
EuF europium monofluoride ۱۷۲۰۹-۶۰-۸
EuF۳ europium trifluoride ۱۳۷۶۵-۲۵-۸
EuI۲ europium diiodide ۲۲۰۱۵-۳۵-۶
EuNbO۲ europium niobium dioxide ۱۰۷۰۶۹-۷۸-۳
EuNb۲O۶ europium diniobium hexaoxide ۵۵۲۱۶-۳۲-۵
EuO europium monoxide ۱۲۰۲۰-۶۰-۹
EuO۲V monoeuropium monovandium dioxide ۸۸۷۶۲-۳۰-۵
EuO۳Ti europium titanium trioxide ۱۲۰۲۰-۶۱-۰
EuO۳V europium metavanadate ۳۹۴۳۲-۲۱-۸
EuO۴W europium tungsten tetraoxide ۱۳۵۳۷-۱۲-۷
EuS سولفید یوروپیم (II) ۱۲۰۲۰-۶۵-۴
EuS۲ europium disulfide ۵۵۹۵۷-۴۲-۱
Eu۲O dieuropium monoxide ۶۲۴۶۲-۴۷-۹
Eu۲O۲ dieuropium dioxide ۶۲۴۶۲-۴۸-۰
Eu۲S dieuropium monosulfide ۶۲۴۶۲-۴۹-۱
Eu۲S۲ dieuropium disulfide ۶۲۴۶۲-۵۱-۵

F[ویرایش]

Chemical formula Synonyms CAS number
F۲Fe فلوئورید آهن (II) ۴۱۴۲۸-۵۵-۱
FGa gallium monofluoride ۱۳۹۶۶-۷۸-۴
FGaO gallium monofluoride monoxide ۱۵۵۸۶-۶۶-۰
FGd gadolinium monofluoride ۱۲۲۵۹-۱۸-۶
FGe germanium monofluoride ۱۴۹۲۹-۴۶-۵
FHg فلوئورید جیوه ۲۷۵۷۵-۴۷-۹
FHo holmium monofluoride ۱۶۰۸۷-۶۶-۴
FI مونوفلوئورید ید ۱۳۸۷۳-۸۴-۲
FI۲ monofluorodiiodine ۵۸۷۵۱-۳۳-۰
FIn indium monofluoride ۱۳۹۶۶-۹۵-۵
FLa lanthanum monofluoride ۱۳۹۴۳-۴۴-۷
FLi لیتیم فلورید ۷۷۸۹-۲۴-۴
FLiO lithium hypofluorite ۳۴۲۴۰-۸۴-۱
FLi۲ dilithium monofluoride ۵۰۶۴۴-۶۹-۴
FMg magnesium monofluoride ۱۴۹۵۳-۲۸-۷
FMn monomanganese monofluoride ۱۳۵۶۹-۲۵-۰
FMnO۳ manganese fluoride trioxide ۱۵۵۸۶-۹۷-۷
FMo molybdenum monofluoride ۶۰۳۸۸-۱۸-۳
FN fluoroimidogen ۱۳۹۶۷-۰۶-۱
FNO نیتروسیل فلوئورید ۷۷۸۹-۲۵-۵
FNO۲ نیتریل فلوئورید ۱۰۰۲۲-۵۰-۱
FNO۳ fluorine nitrate ۷۷۸۹-۲۶-۶
FNS تیازیل فلوئورید ۱۸۸۲۰-۶۳-۸
FNa سدیم فلوئورید ۷۶۸۱-۴۹-۴
FNa۲ disodium monofluoride ۸۷۳۳۱-۱۳-۳
FNd neodymium monofluoride ۱۳۹۴۰-۷۷-۷
FO oxygen monofluoride ۱۲۰۶۱-۷۰-۰
FOTh thorium monofluoride monoxide ۱۹۷۹۷-۹۰-۱
FOTi titanium fluoride oxide ۱۷۴۹۷-۷۵-۵
FO۲ dioxygen monofluoride ۱۵۴۹۹-۲۳-۷
FO۳S fluorosulfate radical ۲۱۵۴۹-۰۲-۰
FP phosphorus monofluoride ۱۶۰۲۷-۹۲-۲
FPS phosphenothious fluoride ۵۵۷۵۳-۳۹-۴
FPS۲ phosphenodithioic fluoride ۱۳۷۶۴۹-۴۶-۸
FPb lead monofluoride ۱۴۹۸۶-۷۲-۲
FPu plutonium monofluoride ۲۰۸۸۲-۱۶-۰
FRb فلوئورید روبیدیم ۱۳۴۴۶-۷۴-۷
FS monosulfur monofluoride ۱۶۰۶۸-۹۶-۵
FSc scandium monofluoride ۱۴۰۱۷-۳۳-۵
FSm samarium monofluoride ۱۷۲۰۹-۵۹-۵
FSn tin monofluoride ۱۳۹۶۶-۷۴-۰
FSr strontium monofluoride ۱۳۵۶۹-۲۷-۲
FTh thorium monofluoride ۵۱۶۸۶-۳۴-۱
FTi تیتانیوم فلورید ۱۸۰۲۵-۲۲-۴
FTl تالیم (I) فلوئورید ۷۷۸۹-۲۷-۷
FW tungsten monofluoride ۵۱۶۲۱-۱۶-۰
FXe زنون (عنصر) ۱۶۷۵۷-۱۴-۵
FY yttrium monofluoride ۱۳۹۸۱-۸۸-۹
FZr فلوئورید زیرکونیم (IV) ۱۳۵۶۹-۲۸-۳
F۲ فلوئور ۷۷۸۲-۴۱-۴
F۲Fe آهن(II) فلوئورید ۷۷۸۹-۲۸-۸
F۲Ga gallium difluoride ۵۱۷۷۷-۷۹-۸
F۲Gd gadolinium difluoride ۱۲۲۵۹-۱۹-۷
F۲Ge ژرمانیم دی‌فلوئورید ۱۳۹۴۰-۶۳-۱
F۲GeO difluorogermanone ۷۲۱۹۰-۳۸-۶
F۲Hg فلوئورید جیوه (II) ۷۷۸۳-۳۹-۳
F۲Hg۲ فلوئورید جیوه (I) ۱۳۹۶۷-۲۵-۴
F۲Ho holmium difluoride ۱۶۰۸۷-۶۴-۲
F۲IP difluoroiodophosphine ۱۳۸۱۹-۱۱-۹
F۲K۲ dipotassium difluoride ۱۲۲۸۵-۶۲-۰
F۲Kr کریپتون دی‌فلورید ۱۳۷۷۳-۸۱-۴
F۲La lanthanum difluoride ۱۵۹۴۸-۶۸-۲
F۲Li۲ لیتیم فلورید ۱۲۲۶۵-۸۲-۶
F۲Mg منیزیم فلورید ۷۷۸۳-۴۰-۶
F۲Mn manganese difluoride ۷۷۸۲-۶۴-۱
F۲Mo molybdenum difluoride ۲۰۲۰۵-۶۰-۱
F۲MoO۲ molybdenum difluoride dioxide ۱۳۸۲۴-۵۷-۲
F۲N difluoroamino radical ۳۷۴۴-۰۷-۸
F۲N۲O nitrosodifluoroamine ۱۴۹۸۴-۷۸-۲
F۲Na۲ disodium difluoride ۱۲۲۸۵-۶۴-۲
F۲Nd neodymium difluoride ۱۳۹۴۰-۷۶-۶
F۲Ni فلوئورید نیکل (II) ۱۰۰۲۸-۱۸-۹
F۲O اکسیژن دی‌فلوئورید ۷۷۸۳-۴۱-۷
F۲OS تیونیل فلوئورید ۷۷۸۳-۴۲-۸
F۲OSi difluorooxosilane ۱۴۰۴۱-۲۲-۶
F۲OTi titanium fluoride oxide ۱۳۵۳۷-۱۶-۱
F۲O۲ دی‌اکسیژن دی‌فلوئورید ۷۷۸۳-۴۴-۰
F۲O۲S سولفوریل فلورید ۲۶۹۹-۷۹-۸
F۲O۲W tungsten difluoride dioxide ۱۴۱۱۸-۷۳-۱
F۲O۵S۳ peroxydisulfuryl difluoride
F۲P phosphorus difluoride ۱۳۸۷۳-۵۲-۴
F۲Pb فلورید سرب (II) ۷۷۸۳-۴۶-۲
F۲Pt platinum difluoride ۱۸۸۲۰-۵۶-۹
F۲Pu plutonium difluoride ۲۰۸۸۲-۱۵-۹
F۲S سولفور دی‌فلورید ۱۳۸۱۴-۲۵-۰
F۲SW tungsten difluoride monosulfide ۴۱۸۳۱-۷۸-۱
F۲S۲ difluorodisulfane ۱۳۷۰۹-۳۵-۸
F۲S۲ thiothionyl fluoride ۱۶۸۶۰-۹۹-۴
F۲S۲ thiothionyl fluoride ۱۰۱۹۴۷-۳۰-۲
F۲S۲W tungsten difluoride disulfide ۴۱۸۳۱-۸۱-۶
F۲Sc scandium difluoride ۱۴۰۱۷-۳۴-۶
F۲Se selenium difluoride ۷۰۴۲۱-۴۳-۱
F۲Si difluorosilylene ۱۳۹۶۶-۶۶-۰
F۲Sn tin difluoride ۷۷۸۳-۴۷-۳
F۲Sr استرانسیم فلوئورید ۷۷۸۳-۴۸-۴
F۲Th thorium difluoride ۲۸۸۴۴-۱۱-۳
F۲Ti titanium difluoride ۱۳۸۱۴-۲۰-۵
F۲Tl۲ dithallium difluoride ۳۱۹۷۰-۹۷-۵
F۲W tungsten difluoride ۳۳۹۶۳-۱۵-۴
F۲Xe زنون دی‌فلورید ۱۳۷۰۹-۳۶-۹
F۲Y yttrium difluoride ۱۳۹۸۱-۸۹-۰
F۲Zn فلورید روی ۷۷۸۳-۴۹-۵
F۲Zr فلوئورید زیرکونیم (IV) ۱۳۸۴۲-۹۴-۹
F۳Fe فلوئورید آهن (III) ۷۷۸۳-۵۰-۸
F۳Ga فلوئورید گالیم (III) ۷۷۸۳-۵۱-۹
F۳Gd gadolinium trifluoride ۱۳۷۶۵-۲۶-۹
F۳Ho holmium trifluoride ۱۳۷۶۰-۷۸-۶
F۳La lanthanum trifluoride ۱۳۷۰۹-۳۸-۱
F۳Li۳ trilithium trifluoride ۱۱۰۶۸۲-۱۹-۴
F۳Lu lutetium trifluoride ۱۳۷۶۰-۸۱-۱
F۳Mn فلوئورید منگنز (III) ۷۷۸۳-۵۳-۱
F۳Mo molybdenum trifluoride ۲۰۱۹۳-۵۸-۲
F۳MoO molybdenum trifluoride oxide ۲۲۵۲۹-۲۹-۹
F۳MoS molybdenum trifluoride sulfide ۶۷۳۷۴-۷۶-۹
F۳N نیتروژن تری‌فلورید ۷۷۸۳-۵۴-۲
F۳NO nitrogen trifluoride oxide ۱۳۸۴۷-۶۵-۹
F۳NO۲S difluoroaminosulfonyl fluoride ۱۳۷۰۹-۳۰-۳
F۳NO۳S difluoraminooxysulfonyl fluoride ۶۸۱۶-۱۲-۲
F۳NS تی‌آزیل تری‌فلورید ۱۵۹۳۰-۷۵-۳
F۳NaSn sodium trifluorostannate ۱۳۷۸۲-۲۲-۴
F۳Nd neodymium trifluoride ۱۳۷۰۹-۴۲-۷
F۳OP phosphoryl fluoride ۱۳۴۷۸-۲۰-۱
F۳OTa tantalum monoxide trifluoride ۲۰۲۶۳-۴۷-۲
F۳OV vanadium trifluoride oxide ۱۳۷۰۹-۳۱-۴
F۳P تری‌فلوئورید فسفر ۷۷۸۳-۵۵-۳
F۳PS تیوفسفریل فلوئورید ۲۴۰۴-۵۲-۶
F۳Pr praseodymium trifluoride ۱۳۷۰۹-۴۶-۱
F۳Pu فلوئورید پلوتونیم (III) ۱۳۸۴۲-۸۳-۶
F۳Rh rhodium fluoride ۶۰۸۰۴-۲۵-۳
F۳S sulfur trifluoride ۳۰۹۳۷-۳۸-۳
F۳SW tungsten trifluoride monosulfide ۴۱۸۳۱-۷۹-۲
F۳Sb آنتیموان تری‌فلوئورید ۷۷۸۳-۵۶-۴
F۳Sc فلوئورید اسکاندیم ۱۳۷۰۹-۴۷-۲
F۳Si trifluorosilyl radical ۱۴۸۳۵-۱۴-۴
F۳Sm فلوئورید ساماریم (III) ۱۳۷۶۵-۲۴-۷
F۳Tb terbium trifluoride ۱۳۷۰۸-۶۳-۹
F۳Th thorium trifluoride ۱۳۸۴۲-۸۴-۷
F۳Ti فلورید تیتانیوم (III) ۱۳۴۷۰-۰۸-۱
F۳Tl thallium trifluoride ۷۷۸۳-۵۷-۵
F۳Tm thulium trifluoride ۱۳۷۶۰-۷۹-۷
F۳W tungsten trifluoride ۵۱۶۲۱-۱۷-۱
F۳Y فلوئورید ایتریم (III) ۱۳۷۰۹-۴۹-۴
F۳Yb فلوئورید ایتربیم (III) ۱۳۷۶۰-۸۰-۰
F۳Zr zirconium trifluoride ۱۳۸۱۴-۲۲-۷
F۴Ge ژرمانیم تترافلوئورید ۷۷۸۳-۵۸-۶
F۴Ge۲ digermanium tetrafluoride ۱۲۳۳۲-۰۸-۰
F۴Hf hafnium fluoride ۱۳۷۰۹-۵۲-۹
F۴Mg۲ dimagnesium tetrafluoride ۵۶۴۵۰-۸۹-۶
F۴Mg۲ منیزیم فلورید ۵۸۷۹۰-۴۱-۳
F۴Mo molybdenum tetrafluoride ۲۳۴۱۲-۴۵-۵
F۴MoO molybdenum tetrafluoride oxide ۱۴۴۵۹-۵۹-۷
F۴MoS molybdenum tetrafluoride monosulfide ۷۰۴۸۷-۶۰-۴
F۴N۲ تترافلوروهیدرازین ۱۰۰۳۶-۴۷-۲
F۴Na۲Sn disodium tetrafluorostannate ۱۵۰۰۷-۵۵-۳
F۴OOs osmium oxide tetrafluoride ۳۸۴۴۸-۵۸-۷
F۴OP۲ diphosphorus tetrafluoride oxide ۱۳۸۱۲-۰۷-۲
F۴ORe rhenium tetrafluoride oxide ۱۷۰۲۶-۲۹-۸
F۴OS تیونیل تترافلورید ۱۳۷۰۹-۵۴-۱
F۴OW tungsten tetrafluoride oxide ۱۳۵۲۰-۷۹-۱
F۴OXe xenon tetrafluoride oxide ۱۳۷۷۴-۸۵-۱
F۴P۲ diphosphorus tetrafluoride ۱۳۸۲۴-۷۴-۳
F۴Pb lead tetrafluoride ۷۷۸۳-۵۹-۷
F۴Pt platinum tetrafluoride ۱۳۴۵۵-۱۵-۷
F۴Pu تترافلوئورید پلوتونیم ۱۳۷۰۹-۵۶-۳
F۴S سولفور تترافلورید ۷۷۸۳-۶۰-۰
F۴SW tungsten tetrafluoride monosulfide ۴۱۸۳۱-۸۰-۵
F۴Se سلنیوم تترافلورید ۱۳۴۶۵-۶۶-۲
F۴Si تترافلوئورید سیلیسیم ۷۷۸۳-۶۱-۱
F۴Sn۲ ditin tetrafluoride ۱۳۰۹۵۰-۲۸-۶
F۴Ti تیتانیوم فلورید ۷۷۸۳-۶۳-۳
F۴U اورانیوم تترافلورید ۱۰۰۴۹-۱۴-۶
F۴W tungsten tetrafluoride ۱۳۷۶۶-۴۷-۷
F۴Xe زنون تترافلورید ۱۳۷۰۹-۶۱-۰
F۴Zr فلوئورید زیرکونیم (IV) ۷۷۸۳-۶۴-۴
F۵I پنتافلوئورید ید ۷۷۸۳-۶۶-۶
F۵Mo molybdenum pentafluoride ۱۳۸۱۹-۸۴-۶
F۵ORe rhenium monoxide pentafluoride ۲۳۳۷۷-۵۳-۹
F۵P پنتافلوئورید فسفر ۷۶۴۷-۱۹-۰
F۵Pu plutonium pentafluoride ۳۱۴۷۹-۱۹-۳
F۵S دی‌سولفور دکافلوئورید ۱۰۵۴۶-۰۱-۷
F۵Sb پنتافلوئورید آنیموان ۷۷۸۳-۷۰-۲
F۵Ta فلورید تانتال (V) ۷۷۸۳-۷۱-۳
F۵U اورانیوم پنتافلورید ۱۳۷۷۵-۰۷-۰
F۵W tungsten pentafluoride ۱۹۳۵۷-۸۳-۶
F۶Fe۲ diiron hexafluoride ۱۷۱۱۴-۴۵-۳
F۶La۲ lanthanum trifluoride dimer ۱۲۵۹۲-۳۱-۳
F۶Mo مولیبدن هگزافلوئورید ۷۷۸۳-۷۷-۹
F۶NP۳ nitridotriphosphorous hexafluoride ۵۶۵۶۴-۵۶-۸
F۶Os osmium hexafluoride ۱۳۷۶۸-۳۸-۲
F۶Pu پلوتونیوم هگزافلورید ۱۳۶۹۳-۰۶-۶
F۶Re رنیم هگزافلورید ۱۰۰۴۹-۱۷-۹
F۶S هگزا فلوراید گوگرد ۲۵۵۱-۶۲-۴
F۶Se هگزافلوئورید سلنیم ۷۷۸۳-۷۹-۱
F۶Si۲ hexafluorodisilane ۱۳۸۳۰-۶۸-۷
F۶Sn۳ tritin hexafluoride ۱۲۳۲۴-۶۰-۶
F۶Te تلوریم هگزافلوئورید ۷۷۸۳-۸۰-۴
F۶U هگزافلوراید اورانیوم ۷۷۸۳-۸۱-۵
F۶W تنگستن هگزافلوئورید ۷۷۸۳-۸۲-۶
F۶Xe هگزافلورید زنون ۱۳۶۹۳-۰۹-۹
F۷I هپتافلورید ید ۱۶۹۲۱-۹۶-۳
F۷NS pentafluorosulfanyldifluoroamine ۱۳۶۹۳-۱۰-۲
F۷Re رنیوم هپتافلوئورید ۱۷۰۲۹-۲۱-۹
F۸Si۳ octafluorotrisilane ۱۴۵۲۱-۱۴-۳
F۱۰Mo۲ molybdenum fluoride ۶۵۶۵۳-۱۸-۱
F۱۰S۲ دی‌سولفور دکافلوئورید ۵۷۱۴-۲۲-۷
F۱۵Mo۳ molybdenum fluoride ۶۵۶۵۳-۰۵-۶
FeAsS iron arsenic sulfide
arsenopyrite
FeBr۲ برمید آهن (II) ۷۷۸۹-۴۶-۰
FeBr۳ برمید آهن (III)
FeBr۳ · ۶H۲O iron(III) bromide hexahydrate
FeCO۳ سیدریت
FeC۲O۴ اکسالات آهن (II)
FeC۵O۵ پنتاکربونیل آهن
pentacarbonyl iron
۱۳۴۶۳-۴۰-۶
FeC۱۰H۱۰ فروسن
FeCl۲ کلرید آهن (II)
FeCl۳ کلرید آهن (III) ۷۷۰۵-۰۸-۰
FeCr۲O۴ کرومیت (ore)
FeF۲ · ۴H۲O iron(II) fluoride tetrahydrate
FeI iron monoiodide ۳۳۰۱۹-۲۱-۵
FeI۲ iron diiodide
iron(II) iodide
۷۷۸۳-۸۶-۰
FeI۲ · ۴H۲O iron(II) iodide tetrahydrate
FeI۳ iron(III) iodide
FeMoO۴ iron(II) orthomolybdate
FeO اکسید آهن (II)
اکسید آهن (II)
wüstite
۱۳۴۵-۲۵-۱
FeO۲ iron dioxide ۱۲۴۱۱-۱۵-۳
FeO۲H گوتیت
FeO۲H · nH۲O لیمونیت
Fe(OH)۲ هیدروکسید آهن (II)
Fe(OH)۳ آهن (III) اکسید-هیدروکسید
FeO۴S فروس سولفات ۷۷۲۰-۷۸-۷
FeO۸H۴P۲ iron(II) dihydrogen phosphate
FeP iron(III) phosphide
FeS سولفید آهن
iron(II) sulfide
۱۳۱۷-۹۶-۰
FeS۲ پیریت
fool's gold
۱۳۰۹-۳۶-۰
iron(IV) sulfide
مارکارسیت
۱۲۰۶۸-۸۵-۸
FeSe iron(II) selenide
FeTe iron(II) telluride
FeTiO۳ iron(II) metatitanate
FeVO۴ iron(III) orthovanadate
FeWO۴ iron(II) orthotungstate
FeZrO۳ iron(II) metazirconate
Fe۲I۲ diiron diiodide ۹۲۷۸۵-۶۴-۳
Fe۲I۴ diiron tetraiodide ۹۲۷۸۵-۶۳-۲
Fe۲O۳ اکسید آهن
اکسید آهن (III)
هماتیت
۱۳۱۷-۶۰-۸
Fe۲O۳ venetian red ۸۰۱۱-۹۷-۰
Fe۲O۱۲S۳ سولفات آهن (III)
iron(III) sulfate
۱۰۰۲۸-۲۲-۵
Fe۲O۱۲W۳ iron(III) orthotungstate
Fe۲P diiron phosphide
Fe۲SiO۴ فایالیت
Fe۳H۲Na۲O۴۵Si کریزوتیل
white asbestos
۱۲۰۰۱-۲۸-۴
Fe۳O۴ مگنتیت
triiron(II, III) tetraoxide
۱۳۰۹-۳۸-۲
Fe۳P iron(tri) phosphide
Fe۷Si۸O۲۴H۲ amosite
brown asbestos
grunerite
۱۲۱۷۲-۷۳-۵

G[ویرایش]

Chemical formula Synonyms CAS number
GaAs گالیم آرسنید
GaAsO۴ gallium(III) orthoarsenate
GaBr۳ برمید گالیم (III) ۱۳۴۵۰-۸۸-۹
Ga(C۲H۳O۲)۳ gallium(III) acetate
GaCl۲ gallium(II) chloride ۱۲۸۵۷۹-۰۹-۹
GaCl۳ تری‌کلرید گالیم ۱۳۴۵۰-۹۰-۳
GaI۲ gallium(II) iodide
GaI۳ یدید گالیم (III) ۱۳۴۵۰-۹۱-۴
GaN نیترید گالیم
Ga(OH)۳ گالیم (III) هیدروکسید
GaPO۴ gallium(III) orthophosphate
GaSb گالیم آنتیمونید ۱۲۰۶۴-۰۳-۸
GaTe تلورید گالیم (II) ۱۲۰۲۴-۱۴-۵
Ga۲O۳ اکسید گالیم (III) ۱۲۰۲۴-۲۱-۴
Ga۲(SO۴)۳·۱۸H۲O gallium(III) sulfate octadecahydrate
Ga۲S۳ gallium(III) sulfide
Ga۲Te۳ تلورید گالیم (III)
GeBr۴ germanium(IV) bromide ۱۳۴۵۰-۹۲-۵
GeH۳COOH ۲-germaacetic acid
GeI۲ germanium(II) iodide ۱۳۵۷۳-۰۸-۵
GeI۴ germanium(IV) iodide ۱۳۴۵۰-۹۵-۸
GeO ژرمانیم مونوکسید ۲۰۶۱۹-۱۶-۳

H[ویرایش]

Chemical formula Synonyms CAS number
HAt hydrogen astatide
HBr hydrogen bromide
هیدروبرومیک اسید
۱۰۰۳۵-۱۰-۶
HCCH استیلن
ethyne
HCN هیدروژن سیانید
hydrogen cyanide
۶۹۱۴-۰۷-۴
HCONH۲ فرم‌آمید
methanamide
HCOO فرمات ion
HCOOH فرومیک اسید
methanoic acid
HCOONH۴ آمونیوم فرمات
HCO۳ بی‌کربنات
HC۳H۵O۳ اسید لاکتیک
HC۵H۵N+ pyridinium ion
HC۶H۷O۶ اسید اسکوربیک
HC۹H۷O۴ استیل‌سالیسیلیک اسید
HC۱۲H۱۷ON۴SCl۲ ویتامین ب۱
vitamin B۱ hydrochloride
HCl هیدروکلریک اسید
هیدروژن کلرید
۷۶۴۷-۰۱-۰
HClO هیپوکلرو اسید ۷۷۹۰-۹۲-۳
HClO۲ کلرو اسید ۱۳۸۹۸-۴۷-۰
HClO۳ کلریک اسید ۷۷۹۰-۹۳-۴
HClO۴ پرکلریک اسید ۷۶۰۱-۹۰-۳
HDO آب نیمه‌سنگین
water-d1
۱۴۹۴۰-۶۳-۷
HF هیدروفلوئوریک اسید ۷۶۶۴-۳۹-۳
HI هیدروژن یدید ۱۰۰۳۴-۸۵-۲
HIO۳ یدیک اسید
HNO۲ نیتراس اسید ۷۷۸۲-۷۷-۶
HNO۳ نیتریک اسید
hydrogen nitrate
۷۶۹۷-۳۷-۲
HN۳ هیدرازوئیک اسید ۷۷۸۲-۷۹-۸
HOCl هیپوکلرو اسید ۷۷۹۰-۹۲-۳
HOF هیپوفلورو اسید ۱۴۰۳۴-۷۹-۸
HOOCCOOH اکسالیک اسید
HPO۴۲− فسفات
HSO۳ هیدروژن سولفیت
HSO۴ سولفات
HTO partially tritiated water
water-t
۱۳۶۷۰-۱۷-۲
H۲ هیدروژن ۱۳۳۳-۷۴-۰
H۲C(CH)CN اکریلونیتریل
H۲CO فرمالدهید ۱۹۷۱۰-۵۶-۶
H۲CO۳ کربنیک اسید ۱۰۷-۳۲-۴
H۲CSO سولفین ۴۰۱۰۰-۱۶-۱
H۲C۲O۴ اکسالیک اسید ۱۴۴-۶۲-۷
H۲C۴H۴O۶ اسید تارتاریک
H۲C۸H۴O۴ فتالیک اسید
H۲Ph
H۲CrO۴ اسید کرومیک
H۲NCH۲COOH گلیسین
H۲NNH۲ هیدرازین
H۲O آب ۷۷۳۲-۱۸-۵
H۲O۲ آب اکسیژنه ۷۷۲۲-۸۴-۱
H۲PO۴ فسفات
H۲S سولفید هیدروژن
hydrosulfuric acid
۷۷۸۳-۰۶-۴
H۲SO۳ سولفورو اسید
H۲SO۴ سولفوریک اسید
hydrogen sulfate
۷۶۶۴-۹۳-۹
H۲S۲O۷ سولفوریک اسید اولئوم
H۲S۲O۸ پروکسی‌دی‌سولفوریک اسید
H۲SeO۳ سلنوس اسید
H۲SeO۴ سلنیک اسید
H۲SiO۳ سیلیسیک اسید ۷۶۹۹-۴۱-۴
H۲TeO۳ تلورو اسید
H۲TiO۳ اسید تیتانیک
H۳AsO۴ آرسنیک اسید
H۳CCH۲CH۳ پروپان
H۳N+CH۲COO یون دوقطبی
H۳O+ هیدرونیوم ion
H۳PO۴ فسفریک اسید ۷۶۶۴-۳۸-۲
H۴XeO۶ perxenic acid
H۶TeO۶ تلوریک اسید
HfBr۴ hafnium(IV) bromide ۱۳۷۷۷-۲۲-۵
HfF۴ hafnium(IV) fluoride ۱۳۷۰۹-۵۲-۹
HfOCl۲ · ۸H۲O hafnium(IV) oxychloride octahydrate
HfOH(C۲H۳O۲)۳ hafnium(IV) acetate, basic
Hf(SO۴)۲ hafnium(IV) sulfate
Hg(BrO۳)۲ · ۲H۲O mercury(II) bromate dihydrate
HgBr۲ برمید جیوه (II) ۷۷۸۹-۴۷-۱
Hg(C۲H۳O۲)۲ استات جیوه (II)
Hg(C۷H۵O۲)۲ · H۲O mercury(II) benzoate monohydrate
HgClO۴ · ۴H۲O mercury(I) perchlorate tetrahydrate
Hg(ClO۴)۲ · ۳H۲O mercury(II) perchlorate trihydrate
HgCl۲ کلرید جیوه (II) ۷۴۸۷-۹۴-۷
Hg(IO۳)۲ mercury(II) iodate
HgI۲ یدید جیوه (II) ۷۷۷۴-۲۹-۰
Hg(NO۳)۲ · H۲O mercury(II) nitrate monohydrate
Hg(CNO)۲ فولمینات جیوه (II) ۶۲۸-۸۶-۴
HgO جیوه (II) اکسید ۲۱۹۰۸-۵۳-۲
HgS سولفید جیوه
cinnabar
Hg(SCN)۲ جیوه(II) تیوسیانات
HgSe سلنید جیوه
HgSeO۳ mercury(II) selenite
HgTe تلورید جیوه
HgTeO۳ mercury(II) tellurite
HgWO۴ mercury(II) tungstate
Hg۲Br۲ برمید جیوه (I) ۱۵۳۸۵-۵۸-۷
Hg۲Cl۲ کلرید جیوه (I) ۱۰۱۱۲-۹۱-۱
Hg۲I۲ یدید جیوه (I) ۱۵۳۸۵-۵۷-۶
Hg۳(AsO۴)۲ mercury(II) orthoarsenate

I[ویرایش]

Chemical formula Synonyms CAS number
IBr iodine(I) bromide ۷۷۸۹-۳۳-۵
IBr۳ iodine(III) bromide
ICl مونوکلرید ید ۷۷۹۰-۹۹-۰
ICl۳ تری‌کلرید ید
IO۳ iodate ion
I۲ ید ۷۵۵۳-۵۶-۲
I۳ triiodide ion
InAs آرسنید ایندیم
InBr برمید ایندیم (I) ۱۴۲۸۰-۵۳-۶
InBrI۲ indium(III) bromodiiodide
InBr۲I indium(III) dibromoiodide
InBr۳ برمید ایندیم (III) ۱۳۴۶۵-۰۹-۳
InCl indium(I) chloride ۱۳۴۶۵-۱۰-۶
InCl۲ indium(II) chloride
InCl۳ کلرید ایندیم (III) ۱۰۰۲۵-۸۲-۸
InCl۳·۴H۲O indium(III) chloride tetrahydrate
InI indium(I) iodide ۱۳۹۶۶-۹۴-۴
In(IO۳)۳ indium(III) iodate
InI۲ indium(II) iodide
InI۳ indium(III) iodide ۱۳۵۱۰-۳۵-۵
In(NO۳)۳·۴٫۵H۲O indium(III) nitrate tetrahemihydrate
In(OH)۳ indium(III) hydroxide
InP ایندیم فسفید ۲۲۳۹۸-۸۰-۷
InPO۴ indium(III) orthophosphate
InS indium(II) sulfide ۱۲۰۳۰-۱۴-۷
InSb ایندیم آنتیمونید ۱۳۱۲-۴۱-۰
InTe indium(II) telluride ۱۲۰۳۰-۱۹-۲
In۲O۳ اکسید ایندیم (III) ۱۳۱۲-۴۳-۲
In۲(SO۴)۳·H۲O indium(III) sulfate monohydrate
In۲S۳ سولفید ایندیم (III)
In۲Se۳ سلنید ایندیم (III)
In۲Te۳ تلورید ایندیم (III)

K[ویرایش]

Chemical formula Synonyms CAS number
KCN پتاسیوم سیانید ۱۵۱-۵۰-۸
KCNS تیوسیانات پتاسیم ۳۳۳-۲۰-۰
KCl پتاسیم کلرید ۷۴۴۷-۴۰-۷
KClO۳ پتاسیم کلرات ۳۸۱۱-۰۴-۹
KClO۴ پتاسیم پرکلرات ۷۷۷۸-۷۴-۷
KF پتاسیوم فلورید ۱۳۴۵۵-۲۱-۱
KMnO۴ پتاسیم پرمنگنات ۷۷۲۲-۶۴-۷
K۲MnO۴ پتاسیم منگنات ۱۰۲۹۴-۶۴-۱
KrF۲ کریپتون دی‌فلورید ۱۳۷۷۳-۸۱-۴

L[ویرایش]

Chemical formula Synonyms CAS number
LaCl۳ لانتان (III) کلرید ۱۰۰۹۹-۵۸-۸
LaPO۴ lanthanum(III) phosphate ۱۴۹۱۳-۱۴-۵
LaPO۴·۰٫۵H۲O lanthanum(III) phosphate crystal hemihydrate
Li(AlSi۲O۶) keatite
LiBr برمید لیتیم ۷۵۵۰-۳۵-۸
LiBr·۲H۲O lithium bromide dihydrate
LiBrO۳ lithium bromate
LiCN لیتیم سیانید
LiC۲H۵O lithium ethoxide
LiF لیتیم فلورید ۷۷۸۹-۲۴-۴
LiHSO۴ lithium hydrogen sulfate
LiIO۳ lithium iodate
LiNa sodium lithium
LiNO۳ لیتیم نیترات
LiNO۳·H۲O lithium nitrate monohydrate
LiTaO۳ لیتیم تانتالات
lithium metatantalate
LiVO۳·۲H۲O lithium metavanadate dihydrate
Li۲B۴O۷·۵H۲O lithium tetraborate pentahydrate
Li۲CrO۴ lithium chromate
Li۲CrO۴·۲H۲O lithium chromate dihydrate
Li۲Cr۲O۷ lithium dichromate
Li۲MoO۴ lithium orthomolybdate ۱۳۵۶۸-۴۰-۶
Li۲NbO۳ lithium metaniobate
Li۲SO۴ سولفات لیتیم ۱۰۳۷۷-۴۸-۷
Li۲SeO۳ lithium selenite
Li۲SeO۴ lithium selenate
Li۲SiO۳ lithium metasilicate ۱۰۱۰۲-۲۴-۶
lithium orthosilicate
Li۲TeO۳ lithium tellurite
Li۲TeO۴ lithium tellurate
Li۲TiO۳ تیتانات لیتیم ۱۲۰۳۱-۸۲-۲
Li۲WO۴ lithium orthotungstate ۱۳۵۶۸-۴۵-۱
Li۲ZrO۳ lithium metazirconate

M[ویرایش]

Chemical formula Synonyms CAS number
Mg(AlO۲)۲ اسپینل
As۲Mg۳ magnesium arsenide ۱۲۰۴۴-۴۹-۴
MgCO۳ منیزیم کربنات
مگنزیت
۵۴۶-۹۳-۰
MgC۲O۴ magnesium oxalate
Mg(ClO۳)۲ کلرات
Mg(ClO۳)۲·xH۲O magnesium chlorate hydrate
MgCl۲ کلرید منیزیم ۷۷۸۶-۳۰-۳
MgCrO۴ magnesium chromate
MgCrO۴·۵H۲O magnesium chromate pentahydrate
MgF۲ منیزیم فلورید ۷۷۸۳-۴۰-۶
MgI۲ منیزیم یدید ۱۰۳۷۷-۵۸-۹
MgMoO۴ magnesium molybdate
MgNH۴PO۴·۶H۲O magnesium ammonium phosphate hexahydrate
Mg(NO۳)۲ نیترات منیزیم
Mg(NO۳)۲·۶H۲O magnesium nitrate hexahydrate
MgNaAl۵(Si۴O۱۰)۳(OH)۶ مونتموریونیت (clay)
MgO اکسید منیزیم
magnesia
آجر منیزیتی
۱۳۰۹-۴۸-۴
Mg(OH)۲ منیزیوم هیدروکساید
منیزیوم هیدروکساید
MgPo magnesium polonide
MgS سولفید منیزیم ۱۲۰۳۲-۳۶-۹
MgSO۴ منیزیم سولفات ۷۴۸۷-۸۸-۹
MgSe magnesium selenide
MgSeO۳ magnesium selenite
MgSeO۴ magnesium selenate
MgSiO۳ magnesium metasilicate
انستاتیت
۱۳۷۷۶-۷۴-۴
MgTiO۳ magnesium metatitanate ۱۲۰۳۲-۳۰-۳
Mg(VO۳)۲ magnesium metavanadate
MgWO۴ magnesium tungstate ۱۳۵۷۳-۱۱-۰
Mg۲Al(AlSiO۵)(OH)۴ amesite
Mg۲P۲O۷ magnesium pyrophosphate
Mg۲SiO۴ فورستریت ۱۰۰۳۴-۹۴-۳
Mg۳As۲ magnesium arsenide
Mg۳Bi۲ magnesium bismuthide
Mg۳P۲ magnesium phosphide
Mg۳(Si۲O۵)(OH)۴ کریزوتیل
Mg۳(Si۴O۱۰)(OH)۲ تالک
Mg۳(VO۴)۲ magnesium orthovanadate
MnAs manganese(III) arsenide
MnBi manganese(III) bismuthide
MnBr۲ برمید منگنز (II) ۱۳۴۴۶-۰۳-۲
MnBr۲·۴H۲O manganese(II) bromide tetrahydrate
Mn(CHO۲)۲ manganese(II) formate
Mn(CHO۲)۲·۲H۲O manganese(II) formate dihydrate
MnCO۳ کربنات منگنز (II)
MnCl۲ کلرید منگنز (II) ۷۷۷۳-۰۱-۵
MnF۲ فلوئورید منگنز (II) ۷۷۸۲-۶۴-۱
MnI۲ یدید منگنز (II)
MnMoO۴ manganese(II) orthomolybdate
Mn(NO۳)۲ نیترات منگنز (II)
Mn(NO۳)۲·۴H۲O manganese(II) nitrate tetrahydrate
MnO اکسید منگنز (II) ۱۳۴۴-۴۳-۰
Mn(OH)۲ manganese hydroxide
MnOOH منگانیت
MnO۲ manganese dioxide
پیرولوزیت
۱۳۱۳-۱۳-۹
MnO۴ پرمنگنات
MnPb۸(Si۲O۷)۳ barysilate
MnS سولفید منگنز (II) ۱۸۸۲۰-۲۹-۶
MnTe manganese(II) telluride
MnZrO۳ manganese(II) metazirconate
Mn۲O۳ اکسید منگنز (III)
Mn۳As۲ manganese(II) arsenide
Mn۳O۴ اکسید منگنز (II, III)
trimanganese tetroxide
hausmannite
Mn۳P۲ manganese(II) phosphide
Mn۳Sb۲ manganese(II) antimonide
MoBr۲ molybdenum(II) bromide ۱۳۴۴۶-۵۶-۵
MoBr۳ molybdenum(III) bromide ۱۳۴۴۶-۵۷-۶
MoCl۲ molybdenum(II) chloride
MoCl۳ molybdenum(III) chloride
MoCl۵ کلرید مولیبدن (V) ۱۰۲۴۱-۰۵-۱
MoO۲ اکسید مولیبدن (IV) ۱۸۸۶۸-۴۳-۴
MoO۴۲− molybdate ion
MoS۲ مولیبدن دی‌سولفید
molybdenum disulfide
molybdenite
۱۳۱۷-۳۳-۵
Hg۲Br۲ برمید جیوه (I)

N[ویرایش]

Chemical formula Synonyms CAS number
NaBCl
4
Sodium tetrachloroborate
NH۲ آمید ion
NH۲CH۲CH۲NH۲ اتیلن‌دی‌آمین
NH۲CONH۲ اوره
NH۲C۶H۴SO۳H sulfanilic Acid
NH۲OH هیدروکسیل‌آمین
(NH۲)۲CO اوره
NH۳ آمونیاک ۷۶۶۴-۴۱-۷
NH۴+ آمونیوم ion
(NH۴)۳N آمونیاک
NH۴Br آمونیم برمید ۱۲۱۲۴-۹۷-۹
NH۴CO۲NH۲ کاربامات آمونیوم
(NH۴)۲CO۳ آمونیوم کربنات
NH۴Cl آمونیوم کلرید ۱۲۱۲۵-۰۲-۹
NH۴ClO۴ آمونیوم پرکلرات ۷۷۹۰-۹۸-۹
NH۴HS آمونیوم هیدروسولفید
(NH۴)H۲AsO۴ ammonium dihydrogen arsenate
NH۴NO۳ آمونیوم نیترات ۶۴۸۴-۵۲-۲
NH۴OCONH۲ کاربامات آمونیوم
(NH۴)۲Ce(NO۳)۶ سریک آمونیوم نیترات
ceric ammonium nitrate
CAN
(NH۴)۳PO۴ ammonium phosphate
(NH۴)۲CrO۴ ammonium chromate
(NH۴)۲Hg(SCN)۴ mercury(II) ammonium thiocyanate
(NH۴)۲[PtCl۶] ammonium hexachloroplatinate(IV)
(NH۴)۲[Pt(SCN)۶] ammonium hexathiocyanoplatinate(IV)
(NH۴)۲SO۴ آمونیوم سولفات
NI۳ نیتروژن تری‌یدید
NO نیتریک اکسید
nitrogen oxide
nitrogen(II) oxide
۱۰۱۰۲-۴۳-۹
NO۲ نیتروژن دی‌اکسید
nitrogen(IV) oxide
۱۰۱۰۲-۴۴-۰
NO۲ نیتریت
NO۲Cl nitryl chloride ۱۳۴۴۴-۹۰-۱
NO۳ نیترات
N۲ نیتروژن ۷۷۲۷-۳۷-۹
N۲H۴ هیدرازین ۳۰۲-۰۱-۲
N۲O دی نیتروژن مونوکسید
dinitrogen oxide
nitrogen(I) oxide
۱۰۰۲۴-۹۷-۲
N۲O۳ دی‌نیتروژن تری‌اکسید
nitrogen(III) oxide
۱۰۵۴۴-۷۳-۷
N۲O۴ دی‌نیتروژن تترااکسید
nitrogen(IV) oxide
۱۰۵۴۴-۷۲-۶
N۲O۵ دی‌نیتروژن پنتاکسید
nitrogen(V) oxide
۱۰۱۰۲-۰۳-۱
N۴H۴ trans-tetrazene ۵۴۴۱۰-۵۷-۰
NaAlSi۳O۳ آلبیت
NaAsO۲ سدیم آرسنیت
NaAu(CN)۲ sodium dicyanoaurate(I)
Na۲Cr۲O۷ · ۲H۲O سدیم دی‌کرومات ۱۰۵۸۸-۰۱-۹
Na[B(NO۳)۴] sodium tetranitratoborate(III)
NaBr سدیم برمید ۷۶۴۷-۱۵-۶
NaCN سدیم سیانید ۱۴۳-۳۳-۹
NaC۶F۵COO pentafluorobenzoate
NaC۶H۵COO سدیم بنزوئیک اسید
NaCa۲(Al۵Si۵O۲۰) · ۶H۲O تامسونیت
NaCl سدیم کلرید
rock-salt
halite
۷۶۴۷-۱۴-۵
NaH سدیم هیدرید ۷۶۴۶-۶۹-۷
NaHCOO سدیم فرمات
NaHCO۳ جوش شیرین
baking soda
۱۴۴-۵۵-۸
NaI سدیم یدید ۷۶۸۱-۸۲-۵
NaNH۲C۶H۴SO۳ sodium sulfanilate
NaNO۳ سدیم نیترات
NaNbO۳ sodium metaniobate
NaNbO۳ · ۷H۲O sodium metaniobate heptahydrate
NaOCl سدیم هیپوکلریت ۷۶۸۱-۵۲-۹
NaOH سدیم هیدروکسید ۱۳۱۰-۷۳-۲
NaO۲As(CH۳)۲ · ۳H۲O sodium salt of cacodylic acid
NaSeO۳ سلنیت سدیم
NaTaO۳ sodium metatantalate
NaVO۳ سدیم متاوانادات
Na۲CO۳ سدیم کربنات
soda ash
۴۹۷-۱۹-۸
Na۲C۲O۴ سدیم اگزالات ۶۲-۷۶-۰
Na۲MoS۴ sodium thiomolybdate
Na۲O۲ سدیم پراکسید ۱۳۱۳-۶۰-۶
Na۲O سدیم اکسید
Na۲S سدیم سولفید ۱۳۱۳-۸۲-۲
Na۲SO۴ سدیم سولفات
salt cake
۷۷۵۷-۸۲-۶
Na۲S۲O۳ سدیم تیوسولفات
Na۲S۲O۵ سدیم متابی‌سولفیت ۷۶۸۱-۵۷-۴
Na۲S۴ sodium tetrasulfide
Na۲SeO۳ سلنیت سدیم ۱۰۱۰۲-۱۸-۸
Na۲SeO۴ سلنات سدیم
Na۲TeO۳ سدیم تلوریت
Na۲TeO۴ sodium tellurate
Na۲TiO۳ متاتیتانات سدیم
Na۲ZnO۲ زینکات سدیم
Na۲ZrO۳ sodium metazirconate
Na۳AlF۶ کریولیت ۱۵۰۹۶-۵۲-۳
Na۳[Co(CO۳)۳] sodium tricarbonatocobaltate(III)
Na۳VO۴ سدیم ارتووانادات
Na۴V۲O۷ sodium pyrovanadate
NbBr۵ برمید نیوبیم (V) ۱۳۴۷۸-۴۵-۰
NbCl۳ niobium(III) chloride
NbCl۵ کلرید نیوبیم (V) ۱۰۰۲۶-۱۲-۷
NbI۵ niobium(V) iodide
Nb۲O۳ niobium(III) oxide
NdCl۲ neodymium(II) chloride
neodymium dichloride
۲۵۴۶۹-۹۳-۶
NdI۲ neodymium(III) iodide
neodymium diiodide
Nd(OH)۳ neodymium hydroxide
Nd۲O۳ نئودیمیم اکسید
dineodymium trioxide
NiAs nickel(III) arsenide
NiAsS nickel arsenic sulfide
gersdorffite
NiBr۲ برمید نیکل (II) ۱۳۴۶۲-۸۸-۹
NiBr۲ · ۳H۲O nickel(II) bromide trihydrate
NiBr۲ · ۶H۲O nickel(II) bromide hexahydrate
Ni(CO)۴ تتراکربونیل نیکل
NiC۲O۴ · ۲H۲O nickel(II) oxalate dihydrate
NiCl۲ کلرید نیکل (II) ۷۷۱۸-۵۴-۹
NiFe۲O۴ nickel(II) iron(III) oxide
NiI۲ یدید نیکل (II)
Ni(H۲PO)۲ · ۶H۲O nickel(II) hypophosphite hexahydrate
NiMoO۴ nickel(II) orthomolybdate
Ni(NO۳)۲ · ۶H۲O nickel(II) nitrate hexahydrate
NiOOH nickel oxo-hydroxide
NiO اکسید نیکل (II) ۱۳۱۳-۹۹-۱
Ni(OH)۲ هیدروکسید نیکل (II)
NiS میلریت
millerite
۱۶۸۱۲-۵۴-۷
NiSO۴ سولفات نیکل (II)
NiS۲ nickel sulfide ۱۲۰۳۵-۵۱-۷
NiSe nickel(II) selenide
NiTiO۳ nickel(II) metatitanate
Ni(VO۳)۲ nickel(II) metavanadate
NiWO۴ nickel(II) orthotungstate
Ni۲SiO۴ nickel(II) orthosilicate
Ni۳(PO۴)۲ nickel(II) orthophosphate
Ni۳Sb۲ nickel(II) antimonide

O[ویرایش]

Chemical formula Synonyms CAS number
O اکسیژن ۷۷۸۲-۴۴-۷
O۲ دگرشکل‌های اکسیژن
O۲ سوپراکسید
O۲۲− پروکسید
OF۲ اکسیژن دی‌فلوئورید ۷۷۸۳-۴۱-۷
O۲F۲ دی‌اکسیژن دی‌فلوئورید ۷۷۸۳-۴۴-۰
OH هیدروکسید
O۳ ازون (مولکول) ۱۰۰۲۸-۱۵-۶
O۳ ozonide ion

P[ویرایش]

Chemical formula Synonyms CAS number
P۲I۴ diphosphorus tetraiodine
P۲S۳ diphosphorus trisulfide
P۲Se۳ diphosphorus triselenide
P۳N۵ phosphorus nitride
PH۳ فسفین
POCl۳ فسفریل کلرید ۱۰۰۲۵-۸۷-۳
Pb(IO۳)۲ lead(II) iodate
Pb(N۳)۲ lead(II) nitride
Pb(NO۳)۲ سرب (II) نیترات
Pb(OH)۲ هیدروکسید سرب (II)
Pb(OH)۴ دی‌اکسید سرب
PbC۲O۴ lead oxalate
PbCO۳ کربنات سرب
PbCrO۴ کرومات سرب (II)
PbF۲ فلورید سرب (II)
PbI۲ سرب (II) یدید
PbO اکسید سرب (II)
PbO۲ دی‌اکسید سرب
PbS سرب (II) سولفید
PbSO۴ سولفات سرب (II) ۷۴۴۶-۱۴-۲
PoBr۲ polonium dibromide ۶۶۷۹۴-۵۴-۵
PoCl۲ دی‌کلرید پولونیوم
PoCl۴ polonium tetrachloride ۱۰۰۲۶-۰۲-۵
PoF۶ polonium hexafluoride ۳۵۴۷۳-۳۸-۲
PoH۲ هیدروژن پولونید ۳۱۰۶۰-۷۳-۸
PoO polonium monoxide
PoO۲ polonium dioxide ۷۴۴۶-۰۶-۲
PoO۳ polonium trioxide

R[ویرایش]

Chemical formula Synonyms CAS number
RnF۲ radon difluoride
RuCl۳ کلرید روتنیم (III)
RuF۶ ruthenium hexafluoride ۱۳۶۹۳-۰۸-۸
RuO۴ تتراکسید روتنیم ۲۰۴۲۷-۵۶-۹

S[ویرایش]

Chemical formula Synonyms CAS number
SCN تیوسیانات
SF۴ سولفور تترافلورید
SF۶ هگزا فلوراید گوگرد ۲۵۵۱-۶۲-۴
SOF۲ تیونیل فلوئورید ۷۷۸۳-۴۲-۸
SO۲ گوگرد دی‌اکسید ۷۴۴۶-۰۹-۵
SO۲Cl۲ سولفوریل کلرید ۷۷۹۱-۲۵-۵
SO۲F۲ سولفوریل فلورید ۲۶۹۹-۷۹-۸
SO۲OOH peroxymonosulfurous acid (aqueous)
SO۳ تری‌اکسید سولفور ۷۴۴۶-۱۱-۹
SO۳۲− سولفیت
SO۴۲− سولفات
S۲Br۲ sulfur(II) bromide ۷۱۶۷۷-۱۴-۰
S۲O۳۲− تیوسولفات
S۲O۷۲− disulfate ion
SbBr۳ آنتیموان تری‌برمید ۷۷۸۹-۶۱-۹
SbCl۳ آنتیموان تری‌کلرید ۱۰۰۲۵-۹۱-۹
SbCl۵ پنتاکلرید آنیموان ۷۶۴۷-۱۸-۹
SbI۳ antimony(III) iodide ۷۷۹۰-۴۴-۵
SbPO۴ antimony(III) phosphate
Sb۲OS۲ antimony oxysulfide
kermesite
Sb۲O۳ سنارمونتیت ۱۳۰۹-۶۴-۴
Sb۲O۵ پنتاکسید آنتیموان
Sb۲S۳ استیبین ۱۳۴۵-۰۴-۶
Sb۲Se۳ تری‌سلنید آنتیموان ۱۳۱۵-۰۵-۵
Sb۲Se۵ antimony(V) selenide
Sb۲Te۳ antimony(III) telluride
Sc۲O۳ اسکاندیوم اکسید
scandia
SeBr۴ selenium(IV) bromide
SeCl سلنیوم مونوکلرید
SeCl۴ سلنیوم تتراکلرید ۱۰۰۲۶-۰۳-۶
SeOCl۲ سلنیم اکسیدیکلرید ۷۷۹۱-۲۳-۳
SeOF۲ selenyl difluoride
SeO۲ سلنیوم دی‌اکسید ۷۴۴۶-۰۸-۴
SeO۴۲− selenate ion
SeTe selenium(IV) telluride ۱۲۰۶۷-۴۲-۴
SiBr۴ silicon(IV) bromide ۷۷۸۹-۶۶-۴
SiC سیلیسیم کاربید ۴۰۹-۲۱-۲
SiCl۴ تتراکلرید سیلیسیم ۱۰۰۲۶-۰۴-۷
SiH۴ سیلان (شیمی) ۷۸۰۳-۶۲-۵
SiI۴ تترایدید سیلیسیم ۱۳۴۶۵-۸۴-۴
SiO۲ silicon(IV) dioxide
سیلیسیم دی‌اکسید
quartz
۷۶۳۱-۸۶-۹
SiO۴۴− silicate ion
Si۲O۷۶− disilicate ion
Si۳N۴ سیلیکون نیترید ۱۲۰۳۳-۸۹-۵
Si۶O۱۸۱۲− cyclosilicate ion
SnBrCl۳ tin(IV) bromotrichloride
SnBr۲ برمید قلع (II) ۱۰۰۳۱-۲۴-۰
SnBr۲Cl۲ tin(IV) dibromodichloride
SnBr۳Cl tin(IV) tribromochloride ۱۴۷۷۹-۷۳-۸
SnBr۴ برمید قلع (IV) ۷۷۸۹-۶۷-۵
SnCl۲ کلرید قلع (II) ۷۷۷۲-۹۹-۸
SnCl۲I۲ tin(IV) dichlorodiiodide
SnCl۴ کلرید قلع (IV) ۷۶۴۶-۷۸-۸
Sn(CrO۴)۲ tin(IV) chromate
SnI۴ یدید قلع (IV) ۷۷۹۰-۴۷-۸
SnO۲ دی‌اکسید قلع ۱۸۲۸۲-۱۰-۵
SnO۳۲− stannate ion
SnS سولفید قلع (II) ۱۳۱۴-۹۵-۰
SnS۲ سولفید قلع (IV)
Sn(SO۴)۲·۲H۲O tin(IV) sulfate dihydrate
SnSe سلنید قلع ۱۳۱۵-۰۶-۶
SnSe۲ tin(IV) selenide
SnTe tin(II) telluride ۱۲۰۴۰-۰۲-۷
SnTe۴ tin(IV) telluride
Sn(VO۳)۲ tin(II) metavanadate
Sn۳Sb۴ tin(IV) antimonide
SrBr۲ استرانسیم برمید ۱۰۴۷۶-۸۱-۰
SrBr۲·۶H۲O strontium bromide hexahydrate
SrCO۳ کربنات استرانسیم
SrCl۲ کلرید استرانسیم
SrC۲O۴ strontium oxalate
SrF۲ استرانسیم فلوئورید ۷۷۸۳-۴۸-۴
SrI۲ استرانسیم یدید ۱۰۴۷۶-۸۶-۵
SrI۲·۶H۲O strontium iodide hexahydrate
Sr(MnO۴)۲ strontium permanganate
SrMoO۴ strontium orthomolybdate ۱۳۴۷۰-۰۴-۷
Sr(NbO۳)۲ strontium metaniobate
SrO اکسید استرانسیم ۱۳۱۴-۱۱-۰
Sr۲RuO۴ strontium ruthenate
SrS سولفید استرانسیم ۱۳۱۴-۹۶-۱
SrSeO۳ strontium selenite
SrSeO۴ strontium selenate
SrTeO۳ strontium tellurite
SrTeO۴ strontium tellurate
SrTiO۳ strontium metatitanate

T[ویرایش]

Chemical formula Name CAS number
T۲O آب تریتیومی
tritiated water
۱۴۹۴۰-۶۵-۹
TaBr۳ tantalum(III) bromide
TaBr۵ برومید تانتال (V)
TaCl۵ کلرید تانتال (V) ۷۷۲۱-۰۱-۹
TaI۵ tantalum(V) iodide
TaO۳ tantalate ion
TcO۴ pertechnetate ion
TeBr۲ tellurium(II) bromide
TeBr۲ tellurium(II) bromide
TeBr۴ تترابرمید تلوریم
TeCl۲ تری‌تلوریم دی‌کلرید
TeCl۴ تتراکلرید تلوریم ۱۰۰۲۶-۰۷-۰
TeI۲ tellurium(II) iodide
TeI۴ تترایدید تلوریم
TeO۲ دی‌اکسید تلوریم ۷۴۴۶-۰۷-۳
TeO۴ tellurate ion
TeY yttrium telluride ۱۲۱۸۷-۰۴-۱
Th(CO۳)۲ thorium carbonate ۱۹۰۲۴-۶۲-۵
Th(NO۳)۴ thorium nitrate ۱۳۸۲۳-۲۹-۵
TiBr۴ تیتانیم تترابرمید ۷۷۸۹-۶۸-۶
TiCl۲I۲ titanium(IV) dichlorodiiodide
TiCl۳I titanium(IV) trichloroiodide
TiCl۴ تتراکلرید تیتانیم ۷۵۵۰-۴۵-۰
TiO۲ تیتانیوم دی‌اکسید
rutile
۱۳۱۷-۷۰-۰
TiO۳۲− titanate ion
TlBr برمید تالیوم (I) ۷۷۸۹-۴۰-۴
TlBr۳ thallium(III) bromide
Tl(CHO۲) thallium(I) formate
TlC۲H۳O۲ thallium(I) acetate ۵۶۳-۶۸-۸
Tl(C۳H۳O۴) thallium(I) malonate
TlCl کلرید تالیم (I) ۷۷۹۱-۱۲-۰
TlCl۳ thallium(III) chloride
TlF تالیم (I) فلوئورید ۷۷۸۹-۲۷-۷
TlI یدید تالیوم (I) ۷۷۹۰-۳۰-۹
TlIO۳ thallium(I) iodate
TlI۳ thallium(III) iodide
TiI۴ تیتانیم تترایدید ۷۷۲۰-۸۳-۴
TiO(NO۳)۲ · xH۲O titanium(IV) oxynitrate hydrate
TlNO۳ thallium(I) nitrate ۱۰۱۰۲-۴۵-۱
TlOH هیدروکسید تالیم (I)
TlPF۶ thallium(I) hexafluorophosphate ۶۰۹۶۹-۱۹-۹
TlSCN thallium thiocyanate
Tl۲MoO۴ thallium(I) orthomolybdate
Tl۲SeO۳ thallium(I) selenite
Tl۲TeO۳ thallium(I) tellurite
Tl۲WO۴ thallium(I) orthotungstate
Tl۳As thallium(I) arsenide

U[ویرایش]

Chemical formula Synonyms CASt number
UF۴ اورانیوم تترافلورید ۱۰۰۴۹-۱۴-۶
UF۶ هگزافلوراید اورانیوم ۷۷۸۳-۸۱-۵

V[ویرایش]

Chemical formula Synonyms CAS number
VBr۲ vanadium(II) bromide
VBr۳ برمید وانادیم (III)
VCl۲ کلرید وانادیم (II) ۱۰۵۸۰-۵۲-۶
VCl۳ کلرید وانادیم (III) ۷۷۱۸-۹۸-۱
VSO۵ وانادیل سولفات ۲۷۷۷۴-۱۳-۶
V۲O۳ اکسید وانادیوم (III) ۱۳۱۴-۳۴-۷
V۲O۵ اکسید وانادیم (V) ۱۳۱۴-۶۲-۱
V۲O۷۴− divanadate ion
pyrovanadate ion

W[ویرایش]

Chemical formula Synonyms CAS number
WBr۲ tungsten(II) bromide ۱۳۴۷۰-۱۰-۵
WBr۳ tungsten(III) bromide ۱۵۱۶۳-۲۴-۳
WBr۴ tungsten(IV) bromide ۱۴۰۵۵-۸۱-۳
WBr۵ برمید تنگستن (V) ۱۳۴۷۰-۱۱-۶
WBr۶ tungsten(VI) bromide ۱۳۷۰۱-۸۶-۵
W(CO)۶ tungsten(VI) carbonyl ۱۴۰۴۰-۱۱-۰
WCl۲ tungsten(II) chloride ۱۳۴۷۰-۱۲-۷
WCl۳ tungsten(III) chloride ۲۰۱۹۳-۵۶-۰
WCl۴ tungsten(IV) chloride ۱۳۴۷۰-۱۳-۸
WCl۵ کلرید تنگستن (V) ۱۳۴۷۰-۱۴-۹
WCl۶ هگزاکلرید تنگستن ۱۳۲۸۳-۰۱-۷
WF۴ tungsten(IV) fluoride ۱۳۷۶۶-۴۷-۷
WF۵ tungsten(V) fluoride ۱۹۳۵۷-۸۳-۶
WF۶ تنگستن هگزافلوئورید ۷۷۸۳-۸۲-۶
WI۲ tungsten(II) iodide ۱۳۴۷۰-۱۷-۲
WI۴ tungsten(IV) iodide ۱۴۰۵۵-۸۴-۶
WOBr۳ tungsten(V) oxytribromide ۲۰۲۱۳-۵۶-۳
WOBr۴ اکسی‌تترابرمید تنگستن (VI) ۱۳۵۲۰-۷۷-۹
WOCl۳ tungsten(V) oxytrichloride ۱۴۲۴۹-۹۸-۰
WOCl۴ اکسی‌تتراکلرید تنگستن (VI) ۱۳۵۲۰-۷۸-۰
WOF۲ اکسی‌تترافلورید تنگستن (VI) ۱۳۵۲۰-۷۹-۱
WO۲ اکسید تنگستن (IV) ۱۲۰۳۶-۲۲-۵
WO۲Br۲ tungsten(VI) dioxydibromide ۱۳۵۲۰-۷۵-۷
WO۲Cl۲ تنگستن دی‌کلرید دی‌اکسید ۱۳۵۲۰-۷۶-۸
WO۲I۲ tungsten(VI) dioxydiiodide ۱۴۴۴۷-۸۹-۳
WO۳ تنگستن تری‌اکسید ۱۳۱۴-۳۵-۸
WO۴۲− tungstate ion
WS۲ سولفید تنگستن (IV) ۱۲۱۳۸-۰۹-۹
WS۳ سولفید تنگستن (IV) ۱۲۱۲۵-۱۹-۸
WSe۲ tungsten(IV) selenide ۱۲۰۶۷-۴۶-۸
WTe۲ تلورید تنگستن (IV) ۱۲۰۶۷-۷۶-۴
W۲C کاربید تنگستن ۱۲۰۷۰-۱۳-۲

Y[ویرایش]

Chemical formula Synonyms CAS number
YAs ایتریم آرسنید (III) ۱۲۲۵۵-۴۸-۰
YB۶ ایتریم بورید ۱۲۰۰۸-۳۲-۱
YBr۳ ایتریم برمید (III) ۱۳۴۶۹-۹۸-۲
YC۲ yttrium carbide ۱۲۰۷۱-۳۵-۱
YCl۳ ytrrium chloride ۱۰۳۶۱-۹۲-۹
YF۳ ایتریم فلوئورید (III) ۱۳۷۰۹-۴۹-۴
YP yttrium phosphide ۱۲۲۹۴-۰۱-۸
YSb ایتریم آنتیمونید (III) ۱۲۱۸۶-۹۷-۹
YVO۴ yttrium vanadate ۱۳۵۶۶-۱۲-۶
Y۲O۳ ایتریم اکسید (III)
yttrium oxide
۱۳۱۴-۳۶-۹
Y۲S۳ ایتریم سولفید (III) ۱۲۰۳۹-۱۹-۹
YbBr۲ ytterbium(II) bromide ۲۵۵۰۲-۰۵-۰
YbBr۳ ایتربیم برمید (III) ۱۳۷۵۹-۸۹-۲
YbCl۲ ytterbium(II)chloride ۱۳۸۷۴-۷۷-۶
YbCl۳ ایتربیم کلرید (III) ۱۰۳۶۱-۹۱-۸
YbCl۳·۶H۲O ytterbium(III) chloride hexahydrate ۱۹۴۲۳-۸۷-۱
YbF۲ ytterbium(II) fluoride ۱۵۱۹۲-۱۸-۴
YbF۳ ایتربیم فلوئورید (III) ۱۳۷۶۰-۸۰-۰
YbI۲ ytterbium(II) iodide ۱۹۳۵۷-۸۶-۹
YbI۳ ytterbium(III) iodide ۱۳۸۱۳-۴۴-۰
YbSe ytterbium(II) selenide ۱۲۰۳۹-۵۴-۲
YbSi۲ ytterbium(II) silicide ۱۲۰۳۹-۸۹-۳
Yb۲O۳ ایتربیم اکسید (III) ۱۳۱۴-۳۷-۰
Yb۲S۳ ytterbium(III) sulfide ۱۲۰۳۹-۲۰-۲
Yb۲Se۳ ytterbium(III) selenide ۱۲۱۶۶-۵۲-۸
YbTe ytterbium(II) telluride ۱۲۱۲۵-۵۸-۵

Z[ویرایش]

Chemical formula Synonyms CAS number
Zn(AlO۲)۲ گاهنیت ۶۸۱۸۶-۸۷-۸
Zn(AsO۲)۲ zinc arsenite ۱۰۳۲۶-۲۴-۶
ZnBr۲ روی برمید ۷۶۹۹-۴۵-۸
Zn(CN)۲ روی سیانید ۵۵۷-۲۱-۱
ZnCO۳ اسمیت زونیت ۳۴۸۶-۳۵-۹
Zn(C۸H۱۵O۲)۲ zinc caprylate ۵۵۷-۰۹-۵
Zn(ClO۳)۲ روی کلرات ۱۰۳۶۱-۹۵-۲
ZnCl۲ روی کلرید ۷۶۴۶-۸۵-۷
ZnCr۲O۴ zinc chromite ۱۲۰۱۸-۱۹-۸
ZnF۲ روی فلورید ۷۷۸۳-۴۹-۵
Zn(IO۳)۲ zinc iodate ۷۷۹۰-۳۷-۶
ZnI۲ روی یدید ۱۰۱۳۹-۴۷-۶
ZnMoO۴ zinc orthomolybdate ۷۷۸۳-۲۰-۲
Zn(NO۲)۲ zinc nitrite ۱۰۱۰۲-۰۲-۰
Zn(NO۳)۲ روی نیترات ۷۷۷۹-۸۸-۶
Zn(NbO۳)۲ zinc metaniobate
ZnO روی اکسید
zinc oxide
۱۳۱۴-۱۳-۲
ZnO۲ روی پراکسید ۱۳۱۴-۲۲-۳
Zn(OH)۲ روی هیدروکسید ۲۰۴۲۷-۵۸-۱
Zn(OH)۴۲− zincate ion
ZnS روی سولفید
sphalerite
۱۳۱۴-۹۸-۳
Zn(SCN)۲ zinc thiocyanate ۵۵۷-۴۲-۶
ZnSO۴ روی سولفات ۷۷۳۳-۰۲-۰
ZnSb روی آنتیمونید ۱۲۰۳۹-۳۵-۹
ZnSe روی سلنید ۱۳۱۵-۰۹-۹
ZnSeO۳ zinc selenite
ZnSnO۳ zinc stannate
Zn(TaO۳)۲ zinc metatantalate
ZnTe روی تلورید ۱۳۱۵-۱۱-۳
ZnTeO۳ zinc tellurite
ZnTeO۴ zinc tellurate
ZnTiO۳ zinc metatitanate
Zn(VO۳)۲ zinc metavanadate
ZnWO۴ zinc orthotungstate
ZnZrO۳ zinc metazirconate
Zn۲P۲O۷ پیروفسفات روی ۷۴۴۶-۲۶-۶
Zn۲SiO۴ ویله میت ۱۳۵۹۷-۶۵-۴
Zn۳(AsO۴)۲ zinc arsenate ۱۳۴۶۴-۴۴-۳
Zn۳As۲ zinc arsenide
Zn۳N۲ روی نیترید ۱۳۱۳-۴۹-۱
Zn۳P۲ فسفید روی ۱۳۱۴-۸۴-۷
Zn۳(PO۴)۲ فسفات روی ۷۷۷۹-۹۰-۰
Zn۳Sb۲ روی آنتیمونید
ZrB۲ زیرکونیم دی‌برید ۱۲۰۴۵-۶۴-۶
ZrBr۴ zirconium bromide ۱۳۷۷۷-۲۵-۸
ZrC زیرکونیوم کاربید ۱۲۰۲۰-۱۴-۳
ZrCl۴ زیرکونیم کلرید (IV) ۱۰۰۲۶-۱۱-۶
ZrF۴ زیرکونیم فلوئورید (IV) ۷۷۸۳-۶۴-۴
ZrI۴ zirconium iodide ۱۳۹۸۶-۲۶-۰
ZrN زیرکونیوم نیترید ۲۵۶۵۸-۴۲-۸
Zr(OH)۴ هیدروکسید زیرکونیم (IV) ۱۴۴۷۵-۶۳-۹
ZrO۲ زیرکونیوم دی‌اکسید
baddeleyite
۱۳۱۴-۲۳-۴
ZrO۳۲− zirconate ion
ZrP۲ zirconium phosphide ۱۲۰۳۷-۸۰-۸
ZrS۲ zirconium sulfide ۱۲۰۳۹-۱۵-۵
ZrSi۲ zirconium silicide ۱۲۰۳۹-۹۰-۶
ZrSiO۴ زیرکن ۱۰۱۰۱-۵۲-۷
Zr۳(PO۴)۴ zirconium phosphate ۱۳۷۶۵-۹۵-۲

پیوند به بیرون[ویرایش]