فهرست جای‌ها در شاهنامه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

ایران[ویرایش]

دشت‌ها[ویرایش]

 • دشت سُواران نیزه‌گذار[۶۱]
 • دشت قحطان[۶۲]
 • دشت گُردان[۶۳]
 • دشت یلان[۶۴]

کوه‌ها[ویرایش]

رودها[ویرایش]

توران[ویرایش]

دیگر[ویرایش]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 1. از آمل گذر سوی تمیشه کرد / نشست اندر آن نامور بیشه کرد
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ سوی کشور هندوان کرد رای / سوی کابل و دنبر و مرغ و مای
 3. یکایک سوی زابلستان شوید / از ایدر به نزدیک دستان شوید
 4. آنجا به بلخ اندر آمد سپاه / جهان شد ز تاراج و کشتن سیاه
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ همی رفت شادان به اصطخر پارس / که اصطخر بد بر زمین فخر پارس
 6. کنون از مداین سخن نو کنم / صفتهای ایوان خسرو کنم
 7. از آمل گذر سوی تمیشه کرد / نشست اندر آن نامور بیشه کرد
 8. سوی سیستان رفت باید کنون / به کار آوری زور و بند و فسون
 9. پس آگاهی آمد سوی نیمروز / به نزدیک سالار گیتی فروز
 10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ ز قَنُّوج تا مرز کاولستان / همان تا در بُست و زاولستان
 11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ دگر پنجهیر و در بامیان / سر مرز ایران و جای کیان
 12. ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ که باشد که پیوند سام سوار / نخواهد ز اهواز تا قندهار
 13. چو نزدیکی گرگساران رسید / یکایک ز دورش سپهبد بدید
 14. بدین‌سان بیامد به نزدیک مرو / نپرد بدان گونه پران تذرو
 15. سپهدار ایران به زیبد رسید / از اندیشه کردن دلش بردمید
 16. شه غرچگان بود برسان شیر / کجا ژنده پیل آوریدی بزیر
 17. ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ ۱۷٫۲ دگر طالقان شهر تا فاریاب / همیدون در بلخ تا اندرآب
 18. تیزی روانش مدارا گزید / دلش رای رزم بخارا گزید
 19. ستاره‌شناسان و کنداوران / ز کشمیر و کابل گزیده سران
 20. ز سومان و ترمذ و ویسه گرد / سپاهی برآمد ز هر سوی گرد
 21. ۲۱٫۰ ۲۱٫۱ سپاهی بیامد بدین سان ز چین / ز سقلاب و ختلان و توران زمین
 22. ۲۲٫۰ ۲۲٫۱ دگر مولیان تا در بدخشان / همینست ازین پادشاهی نشان
 23. دگر گوزگانان فرخنده جای / نهادست نامش جهان کدخدای
 24. همی تاز تا آذر آبادگان / به جای بزرگان و آزادگان
 25. نخست از ری آمد سپاه اندکی / که شد با سپاه سکندر یکی
 26. برفتند ترکان ز پیش مغان / کشیدند لشکر سوی دامغان
 27. همیدون برو تا در سغد نیز / نجوید کسی پادشاهی به چیز
 28. کسانی که از شهر ارمان شدند / به کینه سُوی زاولستان شدند
 29. کشیدند لَشکر به دشت نبرد / الانان و دریا پسِ پشت کرد
 30. دگر منزل آن شاه آزادمرد / لب دِجله و شهر بغداد کرد
 31. به خشکی رسیدند سر کینه جوی / به بیت‌المقدس نِهادند روی
  که بر پهلَوانی زبان راندند / همی «کَنگْ دِزْ هوخْتَ»ش خواندند
 32. ز رودابد و شیر تا مرز تور / ازآن بخش گیتی بنزدیک و دور
 33. روارو چُنین تا به چین و ختن / سپردند شاهی بدان انجمن
 34. همه کاول و دنبر و مای و هند / ز دریای چین تا به دریای سند
 35. ۳۵٫۰ ۳۵٫۱ دهستان و گرگان همه زیر نعل / بکوبید و زِ خون کنید آب لعل
 36. ۳۶٫۰ ۳۶٫۱ ز رودابد و شیر تا مرز تور / ازآن بخش گیتی بنزدیک و دور
 37. ۳۷٫۰ ۳۷٫۱ ز دریای گیلان چُن ابر سیاه / دُمادُم به ساری رسیده سپاه
 38. یکی لَشکری ساخت افراسیاب / ز دشت سپیجاب تا رود آب
 39. نه سگسار ماند نه مازندران / زَمین را بشوید به گرز گران
 40. همی راند زین گونه تا شیرخوان / جهان را چُن این بشنوی پیر خوان
 41. شدند اندر ایوان بتان طراز / نشستند با ماه و گفتند راز
 42. چو از دشت بنشست آوای کوس / بفرمود تا پیش او رفت طوس
 43. بشد قارن و موبد و مرزبان / سپاهی ز بامین و ز گرزبان
 44. به گورابه اندرنهادند روی / همه راه شادان و با گفتگوی
 45. ز خرگاه تا ماورالنّهر بر / که جیحون میانجی‌ست اندرگذر
 46. دو فرزند ما را کنون با دو خیل / بباید شدن تا در اردبیل
 47. بدو گفت: از ایدر برو بالصفهان / همه راه تازان بنزد مِهان
 48. همه باژ کشور سراسر بخواه / بگستر به مرز خزر در سپاه
 49. بخارا و سغد و سمرقند و چاج / سپنجاب و آن کشور و تخت عاج
 50. یکی با گهر مرد با گنج و نام / درفشی برافراخت از مصر و شام
 51. هم از پَهْلَوِ پارس و کوج و بلوج / ز گیلان جنگی و دشت سَروج
 52. از ایران بشد تا به توران و چین / گذر کرد از آن پس به مکران زمین
 53. به مرو و نشابور و بلخ و هری / فرستاد بر هر سوی لشکری
 54. به رزم اندرون شیده برگشت ازوی / سوی شهر گرگانج بنهاد روی
 55. جهاندار به جهرم رسید / که آنجا بدی گنج‌ها را کلید
 56. تو زایدر برو تا حلب چاره‌جوی / سپه را جز از جنگ چیزی مگوی
 57. سپه برگرفت از عراق و براند / به رومی همی نام یزدان بخواند!
 58. ز گیل و ز دیلم بیامد سپاه / همی گرد لشکر برآمد به ماه!
 59. چو رام اردشیرست شهری دگر / کزو بر سوی پارس کردم گذر
 60. کجا گند شاپور خواندی وُرا / جزین نام نامی نراندی وُرا
 61. یکی مرد بود اندران روزگار / ز دشت سُواران نیزه‌گزار
 62. گر از دشت قحطان سگ مارگیر / شود مغ ببایدش کشتن به تیر
 63. که گر پادشا دیده خواهد ز من / وُگر دشت گردان و تخت یمن
 64. چو ایران و دشت یلان و یمن / به ایرج دهد، روم و خاور به من
 65. بیاورد ضحاک را چون نوند / به کوه دماوند کردش ببند
 66. ببردش دمان تا به البرز کوه / که بودش بدانجا کنام و گروه
 67. وزانجا به جیحون نهادند روی / خلیده دل و با غم و گفتگوی
 68. بیامد چنان تا لب هیرمند / همه دل پر از باد و لب پر ز پند
 69. همه مرزها کرد بی‌تار و پود / همی رفت پیروز تا کاسه‌رود
 70. به اروند رود اندرآورد روی / چُنان چون بود شاه دیهیم جوی
  اگر پهلَوانی ندانی زبان / به تازی تو اروند را دِجله خوان
 71. وزین مرز تا پیش دریای چین / همی نام بردند شهر و زمین
 72. همی رو چنین تا سر مرز هند / وزانجا گذر کن به دریای سند
 73. غمی گشت چون بارگی را نیافت / سراسیمه سوی سمنگان شتافت
 74. سیاوخش‌گرد نهادند نام / جهانی از آن شارستان شادکام
 75. یکی نامداری ز مازندران / به گردن برآورده گرز گران
 76. به پیش اندرون شهر هاماوران / به هر کشوری در سپاهی گران
 77. ۷۷٫۰ ۷۷٫۱ که رستم به مصر و به بربر چه کرد / بران شهریاران به روز نبرد
 78. چو آمد به نزدیک شهر هروم / سرافراز با نامداران روم
 79. خردمند و روشن‌دل و پاک‌تن / بیامد بر سرو شاه یمن
 80. چو پیران بیامد ز هند و ز چین / سخن رفت زان شهر با آفرین
 81. زنی بود در اندلس شهریار / خردمند و با لشکری بی‌شمار
 82. سکندر سپه سوی بابل کشید / ز گرد سپه شد هوا ناپدید
 83. سپاهی ز رومی و از قادسی، / ز بحرین و از کُرد و از پارسی
 84. مرآن خانه را داشتندی چنان / که مر مکه را تازیان این زمان
 85. و زآن جایگه شاد لشکر براند / به جدّه درآمد فراوان نماند
 86. به بالای سروست با زور پیل / به بخشش بکردار دریای نیل