ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه فرهنگستان/دفتر هشتم فرهنگستان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 1. ایالت تپه‌مغاکی---en:abyssal hill province
 2. توفان مغاکی---en:abyssal storm
 3. دریای پرجزیره---en:archipelago
 4. مجمع‌الجزایر---en:archipelago
 5. مجمع‌الجزایر شمالگانی---en:arctic archipelago
 6. خوست---en:atoll
 7. کفه سدی---en:barrier flat
 8. حرکت مداری دایره‌ای---en:circular orbital motion
 9. مسافت افت---en:decay distance
 10. حوضه ژرف‌اقیانوس---en:deep-ocean basin
 11. حوضه ژرف‌دریا---en:deep-sea basin
 12. بطری رانه‌ای---en:drift bottle/en:enfloater
 13. غرقه‌خوست---en:drowned atoll
 14. حرکت مداری بیضوی---en:elliptical orbital motion
 15. جدایش انجمادی---en:freeze separation
 16. پایدارساز ساحلی---en:hard stabilisation---en:hard stabilization
 17. ایالت پایابی---en:neritic province
 18. ایالت اقیانوسی---en:oceanic province
 19. اشترک کشند---en:tidal bore
 20. آبسنگ مرجانی---en:coral reef
 21. آبسنگ---en:reef
 22. رسوب زیست‌زاد---en:biogenous sediment/en:enbiogenic sediment
 23. دودکش سیاه---en:black smoker
 24. مرجان---en:coral
 25. رسوب کیهان‌زاد---en:cosmogenous sediment/en:encosmic sediment
 26. آبسنگ حاشیه‌ای---en:fringing reef/en:enshore reef
 27. کافت گالاپاگوس---en:Galapagos rift
 28. فینه---en:guyot/en:entablemount
 29. رسوب سنگ‌زاد---en:lithogenous sediment
 30. دودکش سفید---en:white smoker
 31. آبسنگ سدی---en:barrier reef
 32. ایالت---en:province
 33. کوهان کشندی---en:tidal bulge
 34. موج کشندی---en:tide wave/en:entidal wave
 35. توالی کشند---en:sequence of tide
 36. بسامد کشند---en:tidal frequency
 37. خورکشند---en:solar tide
 38. خط کناره---en:coastline
 39. خط کرانه---en:shoreline
 40. حوضه کشندی---en:tidal basin
 41. حوضچه کشندی---en:tidal pool/en:entide pool---en:tidepool
 42. بادکشند---en:wind tide/en:enwind setup
 43. کوهان ماهکشندی---en:lunar tidal bulge
 44. ماه‌خورکشند---en:lunisolar tide
 45. کوهان خورکشندی---en:solar tidal bulge
 46. انرژی کشند---en:tidal energy
 47. دوره تناوب کشند---en:tidal period
 48. پتانسیل کشندی---en:tidal potential
 49. دامنه کشند---en:tide amplitude
 50. گستره کشند---en:tide range/en:enrange of tide/en:entidal range
 51. ارتفاع کشند---en:height of tide
 52. کشند نجومی---en:astronomical tide
 53. روز قمری---en:lunar day
 54. ماه‌کشند---en:lunar tide
 55. میانگین خیز کشند---en:mean rise of tide
 56. کشند نیم‌روزانه---en:semidiurnal tide
 57. روز کشندی---en:tidal day
 58. نیروی کشندزا---en:tide-generating force/en:entide-producing force
 59. چرخه کشند---en:tide cycle/en:entidal cycle
 60. واژگونی همرفتی---en:convective overturn
 61. میدان یخ---en:ice field
 62. واژگونی---en:overturn
 63. دریایخ---en:sea ice
 64. کشند روزانه---en:diurnal tide
 65. کشند هواشناختی---en:meteorological tide
 66. خیز کشند---en:rise of tide/en:entidal rise
 67. برآمد---en:outcome
 68. توزیع چوله---en:skewed distribution
 69. چولگی توزیع---en:skewness of distribution
 70. احتمال ذهنی---en:subjective probability
 71. مطالعه موردهم‌گروهی---en:case cohort study
 72. مطالعه موردشاهدی---en:case control study
 73. مطالعه موردی---en:case study
 74. هم‌گروه---en:cohort
 75. مطالعه هم‌گروهی---en:cohort study
 76. گروه شاهد---en:control group
 77. مطالعه هم‌گروهی تاریخی---en:historical cohort study
 78. مطالعه طولی---en:longitudinal study
 79. مطالعه مشاهده‌ای---en:observational study/en:ennonexperimental study
 80. مطالعه هم‌گروهی آینده‌نگر---en:prospective cohort study
 81. مطالعه هم‌گروهی گذشته‌نگر---en:retrospective cohort study
 82. گور توشه‌دار---en:accompanied burial
 83. تابوت انسان‌ریخت---en:anthropomorphic coffin
 84. تابوت‌دان انسان‌ریخت---en:anthropomorphic sarcophagus
 85. آب‌سپاری---en:aquatic disposal/en:enwater burial/en:enfluvial funeral/en:enriver burial
 86. گور بسامان---en:articulated burial/en:enproper burial/en:enformal burial
 87. استودان---en:astudan---en:astodan
 88. گورتل---en:barrow
 89. گورتلان---en:barrow cemetery/en:enbarrow field
 90. تابوت لاوکی---en:bathtub coffin
 91. زیرتابوتی---en:bier
 92. تدفین زورقی---en:boat burial/en:enship burial/en:enboat grave
 93. راستای بدن---en:body orientation
 94. تن‌بست---en:body plug
 95. تدفین بندیلی---en:bundle burial
 96. تدفین---en:burial/en:eninhumation/en:eninterment
 97. گورخانه---en:burial chamber
 98. صندوق تدفینی---en:burial chest
 99. تدفینگاه---en:burial ground
 100. گورلایه---en:burial layer/en:enburial level
 101. گورتپه---en:burial mound/en:engrave mound
 102. راستای تدفین---en:burial orientation/en:enskeletal orientation
 103. جامعه آماری تدفینی---en:burial population
 104. حالت تدفین---en:burial position/en:enfuneral position/en:enskeletal position
 105. محوطه تدفینی---en:burial site/en:engrave site
 106. گور تاقی---en:burial vault
 107. سنگ‌چین---en:cairn/en:enclearance cairn
 108. محوطه سنگ‌چین---en:cairnfield
 109. جاتابوتی---en:casket
 110. فرهنگ گورآهونی---en:Catacomb Grave culture
 111. گورآهون---en:catacomb/en:encatacomb grave
 112. گورستان---en:cemetery
 113. تهیگور---en:cenotaph
 114. آرامگاه حجره‌ای---en:chambered tomb---en:chamber tomb
 115. تدفین گردونه‌ای---en:chariot burial/en:enwagon burial
 116. مرده‌خانه---en:charnel house/en:encharnel
 117. خاکسترخانه---en:cinerarium
 118. خاکستردان---en:cinerary vessel/en:enburial urn/en:enfunerary urn/en:enfuneral urn/en:encremation urn/en:encinerary urn/en:enburial pot
 119. گور صندوقی---en:cist grave/en:encist tomb/en:encist
 120. تابوت---en:coffin
 121. بست تابوت---en:coffin fastener
 122. یراق تابوت---en:coffin fitting
 123. در تابوت---en:coffin lid
 124. تابوت‌نقاب---en:coffin mask
 125. تابوت‌نبشته---en:coffin text
 126. گور لانه‌کبوتری---en:columbarium
 127. واسپارش چندمرحله‌ای---en:compound disposal
 128. تدفین چندتایی ناهم‌زمان---en:consecutive multiple burial
 129. راستای نساآوند---en:container orientation
 130. تدفین چندتایی هم‌زمان---en:contemporary multiple burial
 131. تدفین چمباتمه‌ای---en:contracted burial/en:ensquatting burial
 132. غله‌مومیایی---en:corn mummy
 133. تنیادگاره---en:corporeal relics
 134. آتش‌سپارستان---en:cremation cemetery/en:enurnfield
 135. چال آتش‌سپاری---en:cremation pit
 136. آتش‌سپاری---en:cremation/en:enincremation/en:enincineration/en:enartificial heat decomposition
 137. آتش‌سپارگاه---en:crematory/en:encrematorium
 138. آرامگاه چلیپایی---en:cruciform chamber
 139. گورابه---en:crypt
 140. دخمه---en:dakhma---en:dokhma
 141. مرده‌نقاب---en:death mask/en:enfunerary mask/en:enburial mask
 142. گور دالان‌دار بزرگ---en:developed passage grave
 143. گور نابسامان---en:disarticulated burial/en:enbone scatter burial/en:enbone tumbled burial/en:entumbled bone burial/en:endisordered burial/en:endismantled burial/en:enbunched burial,
 144. واسپارش---en:disposal/en:enburial
 145. گور آشفته---en:disturbed burial
 146. تدفین دوتایی---en:double burial
 147. گورپیکره---en:effigy
 148. گورنبشته---en:epitaph
 149. گوشت‌زدایی---en:excarnation/en:endecarnation/en:enflesh picking/en:enskeletalization/en:enmechanical defleshing/en:endefleshing
 150. تدفین درازکش---en:extended burial/en:enlightly flexed burial/en:enextention burial
 151. سوی چهره---en:face orientation/en:enfacing
 152. تدفین جنینی---en:fetal burial/en:encrouched burial
 153. لته‌گور---en:flat grave
 154. تدفین خمیده---en:flexed burial/en:enseated burial/en:ensitting burial/en:enfolded burial/en:enloosed flexure burial
 155. گورهای کانونی---en:focal grave
 156. پاسنگ---en:footstone
 157. تدفین چندپاره---en:fragmentary burial
 158. مراسم تشییع---en:funeral
 159. هیمه آتش‌سپاری---en:funeral pyre/en:enfuneral pile
 160. مخروط‌های تدفینی---en:funerary cones
 161. آیین آمرزش---en:funerary cult/en:enburial cult
 162. یادمان تدفینی---en:funerary monument
 163. پیشکش‌های تدفینی---en:funerary offering
 164. متون تدفینی---en:funerary texts
 165. گورپوش---en:grave cover/en:engrave slab
 166. گورمیدان---en:grave field
 167. گورنهاده---en:grave goods---en:grave-goods/en:enburial goods
 168. گورنشان---en:grave marker/en:enburial marker
 169. راستای گور---en:grave orientation
 170. گور---en:grave/en:enburial
 171. گورجامه---en:grave-cloth/en:enburial cloth
 172. سنگ‌قبر---en:gravestone/en:entombstone
 173. مزارستان---en:graveyard
 174. تدفین دیمی---en:haphazard burial/en:enflung burial/en:encasual burial/en:endisarrangement position burial
 175. خمیدگی سر---en:head orientation
 176. سرسنگ---en:headstone
 177. لادبست---en:immurement/en:enwall burial
 178. تدفین خمره‌ای---en:jar burial/en:enpithos burial
 179. تدفین زانوباز---en:knee extended burial
 180. تدفین زانوخمیده---en:knee flexed burial
 181. تدفین زانونیم‌خمیده---en:knee semi-flexed burial
 182. تدفین زانوتمام‌خمیده---en:knee tightly flexed burial
 183. گورخان---en:kurgan
 184. فرهنگ گورخانی---en:Kurgan culture/en:engrave culture
 185. گورسنگ---en:ledger stone/en:enledger
 186. تدفین جمعی---en:mass burial
 187. گور جمعی---en:mass grave
 188. آرامگاه یادمانی---en:mausoleum
 189. گورستان چندآیینی---en:mixed cemetery
 190. تدفین ناهم‌جنس---en:mixed-sex burial
 191. تحلیل تدفینی---en:mortuary analysis
 192. سوگ‌پیشگان---en:mortuary cult
 193. سنت تدفین---en:mortuary custom
 194. گورمان---en:mortuary enclosure
 195. گورلان---en:mortuary house
 196. روش تدفین---en:mortuary practice
 197. گوربان---en:mortuary priest
 198. آیین تدفین---en:mortuary ritual/en:enmortuary rite
 199. آرامگاه چندحجره‌ای---en:multi-chambered tomb
 200. تدفین چندتایی---en:multiple burial/en:encollective burial/en:encollective tomb
 201. گور چندتایی---en:multiple grave
 202. گور دالان‌دار چندحجره‌ای---en:multiple passage grave
 203. مومیایی کردن---en:mummification
 204. مومیایی---en:mummy
 205. برچسب مومیایی---en:mummy label
 206. مومیایی‌نقاب---en:mummy mask/en:enmummy portrait
 207. نام‌سنگ---en:namestone
 208. شهر مردگان---en:necropolis
 209. استخوان‌غار---en:ossuary cave
 210. استخوان‌خانه---en:ossuary/en:enosteotheke
 211. گور پاره‌بسامان---en:partial articulated burial/en:enmutilated burial
 212. تدفین بخشی---en:partial burial
 213. گور دالان‌دار---en:passage grave/en:enpassage tomb
 214. حصارسنگ---en:peristalith
 215. گورچال---en:pit grave
 216. فرهنگ گورچالی---en:Pit-Grave culture---en:Pit Grave culture,Yamnaya culture---en:Yamnaya Kultura (ru.)
 217. تابوت تخته‌ای---en:plank coffin
 218. تدفین سکویی---en:platform burial
 219. آرامگاه سکویی---en:platform tomb
 220. بازتدفین آتش‌سپرده---en:post-cremation burial/en:ensecondary cremation
 221. تدفین پیش‌هنگام---en:premature burial
 222. تدفین اولیه---en:primary burial/en:enprimary inhumation/en:ensimple burial/en:encomplete inhumation/en:enfleshed burial/en:enintombment
 223. آتش‌سپاری در گور---en:primary cremation
 224. تدفین دمر---en:prone burial
 225. گور بازبسامان---en:rearticulated burial/en:enfalse extended burial/en:enplaced bone burial
 226. بازتدفین---en:reburial
 227. یادگاره---en:relic
 228. درج یادگاره---en:reliquary
 229. سردیس تدفینی---en:reserve head
 230. تدفین زانوبرگشته---en:reversed knee flexed burial/en:enbackwards flexed burial/en:enkneeling burial/en:ensemi-extended burial/en:enprostrate burial
 231. سنگ‌چین حلقه‌ای---en:ring cairn/en:enring barrow
 232. آرامگاه صخره‌ای---en:rock-cut tomb/en:ensepulture
 233. گورستان شاهی---en:Royal Cemetery
 234. تدفین هم‌جنس---en:same-sex burial
 235. تابوت‌دان---en:sarcophagus
 236. تدفین‌های اقماری---en:satellite burials
 237. تدفین داربستی---en:scaffold burial/en:enscaffold grave/en:entree burial
 238. تدفین پسین---en:secondary burial
 239. تدفین ثانویه---en:secondary burial/en:ensecondary inhumation/en:ensecond burial/en:ensecond funeral
 240. وریادگاره---en:secondary relics
 241. گور چندبخشی---en:segmented cist
 242. گور نیم‌بسامان---en:semi-articulated burial/en:enarticulated fragment/en:enburial of parts
 243. تدفین نیم‌خمیده---en:semi-flexed burial/en:engently flexed burial/en:enlossely flexed burial/en:ensemi-crouched burial/en:enhalf flexedburial/en:enslight hocker burial/en:enopen flexure burial
 244. گور چاهی---en:shaft grave/en:enshaft tomb
 245. آرامگاه حجره‌ای چاهی---en:shaft-and-chambered tomb
 246. واسپارش تکمرحله‌ای---en:simple disposal
 247. گور دالان‌دار کوچک---en:simple passage grave
 248. تدفین تکی---en:single burial
 249. آرامگاه تک‌حجره‌ای---en:single-chambered tomb
 250. تابوت گیوه‌ای---en:slipper-shaped coffin
 251. وجهه اجتماعی---en:social persona/en:enpublic image
 252. آرامگاه پله‌ای---en:step tomb
 253. گور پله‌ای---en:stepped grave
 254. رگه---en:stratum
 255. تدفین طاق‌باز---en:supine burial
 256. هواسپاری---en:surface disposal/en:enearth burial/en:enaerial burial/en:ensky burial
 257. تدفین امانی---en:temporary burial/en:enprovisional burial
 258. آرامگاه کندویی---en:tholos tomb/en:enbeehive tomb
 259. تدفین تمام‌خمیده---en:tightly-flexed burial/en:enembryonic burial/en:enclosely-flexed burial/en:enextreme hocker burial/en:enfully-flexed burial/en:ensharply-flexed burial
 260. گورالوار---en:timber grave
 261. فرهنگ گورالواری---en:Timber-Grave culture---en:Timber Grave culture/en:enSrubnaya culture---en:Srubnaya Kultura (ru.)
 262. آرامگاه---en:tomb
 263. حجره آرامگاهی---en:tomb chamber
 264. برج آرامگاهی---en:tomb tower/en:entower tomb
 265. تابوت کنده‌ای---en:tree-trunk coffin/en:enmonoxylous coffin
 266. فرهنگ گورپشته‌ای---en:Tumulus culture,Tumulus Bronze Age,Tumulus period
 267. گورپشته---en:tumulus/en:enround barrow
 268. تدفین همبر---en:twin burial
 269. گور بی‌توشه---en:unaccompanied burial
 270. بیخاکستردان‌سپاری---en:unurned cremation
 271. گورستان شهری---en:urban cemetery
 272. خاکستردان‌سپاری---en:urned cremation
 273. زنده‌گور---en:vivisepulture
 274. گور جنگاور---en:warrior burial
 275. تابوت حصیری---en:wicker coffin
 276. ملت دولتجو---en:non-state nation
 277. حکومت یکپارچه---en:unitary state/en:enunitary government
 278. یادآوری۴ساعته---en:24-hour recall
 279. دریافت روزانه پذیرفتنی---en:acceptable daily intake/en:enADI
 280. گستره پذیرفتنی کلان‌مغذی---en:acceptable macronutrient distribution range/en:enAMDR
 281. اسیدباری---en:acidosis
 282. هواخواری---en:aerophagia/en:enaerophagy/en:engastrospiry
 283. قلیاباری---en:alkalosis
 284. تن‌سنجی---en:anthropometry
 285. ضدپوسیدگی---en:anticariogenic
 286. بنداک---en:bezoar
 287. ترکیب‌سنجی زیست‌الکتریکی---en:bioelectrical impedance analysis/en:enBIA
 288. نماتوب---en:BMI
 289. نمایه توده بدن---en:body-mass index/en:enQuetelet's index
 290. چگالیسنجی استخوان---en:bone densitometry
 291. میزان کانی استخوان---en:bone mineral content/en:enBMC
 292. چگالی کانی استخوان---en:bone mineral density/en:enBMD
 293. بازتنیدگی استخوان---en:bone remodeling
 294. شکم‌غره---en:borborygmus
 295. تغذیه جامعه---en:community nutrition
 296. قلیاباری سوخت‌وسازی جبرانی---en:compensated metabolic alkalosis
 297. قلیاباری خون‌کاستی---en:contraction alkalosis
 298. تغذیه وریدی تام دوره‌ای---en:cyclic total parenteral nutrition
 299. مقادیر روزانه مبنا---en:daily reference values/en:enDRVs
 300. مقدار روزانه---en:daily value/en:enDV
 301. تجویز رژیم---en:diet prescription
 302. داده‌های دریافت رژیمی---en:dietary intake data
 303. تغذیه لوله‌ای قطره‌ای---en:drip gavage
 304. پوسیدگی خردسالی---en:early childhood carries/en:enECC/en:enbaby bottle tooth decay
 305. انفاب---en:EEPA
 306. انرژی مصرفی فعالیت بدنی---en:energy expended in physical activity
 307. غذادهی روده‌ای---en:enteral feeding
 308. تغذیه روده‌ای---en:enteral nutrition
 309. غذادهی لوله‌ای روده‌ای---en:enteral tube feeding
 310. روزاک---en:ESADDIs
 311. چربی حیاتی---en:essential fat
 312. روزدریافت برآوردی ایمن و کافی---en:estimated safe and adequate daily dietary intakes
 313. گرمازایی اختیاری---en:facultative thermogenesis
 314. کربوهیدرات تخمیرپذیر---en:fermentable carbohydrate
 315. عدم امنیت غذایی---en:food insecurity
 316. غذافرینگی---en:food jag
 317. تغذیه لوله‌ای معده---en:gastric gavage
 318. ایمن‌انگاشته---en:generally recognized as safe/en:enGRAS
 319. فشارخون بارداری---en:gestational hypertension
 320. بار گلوکوز---en:glucose load
 321. نمایه قندخونی---en:glycemic index
 322. بار قندخونی---en:glycemic load
 323. بارگذاری گلیکوژن---en:glycogen loading/en:englycogen supercompensation
 324. شاخص سالم خوردن---en:healthy eating index/en:enHEI
 325. منحنی قد ـ سن---en:height-for-age curve
 326. خون‌آهن---en:heme iron
 327. کم‌خونی خون‌کافتی---en:hemolytic anemia
 328. غنیساز شیر مادر---en:human milk fortifier
 329. بیش‌کلسیم‌میزی---en:hypercalciuria
 330. بیشکاروتن‌خونی---en:hypercarotenemia
 331. کم‌لاکتازی---en:hypolactasia
 332. آب‌کاست نامحسوس---en:insensible water loss
 333. غذادهی قطره‌ای متناوب---en:intermittent drip feeding
 334. کتون‌باری---en:ketosis
 335. آمینواسید محدودکننده---en:limiting amino acid
 336. کلانکانی---en:macromineral/en:enbulk element
 337. کلان‌مغذی---en:macronutrient
 338. تغذیه‌درمانی پزشکی---en:medical nutrition therapy/en:enMNT
 339. تریگلیسیرید متوسط‌زنجیر---en:medium-chain triglyceride
 340. اسیدباری سوخت‌وسازی---en:metabolic acidosis
 341. قلیاباری سوخت‌وسازی---en:metabolic alkalosis
 342. هم‌ارز سوخت‌وسازی---en:metabolic equivalents/en:enMET
 343. نشانگان سوخت‌وسازی---en:metabolic syndrome
 344. آب سوخت‌وسازی---en:metabolic water/en:enwater of combustion
 345. خردکانی---en:micromineral/en:entrace element
 346. خردمغذی---en:micronutrient
 347. نقص ستیغ عصبی---en:neural crest defect
 348. محیط بهینه‌دما---en:neutral thermal environment
 349. ناخون‌آهن---en:non-heme iron
 350. دریافت‌سنجی ماده مغذی---en:nutrient intake analysis/en:enNIA
 351. همه‌گیرشناسی تغذیه‌ای---en:nutrition epidemiology
 352. برچسب اطلاعات تغذیه‌ای---en:nutrition facts label
 353. گرمازایی اجباری---en:obligatory thermogenesis
 354. اسید چرب امگا3---en:omega-3 fatty acid
 355. اسید چرب امگا6---en:omega-6 fatty acid
 356. سطح فعالیت بدنی---en:physical activity level/en:enPAL
 357. گیابنداک---en:phytobezoar
 358. گیامایه---en:phytochemical
 359. گیاستروژن---en:phytoestrogen
 360. رژیم گیاه‌پایه---en:plant-based diet
 361. زی‌مایه پروتئین‌کافتی---en:proteolytic enzyme
 362. کم‌قندخونی بازگشتی---en:rebound hypoglycemia
 363. نشانگان بازغذادهی---en:refeeding syndrome
 364. بار مواد محلول کلیوی---en:renal solute load
 365. اسیدباری تنفسی---en:respiratory acidosis
 366. قلیاباری تنفسی---en:respiratory alkalosis
 367. نسبت تبادل تنفسی---en:respiratory exchange ratio/en:enRER
 368. بازکانی‌گیری---en:rremineralisation---en:remineralization
 369. کم‌ماهیچگی---en:sarcopenia
 370. آب‌کاست محسوس---en:sensible water loss
 371. سیری حسی---en:sensory-specific satiety
 372. کوتاه‌قدی---en:stunting/en:enstunted growth
 373. ظرفیت کل آهن‌گیری---en:total iron-binding capacity/en:enTIBC
 374. اسید چرب ترانس---en:trans-fatty acid
 375. غذادهی انتقالی---en:transitional feeding
 376. موبنداک---en:trichobezoar
 377. موگیابنداک---en:trichophytobezoar
 378. مراقبت غذادهی لوله‌ای---en:tube feeding care
 379. غذادهی لوله‌ای---en:tube feeding/en:engavage feeding
 380. اسید چرب بس‌بسیاربلندزنجیر---en:ultra long-chain fatty acid/en:enULCFA
 381. عنصر بسکم---en:ultra trace element
 382. کم‌وزنی---en:underweight
 383. اسید چرب بسیاربلندزنجیر---en:very long-chain fatty acid/en:enVLCFA
 384. منحنی وزن ـ سن---en:weight-for-age curve
 385. منحنی وزن ـ قد---en:weight-for-length curve
 386. پروتئین آب‌پنیر---en:whey protein
 387. اثر الاکلنگی---en:yo-yo effect
 388. بیابان یخ---en:ice desert
 389. یخ رودخانه---en:river ice
 390. واپاشی جوش---en:weld decay
 391. جوشکاری نقطه‌ای---en:spot welding
 392. جوشکاری لب‌به‌لب---en:butt welding
 393. جوشکاری لیزری---en:laser beam welding/en:enLBW/en:enlaser welding
 394. جوشکاری قوسی---en:arc welding
 395. جوشکاری پس‌راند---en:backhand welding/en:enbackward welding
 396. پشت‌بند---en:backing
 397. حلقه پشت‌بند---en:backing ring
 398. تسمه پشت‌بند---en:backing strip
 399. فلز پایه---en:base metal/en:enparent metal
 400. جوشکاری قوسیکربنی---en:carbon arc welding/en:enCAW
 401. جوشکاری سرد---en:cold welding/en:enCW
 402. جوشکاری نفوذی---en:diffusion welding/en:enDFW
 403. جوشکاری انفجاری---en:explosive welding/en:enEXW/en:enexplosion welding
 404. جوشکاری جرقه‌ای---en:flash welding/en:enFW/en:enflash-butt welding
 405. جوشکاری پیش‌راند---en:forehand welding/en:enforward welding
 406. جوشکاری گرم‌فشاری---en:hot-pressure welding---en:hot pressure welding/en:enHPW
 407. جوشکاری القایی---en:induction welding/en:enIW
 408. جوشکاری مقاومتی---en:resistance welding
 409. جوشکاری راست‌راند---en:rightward welding
 410. نقطه‌جوش---en:spot weld
 411. جوشکاری میل‌پایه---en:stud welding
 412. خال‌جوش---en:tack weld
 413. جوشکاری گرمازایی---en:thermite welding
 414. دکمه جوش---en:weld nugget
 415. گذر جوش---en:weld pass/en:enweld run
 416. جوش‌پذیری---en:weldability
 417. آزمون جوش‌پذیری---en:weldability test
 418. چرخه جوشکاری---en:welding cycle
 419. سیم جوش---en:welding rod
 420. جوشمان---en:weldment
 421. اضافه‌کرایه---en:add fare
 422. سامانه پیشرفته اطلاع‌رسانی سفر---en:advanced traveler information system/en:enATIS
 423. سوخت جایگزین---en:alternate fuel
 424. مسافرشمار خودکار---en:automatic passenger counter/en:enAPC
 425. سامانه خودرویاب---en:automatic vehicle location system/en:enAVL system/en:enAVL
 426. گنجایش معادل سواری---en:automobile equivalent unit/en:enAEU
 427. متوسط طول سفر---en:average trip length
 428. بی‌مانع---en:barrier-free
 429. خالیماند ایستگاه---en:berth clearance time
 430. گذرگوشه---en:circulation area
 431. زمان هدررفته تخلیه---en:clearance lost time
 432. شیب مرکب---en:composite grade
 433. تداخل مزاحم---en:constrained operation
 434. شرایط تنظیم---en:control conditions
 435. خط تاج---en:crown line
 436. ظرفیت فشرده---en:crush capacity
 437. حجم تقاضا---en:demand volume
 438. زمان سبز مؤثر---en:effective green time
 439. زمان قرمز مؤثر---en:effective red time
 440. عرض مؤثر پیاده‌رو---en:effective walkway width
 441. هادی‌راه هوایی---en:elevated guideway
 442. کرایه مک---en:exact fare
 443. محدوده بلیت‌داران---en:fare paid area/en:enpaid area
 444. کرایه‌گیر---en:farebox
 445. کارت‌خوان---en:farecard reader
 446. دروازه ثبات---en:fare-registering faregate/en:enturnstile
 447. نظارت آزادراه---en:freeway surveillance
 448. سطح جناغی---en:gore area
 449. ناهم‌سطح‌سازی---en:grade separation
 450. نسبت سبز---en:green ratio
 451. زمان سبز---en:green time
 452. هم‌سفران---en:group riders
 453. هم‌سفری---en:group riding
 454. آویز---en:hanger
 455. بافه کشنده---en:haul rope
 456. پیوستگی فاصله گذر---en:headway adherence
 457. مدیریت فاصله گذر---en:headway management
 458. خودرو سنگین---en:heavy vehicle
 459. سامانه اعتمادی---en:honour system
 460. فاصله گذر تداخلی---en:interference headway
 461. جریان ناپیوسته---en:interrupted flow
 462. خط عبور یک---en:lane one
 463. ماندگاه---en:layover zone
 464. سوارگاه---en:loading area
 465. سکوی میانی---en:loading island/en:ensafety island
 466. کانون پرمسافر---en:major activity centre/en:enMAC/en:enactivity centre area
 467. آزادراه راهبان‌دار---en:metered freeway
 468. اتوبوس کوچک---en:middle bus
 469. سامانه تکبافه‌ای---en:monocable system
 470. شیب‌بر---en:moving ramp
 471. محدوده سبقت ممنوع---en:no passing zone
 472. جریان پیوسته---en:non-interrupted flow
 473. سطح ضربدری یکسمته---en:one-sided weaving section
 474. سفر تکحوزه‌ای---en:one-zone ride
 475. هادی‌راه گود---en:open cut guideway
 476. مسافرکیلومتر---en:passenger kilometers
 477. زمان پیاده‌سوار---en:passenger service time
 478. پربگذر---en:pass-up
 479. مسیر---en:path
 480. نرخ ساعت اوج---en:peak hour price
 481. نرخ‌گذاری ساعت اوج---en:peak hour pricing
 482. نسبت اوج به مبنا---en:peak/base ratio/en:enpeak/off-peak ratio
 483. پیاده‌سهم---en:pedestrian area module
 484. میزان جریان پیاده---en:pedestrian flow rate
 485. پیاده‌پسند---en:pedestrian friendly
 486. سرعت پیاده---en:pedestrian speed
 487. آویز آونگی---en:pendulum suspension
 488. سطح خدمت به مسافر---en:person level of service
 489. ظرفیت عبور مسافر---en:person-capacity
 490. فاصله گذر مقرر---en:policy headway
 491. ظرفیت بالقوه---en:potential capacity
 492. زمان قرمز---en:red time
 493. تغییر مسیر---en:reroute
 494. راحتی سفر---en:ride quality
 495. بازرس حمل‌ونقل عمومی---en:road supervisor/en:eninspector/en:enroute supervisor/en:enstreet supervisor/en:enroad foreman
 496. وضعیت راه---en:roadway conditions
 497. فاصله گذر اشباع---en:saturation headway
 498. بار برنامه‌ریزی‌شده طرح---en:scheduled design load
 499. ظرفیت نشسته---en:seating capacity/en:enseated capacity
 500. میزان جریان خدمت‌دهی---en:service flow rate
 501. ظرفیت خط مشترک---en:shared-lane capacity
 502. کرایه تک‌سکه‌ای---en:single-coin fare
 503. میانگین سرعت قطعه‌راه---en:space mean speed/en:enaverage travel speed
 504. مسافر ایستاده---en:standees
 505. زمان هدررفته آغازین---en:start-up lost time
 506. بهسازی رویه---en:surface treatment
 507. سازه موقت---en:temporary structure
 508. میله اتصال---en:tie bar
 509. میانگین سرعت لحظه‌ای---en:time mean speed
 510. کرایه تابع زمان---en:time-of-day fare
 511. پل عوارضی---en:toll bridge
 512. راه عوارضی---en:toll road
 513. تونل عوارضی---en:toll tunnel
 514. وضعیت تردد---en:traffic conditions
 515. قابلیت اعتماد حمل‌ونقل عمومی---en:transit reliability
 516. محدوده اتوبوس‌پذیر---en:transit-supportive area/en:enbus coverage area
 517. بهره‌وری حمل‌ونقل---en:transportation productivity
 518. خط مجال---en:turnout
 519. سطح ضربدری دوسمته---en:two-sided weaving section
 520. تداخل نامزاحم---en:unconstrained operation
 521. آرایش ضربدری---en:weaving configuration
 522. محدوده کارگاهی---en:work zone
 523. کرایه منطقه‌ای---en:zone fare/en:enzoned fare
 524. کرایه حجمی---en:on the measurement/en:enon the measure
 525. سرعت ایمن---en:safe speed
 526. قوس ترکیبی---en:compound curve
 527. سمت قوس---en:curve hand
 528. تنظیم‌گر گذرگاه---en:grade crossing traffic control device
 529. قوس چپ‌گرد---en:left-hand curve
 530. قوس معکوس---en:reverse curve
 531. قوس راست‌گرد---en:right-hand curve
 532. قوس ساده---en:simple curve/en:enplane curve
 533. دش‌شکست---en:fail hard
 534. پیش‌شکن---en:fail link
 535. خرابیتاب---en:fail-active
 536. دش‌خراب---en:fail-hard
 537. سامانه خراب ـ کارا---en:fail-operational system
 538. خراب ـ کارا---en:fail-operational/en:enfail-operative
 539. خرابیناتاب---en:fail-passive
 540. خرابیایمن---en:fail-safe
 541. شکست‌ایمن---en:fail-safe
 542. خرابیایمن بسته---en:fail-safe close---en:fail-safe closed/en:enFSC
 543. واپایش خرابیایمن---en:fail-safe control
 544. طراحی شکست‌ایمن---en:fail-safe design
 545. خرابیایمن باز---en:fail-safe open/en:enFSO
 546. سامانه خرابیایمن---en:fail-safe system
 547. نرم‌خراب---en:fail-soft
 548. وزن مجاز رویهم‌چینی---en:allowable stacking weight
 549. چراغ تمام‌دور---en:all-round light
 550. اجاره صرفاً کشتی---en:bareboat charter/en:endemise charter/en:enbare-hull charter/en:enbare-pole charter
 551. جرم خدمه---en:barratry
 552. محوطه گمرکی---en:bonded area
 553. کالای گمرکی---en:bonded stores/en:enbonded goods/en:enbonded cargo
 554. برق‌زدایی---en:bonding
 555. کشتی راه‌ده---en:burdened ship
 556. گواهینامه رده‌بندی---en:certificate of classification/en:enclassification certificate
 557. گواهی آسیب‌دیدگی---en:certificate of damage/en:encertificate of survey
 558. گواهی ابطال ثبت---en:certificate of deletion
 559. گواهی عضویت---en:certificate of entry
 560. گواهی پذیرش رده‌بندی---en:certificate of first entry classification
 561. گواهینامه برازش---en:certificate of fitness
 562. گواهی مالکیت---en:certificate of ownership/en:enowner's oath for license
 563. گواهی سلامت شناور---en:certificate of pratique/en:enfree pratique/en:enbill of health/en:encertificate of free pratique
 564. گواهینامه ثبت---en:certificate of registry/en:enship's certificate of registry/en:enship's register
 565. گواهی انبار مواد مصرفی---en:certificate of sea stores
 566. گواهی وارسی---en:certificate of survey
 567. لوازم شخصی خدمه---en:crew's effect
 568. بازده ظرفیت حمل---en:deadweight efficiency
 569. نسبت ظرفیت حمل---en:deadweight ratio,deadweight displacement coefficient
 570. مقیاس ظرفیت حمل---en:deadweight scale/en:endisplacement scale
 571. اعلام وصول---en:delivery note/en:enDN
 572. برگ ترخیص---en:delivery order/en:enDO/en:enlanding order
 573. مالک بدل---en:disponent owner
 574. اضطرار---en:distress
 575. پرچم اضطرار---en:distress flag
 576. بسامد اضطرار---en:distress frequency
 577. منورانداز اضطرار---en:distress gun
 578. چراغ اضطرار---en:distress light
 579. علامت اضطرار---en:distress signal
 580. سند انطباق---en:document of compliance/en:enDOC/en:encertificate of compliance
 581. مجوز حمل کالای خطرناک---en:document of compliance
 582. شناوه روگاه---en:fairway buoy/en:enmid-channel buoy
 583. سرعت در روگاه---en:fairway speed
 584. روگاه---en:fairway/en:enmid-channel
 585. شرط پرچم---en:flag clause
 586. رجحان پرچم---en:flag discrimination/en:encargo preference
 587. پرچم مصلحتی---en:flag of convenience/en:enFOC/en:enopen registry/en:enflag of necessity
 588. پرچم ثبت---en:flag of registration
 589. بازرسی کشور صاحب‌پرچم---en:flag state control
 590. کشور صاحب‌پرچم---en:flag state/en:enflag government
 591. اضافه‌مالیات پرچم---en:flag surtax
 592. امتیاز پرچم---en:flag waiver
 593. تغییر پرچم---en:flagging out/en:enflag out
 594. غیبت غیرموجه---en:French leave
 595. کشتی جرثقیل‌دار---en:geared ship
 596. کشتی بیجرثقیل---en:gearless ship/en:engearless/en:engearless carrier
 597. شناور راه‌ده---en:give-way vessel/en:enburdened vessel
 598. سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریایی---en:Global Maritime Distress and Safety System
 599. سجاواد---en:GMDSS
 600. وضعیت رودررو---en:head-on situation
 601. شناور تندرو---en:high-speed craft---en:high speed craft/en:enHSC
 602. آیین‌نامه بین‌المللی مدیریت ایمنی---en:international safety management code
 603. آیین‌نامه بین‌المللی امنیت کشتی‌ها و تسهیلات بندری---en:international ship and port facility code
 604. گواهینامه بین‌المللی امنیت کشتی---en:international ship security certificate
 605. آیین‌نامه بما---en:ISM code
 606. آیین‌نامه باکوب---en:ISPS code
 607. گباک---en:ISSC
 608. شریک کشتی---en:joint owner/en:enjoint owners/en:enpart owners
 609. مرخصی---en:leave
 610. شناور نورانی---en:light vessel
 611. قایق نورانی---en:lightboat/en:engas boat/en:enboat beacon/en:enunattended lightboat
 612. فانوس دریایی---en:lighthouse
 613. کشتی نورانی---en:lightship
 614. مرخصی طولانی‌مدت---en:long leave
 615. دیدبانی---en:look-out/en:enlook-outs
 616. دیدبان---en:look-out man---en:lookout man/en:enlook-out---en:lookout
 617. درحرکت---en:making way
 618. مالک ـ مدیر کشتی---en:managing owner
 619. بازرس سانحه دریایی---en:marine casualty investigator
 620. سانحه دریایی---en:marine casualty/en:enmarine accident
 621. حادثه دریایی---en:marine incident
 622. حقّ ممتاز دریایی---en:maritime lien
 623. دکل---en:mast
 624. پلکان دکل---en:mast ladder
 625. پاشنه دکل---en:mast step
 626. سردکل---en:masthead
 627. چراغ دکل---en:masthead light/en:ensteaming light
 628. نرخ کرایه حجمی---en:measurement rate
 629. بار حجم‌کرایه---en:measurement rated cargo
 630. تن حجمی---en:measurement tonne/en:enmeasurement ton
 631. واحد سیار حفاری فراساحل---en:mobile offshore drilling unit
 632. وسحاف---en:MODU
 633. آیین‌نامه وسحاف---en:MODU code
 634. قایق موتوری---en:motorboat/en:enpower boat
 635. قابلیت ناوبری---en:navigability
 636. قابل ناوبری---en:navigable
 637. خارج‌ازاجاره---en:off-hire
 638. شرط خارجازاجاره---en:off-hire clause---en:off hire clause/en:enbreakdown clause
 639. روزهای خارج‌ازاجاره---en:off-hire days
 640. وارسی پایان اجاره---en:off-hire survey---en:off hire survey
 641. وارسی آغاز اجاره---en:on-hire survey---en:on hire survey
 642. فرمانده درصحنه---en:on-scene coordinator/en:enon-scene commander/en:enOSC
 643. شناور سبقت‌گیر---en:overtaking vessel
 644. کشور صاحب‌بندر---en:port state
 645. بازرسی کشور صاحب‌بندر---en:port state control
 646. شناور موتوری---en:power-driven vessel
 647. کشتی راه‌گیر---en:privileged ship
 648. بوق بلند---en:prolonged blast/en:enlong blast
 649. انجمن حمایت و جبران خسارت---en:protection and indemnity club/en:enP and I club/en:enpandi club/en:enprotection and indemnity association
 650. تاسه---en:purse seine/en:enpurse/en:enseine/en:enpurse net/en:enseine net
 651. تاسهکش---en:purse seiner/en:enseine boat/en:enseiner/en:enpurse boat
 652. قاب‌خوابی---en:racking
 653. گواهینامه مدیریت ایمنی---en:safety management certificate
 654. قایق بادبانی---en:sailing boat
 655. کشتی بادبانی---en:sailing ship
 656. شناور بادبانی---en:sailing vessel
 657. اموال بازگشته---en:salvage
 658. کارمزد بازگردانی---en:salvage
 659. انجمن بازگردانی---en:salvage association/en:enSA
 660. پاداش بازگردانی---en:salvage award/en:ensalve award
 661. شرط بازگردانی---en:salvage clause
 662. حقّ ممتاز بازگردانی---en:salvage lien
 663. فرمانده بازگردانی---en:salvage master/en:enwreck master
 664. انعام بازگردانی---en:salvage money
 665. یدک‌کش بازگردانی---en:salvage tug/en:enwrecking tug
 666. شناور بازگردانی---en:salvage vessel
 667. هزینه بازگردانی---en:salve charge/en:ensalvage charges
 668. کشتی بازگردانی---en:salving ship
 669. تاسهکشی---en:seining
 670. منطقه جداسازی---en:separation zone
 671. سانحه دریایی شدید---en:serious casualty
 672. بیسکویت کشتی---en:ship biscuit/en:enhard bread/en:enhard tack---en:hardtack/en:enpilot bread
 673. اوراق‌چی کشتی---en:ship breaker---en:shipbreaker
 674. گواهینامه بهداشت شناور---en:ship sanitation certificate/en:enSSC/en:enship sanitation control certificate
 675. گواهینامه معافیت از واپایی بهداشتی---en:ship sanitation control exemption certificate
 676. اوراق‌سازی کشتی---en:shipbreaking
 677. مالک کشتی---en:shipowner
 678. نماینده مالک کشتی---en:shipowner's agent
 679. حقّ ممتاز مالک کشتی---en:shipowner's lien
 680. کشتیدار---en:ship's husband
 681. بقایای کشتی---en:shipwreck/en:enwreck/en:enwreckage
 682. شکست کشتی---en:shipwreck/en:enwreck/en:enwreckage
 683. کشتی شکسته---en:shipwreck/en:enwreck
 684. مرخصی ساحلی---en:shore leave/en:enliberty
 685. بوق کوتاه---en:short blast
 686. چراغ‌های جانبی---en:side lights
 687. گما---en:SMC
 688. منطقه ویژه---en:special area
 689. شناور راه‌گیر---en:stand-on vessel/en:enprivileged vessel
 690. دوبه مخزنی---en:tank barge
 691. چراغ زرد یدککشی---en:towing light
 692. چراغ سفید یدککشی---en:towing light
 693. طرح جداسازی تردد---en:traffic separation scheme/en:enTSS
 694. گوفه---en:trawl/en:entrawl net
 695. گوفه‌کش---en:trawler
 696. گوفه‌کشی---en:trawling
 697. درراه---en:underway
 698. فوریت---en:urgency
 699. سانحه دریایی بسیار شدید---en:very serious casualty
 700. شناور آبخورتنگنا---en:vessel constrained by her draught
 701. منطقه ورودممنوع---en:vessel exclusion zone
 702. شناور خارج‌ازفرمان---en:vessel not under command/en:enNUC
 703. صورت‌حساب سفر---en:voyage account
 704. شرط بیمه سفر---en:voyage clause
 705. هزینه سفر---en:voyage costs
 706. جعبه سیاه کشتی---en:voyage data recorder/en:enVDR/en:enblack box/en:envoyage event recorder,VER
 707. برآورد سود سفر---en:voyage estimate/en:envoyage estimating
 708. مخارج سفر---en:voyage expenses
 709. تثبیت سفر---en:voyage fixture
 710. مدیریت سفر---en:voyage management
 711. طرح سفر---en:voyage plan
 712. بیمه‌نامه سفر---en:voyage policy
 713. گزارش سفر---en:voyage report
 714. زمان سفر---en:voyage time
 715. سفر---en:voyage/en:envoy
 716. شناوه کشتی شکسته---en:wreck buoy
 717. مسئول کشتی شکسته---en:wreck master
 718. اجاره---en:charter
 719. اجاره‌کننده---en:charterer
 720. باربندی---en:packing
 721. اجاره زمانی---en:time charter
 722. اجاره‌نامه زمانی---en:time charter party/en:entime charter
 723. اجاره‌کننده زمانی---en:time charterer
 724. بارگشایی---en:unpacking
 725. اجاره سفری---en:voyage charter
 726. اجاره‌نامه سفری---en:voyage charter party---en:voyage charter-party
 727. چراغ چشمکزن---en:flashing light/en:enFL
 728. مرخصی پزشکی---en:sick leave
 729. ریل‌بند تیشه‌ای---en:adzed tie
 730. ریل‌بند سوراخ‌دار---en:bored tie
 731. ریل‌بند مغزمیان---en:boxed-heart tie/en:enrifle tie/en:entarget tie
 732. ریل‌بند پل---en:bridge tie/en:enbridge timber
 733. زینچه شیب‌دار---en:canted tie plate,canted plate
 734. جان‌پناه---en:clearance bay/en:ennitch
 735. پوش مجاز---en:clearance envelope
 736. جان‌پناه پل---en:clearance platform
 737. ریل‌بند ترکیبی---en:composite tie
 738. اهرم دستی---en:crank handle
 739. آخوری ریل‌بند---en:crib
 740. جام آخوری---en:cribbing bucket
 741. ماشین پارسنگ‌بردار---en:cribbing machine/en:encribber/en:enballast cribber
 742. ریل‌بند ویژه---en:cull tie
 743. ریل‌بند کپکی---en:dotty tie
 744. سوزن برقی ـ دستی---en:dual control switch
 745. سوزن قفل‌برقی---en:electric lock switch/en:enelectrically locked switch
 746. ریل‌بند فرسوده---en:failed tie
 747. بلندی تنه---en:fishing
 748. تنه ریل---en:fishing space
 749. جداسازی مسیر---en:flank protection/en:enroute isolation
 750. ریل پایه‌تخت---en:flat bottomed rail/en:enVignoles rail ---en:Vignol rail/en:entee rail/en:enT-rail
 751. زینچه تخت---en:flat plate/en:enflat tie plate
 752. صاف‌شدگی قوس---en:flat spot
 753. ریل تخت‌شده---en:flattened rail
 754. فضای ایمن‌گاه---en:fouling space
 755. ریل اصطکاکی---en:friction rail
 756. کوژ یخ‌بندانی---en:frost heave
 757. ریل‌بند شیاردار---en:grooved tie
 758. ریل بی‌تاج---en:head free rail
 759. ریل‌بند مغزکنار---en:heart and back tie/en:enwing tie
 760. ریل‌بند میان‌درزی---en:intermediate tie
 761. ریل‌بند درز ریل---en:joint tie
 762. ریل‌بند طولی---en:longitudinal tie/en:enlongitudinal timber
 763. ریل‌بند کهنه---en:marginal tie
 764. ریل‌بندگیر دستی---en:one-man tie tongs/en:entie tongs
 765. ریل‌بند سرو کپکی---en:peaky tie
 766. ریل‌بند نیم‌گرد---en:pole tie/en:enround tie/en:enslabbed tie/en:enhalf-round tie/en:enhalf-moon tie/en:enrifle tie/en:entarget tie
 767. سنبه ریل‌بند---en:punch/en:entrack punch
 768. ریل‌بند مغزگوشه---en:quartered tie
 769. ماهیچه ریل---en:rail fillet
 770. پیش‌ریل---en:receiving rail
 771. پایه سوزن نیمه‌خودکار---en:semi-automatic switch stand
 772. سوزن نیمه‌خودکار---en:semi-automatic switch/en:enrubber switch
 773. ریل‌بند کوتاه---en:short tie/en:enstub tie
 774. ریل‌بند لای‌بتن---en:spot tie
 775. زینچه پله‌ای---en:stepped-up tie plate
 776. ریل‌بند سنگی---en:stone-block tie,stone block
 777. ریل‌بند غیرچوبی---en:substitute tie
 778. ریل‌بند سه‌گوش---en:three-sided tie/en:entriangular tie
 779. مهار ریل‌بند---en:tie anchor/en:enballast check/en:ensleeper anchor/en:enballast anchor
 780. بستر ریل‌بند---en:tie bed
 781. سوراخکن ریل‌بند---en:tie borer/en:ensleeper borer
 782. ریل‌بندکش---en:tie extractor
 783. ریل‌بندکوب---en:tie inserter
 784. ماشین تعویض ریل‌بند---en:tie inserter---en:extractor/en:ensleeper replacing machine
 785. ریل‌بندگیر---en:tie nipper
 786. سوراخ‌گیر ریل‌بند---en:tie plug
 787. چرخه تعویض ریل‌بند---en:tie renewal cycle
 788. ریل‌بندبر---en:tie saw/en:entie shear
 789. ریل‌بندگذار---en:tie spacer
 790. فاصله ریل‌بند---en:tie spacing
 791. تکه‌ریل‌بند---en:tie stub
 792. فرغون پشتکار---en:track dolly/en:enrail dolly/en:enpony car
 793. پس‌ریل---en:trailing rail
 794. زینچه تبدیل---en:transition plate
 795. ریل تبدیل---en:transition rail/en:encompromise rail
 796. زینچه یکسرخم---en:turned-up tie plate
 797. زینچه دوتکه---en:twin tie plate
 798. ریل‌بندگیر دونفره---en:two-man tie tongs
 799. پاک‌سازی پارسنگ---en:undercutting
 800. ریل نعلی---en:U-rail
 801. ریل‌بند لبه‌گرد---en:wane tie
 802. ریل‌بند تاب‌خورده---en:warped tie
 803. تنه ساییده---en:worn fishing
 804. تونل ارتفاع---en:altitude tunnel/en:enaltitude wind tunnel
 805. ضدیخ---en:anti-icing---en:anticing/en:enanti-icer
 806. ضدیخ‌زنی---en:anti-icing---en:anticing
 807. شاره ضدیخ---en:anti-icing fluid
 808. سامانه ضدیخ---en:anti-icing system
 809. نسبت مساحت---en:area ratio
 810. قاعده مساحت---en:area rule
 811. نسبت منظری---en:aspect ratio/en:enaspect ratio of wings
 812. جهتیاب خودکار---en:automatic direction-finder/en:enADF
 813. کانونش محوری---en:axial focusing
 814. تونل دمشی---en:blowdown tunnel/en:enblowdown wind tunnel
 815. خفگی---en:choking
 816. طول مدار---en:circuit length
 817. تونل مداربسته---en:closed-circuit wind tunnel/en:enclosed circuit/en:enreturn-flow tunnel/en:enreturn-flow wind tunnel
 818. تونل جت‌بسته---en:closed-jet tunnel
 819. قیفه---en:collector
 820. هواگرد تلفیقی---en:composite aircraft
 821. تونل هوافشرده---en:compressed-air tunnel/en:encompressed- air wind tunnel
 822. تنگه---en:contraction
 823. نسبت تنگش---en:contraction ratio
 824. هواگرد تبدیل‌پذیر---en:convertible aircraft
 825. بدل‌پیما---en:convertiplane
 826. پیک‌بار---en:courier baggage
 827. نیروسنج فنرضربدری---en:crossed-spring balance
 828. تونل پخشگر---en:diffuser tunnel
 829. فروروی---en:drift-down
 830. مدل رهشی---en:drop model
 831. آزمون رهش---en:drop test
 832. مدل دینامیکی---en:dynamic model
 833. مقیاس دینامیکی---en:dynamic scale
 834. تونل ایفل---en:Eiffel-type tunnel
 835. مدل کشسان---en:elastic model
 836. مخروط ورودی---en:entrance cone
 837. مخروط خروجی---en:exit cone
 838. چرخش‌گیر پروانه---en:fan straightener
 839. تونل پروازآزاد---en:free-flight tunnel/en:enfree-flight wind tunnel
 840. تونل فروچرخش آزاد---en:free-spinning tunnel
 841. تونل تمام‌مقیاس---en:full-scale tunnel/en:enFST
 842. میله محافظ---en:fuse pin/en:enfuse bolt
 843. تونل گوتینگن---en:Göttingen-type tunnel
 844. زمین‌نما---en:ground board
 845. تجهیزات زمینی---en:ground equipment
 846. چرخ جابه‌جایی زمینی---en:ground handling wheel
 847. تجهیزات پشتیبانی زمینی---en:ground support equipment
 848. تونل جست---en:gust tunnel
 849. عرشه بالگرد---en:helideck
 850. فرازیرصوتی---en:high subsonic/en:enhighly subsonic
 851. فراابرصوتی---en:high supersonic/en:enhighly supersonic
 852. تونل سرعت‌بالا---en:high-speed tunnel/en:enHST
 853. مدت ماندگاری---en:holdover time
 854. لانه‌زنبوری---en:honeycomb
 855. تونل برین‌صوتی---en:hypersonic tunnel/en:enhypersonic wind tunnel
 856. تونل مکشی---en:induction tunnel
 857. ترازش---en:level off
 858. موقعیت ترازش---en:level-off position
 859. پیکره برارزا---en:lifting body
 860. فروزیرصوتی---en:low subsonic/en:enlowly subsonic
 861. تونل سرعت‌پایین---en:low-speed tunnel/en:enlow-speed wind tunnel
 862. تغییر اساسی---en:major alteration
 863. اصلاح کلی---en:major modification
 864. تعمیر اساسی---en:major repair
 865. تغییر جزئی---en:minor alteration
 866. اصلاح جزئی---en:minor modification
 867. تعمیر جزئی---en:minor repair
 868. ارابه مدل---en:model cart
 869. تونل مدل---en:model tunnel
 870. نشان‌فرست چندجهته---en:non-directional beacon/en:ennon-directional radio beacon/en:enNDB
 871. تونل مدارباز---en:open-circuit wind tunnel/en:enopen circuit/en:ennon-return-flow tunnel/en:ennon-return-flow wind tunnel
 872. تونل جت‌باز---en:open-jet tunnel
 873. هواگرد سربار---en:parasite/en:enparasite aircraft/en:enparasite airplane
 874. سربارپروازی---en:parasiting
 875. هواگرد مادر---en:parent/en:enmother ship/en:enmother/en:enparent aircraft/en:en mother ship aircraft/en:enmother aircraft
 876. تونل باد پلاسما---en:plasma wind tunnel/en:enPWT
 877. دسته‌گاز---en:power lever/en:enthrottle/en:enthrust lever
 878. هوای اولیه---en:primary air/en:enprimary airflow
 879. هواگرد تندتبدیل---en:quick-change aircraft
 880. هواگرد ابرصوتی بیصدا---en:quiet supersonic aircraft
 881. تونل انجماد---en:refrigeration tunnel
 882. پس‌رانش---en:reverse thrust
 883. نیروسنج غلتش---en:rolling balance
 884. تور ایمنی---en:safety net
 885. هوای ثانویه---en:secondary air/en:ensecondary airflow/en:ensecondary fan airflow
 886. اتاقک قرار---en:settling chamber
 887. لوله شوک---en:shock tube
 888. تونل شوک---en:shock tunnel
 889. نیروسنج تک‌فنره---en:single-spring flexure
 890. نیروسنج شش‌مؤلفه‌ای---en:six-component balance
 891. کوب‌نشست---en:slamming
 892. دودساز---en:smoke generator/en:engenerator
 893. تونل دود---en:smoke tunnel
 894. تونل فروچرخش---en:spin tunnel/en:enspinning tunnel/en:envertical tunnel/en:envertical wind tunnel/en:envertical spin tunnel
 895. دم‌گیر---en:sting
 896. چرخش‌گیر---en:straightener
 897. پرواز زیرصوتی---en:subsonic flight
 898. تونل زیرصوتی---en:subsonic tunnel/en:ensubsonic wind tunnel
 899. فشرده‌ساز ابرصوتی---en:supersonic compressor
 900. ورودی ابرصوتی---en:supersonic inlet
 901. شیپوره ابرصوتی---en:supersonic nozzle
 902. ملخ ابرصوتی---en:supersonic propeller
 903. تونل ابرصوتی---en:supersonic tunnel/en:ensupersonic wind tunnel
 904. موج‌زدگی---en:surging
 905. ویژه‌گاه آزمون---en:test diamond
 906. آزمونگاه---en:test section/en:enworking section/en:entest chamber
 907. پرواز تراصوتی---en:transonic flight
 908. تونل تراصوتی---en:transonic tunnel/en:entransonic wind tunnel
 909. تلاطم‌گیر---en:turbulence screen
 910. تونل خلأ---en:vacuum tunnel
 911. تونل چگالیمتغیر---en:variable-density tunnel/en:enVDT/en:envariable-density wind tunnel
 912. تونل روزن‌دار---en:ventilated tunnel
 913. درجاخیز---en:vertiplane
 914. مزاحمت دیواره---en:wall constraint
 915. اثر دیواره---en:wall effect
 916. تونل آب---en:water tunnel
 917. نیروسنج تونل باد---en:wind-tunnel balance/en:enaerodynamic balance/en:enbalance
 918. چراغ‌های جانبی---en:wing bar/en:enW-BAR/en:enwing bar runway lights
 919. کارشاره---en:working fluid
 920. قایق نجات---en:life boat
 921. پخشگر---en:diffuser
 922. تشابه دینامیکی---en:dynamic similarity
 923. شارش برین‌صوتی---en:hypersonic flow
 924. سرعت برین‌صوتی---en:hypersonic speed
 925. سایه‌نگاری---en:shadowgraph
 926. سایه‌نگاشت---en:shadowgraph/en:enshadowgram
 927. شارش زیربحرانی---en:subcritical flow
 928. شارش زیرصوتی---en:subsonic flow
 929. سرعت زیرصوتی---en:subsonic speed
 930. شارش ابربحرانی---en:supercritical flow
 931. آئرودینامیک ابرصوتی---en:supersonic aerodynamics
 932. پخشگر ابرصوتی---en:supersonic diffuser
 933. شارش ابرصوتی---en:supersonic flow
 934. شارش تراصوتی---en:transonic flow
 935. گستره تراصوتی---en:transonic range
 936. سرعت تراصوتی---en:transonic speed
 937. خوردگی سایشی---en:abrasion corrosion
 938. رفتگی سایشی---en:abrasive wear
 939. آزمون خوردگی شتاب‌یافته---en:accelerated corrosion test
 940. آزمون هوازدگی شتاب‌یافته---en:accelerated weathering
 941. دوره شتاب---en:acceleration period
 942. تمیزکاری اسیدی---en:acid cleaning
 943. خوردگی هوافضایی---en:aerospace corrosion
 944. تورم قلیایی---en:alkali swelling
 945. خوردگی لانه‌مورچه‌ای---en:ant nest corrosion
 946. خوردگی یاتاقان---en:bearing corrosion
 947. ترکخوردگی تاولی---en:blister cracking
 948. تاول‌زدگی---en:blistering
 949. آلومینیم‌پوشانی---en:calorising---en:calorizing
 950. وادادگی کاتدی---en:cathodic disbondment
 951. قطعه‌شویی کاتدی---en:cathodic pickling
 952. خوردگی کاواکی---en:cavitation corrosion
 953. آسیب فرسایشی ـ کاواکی---en:cavitation erosion damage
 954. فرسایش ـ خوردگی کاواکی---en:cavitation erosion-corrosion
 955. خوردگی چنگاله‌ای---en:chelant corrosion
 956. ترک‌خوردگی خوردگی ـ تنشی کلرید---en:chloride-induced stress-corrosion cracking/en:enCISCC
 957. ترکخوردگی سرد---en:cold cracking
 958. روت‌سازی سرد---en:cold stripping
 959. حفره‌زایی آب سرد---en:cold water pitting
 960. خوردگی مجاز---en:corrosion allowance
 961. فرایند واپایش خوردگی---en:corrosion control process
 962. قطعه‌آزمون خوردگی---en:corrosion coupon
 963. جریان خوردگی---en:corrosion current
 964. آسیب خوردگی---en:corrosion damage
 965. اثر خوردگی---en:corrosion effect
 966. شاخص خوردگی---en:corrosion index
 967. محصول خوردگی---en:corrosion product
 968. حفاظت از خوردگی---en:corrosion protection
 969. آهنگ خوردگی---en:corrosion rate
 970. مقاومت به خوردگی---en:corrosion resistance
 971. سامانه خوردگی---en:corrosion system
 972. دگرشکلی خوردگیزاد---en:corrosion-induced deformation
 973. خوردگیسنج---en:corrosometer/en:encorrator
 974. ترک مویی---en:crizzle
 975. خوردگی رسوبی---en:deposit corrosion/en:endeposit attack
 976. خوردگی نهشتی---en:deposition corrosion
 977. تمیزکننده دوفازی---en:diphase cleaner
 978. خوردگی گل حفاری---en:drilling mud corrosion/en:endrilling fluid corrosion
 979. زنگ‌زدگی زودرس---en:early rusting
 980. تمیزکاری برقکافتی---en:electrocleaning/en:enelectrolytic cleaning
 981. زنگ‌زدایی برقکافتی---en:electrolytic derusting
 982. خوردگی آهن‌نشین---en:embedded iron corrosion
 983. ترک‌خوردگی محیطی---en:environmental cracking
 984. فرسایش ـ خوردگی---en:erosion-corrosion
 985. رفتگی فرسایشی---en:erosive wear
 986. زنگ‌زدگی زیرپوششی---en:face rusting
 987. خوردگی آهن سه‌ظرفیتی---en:ferric ion corrosion
 988. خوردگی آتشی ـ دودی---en:fire and smoke corrosion
 989. رسوب آتش‌سو---en:fireside deposit
 990. زنگ‌زدگی فوری---en:flash rusting
 991. خستگی اصطکاکی---en:fretting fatigue
 992. رفتگی اصطکاکی---en:fretting wear/en:enfretting
 993. خوردگی خاکسترسوختی---en:fuel-ash corrosion
 994. خوردگی فاز گازی---en:gas phase corrosion
 995. حمله هالیدی---en:halide attack
 996. حمله هیدروژنی دمابالا---en:high-temperature hydrogen attack
 997. ترکخوردگی داغ---en:hot cracking
 998. روت‌سازی داغ---en:hot stripping
 999. حفره‌زایی آب داغ---en:hot water pitting
 1000. حمله هیدروژنی---en:hydrogen attack
 1001. تاول‌زدگی هیدروژنی---en:hydrogen blistering
 1002. بیماری هیدروژنی---en:hydrogen disease
 1003. فروپاشی هیدروژنی---en:hydrogen disintegration
 1004. ترک‌خوردگی تنشی‌هیدروژنی---en:hydrogen stress cracking/en:enhydrogen-induced cracking/en:enHIC/en:enhydrogen-assisted stress cracking
 1005. کاوند آزمون هیدروژنی---en:hydrogen test probe
 1006. حمله برخوردی---en:impingement attack
 1007. خوردگی برخوردی---en:impingement corrosion
 1008. ترک‌خوردگی خوردگی ـ تنشی مرزدانه‌ای---en:intergranular stress-corrosion cracking/en:enIGSCC
 1009. فرسایش یونی---en:ion erosion
 1010. نمودار همسان‌خوردگی---en:isocorrosion diagram
 1011. خوردگی شیارچاقویی---en:knife-line attack/en:enKLA
 1012. خوردگی لایه‌ای---en:layer corrosion
 1013. فرسایش برخورد مایع---en:liquid-impingement erosion
 1014. ترکخوردگی فلزمذاب---en:liquid-metal cracking/en:enLMC
 1015. خوردگی دریایی---en:marine corrosion/en:enseawater corrosion
 1016. خوردگی جیوه‌ای---en:mercury corrosion
 1017. تاول فلز---en:metal blister
 1018. پودرشدگی فلز---en:metal dusting
 1019. خستگی فلز---en:metal fatigue
 1020. نهشت یون فلزی---en:metal ion deposition
 1021. زنگ‌زدگی نوکناخنی---en:nailhead rusting
 1022. خوردگی خاکسترنفتی---en:oil-ash corrosion
 1023. ساچمه‌باری---en:peening
 1024. مایع قطعه‌شویی---en:pickle liquor/en:enpickling solution/en:enpickle
 1025. لکه‌زدایی---en:pickling smut
 1026. زنگ‌زدگی سرسوزنی---en:pinpoint rusting
 1027. پیش‌تمیزکاری---en:precleaning
 1028. خوردگی میلگرد بتن---en:rebar corrosion
 1029. خوردگی جوکاهشی---en:reducing-atmosphere corrosion
 1030. خوردگی زردزخمی---en:ringworm corrosion
 1031. زنگ---en:rust
 1032. شروع زنگ---en:rust bloom
 1033. مبدل زنگ---en:rust converter
 1034. مقیاس زنگ‌زدگی---en:rust grade scale
 1035. زنگ‌زدایی---en:rust removal/en:enderusting
 1036. زنگ‌زدگی بازگشتی---en:rust-back/en:enrerusting
 1037. زنگ‌زدگی---en:rusting
 1038. زنگ‌زدگی فولاد پوشش‌دار---en:rusting failure of coated steel
 1039. شست‌وشوی بازدارنده زنگ---en:rust-inhibitive wash
 1040. ترکیب ضدزنگ---en:rust-preventive compound
 1041. زنگ‌مقاوم---en:rust-resistant
 1042. کاردک---en:scraper
 1043. زنگ‌زدگی خراشی---en:scratch rusting
 1044. ترکخوردگی موسمی---en:season cracking
 1045. جدانشینی---en:segregation
 1046. حساس‌شدگی---en:sensitisation---en:sensitization
 1047. خوردگی مخفی---en:sheltered corrosion
 1048. خوردگی در خاک---en:soil corrosion
 1049. خوردگی شکوفه‌لحیمی---en:solder bloom corrosion
 1050. آزمون خوردگی شتاب‌یافته تنشی---en:stress-accelerated corrosion
 1051. ترک‌خوردگی خوردگی ـ تنشی---en:stress-corrosion cracking/en:enSCC
 1052. ترک‌خوردگی جذبشی ـ تنشی---en:stress-sorption cracking
 1053. حمله سولفیدی---en:sulfide attack
 1054. ترکخوردگی تنشیسولفیدی---en:sulfide stress cracking
 1055. خوردگی سولفیدی---en:sulfidic corrosion
 1056. تمیزکاری فراصوتی---en:ultrasonic cleaning
 1057. خوردگی خط آب---en:waterline attack
 1058. رسوب آب‌سو---en:waterside deposit
 1059. مقاومت سایشی---en:abrasion resistance
 1060. پیرش شتابیافته---en:accelerated aging
 1061. آزمون طول عمر شتاب‌یافته---en:accelerated life test
 1062. آزمون خوردگی---en:corrosion test
 1063. ترکچه‌زایی---en:crazing
 1064. رفتگی خستگی---en:fatigue wear
 1065. قطعه‌شویی---en:pickling
 1066. امنیت اطلاعات---en:information security/en:enINFOSEC
 1067. برنمود رقمی---en:digital object
 1068. شناسانه برنمود رقمی---en:digital object identifier/en:enDOI
 1069. رساسازی اطلاعات---en:information articulation/en:enarticulation of information
 1070. اطلاع‌افزار---en:information artifact/en:eninformation ware/en:eninfoware
 1071. نامتقارنی اطلاعاتی---en:information asymmetry
 1072. رفتار اطلاعاتی---en:information behaviour/en:enIB
 1073. مجرای اطلاعاتی---en:information channel
 1074. طراحی اطلاعات---en:information design
 1075. بوم‌شناسی اطلاعات---en:information ecology
 1076. محیط‌بانی اطلاعات---en:information environmentalism
 1077. نشانگان خستگی اطلاعاتی---en:information fatigue syndrome/en:enIFS
 1078. اطلاع‌پالی---en:information foraging
 1079. قالب اطلاعاتی---en:information format/en:eninformation presentation
 1080. همجوشانی اطلاعات---en:information fusion
 1081. شکاف اطلاعاتی---en:information gap/en:eninformation divide
 1082. گردآوری اطلاعات---en:information gathering
 1083. راهبرد گردآوری اطلاعات---en:information gathering strategy
 1084. اطلاع‌نگاشت---en:information graphics/en:eninfographics
 1085. اطلاع‌آمایی---en:information handling
 1086. شناسانه اطلاعات---en:information identifier
 1087. یکپارچه‌سازی اطلاعات---en:information integration/en:enII
 1088. فلج اطلاعاتی---en:information paralysis
 1089. حریم اطلاعاتی---en:information privacy/en:endata privacy/en:enprivacy of information
 1090. فراهم‌ساز اطلاعات---en:information provider/en:enIP
 1091. کیفیت‌سنجی اطلاعات---en:information quality assessment
 1092. کیفیت اطلاعات---en:information quality/en:enIQ
 1093. ربط اطلاعاتی---en:information relevance
 1094. سرنخ اطلاعاتی---en:information scent/en:eninformation cue
 1095. خدمات اطلاعاتی---en:information services
 1096. منبع اطلاعاتی---en:information source/en:eninformation resource
 1097. فضای اطلاعاتی---en:information space
 1098. رفتار کاربری اطلاعات---en:information use behaviour
 1099. دیداریسازی اطلاعات---en:information visualisation---en:information visualization
 1100. موج اطلاعاتی---en:information wave
 1101. کلان‌بوم‌شناسی اطلاعات---en:macro-ecology of information
 1102. خردبوم‌شناسی اطلاعات---en:micro-ecology of information
 1103. ناوش فضای اطلاعاتی---en:navigation of information space
 1104. اطلاعات مضبوط---en:recorded information
 1105. اطلاعات نیم‌ساختمند---en:semi-structured information
 1106. اطلاعات ساختمند---en:structured information
 1107. اطلاعات ناساختمند---en:unstructured information
 1108. تحلیلگر اطلاعات---en:information analyst
 1109. زیرساخت اطلاعاتی---en:information infrastructure/en:eninfostructure
 1110. نوع‌دوستی---en:altruism
 1111. مرحله مقعدی دگرآزارانه---en:anal-sadistic stage
 1112. کاوش‌خواه---en:analysand
 1113. تحلیل انتقال---en:analysis of the transference/en:entransference analysis
 1114. تخت روان‌کاوی---en:analytic couch/en:encouch
 1115. روان‌شناسی تحلیلی---en:analytic psychology
 1116. قواعد روان‌کاوی---en:analytic rules
 1117. روان‌کاوی کاربردی---en:applied psychoanalysis
 1118. ریاضت‌طلبی---en:asceticism
 1119. تداعی---en:association
 1120. اضطراب اختگی---en:castration anxiety/en:encastration fear
 1121. عقده اختگی---en:castration complex
 1122. روان‌کاوی کودک---en:child analysis
 1123. نشانگان خستگی مزمن---en:chronic fatigue syndrome/en:enCFS
 1124. عقده---en:complex
 1125. روان‌کاوی با نظارت---en:control analysis/en:ensupervised analysis,supervisory analysis
 1126. اختلال تبدیلی---en:conversion disorder
 1127. انتقال وارون---en:countertransference
 1128. سازوکار دفاعی---en:defense mechanism
 1129. انکار---en:denial
 1130. انکارگر---en:denier
 1131. روان‌شناسی ژرفانگر---en:depth psychology
 1132. ژرفادرمانی---en:depth therapy
 1133. روان‌کاوی مستقیم---en:direct psychoanalysis
 1134. دوگانه‌گرایی---en:dualism
 1135. آن‌من---en:ego
 1136. آن‌من‌کاوی---en:ego analysis
 1137. سازوکارهای دفاعی آن‌من---en:ego defense mechanisms
 1138. شکل‌گیری آن‌من---en:ego development/en:enego formation
 1139. کارکرد آن‌من---en:ego function
 1140. خودمحور---en:egocentric
 1141. خودمحوری---en:egocentrism/en:enegocentricity
 1142. آن‌من‌ناپذیر---en:ego-dystonic/en:enego-alien
 1143. آن‌من آرمانی---en:ego-ideal/en:enself-ideal
 1144. آن‌من ـ روان‌شناسی---en:ego-psychology
 1145. آن‌من‌پذیر---en:ego-syntonic
 1146. عقده الکترا---en:Electra complex
 1147. رشک---en:envy
 1148. شهوانی‌سازی---en:erotisation---en:erotization
 1149. برونی‌سازی---en:externalisation---en:externalization
 1150. تداعی آزاد---en:free association
 1151. شوخ‌طبعی---en:humour
 1152. فرومن---en:id
 1153. همانندسازی---en:identification
 1154. آزمون شناسایی---en:identification test
 1155. بیمار معلوم---en:identified patient/en:ensymptom bearer/en:ensymptom wearer
 1156. تکانه---en:impulse/en:enimpulsion
 1157. مهار تکانه---en:impulse control
 1158. درونیسازی---en:internalisation---en:internalization
 1159. درون‌فکنی---en:introjection
 1160. جداسازی---en:isolation
 1161. جداسازی عاطفه---en:isolation of affect
 1162. حسادت---en:jealousy
 1163. روان‌کاوی غیرپزشکی---en:lay analysis
 1164. روان‌کاو غیرپزشک---en:lay analyst
 1165. زیست‌مایه---en:libido
 1166. روان‌کاوی ادبیات---en:literary psychoanalysis
 1167. فراروان‌شناسی---en:metapsychology
 1168. یگانه‌گرایی---en:monism
 1169. ذات‌گرایی---en:nativism
 1170. ذات‌گرا---en:nativist
 1171. عقده ادیپ---en:Oedipus complex
 1172. مرحله دهانی دگرآزارانه---en:oral-sadistic phase
 1173. روان‌کاوی سنتی---en:orthodox psychoanalysis/en:enclassical psychoanalysis
 1174. رشک قضیب---en:penis envy
 1175. منش نراندامه‌ای---en:phallic character
 1176. شخصیت نراندامه‌ای---en:phallic personality
 1177. نماد نراندامه---en:phallic symbol
 1178. شخصیت خودشیفته نراندامه‌ای---en:phallic-narcissistic character/en:enphallic-narcissistic personality
 1179. نراندامه‌مدار---en:phallocentric
 1180. نراندامه‌مداری---en:phallocentrism
 1181. نراندامه---en:phallus
 1182. مرحله پیش‌تناسلی---en:pregenital phase
 1183. نمودار---en:profile/en:engraph-chart/en:engraph
 1184. نیم‌رخ---en:profile
 1185. برون‌فکنی---en:projection
 1186. همانندسازی برون‌فکنانه---en:projective identification
 1187. روان‌کاوی---en:psychoanalysis
 1188. روان‌کاو---en:psychoanalyst/en:enanalyst
 1189. روان‌کاوانه---en:psychoanalytic
 1190. گروه‌درمانی روان‌کاوانه---en:psychoanalytic group psychotherapy
 1191. روان‌درمانی روان‌کاوانه---en:psychoanalytic psychotherapy
 1192. روان‌پویه---en:psychodynamics
 1193. روان‌پویه‌شناسی---en:psychodynamics
 1194. واکنش‌سازی---en:reaction formation
 1195. واپس‌روی---en:regression
 1196. رویکرد بازساختی ـ واپس‌رو---en:regressive-reconstructive approach
 1197. واپس‌زنی---en:repression
 1198. خود---en:self
 1199. خودانکاری---en:self-denial
 1200. خود ـ روان‌شناسی---en:self-psychology
 1201. جنسیسازی---en:sexualisation---en:sexualization/en:eneroticisation---en:eroticisation ---en:eroticization/en:enlibidinisation---en:libidinization
 1202. والایش---en:sublimation
 1203. جانشین‌سازی---en:substitution
 1204. فرامن---en:superego
 1205. سرکوب---en:suppression
 1206. درمان سرکوبگرانه---en:suppressive therapy
 1207. درمان سطحی---en:surface therapy
 1208. نمادسازی---en:symbolisation---en:symbolization/en:ensymbolism
 1209. انتقال---en:transference
 1210. روان‌نژندی انتقال---en:transference neurosis
 1211. مقاومت انتقالی---en:transference resistance
 1212. روان‌کاوی ناسنجیده---en:wild psychoanalysis
 1213. قضیه رسته بئر---en:Baire category theorem
 1214. دوبرگینه---en:bifolium
 1215. صورت دوخطی---en:bilinear form
 1216. نگاشت دوخطی---en:bilinear mapping
 1217. صورت درجه دوم دومتغیره---en:binary quadratic form
 1218. نظریه سرشتها---en:character theory
 1219. برابری رده‌ای---en:class equation
 1220. عدد رده‌ای---en:class number
 1221. رده مزدوجی---en:conjugacy class
 1222. برهان برساختی---en:constructive proof
 1223. برساخت‌گرایی---en:constructivism
 1224. صورت دیفرانسیلی---en:differential form
 1225. قضیه هم‌گرایی مغلوب---en:dominated convergence theorem
 1226. سری غالب---en:dominating series
 1227. هم‌پیوستگی---en:equicontinuity
 1228. خانواده هم‌پیوسته تابع‌ها---en:equicontinuous family of functions
 1229. برهان متناهی‌مبنا---en:finitary proof
 1230. فضای متناهیبعد---en:finite dimensional space
 1231. گروه متناهی‌مولد---en:finitely generated group
 1232. قضیه‌های تناهی---en:finiteness theorems
 1233. برگینه---en:folium/en:enfolium of Descartes/en:enleaf of Descartes
 1234. صورت‌گرایی---en:formalism
 1235. مجموعه خطی‌وابسته---en:linearly dependent set
 1236. مجموعه خطی‌مستقل---en:linearly independent set
 1237. شهودگرایی ریاضی---en:mathematical intuitionism
 1238. سنجه---en:metric
 1239. فضای سنجه‌ای---en:metric space
 1240. فضای سنجه‌پذیر---en:metrisable space---en:metrizable space
 1241. صورت چندخطی---en:multilinear form
 1242. نامولد---en:nongenerator
 1243. مجموعه هیچ‌جاچگال---en:nowhere dense set
 1244. ماتریس صفر---en:null matrix/en:enzero matrix
 1245. پوچ‌دنباله---en:null sequence
 1246. پوچه---en:nullity
 1247. خم پادکی---en:pedal curve
 1248. مثلث پادکی---en:pedal triangle
 1249. تابع تکه‌ای‌خطی---en:piecewise linear function
 1250. خم تکه‌ایهموار---en:piecewise smooth curve
 1251. افلاطون‌گرایی---en:Platonism
 1252. مجموعه پیشافشرده---en:precompact set
 1253. صورت درجه دوم---en:quadratic form
 1254. توپولوژی نسبی---en:relative topology
 1255. مجموعه نسبی‌بسته---en:relatively closed set
 1256. مجموعه نسبی‌فشرده---en:relatively compact set
 1257. مجموعه نسبی‌باز---en:relatively open set
 1258. نمایش---en:representation
 1259. مجموعه مانده‌ای---en:residual set/en:enco meager
 1260. مجموعه حلال---en:resolvent set
 1261. نگاشت نیم‌خطی---en:semilinear mapping
 1262. نیم‌سنجه---en:semimetric
 1263. فضای نیم‌سنجه‌ای---en:semimetric space
 1264. صورت یک‌ونیم‌خطی---en:sesquilinear form/en:ensemi-bilinear form
 1265. مجموعه رسته‌اول---en:set of first category/en:enmeager set
 1266. مجموعه رسته‌دوم---en:set of second category/en:ennonmeager set
 1267. نگاشت مجموعه‌مقدار---en:set valued map/en:enset-valued function
 1268. بن‌لاد---en:socle
 1269. تکیه‌گاه---en:support
 1270. ترابرد---en:transvection
 1271. خط مورب---en:transversal line
 1272. تراگرد زیرگروه---en:transversal of a subgroup/en:entraverse
 1273. عدد چرخش---en:winding number
 1274. آذرآوار فرعی---en:accessory pyrcolast
 1275. آذرآوار تصادفی---en:accidental pyroclast
 1276. مخروط خاکستر---en:ash cone
 1277. ریزش خاکستر---en:ash fall
 1278. میدان خاکستر---en:ash field
 1279. جریان خاکستر---en:ash flow
 1280. رگبار خاکستر---en:ash shower
 1281. سنگ‌لوح آتشفشانی---en:ash slate
 1282. خاکسترسنگ---en:ash stone
 1283. ساختار چشمی---en:augen structure/en:eneye structure
 1284. برجاآوار---en:autoclast
 1285. برجاآواری---en:autoclastic
 1286. رخ قاعده‌ای---en:basal cleavage
 1287. فلات بازالتی---en:basaltic plateau
 1288. گدازه قطعه‌سنگی---en:block lava/en:enblocky lava/en:enaa lava
 1289. سنگ‌های کلسیمی- قلیایی---en:calc-alkaline rocks
 1290. آهکی---en:calcareous
 1291. جلبک‌های آهکی---en:calcareous algae
 1292. رس آهکی---en:calcareous clay
 1293. پوسته آهکی---en:calcareous crust/en:encale-crust
 1294. لجن آهکی---en:calcareous ooze
 1295. سنگ آهکی---en:calcareous rock
 1296. ماسه‌سنگ آهکی---en:calcareous sandstone
 1297. خاک آهکی---en:calcareous soil
 1298. سخت‌رویه آهکی---en:calcrete
 1299. اخگره---en:cinder
 1300. مخروط اخگری---en:cinder cone
 1301. گودال رمبشی---en:collapse depression
 1302. کارست‌چال رمبشی---en:collapse sinkhole
 1303. ساختار رمبشی---en:collapse structure/en:engravity-collapse structure
 1304. ورقه مخروطی---en:cone sheet
 1305. رخ کنگره‌ای---en:crenulation cleavage
 1306. خطوارگی کنگره‌ای---en:crenulation lineation
 1307. لایه‌بندی نهان---en:cryptic layering
 1308. خطوارگی جریانی---en:current lineation/en:enparting-plane lineation
 1309. بافت ضربدری---en:decussate texture
 1310. نوار دگرشکل---en:deformation band
 1311. دوقلوی دگرشکلی---en:deformation twin/en:englide twin
 1312. دوقلویی دگرشکلی---en:deformation twinning
 1313. پرتابه---en:ejecta
 1314. گدازه بیضی‌وار---en:ellipsoidal lava
 1315. پلکانی---en:en echelon
 1316. ترک‌های پلکانی---en:en echelon cracks
 1317. قطعه‌های گسلی- پلکانی---en:en echelon fault blocks
 1318. آذرآوار اصلی---en:essential pyroclast
 1319. بافت نمدی---en:felty texture/en:enpilotaxitic texture
 1320. سخت‌رویه آهنی---en:ferricrete
 1321. سنگ آهن‌دار---en:ferruginous rock
 1322. ساختار عدسیدار---en:flaser structure/en:enphacoidal structure
 1323. بافت نگاشتاری---en:graphic texture
 1324. سخت‌رویه گچی---en:gypcrete---en:gypscrete
 1325. خطوارگی تقاطعی---en:intersection lineation
 1326. بافتار همسان‌گرد---en:isotropic fabric
 1327. نوار شکنجی---en:kink band
 1328. سنگریزه آتشفشانی---en:lapilli
 1329. غار گدازه‌ای---en:lava cave
 1330. ستون گدازه---en:lava column
 1331. سد گدازه---en:lava dam
 1332. میدان گدازه---en:lava field
 1333. جریان گدازه---en:lava flow
 1334. فواره گدازه---en:lava fountain
 1335. دریاچه گدازه---en:lava lake
 1336. خاکریز گدازه---en:lava levee
 1337. دشت گدازه---en:lava plain
 1338. فلات گدازه---en:lava plateau
 1339. خیز گدازه---en:lava rise
 1340. سپر گدازه---en:lava shield
 1341. زبانه گدازه---en:lava toe
 1342. لوله گدازه---en:lava tube
 1343. شبکه لوله‌های گدازه---en:lava tube system
 1344. تونل گدازه---en:lava tunnel
 1345. خطواره---en:lineament
 1346. بافتار خطی---en:lineated fabric
 1347. خطوارگی---en:lineation
 1348. آذرآوار سنگی---en:lithic clast
 1349. سنگ‌آوار---en:lithoclast
 1350. کلان‌بلور---en:megacryst
 1351. کلان‌بلوری---en:megacrystic
 1352. بلور دگرگونی---en:metacryst
 1353. ریزبلور---en:microcrystal
 1354. بافت پوست‌ماری---en:ophitic texture
 1355. خطوارگی جدایشی---en:parting lineation
 1356. خطوارگی پله‌ای - جدایشی---en:parting-step lineation
 1357. رخ مدادی---en:pencil cleavage
 1358. ساختار مدادی---en:pencil structure
 1359. درشت‌بلور---en:phenocryst
 1360. گدازه بالشی---en:pillow lava
 1361. فلات فشاری---en:pressure plateau
 1362. رخ انحلال فشاری---en:pressure solution cleavage
 1363. بازمانده---en:relict
 1364. یخسار بازمانده---en:relict glacier
 1365. کارست بازمانده---en:relict karst/en:enfossil karst
 1366. دریاچه بازمانده---en:relict lake
 1367. کانی بازمانده---en:relict mineral
 1368. کوه بازمانده---en:relict mountain/en:enmountain of circumdenudation/en:enremainder mountain
 1369. خاک بازمانده---en:relict soil
 1370. بافت بازمانده---en:relict texture
 1371. سخت‌رویه نمکی---en:salcrete
 1372. سنگ پا---en:scoria
 1373. مخروط سنگ پا---en:scoria cone
 1374. تل سنگ پا---en:scoria mound
 1375. سنگ‌پایی---en:scoriacious
 1376. ترکش---en:shard
 1377. رخ سنگ لوحی---en:slaty cleavage
 1378. رخ انحلالی---en:solution cleavage
 1379. رخ فاصله‌دار---en:spaced cleavage
 1380. بافت نیمه‌پوست‌ماری---en:subophitic texture
 1381. پوکسنگ---en:tufa
 1382. حفره---en:vesicle
 1383. حفره‌دار---en:vesicular
 1384. ساختار حفره‌دار---en:vesicular structure
 1385. شیشه‌آواری---en:vitroclastic
 1386. قطعه‌سنگ آتشفشانی---en:volcanic block
 1387. کلاه میرحسن---en:Acantholimon
 1388. کیوی---en:Actinidia
 1389. کیویان---en:Actinidiaceae
 1390. پرسیاوش---en:Adiantum
 1391. عرعر---en:Ailanthus
 1392. توسکا---en:Alnus
 1393. آناناس---en:Ananas
 1394. گل‌میمونی---en:Antirrhinum
 1395. کرفس‌سانان---en:Apiales
 1396. کرفس---en:Apium
 1397. خاس‌سانان---en:Aquifoliales
 1398. کاج مطبق---en:Araucaria
 1399. خرماسانان---en:Arecales
 1400. زرآوند---en:Aristolochia
 1401. گل شیپوری---en:Arum
 1402. مارچوبه---en:Asparagus
 1403. حرا---en:Avicennia
 1404. حرائیان---en:Avicenniaceae
 1405. زرشک---en:Berberis
 1406. گاوزبان---en:Borago
 1407. گل کاغذی---en:Bougainvillea
 1408. کلم---en:Brassica
 1409. دم‌موشی---en:Buddleja
 1410. هزارنی---en:Butomus
 1411. شمشاد---en:Buxus
 1412. ستاره آبی---en:Callitriche
 1413. استبرق---en:Calotropis
 1414. گل شرابی---en:Calycanthus
 1415. چای---en:Camellia
 1416. گل استکانی---en:Campanula
 1417. پیچ اناری---en:Campsis
 1418. اختر---en:Canna
 1419. شاهدانه---en:Cannabis
 1420. کبر---en:Capparis
 1421. خربزه درختی---en:Carica
 1422. برگ شاخی---en:Ceratophyllum
 1423. ارغوان---en:Cercis
 1424. کاسنی---en:Cichorium
 1425. گل آفتابی---en:Cistus
 1426. گل حسرت---en:Colchicum
 1427. برگ‌بیدی---en:Commelina
 1428. پیچک---en:Convulvulus
 1429. مازریون---en:Daphne
 1430. سرخس‌عقابیان---en:Dennstaedtiaceae
 1431. میخک---en:Dianthus
 1432. ناترک---en:Dodonaea
 1433. گوشوارکی---en:Euonymus
 1434. باقلائیان---en:Fabaceae/en:enLeguminosae
 1435. باقلاسانان---en:Fabales
 1436. جسنریان---en:Gesneriaceae
 1437. گنتومیان---en:Gnetaceae
 1438. گنتوم‌سانان---en:Gnetales
 1439. گنتوم---en:Gnetum
 1440. عشقه---en:Hedera
 1441. خاس---en:Ilex
 1442. حنا---en:Lawsonia
 1443. دم‌موشیان---en:Loganiaceae
 1444. موخوریان---en:Loranthaceae
 1445. موخور---en:Loranthus
 1446. حنائیان---en:Lythraceae
 1447. ماگنولیا---en:Magnolia
 1448. ماگنولیائیان---en:Magnoliaceae
 1449. ماگنولیاسانان---en:Magnoliales
 1450. پنیرک---en:Malva
 1451. پنیرکیان---en:Malvaceae
 1452. پنیرک‌سانان---en:Malvales
 1453. مارانتا---en:Maranta
 1454. مارانتائیان---en:Marantaceae
 1455. مارتینیان---en:Martyniaceae
 1456. کهوریان---en:Mimosaceae/en:enMimosoidae
 1457. گلی‌نازیان---en:Molluginaceae
 1458. گلی‌ناز---en:Mollugo
 1459. غلافی---en:Monochoria
 1460. خارعروس---en:Morina
 1461. خارعروسیان---en:Morinaceae
 1462. موردیان---en:Myrtaceae
 1463. مورد---en:Myrtus
 1464. تیزکیان---en:Najadaceae
 1465. تیزک---en:Najas
 1466. ثعله‌باقلا---en:Nelumbo
 1467. ثعله‌باقلائیان---en:Nelumbonaceae
 1468. خرزهره---en:Nerium
 1469. گل‌کاغذیان---en:Nyctaginaceae
 1470. نیلوفر آبی---en:Nymphaea
 1471. نیلوفرآبیان---en:Nymphaeaceae
 1472. نیلوفرآبیسانان---en:Nymphaeales
 1473. گل مغربی---en:Oenothera
 1474. زیتون---en:Olea
 1475. زیتونیان---en:Oleaceae
 1476. گل‌مغربیان---en:Onagraceae/en:enOenotheraceae
 1477. کاکتوس---en:Opuntia
 1478. ثعلبیان---en:Orchidaceae
 1479. ثعلب---en:Orchis
 1480. گل‌جالیزیان---en:Orobanchaceae
 1481. گل جالیز---en:Orobanche
 1482. شاه‌سرخس---en:Osmunda
 1483. شاه‌سرخسیان---en:Osmundaceae
 1484. شاه‌سرخس‌سانان---en:Osmundales
 1485. شبدرترشکیان---en:Oxalidaceae
 1486. شبدرترشک‌سانان---en:Oxalidales
 1487. شبدرترشک---en:Oxalis
 1488. گل صدتومانی---en:Paeonia
 1489. گل‌صدتومانیان---en:Paeoniaceae
 1490. پیچکاجیان---en:Pandanaceae
 1491. پیچکاجیسانان---en:Pandanales
 1492. پیچ کاجی---en:Pandanus
 1493. شقایق---en:Papaver
 1494. شقایقیان---en:Papaveraceae
 1495. گل ساعتی---en:Passiflora
 1496. گل‌ساعتیان---en:Passifloraceae
 1497. کنجدیان---en:Pedaliaceae
 1498. گل آتشی---en:Phlox
 1499. خرما---en:Phoenix
 1500. سرخاب کولی---en:Phytolacca
 1501. سرخاب‌کولیان---en:Phytolaccaceae
 1502. کاج‌سانان---en:Pinales
 1503. فلفل سیاه---en:Piper
 1504. فلفل‌سیاهیان---en:Piperaceae
 1505. فلفل‌سیاه‌سانان---en:Piperales
 1506. پسته---en:Pistacia
 1507. میخک‌درختیان---en:Pittosporaceae
 1508. میخک درختی---en:Pittosporum
 1509. بارهنگیان---en:Plantaginaceae
 1510. بارهنگ---en:Plantago
 1511. چناریان---en:Platanaceae
 1512. چنار---en:Platanus
 1513. کلاه‌میرحسنیان---en:Plumbaginaceae
 1514. گندمیان---en:Poaceae/en:enGramineae
 1515. گل‌آتشیان---en:Polemoniaceae
 1516. شیرآور---en:Polygala
 1517. شیرآوریان---en:Polygalaceae/en:enDiclidantheraceae/en:enMoutabeaceae/en:enXanthophyllaceae
 1518. علف‌هفت‌بندیان---en:Polygonaceae
 1519. علف هفت‌بند---en:Polygonum
 1520. پونته‌دریائیان---en:Pontederiaceae
 1521. خرفه---en:Portulaca
 1522. خرفه‌ایان---en:Portulacaceae
 1523. گوشاب---en:Potamogeton
 1524. گوشابیان---en:Potamogetonaceae
 1525. پامچال---en:Primula
 1526. پامچالیان---en:Primulaceae
 1527. مارتینی---en:Proboscidea
 1528. کهور---en:Prosopis
 1529. چنارسانان---en:Proteales
 1530. سرخس عقابی---en:Pteridium
 1531. انار---en:Punica
 1532. اناریان---en:Punicaceae
 1533. برگ‌امرودی---en:Pyrola
 1534. برگ‌امرودیان---en:Pyrolaceae
 1535. رافلزیا---en:Rafflesia
 1536. رافلزیائیان---en:Rafflesiaceae
 1537. آلاله‌ایان---en:Ranunculaceae
 1538. آلاله‌سانان---en:Ranunculales
 1539. آلاله---en:Ranunculus
 1540. اسپرک---en:Reseda
 1541. اسپرکیان---en:Resedaceae
 1542. عنابیان---en:Rhamnaceae
 1543. چندل---en:Rhizophora
 1544. چندلیان---en:Rhizophoraceae
 1545. گل سرخ---en:Rosa
 1546. گل‌سرخیان---en:Rosaceae
 1547. روناس---en:Rubia
 1548. روناسیان---en:Rubiaceae
 1549. شورابی---en:Ruppia
 1550. شورابیان---en:Ruppiaceae
 1551. کوله‌خاسیان---en:Ruscaceae
 1552. کوله‌خاس---en:Ruscus
 1553. سداب---en:Ruta
 1554. سدابیان---en:Rutaceae
 1555. بنفشه آفریقایی---en:Saintpaulia
 1556. بیدیان---en:Salicaceae
 1557. بید---en:Salix
 1558. مسواک---en:Salvadora
 1559. مسواکیان---en:Salvadoraceae
 1560. آقطی---en:Sambucus
 1561. صندلیان---en:Santalaceae
 1562. صندل---en:Santalum
 1563. ناترکیان---en:Sapindaceae
 1564. چیکو---en:Sapota
 1565. چیکوئیان---en:Sapotaceae
 1566. خاراشکنیان---en:Saxifragaceae
 1567. گل‌میمونیان---en:Scrophulariaceae
 1568. کنجد---en:Sesamum
 1569. عرعریان---en:Simaroubaceae
 1570. ازملکیان---en:Smilacaceae
 1571. ازملک---en:Smilax
 1572. بادنجانیان---en:Solanaceae
 1573. بادنجان---en:Solanum
 1574. اسفناج---en:Spinacia
 1575. کاکائوئیان---en:Sterculiaceae
 1576. گزیان---en:Tamaricaceae
 1577. گز---en:Tamarix
 1578. سرخداریان---en:Taxaceae
 1579. دارتالابیان---en:Taxodiaceae
 1580. دارتالاب---en:Taxodium
 1581. سرخدار---en:Taxus
 1582. چائیان---en:Theaceae
 1583. سرخس‌باتلاقیان---en:Thelypteridaceae
 1584. سرخس باتلاقی---en:Thelypteris
 1585. کاکائو---en:Theobroma
 1586. مازریونیان---en:Thymelaeaceae
 1587. نمدار---en:Tilia
 1588. نمداریان---en:Tiliaceae
 1589. سهکنجه‌خیز---en:Trapa
 1590. سهکنجه‌خیزیان---en:Trapaceae
 1591. گندم---en:Triticum
 1592. لادنیان---en:Tropaeolaceae
 1593. لادن---en:Tropaeolum
 1594. لوئی---en:Typha
 1595. لوئیان---en:Typhaceae
 1596. نارونیان---en:Ulmaceae
 1597. نارون---en:Ulmus
 1598. گزنه---en:Urtica
 1599. گزنه‌ایان---en:Urticaceae
 1600. سنبل‌الطیب---en:Valeriana
 1601. سنبل‌الطیبیان---en:Valerianaceae
 1602. شاه‌پسند---en:Verbena
 1603. شاه‌پسندیان---en:Verbenaceae
 1604. ماشک---en:Vicia
 1605. بنفشه---en:Viola
 1606. بنفشه‌ایان---en:Violaceae
 1607. دارواشیان---en:Viscaceae
 1608. دارواش---en:Viscum
 1609. انگوریان---en:Vitaceae
 1610. انگورسانان---en:Vitales
 1611. انگور---en:Vitis
 1612. زانیشلیا---en:Zannichellia
 1613. زانیشلیائیان---en:Zannichelliaceae
 1614. زنجبیل---en:Zingiber
 1615. زنجبیلیان---en:Zingiberaceae
 1616. عناب---en:Ziziphus
 1617. نواری---en:Zostera
 1618. نواریان---en:Zosteraceae
 1619. قیچیان---en:Zygophyllaceae
 1620. قیچ‌سانان---en:Zygophyllales
 1621. قیچ---en:Zygophyllum
 1622. دگرجا---en:allopatric
 1623. خواب‌شکنی---en:dormancy breaking
 1624. آزادگرده‌افشان---en:open pollinated
 1625. آزادگرده‌افشانی---en:open pollination
 1626. خودگرده‌افشان---en:self-pollinated
 1627. خودگرده‌افشانی---en:self-pollination
 1628. رابطه مبدأ ـ مقصد---en:source-sink
 1629. همجا---en:sympatric
 1630. زیست‌داده‌ورزی---en:bioinformatics
 1631. حبه حفظ‌شده---en:conserved domain/en:enCD
 1632. حبه---en:domain
 1633. پادتن حبه‌ای---en:domain antibody/en:endAb
 1634. آرایش حبه---en:domain arrangement
 1635. حبه‌زایی---en:domain expansion
 1636. خانواده حبه---en:domain family
 1637. الحاق حبه---en:domain fusion
 1638. تحلیل الحاق حبه---en:domain fusion analysis
 1639. نقشه‌نگاری حبه---en:domain mapping
 1640. تغییر تعداد حبه---en:domain number variation
 1641. پروتئین حبه‌ای---en:domain protein
 1642. تکرار حبه---en:domain repetition
 1643. اشتراک حبه---en:domain sharing
 1644. برخوردگی حبه---en:domain shuffling
 1645. حبه‌درآمیزی---en:domain swapping
 1646. حبه‌پیمایی---en:domain walking
 1647. بیانه رمزگذار حبه---en:domain-encoding exon
 1648. زمان‌پروازسنجی یونش الکتروافشانه‌ای---en:electrospray ionisation time-of-flight/en:enESI-TOF
 1649. پروتئین رشته‌ای---en:fibrous protein
 1650. گنجینه تاب---en:fold library
 1651. تاب‌پار---en:foldamer
 1652. پروتئین تابیده---en:folded protein
 1653. زی‌مایه تابیار---en:folding enzyme
 1654. هسته تاب‌یار---en:folding nucleus
 1655. تابگان---en:foldome
 1656. پروتئین کروی---en:globular protein
 1657. پروتئین خانه‌بان---en:house-keeping protein
 1658. پروتئین کانونی---en:hub protein
 1659. نمایه پروتئینی انسان---en:human protein index/en:enHPI
 1660. همکنشگان---en:interactome/en:enprotein interactome
 1661. همکنشگان‌شناسی---en:interactomics
 1662. پروتئین کژتابیده---en:misfolded protein
 1663. گویچه وارفته---en:molten globule
 1664. بن‌مایه---en:motif
 1665. بن‌مایه‌پویی---en:motif scanning
 1666. انگشت‌نگاری پپتید---en:peptide fingerprinting
 1667. اثرانگشت اجزا---en:peptide fragmentation fingerprint/en:enPFF
 1668. رخ‌نما---en:profile
 1669. رخ‌نمانگاری---en:profiling
 1670. آرایه پروتئین---en:protein array
 1671. سنجش پروتئین---en:protein assay
 1672. زیست‌تراشه پروتئین---en:protein biochip
 1673. تراشه پروتئین---en:protein chip/en:enprotein microchip/en:enprotein-protein interaction chip
 1674. نقشه بیان پروتئین---en:protein expression map
 1675. نقشه‌نگاری بیان پروتئین---en:protein expression mapping/en:enPEM
 1676. انگشت‌نگاری پروتئین---en:protein fingerprinting
 1677. تاب پروتئین---en:protein fold
 1678. بیماری تاب پروتئین---en:protein fold disease/en:enprotein folding-related diseas
 1679. پروتئین‌تابی---en:protein folding
 1680. آرایه کارکرد پروتئین---en:protein function array
 1681. نقشه‌نگاری برهم‌کنش پروتئین‌ها---en:protein interaction mapping/en:enPIM
 1682. ریزآرایه پروتئین---en:protein microarray
 1683. پروتئینکژتابی---en:protein misfolding
 1684. بن‌مایه پروتئین---en:protein motif
 1685. رخ‌نمای پروتئین---en:protein profile
 1686. رخ‌نمانگاری پروتئین---en:protein profiling
 1687. پروتئین‌بازتابی---en:protein refolding/en:enheat-shock protein activity
 1688. ساختار پروتئین---en:protein structure
 1689. پیش‌بینی ساختار پروتئین---en:protein structure prediction
 1690. پروتئین‌واتابی---en:protein unfolding
 1691. نقشه برهم‌کنش پروتئین‌ها---en:protein-protein interaction map/en:enprotein interaction map/en:enprotein linkage map
 1692. دادگان تحلیل پروتگان---en:proteome analysis database
 1693. تراشه پروتگان---en:proteome chip
 1694. نقشه پروتگان---en:proteome map
 1695. نقشه‌نگاری پروتگان---en:proteome mapping
 1696. ریزآرایه پروتگان---en:proteome microarray
 1697. امضای پروتگان---en:proteome signature
 1698. تنوع پروتگانی---en:proteomic diversity/en:enproteome diversity
 1699. اثرانگشت پروتگان---en:proteomic fingerprint
 1700. رخ‌نمانگاری پروتگان---en:proteomic profiling
 1701. ساختار چهارم---en:quaternary structure
 1702. بن‌مایه ساختاری---en:structural motif
 1703. زیرپروتگان---en:sub-proteome
 1704. زمان‌پروازسنج---en:time-of-flight
 1705. زمان‌پروازسنجی---en:time-of-flight/en:enTOF
 1706. پاسخ پروتئین واتابیده---en:unfolded protein response/en:enUFR/en:enUPR
 1707. واتابیدگی---en:unfolded state
 1708. انگشته روی‌دار---en:zinc finger
 1709. یاره---en:chaperone/en:enmolecular chaperone
 1710. پروتگان---en:proteome/en:enprotein-genome
 1711. پروتگان‌شناسی---en:proteomics
 1712. مانده آمینواسید---en:amino acid residue
 1713. ساختار اول---en:primary structure
 1714. مانده---en:residue
 1715. ساختار دوم---en:secondary structure
 1716. ساختار سوم---en:tertiary structure
 1717. نازیست‌زایی---en:abiogenesis
 1718. ژن‌کنش افزایشی---en:additive gene action
 1719. زیست‌فناوری کشاورزی---en:agricultural biotechnology
 1720. پیرایش دگرسان پیش‌رناپ---en:alternative pre-messanger RNA splicing
 1721. شکل پیرایشی دگرسان---en:alternative splice form
 1722. پیرایش دگرسان---en:alternative splicing/en:enalternative RNA splicing/en:enalternate splicing/en:enAS
 1723. ژن‌های ناهم‌ساخت---en:analogous genes
 1724. رشته پادرمزگذار---en:anticoding strand
 1725. رنای پادمعنا---en:antisense RNA/en:enaRNA/en:enasRNA
 1726. رشته پادمعنا---en:antisense strand
 1727. پادپایانش---en:antitermination
 1728. عامل پادپایانش---en:antitermination factor
 1729. پروتئین پادپایانش---en:antitermination protein
 1730. پادپایانگر---en:antiterminator
 1731. ژنگان‌شناسی رفتاری---en:behavioural genomics
 1732. پیش‌بر دوسویه---en:bidirectional promoter
 1733. همتاسازی دوسویه---en:bidirectional replication
 1734. زیست‌زایی---en:biogenesis
 1735. زیست‌باران---en:biolistics/en:enparticle gun technique/en:enparticle acceleration technique
 1736. زیگان‌شناسی---en:biomics
 1737. زیست‌نانوفناوری---en:bionanotechnology
 1738. زیست‌فناوری---en:biotechnology/en:enbiotech/en:enbiotechnol
 1739. زیست‌فناوری آبی---en:blue biotechnology
 1740. عنصر مرزبند---en:boundary element
 1741. توالی متعارف---en:canonical sequence
 1742. دنای حامل---en:carrier DNA
 1743. دنام---en:cDNA
 1744. یاختمان---en:cellome
 1745. یاختمان‌شناسی---en:cellomics
 1746. آمیژه---en:chimera---en:chimaera
 1747. پادتن آمیژه‌ای---en:chimeric antibody
 1748. دنای آمیژه‌ای---en:chimeric DNA
 1749. پیش‌بر آمیژه‌ای---en:chimeric promoter
 1750. پروتئین‌های آمیژه‌ای---en:chimeric proteins
 1751. آمیژگی---en:chimerism
 1752. عایق فامینه‌ای---en:chromatin insulator
 1753. نوآرایی فام‌تنی---en:chromosomal rearrangement
 1754. پرش فام‌تنی---en:chromosome jumping/en:enchromosome hopping
 1755. رشته رمزگذار---en:coding strand/en:ennon-transcribed strand
 1756. ژنگان‌کاوی مقایسه‌ای---en:comparative genome analysis
 1757. ژنگان‌شناسی مقایسه‌ای---en:comparative genomics
 1758. دنای مکمل---en:complementary DNA/en:encopy DNA
 1759. رنای مکمل---en:complementary RNA
 1760. ژنگان‌شناسی محاسباتی---en:computational genomics
 1761. هم‌خونی---en:consanguinity
 1762. بن‌مایه مشترک---en:consensus motif
 1763. توالی مشترک---en:consensus sequence
 1764. توالی‌بست پایا---en:conserved sequence box
 1765. دگرفامینه نهادی---en:constitutive heterochromatin
 1766. پیش‌بر مرکزی---en:core promoter/en:enpromoter core
 1767. رنام---en:cRNA
 1768. رایاختمان---en:cybernome
 1769. رایاختمان‌شناسی---en:cybernomics
 1770. وانهش---en:deletion
 1771. ویرایش وانهشی---en:deletion editing
 1772. نقشه‌نگاری وانهشی---en:deletion mapping
 1773. جهش وانهشی---en:deletion mutation
 1774. پیرایش افتراقی---en:differential splicing
 1775. حامل دنا---en:DNA carrier
 1776. دنابسپاراز---en:DNA polymerase/en:enDNA-dependent DNA polymerase/en:enDNA nucleotidyl transferase
 1777. کاوند دنایی---en:DNA probe
 1778. توالییابی دنا---en:DNA sequencing
 1779. ناقل دنا---en:DNA vector
 1780. دناز---en:DNase/en:endeoxyribonuclease/en:enDNAse
 1781. طول‌افزایش---en:elongation
 1782. درون‌نوکلئاز---en:endonuclease
 1783. افزای‌تن---en:enhanceosome
 1784. عنصر افزایشگر---en:enhancer element
 1785. جهش افزایشگر---en:enhancer mutation
 1786. توالی افزایشگر---en:enhancer sequence
 1787. افزایشگر---en:enhancer/en:enstrong positive element/en:enSPE/en:enupstream activator sequence/en:enUAS
 1788. زیست‌فناوری زیست‌محیطی---en:environmental biotechnology
 1789. وراژنگان---en:epigenome
 1790. وراژنگان‌شناسی---en:epigenomics
 1791. هوفامینه---en:euchromatin
 1792. ژنگان‌شناسی تکاملی---en:evolutionary genomics
 1793. برون‌نوکلئاز---en:exonuclease/en:enexo
 1794. ژنگان بیان‌شده---en:expressed genome
 1795. ژنگان‌شناسی بیانی---en:expression genomics
 1796. دگرفامینه اختیاری---en:facultative heterochromatin
 1797. ژنگان‌شناسی کارکردی---en:functional genomics
 1798. ژن‌کنش---en:gene action
 1799. کنانش ژن---en:gene activation
 1800. همتافت ژنی---en:gene complex
 1801. تبدیل ژن---en:gene conversion
 1802. گسیختگی ژنی---en:gene disruption
 1803. جریان ژن---en:gene flow
 1804. کاوند ژنی---en:gene probe/en:engenetic probe
 1805. خاموش‌سازی ژن---en:gene silencing
 1806. ژن‌درمانی---en:gene therapy/en:engene surgery
 1807. بار ژنی---en:genetic load/en:engenetic burden
 1808. نشانگر ژن‌شناختی---en:genetic marker
 1809. ژنگان‌شناسی---en:genomics
 1810. جهش زایشی---en:germinal mutation
 1811. جهش رگه زایشی---en:germ-line mutation
 1812. زیست‌فناوری سبز---en:green biotechnology
 1813. ناتنی---en:halfsib
 1814. ناتنیآمیزی---en:halfsib mating
 1815. ژن گرماشوک---en:heat-shock gene
 1816. پیش‌بر گرماشوک---en:heat-shock promoter
 1817. دگرفامینه---en:heterochromatin
 1818. دگرفامینه‌ای شدن---en:heterochromatization
 1819. ژن‌های دگرساخت---en:heterologous genes
 1820. ژن‌های هم‌ساخت---en:homologous genes
 1821. پیش‌بر دورگه---en:hybrid promoter
 1822. زیست‌فناوری صنعتی---en:industrial biotechnology
 1823. رمزه آغازش---en:initiation codon/en:enstart codon/en:eninitiator codon
 1824. عامل آغازش---en:initiation factor
 1825. آغازگر---en:initiator
 1826. آغازگر---en:initiator
 1827. بستک آغازگر---en:initiator box
 1828. عنصر آغازگر---en:initiator element/en:enINR element/en:enInr
 1829. درنهش---en:insertion
 1830. جهش درنهشی---en:insertion mutation---en:insertional mutation/en:enaddition mutation
 1831. توالی درنهشی---en:insertion sequence
 1832. عایق---en:insulator
 1833. رشته پیرو---en:lagging strand
 1834. رشته پیشرو---en:leading strand
 1835. زیست‌فناوری پزشکی---en:medical biotechnology
 1836. رشته منفی---en:minus strand
 1837. جهش دگرمعنا---en:missense mutation
 1838. صفت چندعاملی---en:multifactorial trait
 1839. بار جهشی---en:mutational load
 1840. رشته ناالگو---en:non template strand
 1841. دنای نارمزگذار---en:non-coding DNA
 1842. رشته نارمزگذار---en:non-coding strand/en:entranscribed strand
 1843. جهش بیمعنا---en:nonsense mutation
 1844. ژن‌های ارتاساخت---en:orthologous genes
 1845. بیش‌بارزیت---en:overdominance/en:enheterozygote advantage
 1846. ژن‌های پراساخت---en:paralogous genes
 1847. ذره‌باران---en:particle bombardment/en:enmicroprojectile bombardment
 1848. تبارژنگان‌شناسی---en:phylogenomics
 1849. رشته مثبت---en:plus strand
 1850. بسپاراز---en:polymerase
 1851. ژن‌شناسی جمعیت---en:population genetics
 1852. زیست‌فناوری قرمز---en:red biotechnology
 1853. حباب همتاسازی---en:replication bubble
 1854. چشم همتاسازی---en:replication eye
 1855. دوشاخه همتاسازی---en:replication fork
 1856. مبدأ همتاسازی---en:replication origin/en:enorigin of replication/en:enorigin/en:enori site/en:enori
 1857. درون‌نوکلئاز ویژه‌بر---en:restriction endonuclease/en:enREase/en:enrestriction nuclease
 1858. زی‌مایه ویژه‌بر، آنزیم ویژه‌بر---en:restriction enzyme
 1859. جهش برگشتی---en:reverse mutation/en:enback mutation
 1860. وارونوشتاز---en:reverse transcriptase/en:enRNA-dependent DNA polymerase/en:enRTase
 1861. وارونویسی---en:reverse transcription
 1862. برگشت---en:reversion
 1863. تداخل رنایی---en:RNA interference/en:enRNAi/en:enRNA-mediated interference/en:enpost transcriptional RNA gene silencing
 1864. رنابسپاراز---en:RNA polymerase/en:enDNA-dependent RNA polymerase
 1865. کاوند رنایی---en:RNA probe
 1866. رناخاموشی---en:RNA silencing
 1867. رناز---en:RNase/en:enribonuclease
 1868. جهش هم‌معنا---en:samesense mutation/en:ensynonymous mutation
 1869. واجدایش---en:segregation
 1870. دگرگردان واجدایش---en:segregation distorter/en:enSD
 1871. دگرگردی واجدایش---en:segregation distortion
 1872. رشته بامعنا---en:sense strand
 1873. ناقل دوکارکردی---en:shuttle vector/en:enbifunctional vector
 1874. تنیزادگی---en:sibship
 1875. خاموشگر---en:silencer
 1876. عنصر خاموشگر---en:silencer element
 1877. جهش خاموش---en:silent mutation/en:ensilent site mutation
 1878. رناتک---en:siRNA
 1879. رنای بازدارنده کوچک---en:small inhibitory RNA
 1880. رنای تداخلگر کوچک---en:small interfering RNA
 1881. جهش بدنی---en:somatic mutation
 1882. زایش خودبه‌خودی---en:spontaneous generation
 1883. ژنگان‌شناسی ساختاری---en:structural genomics
 1884. زیرهمسانه---en:subclone---en:sub-clone
 1885. زیرهمسانه‌سازی---en:subcloning---en:sub-cloning/en:enrecloning
 1886. ابربارزیت---en:superdominance
 1887. رشته الگو---en:template strand
 1888. پایانگر---en:terminator
 1889. سم‌ژنگان‌شناسی---en:toxicogenomics
 1890. رونوشتاز---en:transcriptase
 1891. آغازگاه رونویسی---en:transcription initiation site
 1892. واحد رونویسی---en:transcription unit/en:enTU
 1893. افزایشگر رونویسی---en:transcriptional enhancer
 1894. رونوشتگان---en:transcriptome
 1895. تصویربرداری رونوشتگان---en:transcriptome imaging/en:entranscript imaging
 1896. رونوشتگان‌شناسی---en:transcriptomics
 1897. رونوشت‌تن---en:transcriptosome
 1898. تراژن‌زایی---en:transgenesis
 1899. هم‌گشت---en:transition
 1900. جهش هم‌گشتی---en:transition mutation---en:transitional mutation
 1901. آغازگاه ترجمه---en:translation initiation site
 1902. تراگشت---en:transversion
 1903. جهش تراگشتی---en:transversion mutation
 1904. زیست‌فناوری سفید---en:white biotechnology
 1905. توالی بازی---en:base sequence
 1906. توالی دنا---en:DNA sequence
 1907. توالی نوکلئوتیدی---en:nucleotide sequence
 1908. اسیددوست---en:acid-loving/en:enacidophilus/en:enacidophilic
 1909. سرمادهی---en:chilling
 1910. کشت هوازی---en:aerobic culture
 1911. کشت بیهوازی---en:anaerobic culture
 1912. باکتری‌شناسی---en:bacteriology
 1913. باکتری‌خوار---en:bacteriophage/en:enphage
 1914. باکتری‌میزی---en:bacteriuria
 1915. جسم پایه---en:basal body/en:enflagellar motor
 1916. پوشه---en:capsid
 1917. پوشه‌پار---en:capsomere
 1918. کشت یاخته---en:cell culture
 1919. مژک‌داران---en:ciliophora
 1920. مژک---en:cilium
 1921. باکتری‌شناسی بالینی---en:clinical bacteriology
 1922. میکرب‌شناسی بالینی---en:clinical microbiology
 1923. قارچ‌شناسی بالینی---en:clinical mycology
 1924. ویروس‌شناسی بالینی---en:clinical virology
 1925. کشت پیوسته---en:continuous culture
 1926. کشت جاری---en:continuous-flow culture
 1927. کشت---en:culture
 1928. میکرب‌شناسی محیطی---en:environmental microbiology
 1929. پرنیاز---en:fastidious
 1930. کرک---en:fimbria
 1931. قارچ‌خونی---en:fungemia---en:fungaemia/en:enmycethemia/en:enmycohemia
 1932. قارچ‌ایستان---en:fungistatic
 1933. میکرب‌شناسی صنعتی---en:industrial microbiology
 1934. کشت در مایع---en:liquid culture/en:enbroth culture
 1935. باکتری‌شناسی پزشکی---en:medical bacteriology
 1936. میکرب‌شناسی پزشکی---en:medical microbiology
 1937. قارچ‌شناسی پزشکی---en:medical mycology
 1938. ویروس‌شناسی پزشکی---en:medical virology
 1939. میکرب---en:microbe
 1940. غلظت میکربکشی---en:microbicidal concentration
 1941. میکرب‌کش---en:microbicide
 1942. میکرب‌شناسی---en:microbiology
 1943. میکرب‌ایستان---en:microbistatic
 1944. ریزگان---en:microflora/en:ennormal microbial flora/en:enflora
 1945. کشت مخلوط---en:mixed culture
 1946. باکتری‌شناسی مولکولی---en:molecular bacteriology
 1947. میکرب‌شناسی مولکولی---en:molecular microbiology
 1948. قارچ‌شناسی مولکولی---en:molecular mycology
 1949. ویروس‌شناسی مولکولی---en:molecular virology
 1950. قارچ‌شناسی---en:mycology
 1951. قارچ‌خوار---en:mycophage
 1952. کم‌نیاز---en:nonfastidious
 1953. ریزگان طبیعی---en:normal flora
 1954. کشت کهنه---en:old culture
 1955. عفونت فرصت‌طلب---en:opportunistic infection
 1956. کشت پتری---en:Petri dish culture
 1957. مویکینه---en:pilin
 1958. مویک---en:pilus
 1959. کشت سطحی---en:plate culture
 1960. کشت اولیه---en:primary culture
 1961. کشت خالص---en:pure culture
 1962. ریزگان مقیم---en:resident flora/en:encommensal flora
 1963. کشت انتخابی---en:selective culture
 1964. کشت تکانشی---en:shake culture
 1965. کشت درشیب---en:slant culture/en:enslope culture
 1966. لعاب‌لایه---en:slime layer
 1967. خار---en:spike
 1968. کشت سنبه‌ای---en:stab culture
 1969. واکشت---en:subculture
 1970. کشت همگام---en:synchronous culture/en:ensynchronised culture---en:synchronized culture
 1971. کشت بافت---en:tissue culture
 1972. ریزگان گذرا---en:transient flora
 1973. ویریون---en:virion/en:enviral particle/en:envirus particle
 1974. ویروس‌شناسی---en:virology
 1975. ویروس‌میزی---en:viruria
 1976. پس‌پتانسیل---en:afterpotential
 1977. تغییر مغناطیسی نابهنجار---en:abnormal magnetic variation
 1978. مغناطیس‌سنج مطلق---en:absolute magnetometer
 1979. سنج‌افزار گرانی مطلق---en:absolute-gravity instrument
 1980. شتاب سقوط آزاد---en:acceleration of free fall
 1981. شتاب گرانی---en:acceleration of gravity
 1982. سن نابرابری روزانه---en:age of diurnal inequality
 1983. سن کشند روزانه---en:age of diurnal tide
 1984. گرانی ظاهری---en:apparent gravity
 1985. ژئوفیزیک درون‌چاهی---en:borehole geophysics
 1986. تصویربرداری درون‌چاهی---en:borehole imaging
 1987. بی‌هنجاری بوگه---en:Bouguer anomaly
 1988. بی‌هنجاری گرانی بوگه---en:Bouguer gravity anomaly
 1989. گسترش هامشی---en:broadside spread
 1990. شیب‌سنج---en:clinometer
 1991. همازمینوار---en:cogeoid
 1992. نگاره چگالی---en:density log
 1993. رسید مستقیم---en:direct arrival
 1994. موج مستقیم---en:direct wave
 1995. سن روزانه---en:diurnal age
 1996. تغییرات روزانه---en:diurnal variations/en:endaily variation
 1997. تصحیح ارتفاع دینامیکی---en:dynamic height correction
 1998. کشند زمین---en:Earth tide
 1999. شدت زمین‌لرزه---en:earthquake intensity
 2000. میدان گرانی زمین---en:Earth's gravity field
 2001. تصحیح کشند زمین---en:Earth-tide correction
 2002. تصحیح اتووش---en:Eötvös correction/en:enEötvös effect
 2003. یکای اتووش---en:Eötvös unit
 2004. نگاره گاما ـ گاما---en:gama-gama log
 2005. رانه گرانیسنج---en:gravimeter drift/en:engravity-meter drift/en:endrift of gravimeter
 2006. ثابت گرانش---en:gravitational constant/en:enconstant of gravitation
 2007. بی‌هنجاری گرانی---en:gravity anomaly
 2008. میدان گرانی---en:gravity field/en:engravitational field
 2009. نیم‌پهنا---en:half-width
 2010. بی‌هنجاری ارتفاع---en:height anomaly
 2011. میل‌سنج---en:inclinometer
 2012. تعدیل هم‌ایستایی---en:isostatic adjustment
 2013. بی‌هنجاری هم‌ایستایی---en:isostatic anomaly
 2014. جبران هم‌ایستایی---en:isostatic compensation
 2015. تصحیح هم‌ایستایی---en:isostatic correction
 2016. مانده‌مغناطش همدما---en:isothermal remanent magnetization/en:enIRM
 2017. آهنربای طبیعی---en:lodestone/en:enHercules stone/en:enleading stone/en:enloadstone
 2018. بی‌هنجاری مغناطیسی---en:magnetic anomaly
 2019. پیسنگ مغناطیسی---en:magnetic basement
 2020. انحراف مغناطیسی---en:magnetic deviation
 2021. پهنه شدیدلرزه---en:meizoseismal area
 2022. دیرینه‌زلزله‌شناسی---en:paleoseismology
 2023. شبه‌زمینوار---en:quasi-geoid
 2024. گرانی نسبی---en:relative gravity
 2025. سنج‌افزار گرانی نسبی---en:relative-gravity instrument
 2026. قطبایی وارون---en:reversed polarity/en:enreversed magnetic field
 2027. لرزه‌زمین‌ساخت---en:seismotectonics
 2028. جنبش نیرومند زمین---en:strong ground motion
 2029. زمین‌ساخت‌مغناطیس---en:tectonomagnetism
 2030. زمین‌ساخت‌فیزیک---en:tectonophysics
 2031. زمین‌ساخت‌کره---en:tectonosphere
 2032. زمینسان---en:telluroid
 2033. تصحیح کشند---en:tidal correction
 2034. سمت مغناطیسی---en:magnetic azimuth
 2035. رسای مطلق---en:absolute BC
 2036. رسانش استخوانی مطلق---en:absolute bone conduction
 2037. رسه---en:AC
 2038. افت شنوایی اکتسابی---en:acquired hearing loss/en:enadventitious hearing loss
 2039. رسانش هوایی---en:air conduction
 2040. سمعک راه هوایی---en:air-conduction hearing aid
 2041. کمکافزار شنوایی---en:assistive listening device/en:enALD
 2042. نوتوان‌بخشی شنوایی---en:auditory habilitation/en:enaural habilitation
 2043. بازتوان‌بخشی شنوایی---en:auditory rehabilitation/en:enAR/en:enaural rehabilitation
 2044. رسا---en:BC
 2045. سمعک پشت‌گوشی---en:behind-the-ear hearing aid/en:enBTE hearing aid/en:enover-the-ear hearing aid/en:enOTE hearing aid/en:enpostauricular hearing aid
 2046. سمعک جیبی---en:body-worn hearing aid/en:enbody hearing aid
 2047. رسانش استخوانی---en:bone conduction
 2048. سمعک راه استخوانی---en:bone-conduction hearing aid
 2049. ناشنوایی مرکزی---en:central deafness
 2050. پیرگوشی رسانش حلزونی---en:cochlear conductive presbycusis
 2051. شنواییسنجی بازتاب‌شرطی جهتی---en:conditioned orientation reflexa audiometry/en:enconditioned orientation reflex
 2052. افت شنوایی رسانشی---en:conductive hearing loss
 2053. ناشنوایی مادرزاد---en:congenital deafness
 2054. افت شنوایی مادرزاد---en:congenital hearing loss
 2055. شنواییسنجی جهتی---en:COR audiometry
 2056. ناشنوا---en:deaf
 2057. ناشنوا---en:deaf
 2058. فرهنگ ناشنوایان---en:Deaf culture
 2059. ناشنوایی---en:deafness/en:enanacusis
 2060. دوشنوی---en:diplacusis/en:enaracusis duplicate/en:endouble hearing
 2061. محافظ گوش---en:ear protector
 2062. گوش‌پوش---en:earmuff
 2063. گوش‌گیر---en:earplug
 2064. شنوایی‌شناس آموزشی---en:educational audiologist
 2065. شنواییشناسی آموزشی---en:educational audiology
 2066. حلزون‌نگاره---en:electrocochleogram
 2067. الکتروحلزون‌نگاری---en:electrocochleography/en:enECochG/en:enECoG/en:encochleography
 2068. الکترودودوکنگار---en:electronystagmograph
 2069. الکترودودوک‌نگاری---en:electronystagmography/en:enENG
 2070. پراشنوی کاذب---en:false paracusis
 2071. افت شنوایی کارکردی---en:functional hearing loss
 2072. کم‌شنوا---en:hard-of-hearing/en:enHOH/en:enhearing impaired
 2073. کم‌شنوا---en:hard-of-hearing
 2074. سمعک---en:hearing aid/en:enHA
 2075. شنیدافزار---en:hearing device/en:enHD
 2076. کم‌توانی شنوایی---en:hearing disability
 2077. معلولیت شنوایی---en:hearing handicap
 2078. آسیب شنوایی---en:hearing impairment/en:enHI
 2079. درجه‌های کم‌شنوایی---en:hearing impairment degrees/en:endegrees of hearing loss
 2080. شنیدیار---en:hearing instrument
 2081. افت شنوایی---en:hearing loss/en:enHL
 2082. کم‌شنوایی---en:hearing loss/en:enhearing impairment/en:enhypoacusis---en:hypacusis
 2083. حفاظت شنوایی---en:hearing protection
 2084. گوش‌بان---en:hearing protection device/en:enHPD/en:enear defender
 2085. محافظ شنوایی---en:hearing protector
 2086. سمعک درون‌گوشی---en:in-the-ear hearing aid/en:enITE hearing aid
 2087. پیرگوشی مکانیکی---en:mechanical presbycusis
 2088. پیرگوشی سوخت‌وسازی---en:metabolic presbycusis
 2089. کم‌شنوایی ملایم---en:mild hearing loss/en:enmild hearing impairment
 2090. افت شنوایی کمینه---en:minimal hearing loss
 2091. افت شنوایی آمیخته---en:mixed hearing loss
 2092. کم‌شنوایی متوسط---en:moderate hearing loss/en:enmoderate hearing impairment
 2093. کم‌شنوایی نیمه‌شدید---en:moderately severe hearing loss/en:enmoderately severe hearing impairment
 2094. پیرگوشی عصبی---en:neural presbycusis
 2095. نوفه‌گیری---en:noise exposure
 2096. تراز نوفه‌گیری---en:noise exposure level
 2097. افت شنوایی نوفه‌زاد---en:noise-induced hearing loss/en:enNIHL
 2098. افت شنوایی غیرعضوی---en:nonorganic hearing loss
 2099. افت شنوایی نانشانگانی---en:nonsyndromic hearing loss
 2100. دودوک---en:nystagmus
 2101. نوفه‌گیری شغلی---en:occupational noise exposure
 2102. افت شنوایی عضوی---en:organic hearing loss
 2103. پراشنوی مکانی---en:paracusis loci/en:enparacusis localis
 2104. پراشنوی ویلیس---en:paracusis Willisi/en:enparacusis Willisiana,Willis'paracusis
 2105. پراشنوی---en:paracusis---en:paracousis
 2106. ناشنوایی پسازبانی---en:postlingual deafness/en:enpostlinguistic deafness
 2107. ناشنوایی پیشازبانی---en:prelingual deafness/en:enprelinguistic deafness
 2108. پیرگوشی---en:presbycusis---en:prebyacusis
 2109. کم‌شنوایی عمیق---en:profound hearing impairment/en:enprofound hearing loss
 2110. شنواییشناسی توان‌بخشی---en:rehabilitative audiology
 2111. رسای نسبی---en:relative BC
 2112. رسانش استخوانی نسبی---en:relative bone conduction
 2113. افت شنوایی پس‌حلزونی---en:retrocochlear hearing loss
 2114. شنواییشناسی آموزشگاهی---en:school audiology
 2115. افت شنوایی حسی ـ عصبی---en:sensorineural hearing loss/en:ensensory-neural hearing loss/en:enSNHL
 2116. پیرگوشی حسی---en:sensory presbycusis
 2117. کم‌شنوایی شدید---en:severe hearing loss/en:ensevere hearing impairment
 2118. کم‌شنوایی خفیف---en:slight hearing loss/en:enslight hearing impairment
 2119. پیرگوشی نواری---en:strial presbycusis
 2120. افت شنوایی نشانگانی---en:syndromic hearing loss
 2121. دودوک‌نگاری تصویری---en:videonystagmography/en:enVNG
 2122. سمعک دوشاخه---en:Y-cord hearing aid
 2123. حالت فعال‌شده---en:activated state
 2124. سری فعالیت---en:activity series
 2125. دومحیط‌دوست---en:amphiphilic/en:enamphipathic
 2126. برق‌کاف دوخصلتی---en:ampholyte/en:enamphoteric electrolyte
 2127. شوینده دوخصلتی---en:ampholytic detergent
 2128. دوخصلت‌مندی پروتونی---en:amphoprotism
 2129. دوخصلت‌مندی---en:amphoterism
 2130. کرنش زاویه‌ای---en:angle strain
 2131. مسیر تبادل تجمعی---en:associative interchange pathway
 2132. سازوکار تجمعی---en:associative mechanism
 2133. الکترود کمکی---en:auxiliary electrode/en:ensecondary electrode
 2134. دوپایداری---en:bistability
 2135. برجذب سوانگاشتی---en:chromatographic adsorption
 2136. اسید دوپروتونی---en:diprotic acid
 2137. سازوکار تفکیکی---en:dissociative mechanism
 2138. سری الکتروشیمیایی---en:electrochemical series/en:enelectromotive series
 2139. ترکیب با کمبود الکترون---en:electron-deficient compound
 2140. پیوند چهارمرکزی دوالکترونی---en:four-center two-electron bond
 2141. سوانگاری گاز ـ جامد---en:gas-solid chromatography/en:enGSC
 2142. شمار اتصال لیگاند---en:hapticity
 2143. سوانگاری مایعی کارا---en:high performance liquid chromatography
 2144. محلول پرفشار---en:hypertonic solution
 2145. محلول کم‌فشار---en:hypotonic solution
 2146. سازوکار تبادلی---en:interchange mechanism
 2147. بین‌هالوژنی---en:interhalogen
 2148. ترکیب درون‌شبکه‌ای---en:interstitial compound
 2149. سوانگاری تبادل یونی---en:ion exchange chromatography
 2150. تجزیه یون‌ریزکاوندی---en:ion-microprobe analysis
 2151. ساختار لوویس---en:Lewis structure/en:enelectron-dot formula/en:enLewis formula
 2152. فاز شبه‌پایدار---en:metastable phase
 2153. حالت شبه‌پایدار---en:metastable state
 2154. جانشینی متقابل---en:metathesis/en:endouble displacement/en:endouble decomposition
 2155. پیوند چندمرکزی---en:multicenter bond
 2156. معادله یونی نهایی---en:net ionic equation
 2157. قاعده هشت‌تایی---en:octet rule/en:enchemical octet rule
 2158. یون چنداتمی---en:polyatomic ion
 2159. مولکول چنداتمی---en:polyatomic molecule
 2160. اسید چندپروتونی---en:polyprotic acid
 2161. سوانگاری لایه‌نازک شعاعی---en:radial thin-layer chromatography
 2162. مرحله تعیین‌کننده سرعت---en:rate-determining step/en:enrate-limiting step
 2163. الکترود مرجع---en:reference electrode
 2164. انرژی رزونانس---en:resonance energy
 2165. طیف‌نمایی یونشی تشدیدی---en:resonance ionization spectroscopy/en:enRIS
 2166. الکترود استاندارد هیدروژن---en:standard hydrogen electrode/en:enstandard reference half-cell
 2167. پیوند سه‌مرکزی چهارالکترونی---en:three-center four-electron bond
 2168. پیوند سه‌مرکزی دوالکترونی---en:three-center two-electron bond
 2169. معادله یونی کل---en:total ionic equation
 2170. بی‌تقارنی---en:asymmetry
 2171. فراگریزانه---en:ultracentrifuge
 2172. تراز ارتعاشی---en:vibrational level
 2173. طیف ارتعاشی---en:vibrational spectrum
 2174. حالت ارتعاشی---en:vibrational state
 2175. بهره---en:yield
 2176. استحکام کششی---en:tensile strength
 2177. انرژی ارتعاشی---en:vibrational energy
 2178. هم‌بسپار دسته‌ای---en:block copolymer/en:enblock polymer
 2179. هم‌بسپارش دسته‌ای---en:block copolymerization---en:block copolymerisation
 2180. سوانگاشت---en:chromatogram
 2181. سوانگار---en:chromatograph
 2182. سوانگاری---en:chromatography
 2183. شویش---en:elution
 2184. سوانگاری گازی---en:gas chromatography
 2185. سوانگاری گاز ـ مایع---en:gas-liquid chromatography
 2186. سوانگاری ژل‌صافشی---en:gel-filtration chromatography
 2187. سوانگاری ژل‌تراوشی---en:gel-permeation chromatography
 2188. هم‌بسپار پیوندی---en:graft copolymer
 2189. بازده پیوندزنی---en:grafting efficiency
 2190. نسبت پیوندزنی---en:grafting ratio
 2191. سوانگاری مایعی---en:liquid chromatography
 2192. هم‌بسپار کاتوره‌ای---en:random copolymer/en:enideal copolymer
 2193. پیش‌بسپار کاتوره‌ای---en:random prepolymer
 2194. سوانگاری فازمعکوس---en:reverse-phase chromatography
 2195. سوانگاری اندازه‌ای---en:size exclusion chromatography
 2196. سوانگاری لایه‌نازک---en:thin-layer chromatography/en:enTLC/en:enplanar chromatography
 2197. پتانسیل برانگیخته شنوایی---en:audiotory evoked potential/en:enAEP
 2198. تطابق دوچشمی---en:binocular accommodation
 2199. پتانسیل برانگیخته شنوایی تنه مغز---en:brainstem audiotory evoked potential/en:enBAEP
 2200. تنه مغز---en:brainstem---en:brain stem
 2201. دم‌اسب---en:cauda equina
 2202. گیرنده شیمیایی---en:chemoreceptor/en:enchemoceptor
 2203. چلیپا---en:chiasm---en:chiasma
 2204. چلیپایی---en:chiasmatic/en:enchiasmic/en:enchiasmal
 2205. ماهیچه‌لرزه انقباضی---en:contraction fasciculation
 2206. دردگیرنده پوستی---en:cutanous nociceptor
 2207. ضربدری---en:decussate
 2208. ضربدر---en:decussation/en:endecussatio
 2209. تارلرزه‌بر---en:defibrilator
 2210. مغز پساپیشین---en:diencephalon/en:eninterbrain/en:enbetweenbrain
 2211. الکترومغزنگاره---en:electroencephalogram/en:enEEG
 2212. الکترومغزنگار---en:electroencephalograph
 2213. الکترومغزنگاری---en:electroencephalography
 2214. الکترومغزنما---en:electroencephaloscope
 2215. الکتروماهیچه‌نگاره---en:electromyogram
 2216. الکتروماهیچه‌نگار---en:electromyograph
 2217. الکتروماهیچه‌نگاری---en:electromyography/en:enEMG
 2218. پتانسیل صفحه پایانی---en:end plate potential
 2219. الکتروقلب‌نگاره سرخ‌نایی---en:esophageal electrocardiogram
 2220. پتانسیل رخدادی---en:event-related potential
 2221. پتانسیل برانگیخته قشری---en:evoked cortical potential/en:encortical evoked potential
 2222. پتانسیل برانگیخته---en:evoked potential/en:enEP
 2223. تطابق اضافی---en:excessive accommodation
 2224. ماهیچه‌لرزه---en:fasciculation
 2225. پتانسیل ماهیچه‌لرزه---en:fasciculation potential
 2226. تارلرزه---en:fibrillation
 2227. پتانسیل تارلرزه---en:fibrillation potential
 2228. پتانسیل مولد---en:generator potential/en:enreceptor potential
 2229. گیرنده مکانیکی آستانه‌بالا---en:high-threshold mechanoreceptor
 2230. الکتروقلب‌نگاره درون‌قلبی---en:intracardiac electrocardiogram
 2231. مازه‌مکش---en:lumbar puncture/en:enspinal puncture/en:enthecal puncture/en:enrachiocentesis/en:enspinal tap
 2232. دردگیرنده مکانیکی---en:mechanical nociceptor
 2233. گیرنده مکانیکی---en:mechanoreceptor
 2234. حسی ـ مکانیکی---en:mechanosensory
 2235. شامه‌برونی---en:meningocele
 2236. شامه ـ نخاع‌برونی---en:meningomyelocele
 2237. میان‌مغز---en:mesencephalon/en:enmidbrain/en:enmidbrain vesicle
 2238. میان‌مغزبری---en:mesencephalotomy
 2239. مغز پیشاپسین---en:metencephalon/en:enafterbrain
 2240. نخاعی ـ مغزپیشاپسینی---en:metencephalospinal
 2241. پتانسیل واحد حرکتی---en:motor unit potential/en:enMUP/en:enmotor unit action potential/en:enMUAP
 2242. نخاعی ـ مغزپسینی---en:myelencephalospinal
 2243. نخاع‌برونی---en:myelocele
 2244. پس‌پتانسیل منفی---en:negative afterpotential
 2245. تطابق عصبی---en:nerve accommodation/en:enaccommodation
 2246. پیترازه---en:neuromodulator
 2247. دردادراک---en:nociception/en:ennociperception/en:enpain sense/en:enalgesia/en:enalgesthesia
 2248. دردگیرنده---en:nociceptor
 2249. دردحفاظ---en:nocifensor
 2250. درداثر---en:noci-influence
 2251. پتانسیل پیش‌آهنگ---en:pacemaker potential
 2252. دردگیرنده چندمحرکی---en:polymodal nociceptor/en:enC-fiber nociceptor
 2253. پس‌پتانسیل مثبت---en:positive afterpotential
 2254. ناوک آغازین---en:primitive groove
 2255. پیشامغز---en:prosencephalon/en:enforebrain/en:enforebrain vesicle
 2256. تطابق نسبی---en:relative accommodation
 2257. پس‌مغز---en:rhombencephalon/en:enhindbrain/en:enhindbrain vesicle
 2258. پتانسیل حاشیه‌ای---en:satellite potential
 2259. پتانسیل حسی---en:sensory potential/en:ensensory nerve action potential/en:enSNAP/en:encompound sensory nerve action otential
 2260. ترارسانی حسی---en:sensory transduction
 2261. تن‌آسیب---en:somatopathy
 2262. تن‌پرده---en:somatopleure
 2263. پتانسیل برانگیخته حسیپیکری---en:somatosensory evoked potential/en:enSEP
 2264. مهره‌شکاف پیشین---en:spina bifida anterior
 2265. مهره‌شکاف کیسه‌ای---en:spina bifida cystica
 2266. مهره‌شکاف آشکار---en:spina bifida manifesta/en:enspina bifida aperta
 2267. مهره‌شکاف پنهان---en:spina bifida occulta
 2268. مهره‌شکاف پسین---en:spina bifida posterior
 2269. مهره‌شکاف---en:spina bifida/en:enhydrocele spinalis/en:encleft spine
 2270. تطابق فروهنجار---en:subnormal accommodation
 2271. شیار کناری---en:sulcus limitans
 2272. شیار کناری بطن‌های مغز---en:sulcus limitans ventriculorum cerebri
 2273. نخاع‌گشادگی---en:syringomyelia/en:encavitary myelitis/en:enhydrosyringomyelia/en:enMorvan's syndrome/en:enmyelosyringosis/en:ensyringomyelic syndrome/en:ensyringomyelus
 2274. تکوین مغز پیشین---en:telencephalisation---en:telencephalization
 2275. مغز پیشین---en:telencephalon/en:enendbrain
 2276. پتانسیل برانگیخته بینایی---en:visual evoked potential/en:enVEP/en:envisual evoked cortical potential
 2277. ترارسانی بینایی---en:visual transduction
 2278. ابر فرعی---en:accessory cloud
 2279. انباشت---en:accumulation
 2280. ابر فعال---en:active cloud
 2281. هوابشم---en:air hoar
 2282. آسمان اریخت---en:amorphous sky
 2283. لنگریخ---en:anchor ice/en:enbottom ice
 2284. تنک‌مه شمالگانی---en:arctic mist
 2285. جبهه سرد چپ‌راه---en:backdoor cold front
 2286. برگ کژفشار---en:baroclinic leaf
 2287. ابر سدی---en:barrage cloud
 2288. ابرنمای بسون---en:Besson nephoscope
 2289. زهکشی کور---en:blind drainage
 2290. چشمک---en:blink
 2291. یخ شمعکی---en:candle ice
 2292. هماب---en:CCN
 2293. شمارگر هماب---en:CCN counter
 2294. نورافکن سقفیاب---en:ceiling projector/en:encloud searchlight/en:enceiling light
 2295. یخ‌تود بسته---en:close pack ice
 2296. یاخته‌های بسته---en:closed cells
 2297. گردش بسته---en:closed circulation
 2298. زهکشی بسته---en:closed drainage
 2299. پرفشار بسته---en:closed high
 2300. کم‌فشار بسته---en:closed low
 2301. سامانه بسته---en:closed system
 2302. پوشنکومه‌ای یاخته‌بسته---en:closed-cell stratocumulus
 2303. پهنه زهکشی بسته---en:closed-drainage area
 2304. فرض‌های بستاری---en:closure assumptions
 2305. مسئله بستار---en:closure problem
 2306. دوربین ابر---en:cloud camera
 2307. خوشه‌ابر---en:cloud cluster
 2308. هسته‌های میعان ابر---en:cloud condensation nuclei
 2309. شمارگر هسته‌های میعان ابر---en:cloud condensation nuclei counter
 2310. قطره ابر---en:cloud drop/en:encloud droplet
 2311. قطرک ابر---en:cloud droplet
 2312. پژواک ابر---en:cloud echo
 2313. باردارشدن ابر---en:cloud electrification
 2314. جزء ابر---en:cloud element
 2315. طبقه ابر---en:cloud etage
 2316. بازخورد ابر---en:cloud feedback
 2317. درخش ابر---en:cloud flash
 2318. شکل‌گیری ابر---en:cloud formation
 2319. سرده ابر---en:cloud genus/en:encloud genera
 2320. تفنگ ابر---en:cloud gun
 2321. شناسایی ابر---en:cloud identification
 2322. لایه ابر---en:cloud layer
 2323. تراز ابر---en:cloud level
 2324. خط ابر---en:cloud line
 2325. خردفیزیک ابر---en:cloud microphysics
 2326. آینه ابرنما---en:cloud mirror
 2327. بردار حرکت ابر---en:cloud motion vector
 2328. هسته ابر---en:cloud nucleus
 2329. ژرفای نوری ابر---en:cloud optical depth
 2330. ذره ابر---en:cloud particle
 2331. فیزیک ابر---en:cloud physics
 2332. سپرابر---en:cloud shield
 2333. رگه‌گان ابر---en:cloud streaks
 2334. نماد ابر---en:cloud symbol
 2335. سامانه ابر---en:cloud system/en:ennephsystem
 2336. قله ابر---en:cloud top
 2337. ابر ردیاب---en:cloud tracer
 2338. رادار آشکارسازی ابر---en:cloud-detection radar
 2339. نمونه‌بردار قطره ابر---en:cloud-drop sampler
 2340. درخش ابربه‌ابر---en:cloud-to-cloud flash
 2341. درخش ابربه‌زمین---en:cloud-to-ground flash/en:enground flash
 2342. روز ابری---en:cloudy day
 2343. آسمان ابری---en:cloudy sky
 2344. جبهه سرد---en:cold front
 2345. توفان تندری جبهه سرد---en:cold-front thunderstorm
 2346. موج جبهه سرد---en:cold-front wave
 2347. ابرنمای شانه‌ای---en:comb nephoscope
 2348. برف دانه‌دانه---en:corn snow/en:engranular snow
 2349. شکاف‌بشم---en:crevasse hoar
 2350. مقیاس چرخندی---en:cyclonic scale
 2351. ژرفابشم---en:depth hoar/en:ensugar snow
 2352. ابرنمای دیدمستقیم---en:direct-vision nephoscope
 2353. برف خشک---en:dry snow
 2354. یخ بسته---en:fast ice/en:enland fast ice
 2355. آذرخش چنگالی---en:forked lightning
 2356. یخ فسیلی---en:fossil ice
 2357. خاکه‌بلور---en:frazil crystals/en:enfrazil
 2358. خاکهیخ---en:frazil ice
 2359. سامانه جبهه‌ای---en:frontal system
 2360. اقلیم یخ‌بندان---en:frost climate
 2361. یخ چربیگون---en:grease ice/en:enice fat/en:enlard ice
 2362. برف سبز---en:green snow
 2363. ابرنمای شبکه‌ای---en:grid nephoscope
 2364. زمین‌یخ---en:ground ice
 2365. ابر بالا---en:high cloud
 2366. ابر طبقه بالا---en:high etage
 2367. فلاتیخ---en:highland ice
 2368. ابر تراز بالا---en:high-level cloud
 2369. بشم‌بلور---en:hoar crystal
 2370. بشم---en:hoarfrost/en:enhoar
 2371. یخ‌چشمک---en:ice blink
 2372. یخ‌پوسته---en:ice crust
 2373. یخ‌پوسته---en:ice crust/en:enice rind
 2374. روز یخی---en:ice day
 2375. یخ‌پر---en:ice feathers/en:enfrost feathers
 2376. یخ‌گل---en:ice flowers
 2377. یخ‌مه---en:ice fog/en:enfrozen fog/en:enfrost fog/en:enfrost flakes/en:enair hoar/en:enrime fog
 2378. یخ‌پوزه---en:ice foot
 2379. سوزنک یخی---en:ice needle
 2380. منشور یخی---en:ice prism
 2381. اقلیم کلاهک یخی---en:ice-cap climate
 2382. ابر یخ‌بلور---en:ice-crystal cloud
 2383. یخ‌بلورمه---en:ice-crystal fog
 2384. یخشار---en:icefall
 2385. یخ درون‌خشکی---en:inland ice
 2386. زهکشی درونکور---en:interior blind drainage
 2387. زهکشی درونی---en:internal drainage
 2388. کد واکاوی بین‌المللی---en:international analysis code/en:enIAC
 2389. درخش درون‌ابر---en:intracloud flash
 2390. هم‌ابرناکی---en:isoneph
 2391. یخ دریاچه---en:lake ice
 2392. خشکییخ---en:land ice
 2393. آسمان خشکی---en:land sky
 2394. برگ‌ابر---en:leaf cloud
 2395. کوب آذرخش---en:lightning stroke
 2396. بار آب مایع---en:liquid water loading
 2397. ابر پایین---en:low cloud
 2398. ابر طبقه پایین---en:low etage
 2399. ابر تراز پایین---en:low-level cloud
 2400. آسمان‌پیسه---en:mackerel sky
 2401. کوب اصلی---en:main stroke
 2402. هم‌هم---en:MCC
 2403. سهم---en:MCS
 2404. ابر میانی---en:medium cloud
 2405. ابر تراز میانی---en:medium-level cloud/en:enmiddle-level cloud
 2406. همتافت همرفتی میان‌مقیاس---en:mesoscale convective complex
 2407. سامانه همرفتی میان‌مقیاس---en:mesoscale convective system
 2408. ابر طبقه میانی---en:middle etage
 2409. ابرنمای آینه‌ای---en:mirror nephoscope
 2410. مادرابر---en:mother-cloud
 2411. یخ سوزنکی---en:needle ice
 2412. ابرکاوی---en:nephanalysis
 2413. خم ابر---en:nephcurve
 2414. ابرساز---en:nepheloscope
 2415. دماوردنما---en:nepheloscope
 2416. ابرشناسی---en:nephology
 2417. ابرناکی‌سنج---en:nephometer/en:ennephelometer
 2418. ابرنما---en:nephoscope
 2419. برف تازه---en:new snow
 2420. برف کهنه---en:old snow
 2421. یاخته‌های باز---en:open cells
 2422. یخ‌تود باز---en:open pack ice
 2423. کومه‌ای یاخته‌باز---en:open-cell cumulus
 2424. ابر کوهساری---en:orographic cloud
 2425. واژگونی---en:overturning
 2426. یخ‌تود---en:pack ice/en:enice pack
 2427. یخ تابه‌ای---en:pancake ice
 2428. ابر نافعال---en:passive cloud
 2429. یخ قلمی---en:penknife ice
 2430. اقلیم پیرایخساری---en:periglacial climate
 2431. اقلیم یخ‌بندان دائمی---en:perpetual frost climate
 2432. آب بارش‌شو---en:precipitable water
 2433. بخار آب بارش‌شو---en:precipitable water vapour
 2434. سپرابر بارشی---en:precipitation shield
 2435. یخ فشاری---en:pressure ice
 2436. باران‌پوسته---en:rain crust
 2437. برف سرخ---en:red snow
 2438. ابرنمای بازتابی---en:reflecting nephoscope
 2439. کوب برگشت---en:return stroke
 2440. آسمان کم‌ابر---en:sky slightly clouded
 2441. انباشت برف---en:snow accumulation
 2442. برف‌چشمک---en:snow blink/en:ensnow sky
 2443. برف‌پوسته---en:snow crust
 2444. بلور برف---en:snow crystal
 2445. ژرفای برف---en:snow depth
 2446. پرک برف---en:snow flake
 2447. برف‌یخ---en:snow ice
 2448. میدان برف---en:snowfield
 2449. بهارپوسته---en:spring crust
 2450. برف بهاره---en:spring snow
 2451. سنگیخ---en:stone ice
 2452. آذرخش رگه‌ای---en:streak lightning
 2453. ابر زیرجبهه‌ای---en:subfrontal cloud
 2454. یخ زیر خاک---en:subsoil ice
 2455. یخ زیر زمین---en:subterranean ice,underground ice
 2456. خورپوسته---en:sun crust
 2457. ابر ابرسرد---en:supercooled cloud
 2458. مه ابرسرد---en:supercooled fog
 2459. باران ابرسرد---en:supercooled rain
 2460. آب ابرسرد---en:supercooled water
 2461. سیماهای تکمیلی---en:supplementary features/en:ensupplementary cloud features
 2462. بشم سطحی---en:surface hoar
 2463. مقیاس همدیدی---en:synoptic scale
 2464. کل پوشش ابر---en:total cloud cover
 2465. برف خیلی تر---en:very wet snow
 2466. راه‌گون‌ابر تاوه‌ای---en:vortex cloud street
 2467. ابر گرم---en:warm cloud
 2468. جبهه گرم---en:warm front
 2469. موج جبهه گرم---en:warm-front wave
 2470. آب‌ابر---en:water cloud
 2471. آسمان دریا---en:water sky
 2472. چرخند موجی---en:wave cyclone/en:enwave depression
 2473. برف تر---en:wet snow
 2474. بادپوسته---en:wind crust
 2475. بادتختال---en:wind slab
 2476. آذرخش زیگزاگی---en:zigzag lightning
 2477. میزان تعدیل‌یافته---en:adjusted rate
 2478. تعدیل---en:adjustment
 2479. سوگیری میزان بستری---en:admission rate bias
 2480. مطالعه تحلیلی---en:analytical study
 2481. سوگیری اثبات---en:ascertainment bias
 2482. سوگیری برکسونی---en:Berkson's bias/en:enBerksonian bias
 2483. سوگیری---en:bias
 2484. مراقبت---en:care
 2485. مورد---en:case
 2486. مجموعه موردها---en:case series
 2487. سوگیری مخدوش‌کننده---en:confounding bias
 2488. سرایت---en:contagion
 2489. مسری---en:contagious
 2490. شاهدها---en:controls
 2491. بخش مراقبت‌های قلبی---en:coronary care unit/en:enCCU
 2492. مطالعه مقطعی---en:cross-sectional study
 2493. میزان خام---en:crude rate
 2494. مطالعه توصیفی---en:descriptive study
 2495. سوگیری طراحی---en:design bias
 2496. مطالعه بوم‌شناختی---en:ecological study
 2497. مطالعه تجربی---en:experimental study
 2498. مطالعه پیگیر---en:follow-up study
 2499. سلامت---en:health
 2500. رفتار سلامت‌محور---en:health behaviour
 2501. مراقبت‌های سلامت---en:health care
 2502. آموزش سلامت---en:health education
 2503. سیاست سلامت---en:health policy
 2504. ارتقای سلامت---en:health promotion
 2505. علوم سلامت---en:health sciences
 2506. خدمات سلامت---en:health services
 2507. پیمایش سلامت---en:health survey
 2508. سالم---en:healthy
 2509. بهداشت---en:hygiene
 2510. بهداشتی---en:hygienic
 2511. بهداشت‌کار---en:hygienist
 2512. عفونت---en:infection
 2513. بیماری عفونی---en:infectious disease
 2514. آلودگی بیرونی---en:infestation
 2515. سوگیری اطلاعات---en:information bias
 2516. سوگیری ابزار---en:instrument bias
 2517. بخش مراقبت‌های ویژه---en:intensive care unit/en:enICU
 2518. مطالعه مداخله‌ای---en:interventional study/en:enintervention study
 2519. سوگیری مصاحبه‌گر---en:interviewer bias
 2520. غیرمسری---en:non-contagious
 2521. سوگیری مشاهده‌گر---en:observer bias
 2522. مطالعه راهنما---en:pilot study/en:enpilot investigation
 2523. مطالعه شیوع---en:prevalence study
 2524. سلامت همگانی---en:public health
 2525. سوگیری انتشار---en:publication bias
 2526. سوگیری یادآوری---en:recall bias
 2527. سوگیری گزارشی---en:reporting bias
 2528. سوگیری پاسخ---en:response bias
 2529. سوگیری نمونه‌گیری---en:sampling bias
 2530. سوگیری انتخاب---en:selection bias
 2531. سوگیری خودانتخابی---en:self-selection bias
 2532. میزان ویژه---en:specific rate
 2533. مراقبت---en:surveillance
 2534. سامانه مراقبت---en:surveillance system
 2535. پیمایش---en:survey
 2536. ابزار پیمایش---en:survey instrument
 2537. قابل انتقال---en:transmissible
 2538. انتقال---en:transmission
 2539. آسایش---en:well-being
 2540. بی‌طرفی مسلح---en:armed neutrality
 2541. دوقطبیت---en:bipolarity
 2542. رایزنش---en:caucus
 2543. واقع‌گرایی کلاسیک---en:classical realism
 2544. افول‌باوری---en:declinism
 2545. افول‌باور---en:declinist
 2546. واقع‌گرایی ساختاری تدافعی---en:defensive structural realism
 2547. تفویض---en:delegation
 2548. تفویض اختیار---en:delegation of authority
 2549. تفویض قدرت---en:delegation of power
 2550. صلح مردم‌سالاران---en:democratic peace
 2551. نظریه صلح مردم‌سالاران---en:democratic peace theory
 2552. قدرت‌سپاری---en:devolution/en:enpower-sharing
 2553. سطح جهانی تحلیل---en:global level of analysis/en:ensystem-level analysis
 2554. جهان شمال---en:global north
 2555. جهان جنوب---en:global south
 2556. گروه‌زدگی---en:groupthink
 2557. صلح آرمانی---en:ideal peace
 2558. سطح فردی تحلیل---en:individual-level analysis/en:enindividual level of analysis
 2559. ملی ـ بین‌المللی---en:intermestic
 2560. بازپیوندخواهی---en:irredentism
 2561. بازپیوندخواه---en:irredentist
 2562. انزواطلبی---en:isolationism
 2563. انزواطلب---en:isolationist
 2564. سطح تحلیل---en:level of analysis
 2565. صلح دیرپا---en:long peace
 2566. نظریه چرخه سلطه---en:long-cycle theory
 2567. کژفهمی---en:mirror image
 2568. عقل جمعی---en:multiple advocacy
 2569. چندقطبیت---en:multipolarity
 2570. دیپلماسی چندمسیره---en:multi-track diplomacy
 2571. صلح سلبی---en:negative peace
 2572. واقع‌گرایی نوکلاسیک---en:neoclassical realism
 2573. نوواقع‌گرایی---en:neorealism/en:ennew realism
 2574. واقع‌گرایی نوسنتی---en:neotraditional realism
 2575. بی‌طرف---en:neutral
 2576. سیاست بیطرفی---en:neutralism
 2577. بی‌طرفی---en:neutrality
 2578. جنبش عدم تعهد---en:nonaligned movement---en:non-aligned movement
 2579. عدم تعهد---en:nonalignment---en:non-alignment
 2580. بی‌قطبی---en:nonpolarity
 2581. کنشگر نادولت---en:non-state actor
 2582. واقع‌گرایی ساختاری تهاجمی---en:offensive structural realism
 2583. سپاه صلح---en:peace corps
 2584. بهره صلح---en:peace dividend
 2585. صلح‌کوشی---en:peace offensive
 2586. فرایند صلح---en:peace process
 2587. صلح‌پژوهی---en:peace research
 2588. عملیات پشتیبانی از صلح---en:peace support operation/en:enPSO
 2589. عهدنامه صلح---en:peace treaty/en:entreaty of peace
 2590. تثبیت صلح---en:peacebuilding
 2591. صلح‌آفرینی---en:peacemaking
 2592. بی‌طرفی دائم---en:permanent neutrality/en:enperpetual neutrality
 2593. صلح ماندگار---en:perpetual peace
 2594. قطبیت---en:polaritly
 2595. حاکمیت تجمیعی---en:pooled sovereignty
 2596. صلح ایجابی---en:positive peace
 2597. سیاست قدرت‌پایه---en:power politics/en:enmachtpolitik---en:Machtpolitik (de.)
 2598. هم‌فرمانی---en:power-sharing
 2599. واقع‌گرایی---en:realism
 2600. سیاست واقع‌گرا---en:realpolitik---en:Realpolitik (de.)
 2601. دیپلماسی مسیر دو---en:second track diplomacy/en:entrack two diplomacy/en:encitizen diplomacy
 2602. سطح ملی تحلیل---en:state-level analysis/en:enstate level of analysis
 2603. واقع‌گرایی ساختاری---en:structural realism
 2604. دیپلماسی دومسیره---en:twin-track diplomacy
 2605. تصمیم دووجهی---en:two-level game
 2606. تکقطبیت---en:unipolarity
 2607. کنشگر یکپارچه---en:unitary actor
 2608. فرضیه ملال از جنگ---en:war-weariness hypothesis
 2609. سامانه اطلاعاتی ناهمگن---en:heterogeneous information system
 2610. اطلاع‌شیدایی---en:infomania
 2611. درستی اطلاعات---en:information accuracy/en:enaccuracy of information
 2612. بنگاه اطلاع‌گزاری---en:information agency
 2613. اطلاع‌گزار---en:information agent
 2614. تحلیل اطلاعات---en:information analysis
 2615. ناهمگنی اطلاعاتی---en:information heterogeneity
 2616. یکپارچگی اطلاعات---en:information integrity
 2617. اطلاع‌نگاری---en:information mapping/en:eninfomapping
 2618. جامعه اطلاعاتی---en:information society/en:enInfoSoc
 2619. جهان اطلاعاتی---en:information universe
 2620. اطلاعاتی شدن---en:informationalisation---en:informationalization
 2621. اطلاع‌دهندگی---en:informativeness
 2622. خدمات اطلاعاتی کتابخانه---en:library information services
 2623. حرکت اداری---en:administrative movement
 2624. پایگاه رده جلو---en:advanced base
 2625. پایگاه عملیاتی رده جلو---en:advanced operations base
 2626. واحد آماده‌سازی پرواز---en:air staging unit
 2627. برتری هوایی---en:air superiority
 2628. سلطه هوایی---en:air supremacy
 2629. باند اضطراری---en:airstrip
 2630. ناو مهمات‌بر---en:ammunition ship
 2631. نیروی آب‌خاکی---en:amphibious force
 2632. گروه آب‌خاکی---en:amphibious group
 2633. عملیات آب‌خاکی---en:amphibious operation
 2634. ناوگروه آب‌خاکی---en:amphibious squadron
 2635. ارزیابی منطقه---en:area assessment
 2636. منطقه توجه---en:area of interest
 2637. مسلح کردن---en:arming
 2638. طرح آتش---en:artillery fire plan table
 2639. منطقه تجمع---en:assembly area
 2640. زیست‌جرم---en:biocrime
 2641. محل بمباران---en:bomb site/en:enbombing site/en:enbombarded site
 2642. تله انفجاری---en:booby trap
 2643. ماسوره ضامن‌دار---en:boresafe fuse---en:boresafe fuze
 2644. خیز---en:bound
 2645. خط حد---en:boundary
 2646. شنودافزار---en:bug
 2647. تحت شنود---en:bugged
 2648. شنودگذاری---en:bugging
 2649. زیرپناه---en:bunker
 2650. خودرو دوربین‌دار---en:cam-car
 2651. سنگر توپ---en:casemate
 2652. سلسه‌مراتب فرماندهی---en:chain of command
 2653. دفاع غیرنظامی---en:civil defense
 2654. فشار روانی رزمی ـ عملیاتی---en:combat and operational stress
 2655. سامانه انهدام به‌فرمان---en:command destruct
 2656. حیطه‌بندی---en:compartmentation
 2657. مین ضربه‌ای---en:contact mine
 2658. آتش پایدار---en:continuous fire
 2659. قیف انفجار---en:crater
 2660. پیشگیری جرم---en:crime prevention
 2661. اقلام حیاتی---en:critical item
 2662. شناوه نشان‌گذار---en:dan buoy
 2663. تاریکسازی ناو---en:darken ship
 2664. غیرمسلح کردن---en:de-arming/en:ensafing
 2665. شنودزدایی---en:debugging
 2666. اطلاعات سازمانی---en:departmental intelligence
 2667. آتش پخشیده---en:distributed fire
 2668. ناودسته---en:division
 2669. دوگانه‌گویی---en:doublespeak
 2670. مهمات عمل‌نکرده---en:dud
 2671. واپایش تابش---en:emission control
 2672. گیرانداز---en:entanglement
 2673. مانع---en:entanglement
 2674. گریز و فرار---en:evasion and escape
 2675. زنجیره انفجار---en:explosive train
 2676. برگ انگشت‌نگاری---en:fingerprint card
 2677. آتش مؤثر---en:fire for effect/en:enFFE
 2678. سوخت‌رسان ناوگان---en:fleet oilers
 2679. ناوتیپ---en:flotilla
 2680. سنگر حفره‌روباه---en:foxhole
 2681. مراقبت نامحسوس---en:ghost surveillance
 2682. آتش تراش---en:grazing fire
 2683. چریک---en:guerrilla
 2684. خط قبضه ـ هدف---en:gun-target line/en:enGTL
 2685. واگذاری هواگرد---en:handover/en:enaircraft handover/en:enhandoff
 2686. وقفه در آتش---en:hang fire
 2687. جرم نفرت‌محور---en:hate crime
 2688. بال‌برد---en:heliborne
 2689. هدف پرارزش---en:high-payoff targets
 2690. رادار شناخت دوست از دشمن---en:identification friend or foe
 2691. سرقت هویت---en:identity theft
 2692. رشداد---en:IFF
 2693. بمب دست‌ساز---en:improvised explosive device/en:enhand-made bomb
 2694. شیرفلکه توازن---en:kingstone valve
 2695. شناوه نجات---en:life buoy
 2696. حلقه نجات---en:life ring
 2697. خط چراغ‌جنگی---en:light line
 2698. خط نشانه‌روی---en:line of aim
 2699. خط عزیمت---en:line of departure
 2700. خط فرود---en:line of fall
 2701. خط عقب‌روی---en:line of retirement
 2702. انگشت‌نگاری خودکار---en:live scan
 2703. روزنه---en:loophole
 2704. مین مغناطیسی---en:magnetic mine
 2705. ناو جنگی---en:man of war/en:enfighting ship/en:enarmed naval ship/en:enwarship
 2706. هواگرد باسرنشین---en:manned aircraft
 2707. مین‌گذار---en:mine layer/en:enmine planter ship
 2708. مین‌روب---en:mine sweeper
 2709. مین‌روبی---en:mine sweeping
 2710. مأموریت‌پذیر---en:mission capable
 2711. تحرکنما---en:moving target indicator
 2712. توانمندی انهدام چندگانه---en:multiple kill capability
 2713. خط دیدبان ـ هدف---en:observer-target line
 2714. آتش درخواستی---en:on-call fire/en:enon-call
 2715. خاکریز---en:parapet
 2716. نشان‌فرست همراه---en:personal locator beacon
 2717. خط خیز---en:phase line
 2718. آتش طرح‌ریزی‌شده---en:prearranged fire
 2719. فاصلهیابی---en:ranging
 2720. جیره فشرده---en:ration dense
 2721. سنگر جنگ‌افزار---en:rifle trench
 2722. آتش غلتان---en:searching fire
 2723. ماسوره خودانهدامی---en:self-destroying fuse/en:enself-detonating fuse
 2724. حسگرریزی---en:sensor seeding