فهرست جای‌ها در شاهنامه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این فهرست جای‌ها در شاهنامه است که توسط شاعران نام آن‌ها ذکر شده‌است.

ایران[ویرایش]

دشت‌ها[ویرایش]

کوه‌ها[ویرایش]

رودها[ویرایش]

توران[ویرایش]

دیگر[ویرایش]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ از آمل گذر سوی تمیشه کرد / نشست اندر آن نامور بیشه کرد
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ سوی کشور هندوان کرد رای / سوی کابل و دنبر و مرغ و مای
 3. یکایک سوی زابلستان شوید / از ایدر به نزدیک دستان شوید
 4. آنجا به بلخ اندر آمد سپاه / جهان شد ز تاراج و کشتن سیاه
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ همی رفت شادان به اصطخر پارس / که اصطخر بد بر زمین فخر پارس
 6. کنون از مداین سخن نو کنم / صفتهای ایوان خسرو کنم
 7. سوی سیستان رفت باید کنون / به کار آوری زور و بند و فسون
 8. پس آگاهی آمد سوی نیمروز / به نزدیک سالار گیتی فروز
 9. ۹٫۰ ۹٫۱ ز قَنُّوج تا مرز کاولستان / همان تا در بُست و زاولستان
 10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ دگر پنجهیر و در بامیان / سر مرز ایران و جای کیان
 11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ که باشد که پیوند سام سوار / نخواهد ز اهواز تا قندهار
 12. چو نزدیکی گرگساران رسید / یکایک ز دورش سپهبد بدید
 13. بدین‌سان بیامد به نزدیک مرو / نپرد بدان گونه پران تذرو
 14. سپهدار ایران به زیبد رسید / از اندیشه کردن دلش بردمید
 15. شه غرچگان بود برسان شیر / کجا ژنده پیل آوریدی بزیر
 16. ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ ۱۶٫۲ دگر طالقان شهر تا فاریاب / همیدون در بلخ تا اندرآب
 17. تیزی روانش مدارا گزید / دلش رای رزم بخارا گزید
 18. ستاره‌شناسان و کنداوران / ز کشمیر و کابل گزیده سران
 19. ز سومان و ترمذ و ویسه گرد / سپاهی برآمد ز هر سوی گرد
 20. ۲۰٫۰ ۲۰٫۱ سپاهی بیامد بدین سان ز چین / ز سقلاب و ختلان و توران زمین
 21. ۲۱٫۰ ۲۱٫۱ دگر مولیان تا در بدخشان / همینست ازین پادشاهی نشان
 22. دگر گوزگانان فرخنده جای / نهادست نامش جهان کدخدای
 23. همی تاز تا آذر آبادگان / به جای بزرگان و آزادگان
 24. نخست از ری آمد سپاه اندکی / که شد با سپاه سکندر یکی
 25. برفتند ترکان ز پیش مغان / کشیدند لشکر سوی دامغان
 26. همیدون برو تا در سغد نیز / نجوید کسی پادشاهی به چیز
 27. کسانی که از شهر ارمان شدند / به کینه سُوی زاولستان شدند
 28. کشیدند لَشکر به دشت نبرد / الانان و دریا پسِ پشت کرد
 29. دگر منزل آن شاه آزادمرد / لب دِجله و شهر بغداد کرد
 30. به خشکی رسیدند سر کینه جوی / به بیت‌المقدس نِهادند روی
  که بر پهلَوانی زبان راندند / همی «کَنگْ دِزْ هوخْتَ»ش خواندند
 31. ۳۱٫۰ ۳۱٫۱ ۳۱٫۲ ز رودابد و شیر تا مرز تور / ازآن بخش گیتی بنزدیک و دور
 32. روارو چُنین تا به چین و ختن / سپردند شاهی بدان انجمن
 33. همه کاول و دنبر و مای و هند / ز دریای چین تا به دریای سند
 34. ۳۴٫۰ ۳۴٫۱ دهستان و گرگان همه زیر نعل / بکوبید و زِ خون کنید آب لعل
 35. ۳۵٫۰ ۳۵٫۱ ز دریای گیلان چُن ابر سیاه / دُمادُم به ساری رسیده سپاه
 36. یکی لَشکری ساخت افراسیاب / ز دشت سپیجاب تا رود آب
 37. نه سگسار ماند نه مازندران / زَمین را بشوید به گرز گران
 38. همی راند زین گونه تا شیرخوان / جهان را چُن این بشنوی پیر خوان
 39. شدند اندر ایوان بتان طراز / نشستند با ماه و گفتند راز
 40. چو از دشت بنشست آوای کوس / بفرمود تا پیش او رفت طوس
 41. بشد قارن و موبد و مرزبان / سپاهی ز بامین و ز گرزبان
 42. به گورابه اندرنهادند روی / همه راه شادان و با گفتگوی
 43. ز خرگاه تا ماورالنّهر بر / که جیحون میانجی‌ست اندرگذر
 44. دو فرزند ما را کنون با دو خیل / بباید شدن تا در اردبیل
 45. بدو گفت: از ایدر برو بالصفهان / همه راه تازان بنزد مِهان
 46. همه باژ کشور سراسر بخواه / بگستر به مرز خزر در سپاه
 47. بخارا و سغد و سمرقند و چاج / سپنجاب و آن کشور و تخت عاج
 48. یکی با گهر مرد با گنج و نام / درفشی برافراخت از مصر و شام
 49. هم از پَهْلَوِ پارس و کوج و بلوج / ز گیلان جنگی و دشت سَروج
 50. از ایران بشد تا به توران و چین / گذر کرد از آن پس به مکران زمین
 51. به مرو و نشابور و بلخ و هری / فرستاد بر هر سوی لشکری
 52. به رزم اندرون شیده برگشت ازوی / سوی شهر گرگانج بنهاد روی
 53. جهاندار به جهرم رسید / که آنجا بدی گنج‌ها را کلید
 54. تو زایدر برو تا حلب چاره‌جوی / سپه را جز از جنگ چیزی مگوی
 55. سپه برگرفت از عراق و براند / به رومی همی نام یزدان بخواند!
 56. ز گیل و ز دیلم بیامد سپاه / همی گرد لشکر برآمد به ماه!
 57. چو رام اردشیرست شهری دگر / کزو بر سوی پارس کردم گذر
 58. کجا گند شاپور خواندی وُرا / جزین نام نامی نراندی وُرا
 59. یکی مرد بود اندران روزگار / ز دشت سُواران نیزه‌گزار
 60. گر از دشت قحطان سگ مارگیر / شود مغ ببایدش کشتن به تیر
 61. که گر پادشا دیده خواهد ز من / وُگر دشت گردان و تخت یمن
 62. چو ایران و دشت یلان و یمن / به ایرج دهد، روم و خاور به من
 63. بیاورد ضحاک را چون نوند / به کوه دماوند کردش ببند
 64. ببردش دمان تا به البرز کوه / که بودش بدانجا کنام و گروه
 65. وزانجا به جیحون نهادند روی / خلیده دل و با غم و گفتگوی
 66. بیامد چنان تا لب هیرمند / همه دل پر از باد و لب پر ز پند
 67. همه مرزها کرد بی‌تار و پود / همی رفت پیروز تا کاسه‌رود
 68. به اروند رود اندرآورد روی / چُنان چون بود شاه دیهیم جوی
  اگر پهلَوانی ندانی زبان / به تازی تو اروند را دِجله خوان
 69. وزین مرز تا پیش دریای چین / همی نام بردند شهر و زمین
 70. همی رو چنین تا سر مرز هند / وزانجا گذر کن به دریای سند
 71. بد آن آب را نام گلزریون / بدی در بهاران چو دریای خون .
 72. غمی گشت چون بارگی را نیافت / سراسیمه سوی سمنگان شتافت
 73. سیاوخش‌گرد نهادند نام / جهانی از آن شارستان شادکام
 74. به مرز کروشان زمین هرچه بود / ز برگ درخت، وز کشت و درود
 75. همه نامداران ماچین و چین / نشسته به مرز کروشان زمین
 76. یکی نامداری ز مازندران / به گردن برآورده گرز گران
 77. به پیش اندرون شهر هاماوران / به هر کشوری در سپاهی گران
 78. ۷۸٫۰ ۷۸٫۱ که رستم به مصر و به بربر چه کرد / بران شهریاران به روز نبرد
 79. چو آمد به نزدیک شهر هروم / سرافراز با نامداران روم
 80. خردمند و روشن‌دل و پاک‌تن / بیامد بر سرو شاه یمن
 81. چو پیران بیامد ز هند و ز چین / سخن رفت زان شهر با آفرین
 82. زنی بود در اندلس شهریار / خردمند و با لشکری بی‌شمار
 83. سکندر سپه سوی بابل کشید / ز گرد سپه شد هوا ناپدید
 84. سپاهی ز رومی و از قادسی، / ز بحرین و از کُرد و از پارسی
 85. مرآن خانه را داشتندی چنان / که مر مکه را تازیان این زمان
 86. و زآن جایگه شاد لشکر براند / به جدّه درآمد فراوان نماند
 87. به بالای سروست با زور پیل / به بخشش بکردار دریای نیل