فهرست انتگرال توابع مثلثاتی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در ادامه فهرستی از انتگرال تابع‌های مثلثاتی نوشته شده‌است. برای آگاهی از انتگرال تابع‌های نمایی و مثلثاتی فهرست انتگرال تابع‌های نمایی را نگاه کنید، همچنین برای داشتن یک فهرست کامل صفحهٔ فهرست انتگرال‌ها را نگاه کنید.

اگر تابع را شکل کلی تابع مثلثاتی در نظر بگیریم و را به عنوان مشتق آن، آنگاه:

در تمامی رابطه‌ها فرض می‌شود که a ناصفر است و C ثابت انتگرال‌گیری است.

انتگرال‌هایی که تنها تابع سینوس دارند[ویرایش]

انتگرال‌هایی که تنها تابع کسینوس دارند[ویرایش]

انتگرال‌هایی که تنها تابع تانژانت دارند[ویرایش]

انتگرال‌هایی که تنها تابع سکانت دارند[ویرایش]

[۱]

انتگرال‌هایی که تنها تابع کسکانت دارند[ویرایش]

انتگرال‌هایی که تنها تابع کتانژانت دارند[ویرایش]

انتگرال‌هایی که سینوس و کسینوس دارند[ویرایش]

انتگرال‌هایی که سینوس و تانژانت دارند[ویرایش]

انتگرال‌هایی که کسینوس و تانژانت دارند[ویرایش]

انتگرال‌هایی که سینوس و کتانژانت دارند[ویرایش]

انتگرال‌هایی که کسینوس و کتانژانت دارند[ویرایش]

انتگرال‌های با بازه‌های متقارن[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. Stewart, James. Calculus: Early Transcendentals, 6th Edition. Thomson: 2008