الفبای جاوی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

الفبای جاوه‌ای، خطی است که برخی مسلمانان اندونزی برای نوشتن زبان خود، زبان مالایی، بکار می‌برند. این خط با تغییراتی بر روی خط عربی ایجاد شده است.

کاراکتر جدا ابتدایی میانی انتهایی صدا فارسی نام یونیکد
ا ا ـا /a/ ا الف 0627
ب ب بـ ـبـ ـب /b/ ب با 0628
ت ت تـ ـتـ ـت /t/ ت تا 062A
ة ة ـة /t/ ة تای مرتبط 0629
ث ث ثـ ـثـ ـث /s/ ث ثا 062B
ج ج جـ ـجـ ـج /d͡ʒ/ ژ\ج جیم 062C
ح ح حـ ـحـ ـح /h/ ح حا 062D
چ چ چـ ـچـ ـچ /t͡ʃ/ چ چا 0686
خ خ خـ ـخـ ـخ /x/ خ خا 062E
د د ـد /d/ د دال 062F
ذ ذ ـذ /z/ ذ ذال 0630
ر ر ـر /r/ ر را 0631
ز ز ـز /z/ ز زای 0632
س س سـ ـسـ ـس /s/ س سین 0633
ش ش شـ ـشـ ـش /ʃ/ ش شین 0634
ص ص صـ ـصـ ـص /s/ ص صاد 0635
ض ض ضـ ـضـ ـض /d/ ض ضاد 0636
ط ط طـ ـطـ ـط /t/ ط طا 0637
ظ ظ ظـ ـظـ ـظ /z/ ظ ظا 0638
ع ع عـ ـعـ ـع /ʔ/ ع عین 0639
غ غ غـ ـغـ ـغ /ɣ/ غ غین 063A
ڠ ڠ ڠـ ـڠـ ـڠ /ŋ/ ڠ (نعْ\نغْ) ڠا 06A0
ف ف فـ ـفـ ـف /f/ ف فا 0641
ڤ ڤ ڤـ ـڤـ ـڤ /p/ پ ڤا 06A4
ق ق قـ ـقـ ـق /ʔ/ and /q/ ق قاف 0642
ک ک کـ ـکـ ـک /k/ ک کاف 06A9
ݢ ݢ ڬـ ـڬـ ـݢ /g/ گ گا 0762
ل ل لـ ـلـ ـل /l/ ل لام 0644
م م مـ ـمـ ـم /m/ م میم 0645
ن ن نـ ـنـ ـن /n/ ن نون 0646
و و ـو /w/ and /u, o, ɔ/ و واو 0648
ۏ ۏ ـۏ /v/ ڤ (و) ۏ‎ا 06CF
ه ه هـ ـهـ ـه /h/ ه های گرد 0647
ي ي يـ ـيـ ـي /j/ and /i, e, ɛ/ ی یا 064A
ڽ ڽ ڽـ ـڽـ ـڽ /ɲ/ ݣ (نىْ\نگْ) ڽا 06BD
ء ء ء /ʔ/ ء همزه 0621
أ أ ـأ /ʔ, a, u/ أ الف همزه 0623
إ إ ـإ /ʔ, i/ إ الف همزه زیر 0625
ئ ئ ئـ ـئـ ـئ /ʔ/ ئ یا همزه 0626

نگارخانه[ویرایش]