الفبای جاوی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

الفبای جاوه‌ای، خطی است که برخی مسلمانان اندونزی و مالزی برای نوشتن زبان خود، زبان مالایی، بکار می‌برند. این خط با تغییراتی بر روی خط عربی ایجاد شده است.

کاراکتر جدا ابتدایی میانی انتهایی صدا فارسی نام یونیکد
ا ا ـا /a/ ا الف ۰۶۲۷
ب ب بـ ـبـ ـب /b/ ب با ۰۶۲۸
ت ت تـ ـتـ ـت /t/ ت تا 062A
ة ة ـة /t/ ة تای مرتبط ۰۶۲۹
ث ث ثـ ـثـ ـث /s/ ث ثا 062B
ج ج جـ ـجـ ـج /d͡ʒ/ ژ\ج جیم 062C
ح ح حـ ـحـ ـح /h/ ح حا 062D
چ چ چـ ـچـ ـچ /t͡ʃ/ چ چا ۰۶۸۶
خ خ خـ ـخـ ـخ /x/ خ خا 062E
د د ـد /d/ د دال 062F
ذ ذ ـذ /z/ ذ ذال ۰۶۳۰
ر ر ـر /r/ ر را ۰۶۳۱
ز ز ـز /z/ ز زای ۰۶۳۲
س س سـ ـسـ ـس /s/ س سین ۰۶۳۳
ش ش شـ ـشـ ـش /ʃ/ ش شین ۰۶۳۴
ص ص صـ ـصـ ـص /s/ ص صاد ۰۶۳۵
ض ض ضـ ـضـ ـض /d/ ض ضاد ۰۶۳۶
ط ط طـ ـطـ ـط /t/ ط طا ۰۶۳۷
ظ ظ ظـ ـظـ ـظ /z/ ظ ظا ۰۶۳۸
ع ع عـ ـعـ ـع /ʔ/ ع عین ۰۶۳۹
غ غ غـ ـغـ ـغ /ɣ/ غ غین 063A
ڠ ڠ ڠـ ـڠـ ـڠ /ŋ/ ڠ (نعْ\نغْ) ڠا 06A0
ف ف فـ ـفـ ـف /f/ ف فا ۰۶۴۱
ڤ ڤ ڤـ ـڤـ ـڤ /p/ پ ڤا 06A4
ق ق قـ ـقـ ـق /ʔ/ and /q/ ق قاف ۰۶۴۲
ک ک کـ ـکـ ـک /k/ ک کاف 06A9
ݢ ݢ ڬـ ـڬـ ـݢ /g/ گ گا ۰۷۶۲
ل ل لـ ـلـ ـل /l/ ل لام ۰۶۴۴
م م مـ ـمـ ـم /m/ م میم ۰۶۴۵
ن ن نـ ـنـ ـن /n/ ن نون ۰۶۴۶
و و ـو /w/ and /u, o, ɔ/ و واو ۰۶۴۸
ۏ ۏ ـۏ /v/ ڤ (و) ۏ‎ا 06CF
ه ه هـ ـهـ ـه /h/ ه های گرد ۰۶۴۷
ی ی یـ ـیـ ـی /j/ and /i, e, ɛ/ ی یا 064A
ڽ ڽ ڽـ ـڽـ ـڽ /ɲ/ ݣ (نیْ\نگْ) ڽا 06BD
ء ء ء /ʔ/ ء همزه ۰۶۲۱
أ أ ـأ /ʔ, a, u/ أ الف همزه ۰۶۲۳
إ إ ـإ /ʔ, i/ إ الف همزه زیر ۰۶۲۵
ئ ئ ئـ ـئـ ـئ /ʔ/ ئ یا همزه ۰۶۲۶

نگارخانه[ویرایش]