الفبای جاوی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
الفبای جاوی
نوعابجد
زبان‌ها
دورهٔ زمانی١٣۰۰ میلادی الی اکنون
سامانهٔ مادر
A copy of Undang-Undang Melaka ('Laws of Malacca'). The Malacca system of justice as enshrined in the text was the legal source for other major regional sultanates like Johor, Perak, Brunei, Pattani and Aceh.[۱][۲]
All street name signs in Shah Alam, Malaysia include both Jawi and Rumi script.
A supermarket in Brunei with Jawi and Latin script.
Street name signs in Pekanbaru, Riau used both Jawi and Rumi script.

الفبای جاوه‌ای، خطی است که برخی مسلمانان اندونزی و مالزی و برونئی برای نوشتن زبان خود یعنی زبان مالایی به کار می‌برند. این خط با تغییراتی بر روی خط فارسی - عربی ایجاد شده است.

حروف[ویرایش]

کاراکتر جدا ابتدایی میانی انتهایی صدا فارسی نام یونیکد
ا‎ ا‎ ـا‎ /a/ ا الف ۰۶۲۷
ب‎ ب‎ بـ‎ ـبـ‎ ـب‎ /b/ ب با ۰۶۲۸
ت‎ ت‎ تـ‎ ـتـ‎ ـت‎ /t/ ت تا 062A
ة‎ ة‎ ـة‎ /t/ ة تای مرتبط ۰۶۲۹
ث‎ ث‎ ثـ‎ ـثـ‎ ـث‎ /s/ ث ثا 062B
ج‎ ج‎ جـ‎ ـجـ‎ ـج‎ /d͡ʒ/ ژ\ج جیم 062C
ح‎ ح‎ حـ‎ ـحـ‎ ـح‎ /h/ ح حا 062D
چ‎ چ‎ چـ‎ ـچـ‎ ـچ‎ /t͡ʃ/ چ چا ۰۶۸۶
خ‎ خ‎ خـ‎ ـخـ‎ ـخ‎ /x/ خ خا 062E
د‎ د‎ ـد‎ /d/ د دال 062F
ذ‎ ذ‎ ـذ‎ /z/ ذ ذال ۰۶۳۰
ر‎ ر‎ ـر‎ /r/ ر را ۰۶۳۱
ز‎ ز‎ ـز‎ /z/ ز زای ۰۶۳۲
س‎ س‎ سـ‎ ـسـ‎ ـس‎ /s/ س سین ۰۶۳۳
ش‎ ش‎ شـ‎ ـشـ‎ ـش‎ /ʃ/ ش شین ۰۶۳۴
ص‎ ص‎ صـ‎ ـصـ‎ ـص‎ /s/ ص صاد ۰۶۳۵
ض‎ ض‎ ضـ‎ ـضـ‎ ـض‎ /d/ ض ضاد ۰۶۳۶
ط‎ ط‎ طـ‎ ـطـ‎ ـط‎ /t/ ط طا ۰۶۳۷
ظ‎ ظ‎ ظـ‎ ـظـ‎ ـظ‎ /z/ ظ ظا ۰۶۳۸
ع‎ ع‎ عـ‎ ـعـ‎ ـع‎ /ʔ/ ع عین ۰۶۳۹
غ‎ غ‎ غـ‎ ـغـ‎ ـغ‎ /ɣ/ غ غین 063A
ڠ‎ ڠ‎ ڠـ‎ ـڠـ‎ ـڠ‎ /ŋ/ ڠ (نعْ\نغْ) ڠا 06A0
ف‎ ف‎ فـ‎ ـفـ‎ ـف‎ /f/ ف فا ۰۶۴۱
ڤ‎ ڤ‎ ڤـ‎ ـڤـ‎ ـڤ‎ /p/ پ ڤا 06A4
ق‎ ق‎ قـ‎ ـقـ‎ ـق‎ /ʔ/ and /q/ ق قاف ۰۶۴۲
ک‎ ک‎ کـ‎ ـکـ‎ ـک‎ /k/ ک کاف 06A9
ݢ‎ ݢ‎ ڬـ‎ ـڬـ‎ ـݢ‎ /g/ گ گا ۰۷۶۲
ل‎ ل‎ لـ‎ ـلـ‎ ـل‎ /l/ ل لام ۰۶۴۴
م‎ م‎ مـ‎ ـمـ‎ ـم‎ /m/ م میم ۰۶۴۵
ن‎ ن‎ نـ‎ ـنـ‎ ـن‎ /n/ ن نون ۰۶۴۶
و‎ و‎ ـو‎ /w/ and /u, o, ɔ/ و واو ۰۶۴۸
ۏ‎ ۏ‎ ـۏ‎ /v/ ڤ (و) ۏ‎ا 06CF
ه‎ ه‎ هـ‎ ـهـ‎ ـه‎ /h/ ه های گرد ۰۶۴۷
ی‎ ی‎ یـ‎ ـیـ‎ ـی‎ /j/ and /i, e, ɛ/ ی یا 064A
ڽ‎ ڽ‎ ڽـ‎ ـڽـ‎ ـڽ‎ /ɲ/ ݣ (نیْ\نگْ) ڽا 06BD
ء‎ ء‎ ء‎ /ʔ/ ء همزه ۰۶۲۱
أ‎ أ‎ ـأ‎ /ʔ, a, u/ أ الف همزه ۰۶۲۳
إ‎ إ‎ ـإ‎ /ʔ, i/ إ الف همزه زیر ۰۶۲۵
ئ‎ ئ‎ ئـ‎ ـئـ‎ ـئ‎ /ʔ/ ئ یا همزه ۰۶۲۶

نگارخانه[ویرایش]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]