الفبای پشتو

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
بخشی از خیرالبیان، قدیمی‌ترین متن نوشته‌شده به زبان پشتو به خط نستعلیق در سال ۱۶۵۱ میلادی

در زبان پشتو چهل و چهار حرف وجود دارد.

الفبا[ویرایش]

اشکال یونی‌کد (دستگاه اعداد پایه ۱۶) نام الفبای آوانگاری بین‌المللی ALA-LC Romaniz. نویسه‌گردانی حروف لاتین
بدون اتصال پایانی میانه شروع
آ‎, ا‎ ـا‎ ـ ـ U+0627, U+0622 alif1 [ɑ], [ʔ] ā, ʾ ā, ʾ Ā ā, nothing
ب‎ ـب‎ ـبـ‎ بـ‎ U+0628 be [b] b b B b
پ‎ ـپ‎ ـپـ‎ پـ‎ U+067E pe [p] p p P p
ت‎ ـت‎ ـتـ‎ تـ‎ U+062A te [t̪] t t T t
ټ‎ ـټ‎ ـټـ‎ ټـ‎ U+067C ṭe [ʈ] (or tt)
ث‎ ـث‎ ـثـ‎ ثـ‎ U+062B se4 [s] s S s
ج‎ ـج‎ ـجـ‎ جـ‎ U+062C jīm [d͡ʒ] j j (or ǰ) J j
چ‎ ـچ‎ ـچـ‎ چـ‎ U+0686 če [t͡ʃ] ch č Č č
ح‎ ـح‎ ـحـ‎ حـ‎ U+062D he4 [h] / [x] h H h
خ‎ ـخ‎ ـخـ‎ خـ‎ U+062E xe [x] kh x X x
څ‎ ـڅ‎ ـڅـ‎ څـ‎ U+0685 ce[۱] [t͡s] / [s] ts (or c) C c
ځ‎ ـځ‎ ـځـ‎ ځـ‎ U+0681 źim [d͡z] / [z] ż dz (or j) Ź ź
د‎ ـد‎ ـ ـ U+062F dāl [d̪] d d D d
ډ‎ ـډ‎ ـ ـ U+0689 ḍāl [ɖ] (or dd)
ذ‎ ـذ‎ ـ ـ U+0630 zāl4 [z] z Z z
ر‎ ـر‎ ـ ـ U+0631 re [r] r r R r
ړ‎ ـړ‎ ـ ـ U+0693 ṛe2 [ɺ̢] (, ɭ̆), [ɻ] (or rr)
ز‎ ـز‎ ـ ـ U+0623 ze [z] z z Z z
ژ‎ ـژ‎ ـ ـ U+0698 že [ʒ] / [d͡z] zh ž Ž ž
ږ‎ ـږ‎ ـ ـ U+0696 ǵe (C, N) / ẓ̌e (S) [ʐ] (S) / [ʝ] (C) / [ɡ] (N) ẓh (S) / g'h (C) / g (N) ẓ̌ (S) / γ̌/ǵ (C) / g (N) Ǵ ǵ (or Ẓ̌ ẓ̌)
س‎ ـس‎ ـسـ‎ سـ‎ U+0633 sīn [s] s s S s
ش‎ ـش‎ ـشـ‎ شـ‎ U+0634 šīn [ʃ] sh š Š š
ښ‎ ـښ‎ ـښـ‎ ښـ‎ U+069A x̌īn (C, N) / ṣ̌īn (S) [ʂ] (S) / [ç] (C) / [x] (N) ṣh (S) / k'h (C) / kh (N) ṣ̌ (S) / (C) / x (N) X̌ x̌ (or Ṣ̌ ṣ̌)
ص‎ ـص‎ ـصـ‎ صـ‎ U+0635 swād4 [s] s S s
ض‎ ـض‎ ـضـ‎ ضـ‎ U+0636 dwād / zwād4 [z], [d̪] z, d Z z, D d
ط‎ ـط‎ ـطـ‎ طـ‎ U+0637 twe4 [t̪] t T t
ظ‎ ـظ‎ ـظـ‎ ظـ‎ U+0638 zwe4 [z] z Z z
ع‎ ـع‎ ـعـ‎ عـ‎ U+0639 ayn4 [ʔ] ʻ ʻ nothing
غ‎ ـغ‎ ـغـ‎ غـ‎ U+063A ğayn [ɣ] gh gh (or γ) Ğ ğ
ف‎ ـف‎ ـفـ‎ فـ‎ U+0641 fe3 [f] / [p] f f F f
ق‎ ـق‎ ـقـ‎ قـ‎ U+0642 qāf [q] / [k] q q Q q
ک‎ ـک‎ ـکـ‎ کـ‎ U+06A9 kāf6 [k] k k K k
ګ‎ ـګ‎ ـګـ‎ ګـ‎ U+06AB gāf [ɡ] g g G g
ل‎ ـل‎ ـلـ‎ لـ‎ U+0644 lām [l] l l L l
م‎ ـم‎ ـمـ‎ مـ‎ U+0645 mīm [m] m m M m
ن‎ ـن‎ ـنـ‎ نـ‎ U+0646 nūn [n] n n N n
ڼ‎ ـڼ‎ ـڼـ‎ ڼـ‎ U+06BC nūṇ [ɳ] (or nn) نقطه (الفبای لاتین)
و‎ ـو‎ ـ ـ U+0648 wāw [w], [u], [o] w, ū, o w, ū, o W w, Ū ū, O o
ه‎ ـه‎ ـهـ‎ هـ‎ U+0647 gərda he
round
[h]/[ʔ], [a], [ə] h, a, ə h, a, ə H h, A a, Ə ə
ی‎ ـی‎ ـیـ‎ یـ‎ U+064A klaka ye
hard
[j], [i] y, ī y, ī Y y, ماکرون ī
ی‎ ـﯥ‎ ـﯧـ‎ یـ‎ U+06D0 pasta ye
soft
[e] e ē E e
ی‎ ـی‎ ـ ـ U+06CC nārīna ye5
masculine
[ai], [j] ay, y ay, y Ay ay, Y y
ی‎ ـی‎ ـ ـ U+06CD x̌əźīna ye
feminine
[əi] ạy əi Əi əi
ئ‎ ـئ‎ ـئـ‎ ئـ‎ U+0626 fāiliya ye7
verbal
[əi], [j] ạy, y əi, y Əi əi, Y y

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]