فهرست کشورها بر پایه مذهب

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فهرست کشورها بر پایه مذهب (انگلیسی: Religions by کشور) مشتمل بر میزان رواج مذهب‌های گوناگون در کشورهای مختلف جهان است.

مذاهب جهانی
میزان اهمیت نسبی مذهب در کشورهای گوناگون
توزیع مذاهب اصلی در جهان

فهرست کشورها بر مبنای مذهب، سال ۲۰۱۰[ویرایش]

کشور[۱] منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی %برهما مسلمان Unaffiliated % ه بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 بوروندی زیر صحرای آفریقا شرق آفریقاب ۸ ۳۸۰ ۰۰۰ ۷ ۶۶۷ ۷۰۰ ۹۱٫۵۰٪ ۲۳۴ ۶۴۰ ۲٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۷۷ ۶۶۰ ۵٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 اتحاد قمر زیر صحرای آفریقا شرق آفریقا ۷۳۰ ۰۰۰ ۳ ۶۵۰ ۰٫۵۰٪ ۷۱۷ ۵۹۰ ۹۸٫۳۰٪ ۷۳۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷ ۳۰۰ ۱٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 جیبوتی (شاخ آفریقا) زیر صحرای آفریقا شرق آفریقا ۸۹۰ ۰۰۰ ۲۰ ۴۷۰ ۲٫۳۰٪ ۸۶۲ ۴۱۰ ۹۶٫۹۰٪ ۱ ۷۸۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۶۷۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۷۸۰ ۰٫۲۰٪
 اریتره (شاخ آفریقا) زیر صحرای آفریقا شرق آفریقا ۵ ۲۵۰ ۰۰۰ ۳ ۳۰۲ ۲۵۰ ۶۲٫۹۰٪ ۱ ۹۲۱ ۵۰۰ ۳۶٫۶۰٪ ۵ ۲۵۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۱ ۰۰۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 اتیوپی (شاخ آفریقا) زیر صحرای آفریقا شرق آفریقا ۸۲ ۹۵۰ ۰۰۰ ۵۲ ۰۹۲ ۶۰۰ ۶۲٫۸۰٪ ۲۸ ۷۰۰ ۷۰۰ ۳۴٫۶۰٪ ۵۰ ۰۰۰ ۰٫۰۶٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۱۵۶ ۷۰۰ ۲٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 کنیا زیر صحرای آفریقا شرق آفریقا ۴۰ ۵۱۰ ۰۰۰ ۳۴ ۳۵۲ ۴۸۰ ۸۴٫۸۰٪ ۳ ۹۲۹ ۴۷۰ ۹٫۷۰٪ ۱ ۰۱۲ ۷۵۰ ۲٫۵۰٪ ۴۰ ۵۱۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۶۸۸ ۶۷۰ ۱٫۷۰٪ ۴۸۶ ۱۲۰ ۱٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 ماداگاسکار زیر صحرای آفریقا شرق آفریقا ۲۰ ۷۱۰ ۰۰۰ ۱۷ ۶۶۵ ۶۳۰ ۸۵٫۳۰٪ ۶۲۱ ۳۰۰ ۳٫۰۰٪ ۱ ۴۲۸ ۹۹۰ ۶٫۹۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۵٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۹۳۱ ۹۵۰ ۴٫۵۰٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 مالاوی زیر صحرای آفریقا شرق آفریقا ۱۴ ۹۰۰ ۰۰۰ ۱۲ ۳۲۲ ۳۰۰ ۸۲٫۷۰٪ ۱ ۹۳۷ ۰۰۰ ۱۳٫۰۰٪ ۳۷۲ ۵۰۰ ۲٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۵۳ ۳۰۰ ۱٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 موریس زیر صحرای آفریقا شرق آفریقا ۱ ۳۰۰ ۰۰۰ ۳۲۸ ۹۰۰ ۲۵٫۳۰٪ ۲۱۷ ۱۰۰ ۱۶٫۷۰٪ ۷ ۸۰۰ ۰٫۶۰٪ ۷۳۳ ۲۰۰ ۵۶٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۹ ۱۰۰ ۰٫۷۰٪ ۳ ۹۰۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 مایوت زیر صحرای آفریقا شرق آفریقا ۲۰۰ ۰۰۰ ۱ ۴۰۰ ۰٫۷۰٪ ۱۹۷ ۲۰۰ ۹۸٫۶۰٪ ۴۰۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۰۰۰ ۰٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 موزامبیک زیر صحرای آفریقا شرق آفریقا ۲۳ ۳۹۰ ۰۰۰ ۱۳ ۲۶۲ ۱۳۰ ۵۶٫۷۰٪ ۴ ۲۱۰ ۲۰۰ ۱۸٫۰۰٪ ۴ ۱۸۶ ۸۱۰ ۱۷٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۷۳۰ ۸۶۰ ۷٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 رئونیون زیر صحرای آفریقا شرق آفریقا ۸۵۰ ۰۰۰ ۷۴۴ ۶۰۰ ۸۷٫۶۰٪ ۳۵ ۷۰۰ ۴٫۲۰٪ ۱۷ ۰۰۰ ۲٫۰۰٪ ۳۸ ۲۵۰ ۴٫۵۰٪ ۱ ۷۰۰ ۰٫۲۰٪ ۳ ۴۰۰ ۰٫۴۰٪ ۹ ۳۵۰ ۱٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 رواندا زیر صحرای آفریقا شرق آفریقا ۱۰ ۶۲۰ ۰۰۰ ۹ ۹۱۹ ۰۸۰ ۹۳٫۴۰٪ ۱۹۱ ۱۶۰ ۱٫۸۰٪ ۳۸۲ ۳۲۰ ۳٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۰۶ ۲۰۰ ۱٫۰۰٪ ۲۱ ۲۴۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 سیشل زیر صحرای آفریقا شرق آفریقا ۹۰ ۰۰۰ ۸۴ ۶۰۰ ۹۴٫۰۰٪ ۹۹۰ ۱٫۱۰٪ ۱ ۸۹۰ ۲٫۱۰٪ ۱ ۸۹۰ ۲٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۵۴۰ ۰٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 سومالی (شاخ آفریقا) زیر صحرای آفریقا شرق آفریقا ۹ ۳۳۰ ۰۰۰ ۰ ۰٫۰۰٪ ۹ ۳۱۱ ۳۴۰ ۹۹٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 سودان جنوبی زیر صحرای آفریقا شرق آفریقا ۹ ۹۵۰ ۰۰۰ ۶ ۰۱۹ ۷۵۰ ۶۰٫۵۰٪ ۶۱۶ ۹۰۰ ۶٫۲۰٪ ۴۹ ۷۵۰ ۰٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳ ۲۷۳ ۵۵۰ ۳۲٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 تانزانیا زیر صحرای آفریقا شرق آفریقا ۴۴ ۸۴۰ ۰۰۰ ۲۷ ۵۳۱ ۷۶۰ ۶۱٫۴۰٪ ۱۵ ۷۸۳ ۶۸۰ ۳۵٫۲۰٪ ۶۲۷ ۷۶۰ ۱٫۴۰٪ ۴۴ ۸۴۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸۰۷ ۱۲۰ ۱٫۸۰٪ ۳۰ ۰۰۰ ۰٫۰۷٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 اوگاندا زیر صحرای آفریقا شرق آفریقا ۳۳ ۴۲۰ ۰۰۰ ۲۸ ۹۷۵ ۱۴۰ ۸۶٫۷۰٪ ۳ ۸۴۳ ۳۰۰ ۱۱٫۵۰٪ ۱۶۷ ۱۰۰ ۰٫۵۰٪ ۱۰۰ ۲۶۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳۰۰ ۷۸۰ ۰٫۹۰٪ ۳۳ ۴۲۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 زامبیا زیر صحرای آفریقا شرق آفریقا ۱۳ ۰۹۰ ۰۰۰ ۱۲ ۷۷۵ ۸۴۰ ۹۷٫۶۰٪ ۶۵ ۴۵۰ ۰٫۵۰٪ ۶۵ ۴۵۰ ۰٫۵۰٪ ۱۳ ۰۹۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳۹ ۲۷۰ ۰٫۳۰٪ ۱۱۷ ۸۱۰ ۰٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 زیمبابوه زیر صحرای آفریقا شرق آفریقا ۱۲ ۵۷۰ ۰۰۰ ۱۰ ۹۳۵ ۹۰۰ ۸۷٫۰۰٪ ۱۱۳ ۱۳۰ ۰٫۹۰٪ ۹۹۳ ۰۳۰ ۷٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۷۷ ۶۶۰ ۳٫۸۰٪ ۳۷ ۷۱۰ ۰٫۳۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۸٪
شرق آفریقا زیر صحرای آفریقا شرق آفریقا ۳۳۳ ۹۷۰ ۰۰۰ ۲۳۸ ۰۰۶ ۱۸۰ ۷۱٫۲۷٪ ۷۳ ۵۱۰ ۷۶۰ ۲۲٫۰۱٪ ۹ ۳۷۱ ۳۱۰ ۲٫۸۱٪ ۹۸۲ ۰۴۰ ۰٫۲۹٪ ۱ ۷۰۰ ۰٫۰۰٪ ۱۱ ۲۸۸ ۱۹۰ ۳٫۳۸٪ ۷۶۰ ۰۹۰ ۰٫۲۳٪ ۱۱ ۷۸۰ ۰٫۰۰٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % مسلمان % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 آنگولا زیر صحرای آفریقا آفریقای میانه ۱۹ ۰۸۰ ۰۰۰ ۱۷ ۲۶۷ ۴۰۰ ۹۰٫۵۰٪ ۳۸ ۱۶۰ ۰٫۲۰٪ ۹۷۳ ۰۸۰ ۵٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸۰۱ ۳۶۰ ۴٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 کامرون زیر صحرای آفریقا آفریقای میانه ۱۹ ۶۰۰ ۰۰۰ ۱۳ ۷۷۸ ۸۰۰ ۷۰٫۳۰٪ ۳ ۵۸۶ ۸۰۰ ۱۸٫۳۰٪ ۱ ۰۳۸ ۸۰۰ ۵٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۶۴۶ ۸۰۰ ۳٫۳۰٪ ۵۲۹ ۲۰۰ ۲٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 جمهوری آفریقای مرکزی زیر صحرای آفریقا آفریقای میانه ۴ ۴۰۰ ۰۰۰ ۳ ۹۳۸ ۰۰۰ ۸۹٫۵۰٪ ۳۷۴ ۰۰۰ ۸٫۵۰٪ ۴۴ ۰۰۰ ۱٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۴ ۰۰۰ ۱٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 چاد زیر صحرای آفریقا آفریقای میانه ۱۱ ۲۳۰ ۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۳۸۰ ۴۰٫۶۰٪ ۶ ۲۱۰ ۱۹۰ ۵۵٫۳۰٪ ۲۸۰ ۷۵۰ ۲٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۵۷ ۲۲۰ ۱٫۴۰٪ ۱۱ ۲۳۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 جمهوری دموکراتیک کنگو زیر صحرای آفریقا آفریقای میانه ۶۵ ۹۷۰ ۰۰۰ ۶۳ ۱۹۹ ۲۶۰ ۹۵٫۸۰٪ ۹۸۹ ۵۵۰ ۱٫۵۰٪ ۱ ۱۸۷ ۴۶۰ ۱٫۸۰٪ ۳۰ ۰۰۰ ۰٫۰۵٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۶۱ ۷۹۰ ۰٫۷۰٪ ۶۵ ۹۷۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 جمهوری کنگو زیر صحرای آفریقا آفریقای میانه ۴ ۰۴۰ ۰۰۰ ۳ ۴۷۰ ۳۶۰ ۸۵٫۹۰٪ ۴۸ ۴۸۰ ۱٫۲۰٪ ۳۶۳ ۶۰۰ ۹٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۱۳ ۱۲۰ ۲٫۸۰٪ ۴۴ ۴۴۰ ۱٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 گینه استوایی زیر صحرای آفریقا آفریقای میانه ۷۰۰ ۰۰۰ ۶۲۰ ۹۰۰ ۸۸٫۷۰٪ ۲۸ ۰۰۰ ۴٫۰۰٪ ۳۵ ۰۰۰ ۵٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۱ ۹۰۰ ۱٫۷۰٪ ۳ ۵۰۰ ۰٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 گابن زیر صحرای آفریقا آفریقای میانه ۱ ۵۱۰ ۰۰۰ ۱ ۱۵۵ ۱۵۰ ۷۶٫۵۰٪ ۱۶۹ ۱۲۰ ۱۱٫۲۰٪ ۸۴ ۵۶۰ ۵٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۹۰ ۶۰۰ ۶٫۰۰٪ ۱۰ ۵۷۰ ۰٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 سائوتومه و پرنسیپ زیر صحرای آفریقا آفریقای میانه ۱۷۰ ۰۰۰ ۱۳۹ ۷۴۰ ۸۲٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۱ ۴۲۰ ۱۲٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴ ۹۳۰ ۲٫۹۰٪ ۴ ۰۸۰ ۲٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
آفریقای میانه زیر صحرای آفریقا آفریقای میانه ۱۲۶ ۷۰۰ ۰۰۰ ۱۰۸ ۱۲۸ ۹۹۰ ۸۵٫۳۴٪ ۱۱ ۴۴۴ ۳۰۰ ۹٫۰۳٪ ۴ ۰۲۸ ۶۷۰ ۳٫۱۸٪ ۳۰ ۰۰۰ ۰٫۰۲٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۳۳۱ ۷۲۰ ۱٫۸۴٪ ۶۶۸ ۹۹۰ ۰٫۵۳٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % مسلمان % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 بوتسوانا زیر صحرای آفریقا جنوب آفریقا ۲ ۰۱۰ ۰۰۰ ۱ ۴۴۹ ۲۱۰ ۷۲٫۱۰٪ ۸ ۰۴۰ ۰٫۴۰٪ ۴۱۴ ۰۶۰ ۲۰٫۶۰٪ ۶ ۰۳۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۲۰ ۶۰۰ ۶٫۰۰٪ ۱۲ ۰۶۰ ۰٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 لسوتو زیر صحرای آفریقا جنوب آفریقا ۲ ۱۷۰ ۰۰۰ ۲ ۱۰۰ ۵۶۰ ۹۶٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۶۷ ۲۷۰ ۳٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۱۷۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 نامیبیا زیر صحرای آفریقا جنوب آفریقا ۲ ۲۸۰ ۰۰۰ ۲ ۲۲۳ ۰۰۰ ۹۷٫۵۰٪ ۶ ۸۴۰ ۰٫۳۰٪ ۴۳ ۳۲۰ ۱٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴ ۵۶۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 آفریقای جنوبی زیر صحرای آفریقا جنوب آفریقا ۵۰ ۱۳۰ ۰۰۰ ۴۰ ۷۰۵ ۵۶۰ ۸۱٫۲۰٪ ۸۵۲ ۲۱۰ ۱٫۷۰٪ ۷ ۴۶۹ ۳۷۰ ۱۴٫۹۰٪ ۵۵۱ ۴۳۰ ۱٫۱۰٪ ۱۰۰ ۲۶۰ ۰٫۲۰٪ ۲۰۰ ۵۲۰ ۰٫۴۰٪ ۱۵۰ ۳۹۰ ۰٫۳۰٪ ۵۰ ۱۳۰ ۰٫۱۰٪
 اسواتینی زیر صحرای آفریقا جنوب آفریقا ۱ ۱۹۰ ۰۰۰ ۱ ۰۴۸ ۳۹۰ ۸۸٫۱۰٪ ۲ ۳۸۰ ۰٫۲۰٪ ۱۲۰ ۱۹۰ ۱۰٫۱۰٪ ۱ ۱۹۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۱ ۹۰۰ ۱٫۰۰٪ ۴ ۷۶۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
جنوب آفریقا زیر صحرای آفریقا جنوب آفریقا ۵۷ ۷۸۰ ۰۰۰ ۴۷ ۵۲۶ ۷۲۰ ۸۲٫۲۵٪ ۸۶۹ ۴۷۰ ۱٫۵۰٪ ۸ ۱۱۴ ۲۱۰ ۱۴٫۰۴٪ ۵۵۸ ۶۵۰ ۰٫۹۷٪ ۱۰۰ ۲۶۰ ۰٫۱۷٪ ۳۳۹ ۷۵۰ ۰٫۵۹٪ ۱۶۷ ۲۱۰ ۰٫۲۹٪ ۵۰ ۱۳۰ ۰٫۰۹٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % مسلمان % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 بنین زیر صحرای آفریقا غرب آفریقا ۸ ۸۵۰ ۰۰۰ ۴ ۶۹۰ ۵۰۰ ۵۳٫۰۰٪ ۲ ۱۰۶ ۳۰۰ ۲۳٫۸۰٪ ۴۴۲ ۵۰۰ ۵٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۶۰۱ ۸۵۰ ۱۸٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 بورکینافاسو زیر صحرای آفریقا غرب آفریقا ۱۶ ۴۷۰ ۰۰۰ ۳ ۷۰۵ ۷۵۰ ۲۲٫۵۰٪ ۱۰ ۱۴۵ ۵۲۰ ۶۱٫۶۰٪ ۶۵ ۸۸۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۵۳۶ ۳۸۰ ۱۵٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 کیپ ورد زیر صحرای آفریقا غرب آفریقا ۵۰۰ ۰۰۰ ۴۴۵ ۵۰۰ ۸۹٫۱۰٪ ۵۰۰ ۰٫۱۰٪ ۴۵ ۵۰۰ ۹٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷ ۵۰۰ ۱٫۵۰٪ ۱ ۰۰۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 گامبیا زیر صحرای آفریقا غرب آفریقا ۱ ۷۳۰ ۰۰۰ ۷۷ ۸۵۰ ۴٫۵۰٪ ۱ ۶۴۵ ۲۳۰ ۹۵٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۷۳۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 غنا زیر صحرای آفریقا غرب آفریقا ۲۴ ۳۹۰ ۰۰۰ ۱۸ ۲۶۸ ۱۱۰ ۷۴٫۹۰٪ ۳ ۸۵۳ ۶۲۰ ۱۵٫۸۰٪ ۱ ۰۲۴ ۳۸۰ ۴٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۱۹۵ ۱۱۰ ۴٫۹۰٪ ۴۸ ۷۸۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 گینه زیر صحرای آفریقا غرب آفریقا ۹ ۹۸۰ ۰۰۰ ۱ ۰۸۷ ۸۲۰ ۱۰٫۹۰٪ ۸ ۴۲۳ ۱۲۰ ۸۴٫۴۰٪ ۱۷۹ ۶۴۰ ۱٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۶۹ ۴۶۰ ۲٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 گینه بیسائو زیر صحرای آفریقا غرب آفریقا ۱ ۵۲۰ ۰۰۰ ۲۹۹ ۴۴۰ ۱۹٫۷۰٪ ۶۸۵ ۵۲۰ ۴۵٫۱۰٪ ۶۵ ۳۶۰ ۴٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۶۹ ۶۸۰ ۳۰٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 ساحل عاج زیر صحرای آفریقا غرب آفریقا ۱۹ ۷۴۰ ۰۰۰ ۸ ۷۰۵ ۳۴۰ ۴۴٫۱۰٪ ۷ ۴۰۲ ۵۰۰ ۳۷٫۵۰٪ ۱ ۵۷۹ ۲۰۰ ۸٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۰۱۳ ۴۸۰ ۱۰٫۲۰٪ ۳۹ ۴۸۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 لیبریا زیر صحرای آفریقا غرب آفریقا ۳ ۹۹۰ ۰۰۰ ۳ ۴۲۷ ۴۱۰ ۸۵٫۹۰٪ ۴۷۸ ۸۰۰ ۱۲٫۰۰٪ ۵۵ ۸۶۰ ۱٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۹ ۹۵۰ ۰٫۵۰٪ ۳ ۹۹۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 مالی زیر صحرای آفریقا غرب آفریقا ۱۵ ۳۷۰ ۰۰۰ ۴۹۱ ۸۴۰ ۳٫۲۰٪ ۱۴ ۲۰۱ ۸۸۰ ۹۲٫۴۰٪ ۴۱۴ ۹۹۰ ۲٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۴۵ ۹۲۰ ۱٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 موریتانی زیر صحرای آفریقا غرب آفریقا ۳ ۴۶۰ ۰۰۰ ۱۰ ۳۸۰ ۰٫۳۰٪ ۳ ۴۲۸ ۸۶۰ ۹۹٫۱۰٪ ۳ ۴۶۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۷ ۳۰۰ ۰٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 نیجر زیر صحرای آفریقا غرب آفریقا ۱۵ ۵۱۰ ۰۰۰ ۱۲۴ ۰۸۰ ۰٫۸۰٪ ۱۵ ۲۶۱ ۸۴۰ ۹۸٫۴۰٪ ۱۰۸ ۵۷۰ ۰٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 نیجریه زیر صحرای آفریقا غرب آفریقا ۱۵۸ ۴۲۰ ۰۰۰ ۷۸ ۱۰۱ ۰۶۰ ۴۹٫۳۰٪ ۷۷ ۳۰۸ ۹۶۰ ۴۸٫۸۰٪ ۶۳۳ ۶۸۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۱٪ ۲ ۲۱۷ ۸۸۰ ۱٫۴۰٪ ۹۰ ۰۰۰ ۰٫۰۶٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 سنگال زیر صحرای آفریقا غرب آفریقا ۱۲ ۴۳۰ ۰۰۰ ۴۴۷ ۴۸۰ ۳٫۶۰٪ ۱۱ ۹۸۲ ۵۲۰ ۹۶٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 سیرالئون زیر صحرای آفریقا غرب آفریقا ۵ ۸۷۰ ۰۰۰ ۱ ۲۲۶ ۸۳۰ ۲۰٫۹۰٪ ۴ ۵۷۸ ۶۰۰ ۷۸٫۰۰٪ ۵ ۸۷۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۶ ۹۶۰ ۰٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 سینت هلینا زیر صحرای آفریقا غرب آفریقا ۴ ۰۰۰ ۳ ۸۶۰ ۹۶٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۳۲ ۳٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 توگو زیر صحرای آفریقا غرب آفریقا ۶ ۰۳۰ ۰۰۰ ۲ ۶۳۵ ۱۱۰ ۴۳٫۷۰٪ ۸۴۴ ۲۰۰ ۱۴٫۰۰٪ ۳۷۳ ۸۶۰ ۶٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۱۴۶ ۶۸۰ ۳۵٫۶۰٪ ۳۶ ۱۸۰ ۰٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
غرب آفریقا زیر صحرای آفریقا غرب آفریقا ۳۰۴ ۲۶۴ ۰۰۰ ۱۲۳ ۷۴۸ ۳۶۰ ۴۰٫۶۷٪ ۱۶۲ ۳۴۷ ۹۷۰ ۵۳٫۳۶٪ ۴ ۹۹۸ ۸۸۲ ۱٫۶۴٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۰٪ ۱۲ ۷۸۹ ۸۸۰ ۴٫۲۰٪ ۲۱۹ ۴۳۸ ۰٫۰۷٪ ۰ ۰٫۰۰٪
زیر صحرای آفریقا زیر صحرای آفریقا زیر صحرای آفریقا ۸۲۲ ۷۱۴ ۰۰۰ ۵۱۷ ۴۱۰ ۲۵۰ ۶۲٫۸۹٪ ۲۴۸ ۱۷۲ ۵۰۰ ۳۰٫۱۷٪ ۲۶ ۵۱۳ ۰۷۲ ۳٫۲۲٪ ۱ ۵۷۰ ۶۹۰ ۰٫۱۹٪ ۱۱۱ ۹۶۰ ۰٫۰۱٪ ۲۶ ۷۴۹ ۵۴۰ ۳٫۲۵٪ ۱ ۸۱۵ ۷۲۸ ۰٫۲۲٪ ۶۱ ۹۱۰ ۰٫۰۱٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % مسلمان % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 استرالیا آسیا و پاسیفیک آسیا و نیوزیلند ۲۲ ۲۷۰ ۰۰۰ ۱۴ ۹۸۷ ۷۱۰ ۶۷٫۳۰٪ ۵۳۴ ۴۸۰ ۲٫۴۰٪ ۵ ۳۸۹ ۳۴۰ ۲۴٫۲۰٪ ۳۱۱ ۷۸۰ ۱٫۴۰٪ ۶۰۱ ۲۹۰ ۲٫۷۰٪ ۱۵۵ ۸۹۰ ۰٫۷۰٪ ۱۷۸ ۱۶۰ ۰٫۸۰٪ ۱۱۱ ۳۵۰ ۰٫۵۰٪
 نیوزیلند آسیا و پاسیفیک آسیا و نیوزیلند ۴ ۳۷۰ ۰۰۰ ۲ ۴۹۰ ۹۰۰ ۵۷٫۰۰٪ ۵۲ ۴۴۰ ۱٫۲۰٪ ۱ ۵۹۹ ۴۲۰ ۳۶٫۶۰٪ ۹۱ ۷۷۰ ۲٫۱۰٪ ۶۹ ۹۲۰ ۱٫۶۰٪ ۲۱ ۸۵۰ ۰٫۵۰٪ ۳۰ ۵۹۰ ۰٫۷۰٪ ۸ ۷۴۰ ۰٫۲۰٪
آسیا و نیوزیلند آسیا و پاسیفیک آسیا و نیوزیلند ۲۶ ۶۴۰ ۰۰۰ ۱۷ ۴۷۸ ۶۱۰ ۶۵٫۶۱٪ ۵۸۶ ۹۲۰ ۲٫۲۰٪ ۶ ۹۸۸ ۷۶۰ ۲۶٫۲۳٪ ۴۰۳ ۵۵۰ ۱٫۵۱٪ ۶۷۱ ۲۱۰ ۲٫۵۲٪ ۱۷۷ ۷۴۰ ۰٫۶۷٪ ۲۰۸ ۷۵۰ ۰٫۷۸٪ ۱۲۰ ۰۹۰ ۰٫۴۵٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % مسلمان % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 قزاقستان آسیا و پاسیفیک آسیای مرکزی ۱۶ ۰۳۰ ۰۰۰ ۳ ۹۷۵ ۴۴۰ ۲۴٫۸۰٪ ۱۱ ۲۸۵ ۱۲۰ ۷۰٫۴۰٪ ۶۷۳ ۲۶۰ ۴٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳۲ ۰۶۰ ۰٫۲۰٪ ۴۸ ۰۹۰ ۰٫۳۰٪ ۱۶ ۰۳۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 قرقیزستان آسیا و پاسیفیک آسیای مرکزی ۵ ۳۳۰ ۰۰۰ ۶۰۷ ۶۲۰ ۱۱٫۴۰٪ ۴ ۶۹۰ ۴۰۰ ۸۸٫۰۰٪ ۲۱ ۳۲۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۵ ۳۳۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 تاجیکستان آسیا و پاسیفیک آسیای مرکزی ۶ ۸۸۰ ۰۰۰ ۱۱۰ ۰۸۰ ۱٫۶۰٪ ۶ ۶۵۲ ۹۶۰ ۹۶٫۷۰٪ ۱۰۳ ۲۰۰ ۱٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 ترکمنستان آسیا و پاسیفیک آسیای مرکزی ۵ ۰۴۰ ۰۰۰ ۳۲۲ ۵۶۰ ۶٫۴۰٪ ۴ ۶۸۷ ۲۰۰ ۹۳٫۰۰٪ ۲۵ ۲۰۰ ۰٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 ازبکستان آسیا و پاسیفیک آسیای مرکزی ۲۷ ۴۴۰ ۰۰۰ ۶۳۱ ۱۲۰ ۲٫۳۰٪ ۲۶ ۵۳۴ ۴۸۰ ۹۶٫۷۰٪ ۲۱۹ ۵۲۰ ۰٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۴٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۴٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۴٪
آسیای مرکزی آسیا و پاسیفیک آسیای مرکزی ۶۰ ۷۲۰ ۰۰۰ ۵ ۶۴۶ ۸۲۰ ۹٫۳۰٪ ۵۳ ۸۵۰ ۱۶۰ ۸۸٫۶۹٪ ۱ ۰۴۲ ۵۰۰ ۱٫۷۲٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۲ ۰۶۰ ۰٫۰۷٪ ۶۳ ۴۲۰ ۰٫۱۰٪ ۱۶ ۰۳۰ ۰٫۰۳٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۲٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % مسلمان % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 چین آسیا و پاسیفیک شرق آسیا ۱ ۳۴۱ ۳۴۰ ۰۰۰ ۶۸ ۴۰۸ ۳۴۰ ۵٫۱۰٪ ۲۴ ۱۴۴ ۱۲۰ ۱٫۸۰٪ ۷۰۰ ۱۷۹ ۴۸۰ ۵۲٫۲۰٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۰٪ ۲۴۴ ۱۲۳ ۸۸۰ ۱۸٫۲۰٪ ۲۹۳ ۷۵۳ ۴۶۰ ۲۱٫۹۰٪ ۹ ۳۸۹ ۳۸۰ ۰٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 هنگ کنگ آسیا و پاسیفیک شرق آسیا ۷ ۰۵۰ ۰۰۰ ۱ ۰۰۸ ۱۵۰ ۱۴٫۳۰٪ ۱۲۶ ۹۰۰ ۱٫۸۰٪ ۳ ۹۵۵ ۰۵۰ ۵۶٫۱۰٪ ۲۸ ۲۰۰ ۰٫۴۰٪ ۹۳۰ ۶۰۰ ۱۳٫۲۰٪ ۹۰۲ ۴۰۰ ۱۲٫۸۰٪ ۱۰۵ ۷۵۰ ۱٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 ژاپن آسیا و پاسیفیک شرق آسیا ۱۲۶ ۵۴۰ ۰۰۰ ۲ ۰۲۴ ۶۴۰ ۱٫۶۰٪ ۲۵۳ ۰۸۰ ۰٫۲۰٪ ۷۲ ۱۲۷ ۸۰۰ ۵۷٫۰۰٪ ۳۰ ۰۰۰ ۰٫۰۲٪ ۴۵ ۸۰۷ ۴۸۰ ۳۶٫۲۰٪ ۵۰۶ ۱۶۰ ۰٫۴۰٪ ۵ ۹۴۷ ۳۸۰ ۴٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 کره شمالی آسیا و پاسیفیک شرق آسیا ۲۴ ۳۵۰ ۰۰۰ ۴۸۷ ۰۰۰ ۲٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۷ ۳۶۱ ۵۵۰ ۷۱٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳۶۵ ۲۵۰ ۱٫۵۰٪ ۲ ۹۹۵ ۰۵۰ ۱۲٫۳۰٪ ۳ ۱۴۱ ۱۵۰ ۱۲٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 کره جنوبی آسیا و پاسیفیک شرق آسیا ۴۸ ۱۸۰ ۰۰۰ ۱۴ ۱۶۴ ۹۲۰ ۲۹٫۴۰٪ ۹۶ ۳۶۰ ۰٫۲۰٪ ۲۲ ۳۵۵ ۵۲۰ ۴۶٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۱ ۰۳۳ ۲۲۰ ۲۲٫۹۰٪ ۳۸۵ ۴۴۰ ۰٫۸۰٪ ۹۶ ۳۶۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 ماکائو آسیا و پاسیفیک شرق آسیا ۵۴۰ ۰۰۰ ۳۸ ۸۸۰ ۷٫۲۰٪ ۱ ۰۸۰ ۰٫۲۰٪ ۸۳ ۱۶۰ ۱۵٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۹۳ ۴۲۰ ۱۷٫۳۰٪ ۳۱۸ ۰۶۰ ۵۸٫۹۰٪ ۵ ۴۰۰ ۱٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 مغولستان آسیا و پاسیفیک شرق آسیا ۲ ۷۶۰ ۰۰۰ ۶۳ ۴۸۰ ۲٫۳۰٪ ۸۸ ۳۲۰ ۳٫۲۰٪ ۹۹۰ ۸۴۰ ۳۵٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۵۲۰ ۷۶۰ ۵۵٫۱۰٪ ۹۶ ۶۰۰ ۳٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 تایوان آسیا و پاسیفیک شرق آسیا ۲۳ ۲۲۰ ۰۰۰ ۱ ۲۷۷ ۱۰۰ ۵٫۵۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۴٪ ۲ ۹۴۸ ۹۴۰ ۱۲٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴ ۹۴۵ ۸۶۰ ۲۱٫۳۰٪ ۱۰ ۲۶۳ ۲۴۰ ۴۴٫۲۰٪ ۳ ۷۶۱ ۶۴۰ ۱۶٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
شرق آسیا آسیا و پاسیفیک شرق آسیا ۱ ۵۷۳ ۹۸۰ ۰۰۰ ۸۷ ۴۷۲ ۵۱۰ ۵٫۵۶٪ ۲۴ ۷۱۹ ۸۶۰ ۱٫۵۷٪ ۸۲۰ ۰۰۲ ۳۴۰ ۵۲٫۱۰٪ ۷۸ ۲۰۰ ۰٫۰۰٪ ۳۰۸ ۸۲۰ ۴۷۰ ۱۹٫۶۲٪ ۳۰۹ ۲۲۰ ۴۱۰ ۱۹٫۶۵٪ ۲۲ ۴۴۷ ۰۶۰ ۱٫۴۳٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % مسلمان % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 فیجی آسیا و پاسیفیک ملانزی ۸۶۰ ۰۰۰ ۵۵۳ ۸۴۰ ۶۴٫۴۰٪ ۵۴ ۱۸۰ ۶٫۳۰٪ ۶ ۸۸۰ ۰٫۸۰٪ ۲۳۹ ۹۴۰ ۲۷٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴ ۳۰۰ ۰٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 کالدونیای جدید آسیا و پاسیفیک ملانزی ۲۵۰ ۰۰۰ ۲۱۳ ۰۰۰ ۸۵٫۲۰٪ ۷ ۰۰۰ ۲٫۸۰٪ ۲۶ ۰۰۰ ۱۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۵۰۰ ۰٫۶۰٪ ۵۰۰ ۰٫۲۰٪ ۲ ۰۰۰ ۰٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 پاپوآ گینه نو آسیا و پاسیفیک ملانزی ۶ ۸۶۰ ۰۰۰ ۶ ۸۰۵ ۱۲۰ ۹۹٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۷ ۴۴۰ ۰٫۴۰٪ ۱۳ ۷۲۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 جزایر سلیمان آسیا و پاسیفیک ملانزی ۵۴۰ ۰۰۰ ۵۲۵ ۹۶۰ ۹۷٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۰۸۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۶۲۰ ۰٫۳۰٪ ۷ ۰۲۰ ۱٫۳۰٪ ۳ ۷۸۰ ۰٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 وانواتو آسیا و پاسیفیک ملانزی ۲۴۰ ۰۰۰ ۲۲۳ ۹۲۰ ۹۳٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۸۸۰ ۱٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۹ ۸۴۰ ۴٫۱۰٪ ۳ ۳۶۰ ۱٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
ملانزی آسیا و پاسیفیک ملانزی ۸ ۷۵۰ ۰۰۰ ۸ ۳۲۱ ۸۴۰ ۹۵٫۱۱٪ ۶۱ ۱۸۰ ۰٫۷۰٪ ۳۶ ۸۴۰ ۰٫۴۲٪ ۲۳۹ ۹۴۰ ۲٫۷۴٪ ۳ ۱۲۰ ۰٫۰۴٪ ۴۴ ۸۰۰ ۰٫۵۱٪ ۲۷ ۱۶۰ ۰٫۳۱٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % مسلمان % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 گوآم آسیا و پاسیفیک میکرونزی ۱۸۰ ۰۰۰ ۱۶۹ ۵۶۰ ۹۴٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳ ۰۶۰ ۱٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۹۸۰ ۱٫۱۰٪ ۲ ۷۰۰ ۱٫۵۰٪ ۲ ۸۸۰ ۱٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 کیریباتی آسیا و پاسیفیک میکرونزی ۱۰۰ ۰۰۰ ۹۷ ۰۰۰ ۹۷٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸۰۰ ۰٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۲۰۰ ۲٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 جزایر مارشال آسیا و پاسیفیک میکرونزی ۵۰ ۰۰۰ ۴۸ ۷۵۰ ۹۷٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷۵۰ ۱٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۵۰ ۰٫۳۰٪ ۴۰۰ ۰٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 ایالات فدرال میکرونزی آسیا و پاسیفیک میکرونزی ۱۱۰ ۰۰۰ ۱۰۴ ۸۳۰ ۹۵٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۹۹۰ ۰٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۴۰ ۰٫۴۰٪ ۲ ۹۷۰ ۲٫۷۰٪ ۷۷۰ ۰٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 نائورو آسیا و پاسیفیک میکرونزی ۱۰ ۰۰۰ ۷ ۹۰۰ ۷۹٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۵۰ ۴٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۱۰ ۱٫۱۰٪ ۸۱۰ ۸٫۱۰٪ ۷۴۰ ۷٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 جزایر ماریانای شمالی آسیا و پاسیفیک میکرونزی ۶۰ ۰۰۰ ۴۸ ۷۸۰ ۸۱٫۳۰٪ ۴۲۰ ۰٫۷۰٪ ۶۰۰ ۱٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۶ ۳۶۰ ۱۰٫۶۰٪ ۳ ۱۸۰ ۵٫۳۰٪ ۶۶۰ ۱٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 پالائو آسیا و پاسیفیک میکرونزی ۲۰ ۰۰۰ ۱۷ ۳۴۰ ۸۶٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۴۰ ۱٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۶۰ ۰٫۸۰٪ ۱۶۰ ۰٫۸۰٪ ۲ ۰۸۰ ۱۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
میکرونزی آسیا و پاسیفیک میکرونزی ۵۳۰ ۰۰۰ ۴۹۴ ۱۶۰ ۹۳٫۲۴٪ ۴۲۰ ۰٫۰۸٪ ۶ ۸۹۰ ۱٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۹ ۰۵۰ ۱٫۷۱٪ ۹ ۹۷۰ ۱٫۸۸٪ ۹ ۷۳۰ ۱٫۸۴٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % مسلمان % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 ساموای آمریکا آسیا و پاسیفیک پلینزی ۷۰ ۰۰۰ ۶۸ ۸۱۰ ۹۸٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۹۰ ۰٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۱۰ ۰٫۳۰٪ ۲۸۰ ۰٫۴۰٪ ۲۱۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 جزایر کوک آسیا و پاسیفیک پلینزی ۲۰ ۰۰۰ ۱۹ ۲۰۰ ۹۶٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۶۴۰ ۳٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۶۰ ۰٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 پلی‌نزی فرانسه آسیا و پاسیفیک پلینزی ۲۷۰ ۰۰۰ ۲۵۳ ۸۰۰ ۹۴٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۳ ۲۳۰ ۴٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۳۵۰ ۰٫۵۰٪ ۱ ۰۸۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 نیووی آسیا و پاسیفیک پلینزی ۲ ۰۰۰ ۱ ۹۲۸ ۹۶٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۶۶ ۳٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 ساموآ آسیا و پاسیفیک پلینزی ۱۸۰ ۰۰۰ ۱۷۴ ۲۴۰ ۹۶٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴ ۵۰۰ ۲٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷۲۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 توکلائو آسیا و پاسیفیک پلینزی ۱ ۴۰۰ ۱ ۳۹۷ ۹۹٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 تونگا آسیا و پاسیفیک پلینزی ۱۰۰ ۰۰۰ ۹۸ ۹۰۰ ۹۸٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۰۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۹۰۰ ۰٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 تووالو آسیا و پاسیفیک پلینزی ۱۱ ۰۰۰ ۱۰ ۶۳۷ ۹۶٫۷۰٪ ۱۱ ۰٫۱۰٪ ۱۴۳ ۱٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۰۹ ۱٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 والیس و فوتونا آسیا و پاسیفیک پلینزی ۱۳ ۰۰۰ ۱۲ ۶۶۲ ۹۷٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷۸ ۰٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۵۶ ۱٫۲۰٪ ۱۰۴ ۰٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
پلینزی آسیا و پاسیفیک پلینزی ۶۶۷ ۴۰۰ ۶۴۱ ۵۷۴ ۹۶٫۱۳٪ ۱۱ ۰٫۰۰٪ ۱۹ ۱۴۷ ۲٫۸۷٪ ۱۰۰ ۰٫۰۱٪ ۲۱۰ ۰٫۰۳٪ ۱ ۷۸۶ ۰٫۲۷٪ ۳ ۳۹۰ ۰٫۵۱٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % مسلمان % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 برونئی آسیا و پاسیفیک جنوب شرقی آسیا ۴۰۰ ۰۰۰ ۳۷ ۶۰۰ ۹٫۴۰٪ ۳۰۰ ۴۰۰ ۷۵٫۱۰٪ ۱ ۶۰۰ ۰٫۴۰٪ ۱ ۲۰۰ ۰٫۳۰٪ ۳۴ ۴۰۰ ۸٫۶۰٪ ۲۴ ۸۰۰ ۶٫۲۰٪ ۴۰۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 میانمار آسیا و پاسیفیک جنوب شرقی آسیا ۴۷ ۹۶۰ ۰۰۰ ۳ ۷۴۰ ۸۸۰ ۷٫۸۰٪ ۱ ۹۱۸ ۴۰۰ ۴٫۰۰٪ ۲۳۹ ۸۰۰ ۰٫۵۰٪ ۸۱۵ ۳۲۰ ۱٫۷۰٪ ۳۸ ۴۱۵ ۹۶۰ ۸۰٫۱۰٪ ۲ ۷۸۱ ۶۸۰ ۵٫۸۰٪ ۹۵ ۹۲۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 کامبوج آسیا و پاسیفیک جنوب شرقی آسیا ۱۴ ۱۴۰ ۰۰۰ ۵۶ ۵۶۰ ۰٫۴۰٪ ۲۸۲ ۸۰۰ ۲٫۰۰٪ ۲۸ ۲۸۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۳ ۷۰۱ ۶۶۰ ۹۶٫۹۰٪ ۸۴ ۸۴۰ ۰٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 اندونزی آسیا و پاسیفیک جنوب شرقی آسیا ۲۳۹ ۸۷۰ ۰۰۰ ۲۳ ۷۴۷ ۱۳۰ ۹٫۹۰٪ ۲۰۹ ۱۶۶ ۶۴۰ ۸۷٫۲۰٪ ۲۴۰ ۰۰۰ ۰٫۱۰٪ ۴ ۰۷۷ ۷۹۰ ۱٫۷۰٪ ۱ ۶۷۹ ۰۹۰ ۰٫۷۰٪ ۷۱۹ ۶۱۰ ۰٫۳۰٪ ۲۳۹ ۸۷۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 لائوس آسیا و پاسیفیک جنوب شرقی آسیا ۶ ۲۰۰ ۰۰۰ ۹۳ ۰۰۰ ۱٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۵۵ ۸۰۰ ۰٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴ ۰۹۲ ۰۰۰ ۶۶٫۰۰٪ ۱ ۹۰۳ ۴۰۰ ۳۰٫۷۰٪ ۴۳ ۴۰۰ ۰٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 مالزی آسیا و پاسیفیک جنوب شرقی آسیا ۲۸ ۴۰۰ ۰۰۰ ۲ ۶۶۹ ۶۰۰ ۹٫۴۰٪ ۱۸ ۰۹۰ ۸۰۰ ۶۳٫۷۰٪ ۱۹۸ ۸۰۰ ۰٫۷۰٪ ۱ ۷۰۴ ۰۰۰ ۶٫۰۰٪ ۵ ۰۲۶ ۸۰۰ ۱۷٫۷۰٪ ۶۵۳ ۲۰۰ ۲٫۳۰٪ ۵۶ ۸۰۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 فیلیپین آسیا و پاسیفیک جنوب شرقی آسیا ۹۳ ۲۶۰ ۰۰۰ ۷۳ ۷۵۸ ۷۶۰ ۷۹٫۰۸٪ ۱۰ ۳۲۹ ۳۰۰ 11.07 %[۲] ۴ ۱۹۳ ۲۶۰ ۴٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳ ۴۵۳ ۰۰۰ ۳٫۵۰٪ ۲ ۳۹۸ ۹۰۰ 2.50 %[۲] ۹۳ ۲۶۰ ۰٫۱۰٪ ۸ ۴۷۳ ۰٫۰۰۹٪
 سنگاپور آسیا و پاسیفیک جنوب شرقی آسیا ۵ ۰۹۰ ۰۰۰ ۹۲۶ ۳۸۰ ۱۸٫۲۰٪ ۷۲۷ ۸۷۰ ۱۴٫۳۰٪ ۸۳۴ ۷۶۰ ۱۶٫۴۰٪ ۲۶۴ ۶۸۰ ۵٫۲۰٪ ۱ ۷۲۵ ۵۱۰ ۳۳٫۹۰٪ ۱۱۷ ۰۷۰ ۲٫۳۰٪ ۴۹۳ ۷۳۰ ۹٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 تایلند آسیا و پاسیفیک جنوب شرقی آسیا ۶۹ ۱۲۰ ۰۰۰ ۶۲۲ ۰۸۰ ۰٫۹۰٪ ۳ ۸۰۱ ۶۰۰ ۵٫۵۰٪ ۲۰۷ ۳۶۰ ۰٫۳۰٪ ۶۹ ۱۲۰ ۰٫۱۰٪ ۶۴ ۴۱۹ ۸۴۰ ۹۳٫۲۰٪ ۶۰ ۰۰۰ ۰٫۰۹٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 تیمور شرقی آسیا و پاسیفیک جنوب شرقی آسیا ۱ ۱۲۰ ۰۰۰ ۱ ۱۱۵ ۵۲۰ ۹۹٫۶۰٪ ۱ ۱۲۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۱۲۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 ویتنام آسیا و پاسیفیک جنوب شرقی آسیا ۸۷ ۸۵۰ ۰۰۰ ۷ ۲۰۳ ۷۰۰ ۸٫۲۰٪ ۱۷۵ ۷۰۰ ۰٫۲۰٪ ۲۶ ۰۰۳ ۶۰۰ ۲۹٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۴ ۴۰۷ ۴۰۰ ۱۶٫۴۰٪ ۳۹ ۷۹۶ ۰۵۰ ۴۵٫۳۰٪ ۳۵۱ ۴۰۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
جنوب شرقی آسیا آسیا و پاسیفیک جنوب شرقی آسیا ۵۹۳ ۴۱۰ ۰۰۰ ۱۱۶ ۵۷۱ ۲۱۰ ۲۱٫۳۳٪ ۲۴۵ ۵۹۴ ۶۳۰ ۴۰٫۳۸٪ ۳۱ ۹۰۳ ۲۶۰ ۴٫۷۰٪ ۶ ۹۳۲ ۱۱۰ ۱٫۱۷٪ ۱۴۳ ۵۸۲ ۶۶۰ ۲۴٫۲۰٪ ۴۷ ۵۴۰ ۶۷۰ ۸٫۰۱٪ ۱ ۳۷۴ ۷۸۰ ۰٫۲۳٪ ۸ ۴۳۷ ۰٫۰۰۰۰۱٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % مسلمان % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 بنگلادش آسیا و پاسیفیک جنوب آسیا ۱۴۸ ۶۹۰ ۰۰۰ ۲۹۷ ۳۸۰ ۰٫۲۰٪ ۱۳۳ ۵۲۳ ۶۲۰ ۸۹٫۸۰٪ ۸۰ ۰۰۰ ۰٫۰۵٪ ۱۳ ۵۳۰ ۷۹۰ ۹٫۱۰٪ ۷۴۳ ۴۵۰ ۰٫۵۰٪ ۵۹۴ ۷۶۰ ۰٫۴۰٪ ۳۰ ۰۰۰ ۰٫۰۲٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 بوتان (کشور) آسیا و پاسیفیک جنوب آسیا ۷۳۰ ۰۰۰ ۳ ۶۵۰ ۰٫۵۰٪ ۱ ۴۶۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۶۴ ۹۸۰ ۲۲٫۶۰٪ ۵۴۵ ۳۱۰ ۷۴٫۷۰٪ ۱۳ ۸۷۰ ۱٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 هند آسیا و پاسیفیک جنوب آسیا ۱ ۲۲۴ ۶۱۰ ۰۰۰ ۳۰ ۶۱۵ ۲۵۰ ۲٫۵۰٪ ۱۷۶ ۳۴۳ ۸۴۰ ۱۴٫۴۰٪ ۸۷۰ ۰۰۰ ۰٫۰۷٪ ۹۷۳ ۵۶۴ ۹۵۰ ۷۹٫۵۰٪ ۹ ۷۹۶ ۸۸۰ ۰٫۸۰٪ ۶ ۱۲۳ ۰۵۰ ۰٫۵۰٪ ۲۸ ۱۶۶ ۰۳۰ ۲٫۳۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۰٪
 مالدیو آسیا و پاسیفیک جنوب آسیا ۳۲۰ ۰۰۰ ۱ ۲۸۰ ۰٫۴۰٪ ۳۱۴ ۸۸۰ ۹۸٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۹۶۰ ۰٫۳۰٪ ۱ ۹۲۰ ۰٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
   نپال آسیا و پاسیفیک جنوب آسیا ۲۹ ۹۶۰ ۰۰۰ ۱۴۹ ۸۰۰ ۰٫۵۰٪ ۱ ۳۷۸ ۱۶۰ ۴٫۶۰٪ ۸۹ ۸۸۰ ۰٫۳۰٪ ۲۴ ۱۷۷ ۷۲۰ ۸۰٫۷۰٪ ۳ ۰۸۵ ۸۸۰ ۱۰٫۳۰٪ ۱ ۱۰۸ ۵۲۰ ۳٫۷۰٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۷٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 پاکستان آسیا و پاسیفیک جنوب آسیا ۱۷۳ ۵۹۰ ۰۰۰ ۲ ۷۷۷ ۴۴۰ ۱٫۶۰٪ ۱۶۷ ۳۴۰ ۷۶۰ ۹۶٫۴۰٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۱٪ ۳ ۲۹۸ ۲۱۰ ۱٫۹۰٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۱٪ ۳۰ ۰۰۰ ۰٫۰۲٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۱٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 سری‌لانکا آسیا و پاسیفیک جنوب آسیا ۲۰ ۸۶۰ ۰۰۰ ۱ ۵۲۲ ۷۸۰ ۷٫۳۰٪ ۲ ۰۴۴ ۲۸۰ ۹٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۸۳۶ ۹۶۰ ۱۳٫۶۰٪ ۱۴ ۴۵۵ ۹۸۰ ۶۹٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
جنوب آسیا آسیا و پاسیفیک جنوب آسیا ۱ ۵۹۸ ۷۶۰ ۰۰۰ ۳۵ ۳۶۷ ۵۸۰ ۲٫۲۱٪ ۴۸۰ ۹۴۷ ۰۰۰ ۳۰٫۰۸٪ ۱ ۰۵۹ ۸۸۰ ۰٫۰۷٪ ۱ ۰۱۷ ۵۷۴ ۵۷۰ ۶۳٫۶۵٪ ۲۸ ۶۴۹ ۴۲۰ ۱٫۷۹٪ ۷ ۸۷۰ ۲۰۰ ۰٫۴۹٪ ۲۸ ۲۳۶ ۰۳۰ ۱٫۷۷٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۰٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % مسلمان % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 افغانستان آسیا و پاسیفیک غرب آسیا ۳۱ ۴۱۰ ۰۰۰ ۳۱ ۴۱۰ ۰٫۱۰٪ ۳۱ ۳۱۵ ۷۷۰ ۹۹٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۳٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۶٪ ۱ ۰٫۰۰٪
 ارمنستان آسیا و پاسیفیک غرب آسیا ۳ ۰۹۰ ۰۰۰ ۳ ۰۴۳ ۶۵۰ ۹۸٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۰ ۱۷۰ ۱٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳ ۰۹۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 جمهوری آذربایجان آسیا و پاسیفیک غرب آسیا ۹ ۱۹۰ ۰۰۰ ۲۷۵ ۷۰۰ ۳٫۰۰٪ ۸ ۹۰۵ ۱۱۰ ۹۶٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 قبرس آسیا و پاسیفیک غرب آسیا ۱ ۱۰۰ ۰۰۰ ۸۰۵ ۲۰۰ ۷۳٫۲۰٪ ۲۷۸ ۳۰۰ ۲۵٫۳۰٪ ۱۳ ۲۰۰ ۱٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۲۰۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 ایران آسیا و پاسیفیک غرب آسیا ۷۳ ۹۷۰ ۰۰۰ ۱۴۷ ۹۴۰ ۰٫۲۰٪ ۷۳ ۶۰۰ ۱۵۰ ۹۹٫۵۰٪ ۷۳ ۹۷۰ ۰٫۱۰٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۳٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۴۷ ۹۴۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 قبرس شمالی آسیا و پاسیفیک غرب آسیا ۲۹۴ ۹۰۶ ۱ ۴۷۵ ۰٫۵٪ ۲۹۱ ۹۵۷ ۹۹٪ ۱ ۴۷۴ ۰٫۵٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 ترکیه آسیا و پاسیفیک غرب آسیا ۷۲ ۷۵۰ ۰۰۰ ۲۹۱ ۰۰۰ ۰٫۴۰٪ ۷۱ ۲۹۵ ۰۰۰ ۹۸٫۰۰٪ ۸۷۳ ۰۰۰ ۱٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۰ ۰۰۰ ۰٫۰۵٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۳٪ ۱۴۵ ۵۰۰ ۰٫۲۰٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۳٪
غرب آسیا آسیا و پاسیفیک غرب آسیا ۱۹۱ ۵۱۰ ۰۰۰ ۴ ۵۹۴ ۹۰۰ ۲٫۴۰٪ ۱۸۵ ۳۹۴ ۳۳۰ ۹۶٫۸۱٪ ۱ ۰۰۰ ۳۴۰ ۰٫۵۲٪ ۳۰ ۰۰۰ ۰٫۰۲٪ ۴۲ ۲۰۰ ۰٫۰۲٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۱٪ ۳۱۶ ۵۳۰ ۰٫۱۷٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۱٪
آسیا و پاسیفیک آسیا و پاسیفیک آسیا و پاسیفیک ۴ ۰۵۴ ۹۶۷ ۴۰۰ ۲۸۶ ۵۸۹ ۲۰۴ ۷٫۰۷٪ ۹۸۵ ۱۵۴ ۵۱۱ ۲۴٫۳۰٪ ۸۵۸ ۰۵۹ ۹۵۷ ۲۱٫۱۶٪ ۱ ۰۲۵ ۲۵۸ ۴۷۰ ۲۵٫۲۸٪ ۴۸۱ ۸۲۰ ۴۰۰ ۱۱٫۸۸٪ ۳۶۴ ۹۴۸ ۹۹۶ ۹٫۰۰٪ ۵۲ ۶۳۹ ۴۶۰ ۱٫۳۰٪ ۱۶۰ ۰۹۰ ۰٫۰۰٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % -مسلمان- % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 اتریش اروپا مرکز اروپا ۸ ۳۹۰ ۰۰۰ ۶ ۷۴۵ ۵۶۰ ۸۰٫۴۰٪ ۴۵۳ ۰۶۰ ۵٫۴۰٪ ۱ ۱۳۲ ۶۵۰ ۱۳٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۶ ۷۸۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸ ۳۹۰ ۰٫۱۰٪ ۱۶ ۷۸۰ ۰٫۲۰٪
 کرواسی اروپا مرکز اروپا ۴ ۴۰۰ ۰۰۰ ۴ ۱۰۹ ۶۰۰ ۹۳٫۴۰٪ ۶۱ ۶۰۰ ۱٫۴۰٪ ۲۲۴ ۴۰۰ ۵٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 جمهوری چک اروپا مرکز اروپا ۱۰ ۴۹۰ ۰۰۰ ۲ ۴۴۴ ۱۷۰ ۲۳٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸ ۰۱۴ ۳۶۰ ۷۶٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 استونی (کشورهای حوزه دریای بالتیک) اروپا مرکز اروپا ۱ ۳۴۰ ۰۰۰ ۵۳۴ ۶۶۰ ۳۹٫۹۰٪ ۲ ۶۸۰ ۰٫۲۰٪ ۷۹۸ ۶۴۰ ۵۹٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۳۴۰ ۰٫۱۰٪
 آلمان اروپا مرکز اروپا ۸۲ ۳۰۰ ۰۰۰ ۵۶ ۵۴۰ ۱۰۰ ۶۸٫۷۰٪ ۴ ۷۷۳ ۴۰۰ ۵٫۸۰٪ ۲۰ ۳۲۸ ۱۰۰ ۲۴٫۷۰٪ ۸۰ ۰۰۰ ۰٫۱۰٪ ۲۴۶ ۹۰۰ ۰٫۳۰٪ ۴۰ ۰۰۰ ۰٫۰۵٪ ۸۲ ۳۰۰ ۰٫۱۰٪ ۲۴۶ ۹۰۰ ۰٫۳۰٪
 مجارستان اروپا مرکز اروپا ۹ ۹۸۰ ۰۰۰ ۸ ۰۸۳ ۸۰۰ ۸۱٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۸۵۶ ۲۸۰ ۱۸٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۹ ۹۸۰ ۰٫۱۰٪
 لتونی (کشورهای حوزه دریای بالتیک) اروپا مرکز اروپا ۲ ۲۵۰ ۰۰۰ ۱ ۲۵۵ ۵۰۰ ۵۵٫۸۰٪ ۲ ۲۵۰ ۰٫۱۰٪ ۹۸۵ ۵۰۰ ۴۳٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴ ۵۰۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 لیختن‌اشتاین اروپا مرکز اروپا ۴۰ ۰۰۰ ۳۶ ۷۶۰ ۹۱٫۹۰٪ ۲ ۰۰۰ ۵٫۰۰٪ ۱ ۱۶۰ ۲٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۰ ۰٫۱۰٪
 لیتوانی (کشورهای حوزه دریای بالتیک) اروپا مرکز اروپا ۳ ۳۲۰ ۰۰۰ ۲ ۹۸۱ ۳۶۰ ۸۹٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳۳۲ ۰۰۰ ۱۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 لهستان اروپا مرکز اروپا ۳۸ ۲۸۰ ۰۰۰ ۳۶ ۰۹۸ ۰۴۰ ۹۴٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۱۴۳ ۶۸۰ ۵٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۳٪
 اسلواکی اروپا مرکز اروپا ۵ ۴۶۰ ۰۰۰ ۴ ۶۵۷ ۳۸۰ ۸۵٫۳۰٪ ۱۰ ۹۲۰ ۰٫۲۰٪ ۷۸۰ ۷۸۰ ۱۴٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 اسلوونی اروپا مرکز اروپا ۲ ۰۳۰ ۰۰۰ ۱ ۵۹۱ ۵۲۰ ۷۸٫۴۰٪ ۷۳ ۰۸۰ ۳٫۶۰٪ ۳۶۵ ۴۰۰ ۱۸٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
  سوئیس اروپا مرکز اروپا ۷ ۶۶۰ ۰۰۰ ۶ ۲۲۷ ۵۸۰ ۸۱٫۳۰٪ ۴۲۱ ۳۰۰ ۵٫۵۰٪ ۹۱۱ ۵۴۰ ۱۱٫۹۰٪ ۳۰ ۶۴۰ ۰٫۴۰٪ ۳۰ ۶۴۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷ ۶۶۰ ۰٫۱۰٪ ۲۲ ۹۸۰ ۰٫۳۰٪
مرکز اروپا اروپا مرکز اروپا ۱۷۵ ۹۴۰ ۰۰۰ ۱۳۱ ۳۰۶ ۰۳۰ ۷۴٫۶۳٪ ۵ ۸۰۰ ۲۹۰ ۳٫۳۰٪ ۳۷ ۸۷۴ ۴۹۰ ۲۱٫۵۳٪ ۱۱۰ ۶۴۰ ۰٫۰۶٪ ۲۹۴ ۳۲۰ ۰٫۱۷٪ ۴۰ ۰۰۰ ۰٫۰۲٪ ۱۰۲ ۸۵۰ ۰٫۰۶٪ ۳۰۸ ۰۲۰ ۰٫۱۸٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % -مسلمان- % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 بلاروس اروپا شرق اروپا ۹ ۶۰۰ ۰۰۰ ۶ ۸۳۵ ۲۰۰ ۷۱٫۲۰٪ ۱۹ ۲۰۰ ۰٫۲۰٪ ۲ ۷۴۵ ۶۰۰ ۲۸٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 گرجستان اروپا شرق اروپا ۴ ۳۵۰ ۰۰۰ ۳ ۸۴۹ ۷۵۰ ۸۸٫۵۰٪ ۴۶۵ ۴۵۰ ۱۰٫۷۰٪ ۳۰ ۴۵۰ ۰٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 روسیه اروپا شرق اروپا ۱۴۲ ۹۶۰ ۰۰۰ ۱۰۴ ۷۸۹ ۶۸۰ ۷۳٫۳۰٪ ۱۴ ۲۹۶ ۰۰۰ ۱۰٫۰۰٪ ۲۳ ۱۵۹ ۵۲۰ ۱۶٫۲۰٪ ۳۰ ۰۰۰ ۰٫۰۲٪ ۱۴۲ ۹۶۰ ۰٫۱۰٪ ۲۸۵ ۹۲۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۸۵ ۹۲۰ ۰٫۲۰٪
 اوکراین اروپا شرق اروپا ۴۵ ۴۵۰ ۰۰۰ ۳۸ ۰۸۷ ۱۰۰ ۸۳٫۸۰٪ ۵۴۵ ۴۰۰ ۱٫۲۰٪ ۶ ۶۸۱ ۱۵۰ ۱۴٫۷۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۲٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۴٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۵ ۴۵۰ ۰٫۱۰٪
شرق اروپا اروپا شرق اروپا ۲۰۲ ۳۶۰ ۰۰۰ ۱۵۳ ۵۶۱ ۷۳۰ ۷۵٫۸۹٪ ۱۵ ۳۲۶ ۰۵۰ ۷٫۵۷٪ ۳۲ ۶۱۶ ۷۲۰ ۱۶٫۱۲٪ ۴۰ ۰۰۰ ۰٫۰۲٪ ۱۶۲ ۹۶۰ ۰٫۰۸٪ ۲۸۵ ۹۲۰ ۰٫۱۴٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳۳۱ ۳۷۰ ۰٫۱۶٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % -مسلمان- % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 دانمارک اروپا شمال اروپا ۵ ۵۵۰ ۰۰۰ ۴ ۶۳۴ ۲۵۰ ۸۳٫۵۰٪ ۲۲۷ ۵۵۰ ۴٫۱۰٪ ۶۵۴ ۹۰۰ ۱۱٫۸۰٪ ۲۲ ۲۰۰ ۰٫۴۰٪ ۱۱ ۱۰۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 جزایر فارو اروپا شمال اروپا ۵۰ ۰۰۰ ۴۹ ۰۰۰ ۹۸٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸۵۰ ۱٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۵۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 فنلاند اروپا شمال اروپا ۵ ۳۶۰ ۰۰۰ ۴ ۳۷۳ ۷۶۰ ۸۱٫۶۰٪ ۴۲ ۸۸۰ ۰٫۸۰٪ ۹۴۳ ۳۶۰ ۱۷٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 ایسلند اروپا شمال اروپا ۳۲۰ ۰۰۰ ۳۰۴ ۰۰۰ ۹۵٫۰۰٪ ۶۴۰ ۰٫۲۰٪ ۱۱ ۲۰۰ ۳٫۵۰٪ ۹۶۰ ۰٫۳۰٪ ۱ ۲۸۰ ۰٫۴۰٪ ۱ ۶۰۰ ۰٫۵۰٪ ۶۴۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 نروژ اروپا شمال اروپا ۴ ۸۸۰ ۰۰۰ ۴ ۱۳۳ ۳۶۰ ۸۴٫۷۰٪ ۱۸۰ ۵۶۰ ۳٫۷۰٪ ۴۹۲ ۸۸۰ ۱۰٫۱۰٪ ۲۴ ۴۰۰ ۰٫۵۰٪ ۲۹ ۲۸۰ ۰٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۹ ۷۶۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 سوئد اروپا شمال اروپا ۹ ۳۸۰ ۰۰۰ ۶ ۳۰۳ ۳۶۰ ۶۷٫۲۰٪ ۴۳۱ ۴۸۰ ۴٫۶۰٪ ۲ ۵۳۲ ۶۰۰ ۲۷٫۰۰٪ ۱۸ ۷۶۰ ۰٫۲۰٪ ۳۷ ۵۲۰ ۰٫۴۰٪ ۱۸ ۷۶۰ ۰٫۲۰٪ ۱۸ ۷۶۰ ۰٫۲۰٪ ۹ ۳۸۰ ۰٫۱۰٪
شمال اروپا اروپا شمال اروپا ۲۵ ۵۴۰ ۰۰۰ ۱۹ ۷۹۷ ۷۳۰ ۷۷٫۵۲٪ ۸۸۳ ۱۱۰ ۳٫۴۶٪ ۴ ۶۳۵ ۷۹۰ ۱۸٫۱۵٪ ۶۶ ۳۲۰ ۰٫۲۶٪ ۷۹ ۱۸۰ ۰٫۳۱٪ ۲۰ ۳۶۰ ۰٫۰۸٪ ۲۹ ۳۱۰ ۰٫۱۱٪ ۹ ۳۸۰ ۰٫۰۴٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % -مسلمان- % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 آلبانی اروپا جنوب شرقی اروپا ۳ ۲۰۰ ۰۰۰ ۵۷۶ ۰۰۰ ۱۸٫۰۰٪ ۲ ۵۶۹ ۶۰۰ ۸۰٫۳۰٪ ۴۴ ۸۰۰ ۱٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۶ ۴۰۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 بوسنی و هرزگوین اروپا جنوب شرقی اروپا ۳ ۷۶۰ ۰۰۰ ۱ ۹۶۶ ۴۸۰ ۵۲٫۳۰٪ ۱ ۶۹۹ ۵۲۰ ۴۵٫۲۰٪ ۹۴ ۰۰۰ ۲٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 بلغارستان اروپا جنوب شرقی اروپا ۷ ۴۹۰ ۰۰۰ ۶ ۱۴۹ ۲۹۰ ۸۲٫۱۰٪ ۱ ۰۲۶ ۱۳۰ ۱۳٫۷۰٪ ۳۱۴ ۵۸۰ ۴٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 یونان اروپا جنوب شرقی اروپا ۱۱ ۳۶۰ ۰۰۰ ۱۰ ۰۰۸ ۱۶۰ ۸۸٫۱۰٪ ۶۰۲ ۰۸۰ ۵٫۳۰٪ ۶۹۲ ۹۶۰ ۶٫۱۰٪ ۱۱ ۳۶۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۱ ۳۶۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 کوزوو اروپا جنوب شرقی اروپا ۲ ۰۸۰ ۰۰۰ ۲۳۷ ۱۲۰ ۱۱٫۴۰٪ ۱ ۸۰۹ ۶۰۰ ۸۷٫۰۰٪ ۳۳ ۲۸۰ ۱٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 مقدونیه شمالی اروپا جنوب شرقی اروپا ۲ ۰۶۰ ۰۰۰ ۱ ۲۲۱ ۵۸۰ ۵۹٫۳۰٪ ۸۰۹ ۵۸۰ ۳۹٫۳۰٪ ۲۸ ۸۴۰ ۱٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 مولداوی اروپا جنوب شرقی اروپا ۳ ۵۷۰ ۰۰۰ ۳ ۴۷۷ ۱۸۰ ۹۷٫۴۰٪ ۲۱ ۴۲۰ ۰٫۶۰٪ ۴۹ ۹۸۰ ۱٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۱ ۴۲۰ ۰٫۶۰٪
 مونته‌نگرو اروپا جنوب شرقی اروپا ۶۳۰ ۰۰۰ ۴۹۲ ۰۳۰ ۷۸٫۱۰٪ ۱۱۷ ۸۱۰ ۱۸٫۷۰٪ ۲۰ ۱۶۰ ۳٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 رومانی اروپا جنوب شرقی اروپا ۲۱ ۴۹۰ ۰۰۰ ۲۱ ۳۸۲ ۵۵۰ ۹۹٫۵۰٪ ۶۴ ۴۷۰ ۰٫۳۰٪ ۲۱ ۴۹۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 صربستان اروپا جنوب شرقی اروپا ۷ ۷۷۰ ۰۰۰ ۷ ۱۸۷ ۲۵۰ ۹۲٫۵۰٪ ۳۲۶ ۳۴۰ ۴٫۲۰٪ ۲۵۶ ۴۱۰ ۳٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
جنوب شرقی اروپا اروپا جنوب شرقی اروپا ۶۳ ۴۱۰ ۰۰۰ ۵۲ ۶۹۷ ۶۴۰ ۸۳٫۱۱٪ ۹ ۰۴۶ ۵۵۰ ۱۴٫۲۷٪ ۱ ۵۵۶ ۵۰۰ ۲٫۴۵٪ ۱۱ ۳۶۰ ۰٫۰۲٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۱ ۳۶۰ ۰٫۰۲٪ ۶ ۴۰۰ ۰٫۰۱٪ ۲۱ ۴۲۰ ۰٫۰۳٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % -مسلمان- % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 آندورا اروپا جنوب اروپا ۸۰ ۰۰۰ ۷۱ ۶۰۰ ۸۹٫۵۰٪ ۶۴۰ ۰٫۸۰٪ ۷ ۰۴۰ ۸٫۸۰٪ ۴۰۰ ۰٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸۰ ۰٫۱۰٪ ۲۴۰ ۰٫۳۰٪
 جبل طارق اروپا جنوب اروپا ۳۰ ۰۰۰ ۲۶ ۶۴۰ ۸۸٫۸۰٪ ۱ ۲۰۰ ۴٫۰۰٪ ۸۷۰ ۲٫۹۰٪ ۵۴۰ ۱٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۹۰ ۰٫۳۰٪ ۶۳۰ ۲٫۱۰٪
 ایتالیا اروپا جنوب اروپا ۶۰ ۵۵۰ ۰۰۰ ۵۰ ۴۳۸ ۱۵۰ ۸۳٫۳۰٪ ۲ ۲۴۰ ۳۵۰ ۳٫۷۰٪ ۷ ۵۰۸ ۲۰۰ ۱۲٫۴۰٪ ۶۰ ۵۵۰ ۰٫۱۰٪ ۱۲۱ ۱۰۰ ۰٫۲۰٪ ۶۰ ۵۵۰ ۰٫۱۰٪ ۶۰ ۰۰۰ ۰٫۱۰٪ ۵۰ ۰۰۰ ۰٫۰۸٪
 مالت اروپا جنوب اروپا ۴۲۰ ۰۰۰ ۴۰۷ ۴۰۰ ۹۷٫۰۰٪ ۸۴۰ ۰٫۲۰٪ ۱۰ ۵۰۰ ۲٫۵۰٪ ۸۴۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 پرتغال اروپا جنوب اروپا ۱۰ ۶۸۰ ۰۰۰ ۱۰ ۰۱۷ ۸۴۰ ۹۳٫۸۰٪ ۶۴ ۰۸۰ ۰٫۶۰٪ ۴۶۹ ۹۲۰ ۴٫۴۰٪ ۱۰ ۶۸۰ ۰٫۱۰٪ ۶۴ ۰۸۰ ۰٫۶۰٪ ۵۳ ۴۰۰ ۰٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 سان مارینو اروپا جنوب اروپا ۳۰ ۰۰۰ ۲۷ ۴۸۰ ۹۱٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۱۶۰ ۷٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۷۰ ۰٫۹۰٪ ۹۰ ۰٫۳۰٪
 اسپانیا اروپا جنوب اروپا ۴۶ ۰۸۰ ۰۰۰ ۳۶ ۲۱۸ ۸۸۰ ۷۸٫۶۰٪ ۹۶۷ ۶۸۰ ۲٫۱۰٪ ۸ ۷۵۵ ۲۰۰ ۱۹٫۰۰٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۴٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۴٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۲٪ ۴۶ ۰۸۰ ۰٫۱۰٪
  واتیکان اروپا جنوب اروپا ۸۰۰ ۸۰۰ ۱۰۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
جنوب اروپا اروپا جنوب اروپا ۱۱۷ ۸۷۰ ۸۰۰ ۹۷ ۲۰۸ ۷۹۰ ۸۲٫۴۷٪ ۳ ۲۷۴ ۷۹۰ ۲٫۷۸٪ ۱۶ ۷۵۳ ۸۹۰ ۱۴٫۲۱٪ ۹۳ ۰۱۰ ۰٫۰۸٪ ۱۸۵ ۱۸۰ ۰٫۱۶٪ ۱۳۳ ۹۵۰ ۰٫۱۱٪ ۷۰ ۴۴۰ ۰٫۰۶٪ ۹۷ ۰۴۰ ۰٫۰۸٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % -مسلمان- % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 بلژیک اروپا غرب اروپا ۱۰ ۷۱۰ ۰۰۰ ۶ ۸۷۵ ۸۲۰ ۶۴٫۲۰٪ ۶۳۱ ۸۹۰ ۵٫۹۰٪ ۳ ۱۰۵ ۹۰۰ ۲۹٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۱ ۴۲۰ ۰٫۲۰٪ ۲۱ ۴۲۰ ۰٫۲۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۹٪ ۳۲ ۱۳۰ ۰٫۳۰٪
جزیره‌های مانش اروپا غرب اروپا ۱۵۰ ۰۰۰ ۱۲۷ ۸۰۰ ۸۵٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۱ ۳۰۰ ۱۴٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۵۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 فرانسه اروپا غرب اروپا ۶۲ ۷۹۰ ۰۰۰ ۳۹ ۵۵۷ ۷۰۰ ۶۳٫۰۰٪ ۴ ۷۰۹ ۲۵۰ ۷٫۵۰٪ ۱۷ ۵۸۱ ۲۰۰ ۲۸٫۰۰٪ ۳۰ ۰۰۰ ۰٫۰۵٪ ۳۱۳ ۹۵۰ ۰٫۵۰٪ ۱۸۸ ۳۷۰ ۰٫۳۰٪ ۱۲۵ ۵۸۰ ۰٫۲۰٪ ۳۱۳ ۹۵۰ ۰٫۵۰٪
 جمهوری ایرلند اروپا غرب اروپا ۴ ۴۷۰ ۰۰۰ ۴ ۱۱۲ ۴۰۰ ۹۲٫۰۰٪ ۴۹ ۱۷۰ ۱٫۱۰٪ ۲۷۷ ۱۴۰ ۶٫۲۰٪ ۸ ۹۴۰ ۰٫۲۰٪ ۸ ۹۴۰ ۰٫۲۰٪ ۸ ۹۴۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 جزیره من اروپا غرب اروپا ۸۰ ۰۰۰ ۶۷ ۲۸۰ ۸۴٫۱۰٪ ۱۶۰ ۰٫۲۰٪ ۱۲ ۳۲۰ ۱۵٫۴۰٪ ۱۶۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 لوکزامبورگ اروپا غرب اروپا ۵۱۰ ۰۰۰ ۳۵۹ ۰۴۰ ۷۰٫۴۰٪ ۱۱ ۷۳۰ ۲٫۳۰٪ ۱۳۶ ۶۸۰ ۲۶٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۵۳۰ ۰٫۳۰٪ ۵۱۰ ۰٫۱۰٪
 موناکو اروپا غرب اروپا ۴۰ ۰۰۰ ۳۴ ۴۰۰ ۸۶٫۰۰٪ ۱۶۰ ۰٫۴۰٪ ۴ ۶۸۰ ۱۱٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸۰ ۰٫۲۰٪ ۶۸۰ ۱٫۷۰٪
 هلند اروپا غرب اروپا ۱۶ ۶۱۰ ۰۰۰ ۸ ۴۰۴ ۶۶۰ ۵۰٫۶۰٪ ۹۹۶ ۶۰۰ ۶٫۰۰٪ ۶ ۹۹۲ ۸۱۰ ۴۲٫۱۰٪ ۸۳ ۰۵۰ ۰٫۵۰٪ ۳۳ ۲۲۰ ۰٫۲۰٪ ۳۳ ۲۲۰ ۰٫۲۰٪ ۳۳ ۲۲۰ ۰٫۲۰٪ ۳۳ ۲۲۰ ۰٫۲۰٪
 بریتانیا اروپا غرب اروپا ۶۲ ۰۴۰ ۰۰۰ ۴۴ ۱۱۰ ۴۴۰ ۷۱٫۱۰٪ ۲ ۷۲۹ ۷۶۰ ۴٫۴۰٪ ۱۳ ۲۱۴ ۵۲۰ ۲۱٫۳۰٪ ۸۰۶ ۵۲۰ ۱٫۳۰٪ ۲۴۸ ۱۶۰ ۰٫۴۰٪ ۱۸۶ ۱۲۰ ۰٫۳۰٪ ۴۹۶ ۳۲۰ ۰٫۸۰٪ ۳۱۰ ۲۰۰ ۰٫۵۰٪
غرب اروپا اروپا غرب اروپا ۱۵۷ ۴۰۰ ۰۰۰ ۱۰۳ ۶۴۹ ۵۴۰ ۶۵٫۸۵٪ ۹ ۱۲۸ ۷۲۰ ۵٫۸۰٪ ۴۱ ۳۴۶ ۵۵۰ ۲۶٫۲۷٪ ۹۲۸ ۶۷۰ ۰٫۵۹٪ ۶۲۵ ۶۹۰ ۰٫۴۰٪ ۴۳۸ ۰۷۰ ۰٫۲۸٪ ۶۶۷ ۱۸۰ ۰٫۴۲٪ ۶۹۰ ۶۹۰ ۰٫۴۴٪
اروپا اروپا اروپا ۷۴۲ ۵۲۰ ۸۰۰ ۵۵۸ ۲۲۱ ۴۶۰ ۷۵٫۱۸٪ ۴۳ ۴۵۹ ۵۱۰ ۵٫۸۵٪ ۱۳۴ ۷۸۳ ۹۴۰ ۱۸٫۱۵٪ ۱ ۲۵۰ ۰۰۰ ۰٫۱۷٪ ۱ ۳۴۷ ۳۳۰ ۰٫۱۸٪ ۹۲۹ ۶۶۰ ۰٫۱۳٪ ۸۷۶ ۱۸۰ ۰٫۱۲٪ ۱ ۴۵۷ ۹۲۰ ۰٫۲۰٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % -مسلمان- % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 آنگویلا آمریکای لاتین و حوزه کارائیب حوزه کارائیب ۲۰ ۰۰۰ ۱۸ ۱۲۰ ۹۰٫۶۰٪ ۶۰ ۰٫۳۰٪ ۸۰۰ ۴٫۰۰٪ ۸۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۵۸۰ ۲٫۹۰٪ ۳۲۰ ۱٫۶۰٪ ۲۰ ۰٫۱۰٪
 آنتیگوآ و باربودا آمریکای لاتین و حوزه کارائیب حوزه کارائیب ۹۰ ۰۰۰ ۸۳ ۷۰۰ ۹۳٫۰۰٪ ۵۴۰ ۰٫۶۰٪ ۱ ۵۳۰ ۱٫۷۰٪ ۱۸۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳ ۲۴۰ ۳٫۶۰٪ ۹۰۰ ۱٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 آروبا آمریکای لاتین و حوزه کارائیب حوزه کارائیب ۱۱۰ ۰۰۰ ۱۰۱ ۰۹۰ ۹۱٫۹۰٪ ۲۲۰ ۰٫۲۰٪ ۶ ۶۰۰ ۶٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۱۰ ۰٫۱۰٪ ۱ ۴۳۰ ۱٫۳۰٪ ۱۱۰ ۰٫۱۰٪ ۴۴۰ ۰٫۴۰٪
 باهاما آمریکای لاتین و حوزه کارائیب حوزه کارائیب ۳۴۰ ۰۰۰ ۳۲۶ ۴۰۰ ۹۶٫۰۰٪ ۳۴۰ ۰٫۱۰٪ ۱۰ ۵۴۰ ۳٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۰۲۰ ۰٫۳۰٪ ۱ ۰۲۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 باربادوس آمریکای لاتین و حوزه کارائیب حوزه کارائیب ۲۷۰ ۰۰۰ ۲۵۷ ۰۴۰ ۹۵٫۲۰٪ ۲ ۷۰۰ ۱٫۰۰٪ ۵ ۱۳۰ ۱٫۹۰٪ ۱ ۰۸۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳ ۷۸۰ ۱٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 جزایر کیمن آمریکای لاتین و حوزه کارائیب حوزه کارائیب ۶۰ ۰۰۰ ۵۰ ۱۰۰ ۸۳٫۵۰٪ ۲۴۰ ۰٫۴۰٪ ۵ ۶۴۰ ۹٫۴۰٪ ۵۴۰ ۰٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۷۰۰ ۴٫۵۰٪ ۳۶۰ ۰٫۶۰٪ ۴۸۰ ۰٫۸۰٪
 کوبا آمریکای لاتین و حوزه کارائیب حوزه کارائیب ۱۱ ۲۶۰ ۰۰۰ ۶ ۶۶۵ ۹۲۰ ۵۹٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۵۸۹ ۸۰۰ ۲۳٫۰۰٪ ۲۲ ۵۲۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۹۵۹ ۲۴۰ ۱۷٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 دومینیکا آمریکای لاتین و حوزه کارائیب حوزه کارائیب ۷۰ ۰۰۰ ۶۶ ۰۸۰ ۹۴٫۴۰٪ ۷۰ ۰٫۱۰٪ ۳۵۰ ۰٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷۰ ۰٫۱۰٪ ۲ ۱۰۰ ۳٫۰۰٪ ۱ ۱۹۰ ۱٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 جمهوری دومینیکن آمریکای لاتین و حوزه کارائیب حوزه کارائیب ۹ ۹۳۰ ۰۰۰ ۸ ۷۳۸ ۴۰۰ ۸۸٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۰۸۲ ۳۷۰ ۱۰٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸۹ ۳۷۰ ۰٫۹۰٪ ۹ ۹۳۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 گرنادا آمریکای لاتین و حوزه کارائیب حوزه کارائیب ۱۰۰ ۰۰۰ ۹۶ ۶۰۰ ۹۶٫۶۰٪ ۳۰۰ ۰٫۳۰٪ ۱ ۰۰۰ ۱٫۰۰٪ ۷۰۰ ۰٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۳۰۰ ۱٫۳۰٪ ۲۰۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 جزیره گوادلوپ آمریکای لاتین و حوزه کارائیب حوزه کارائیب ۴۶۰ ۰۰۰ ۴۴۱ ۱۴۰ ۹۵٫۹۰٪ ۱ ۸۴۰ ۰٫۴۰٪ ۱۱ ۵۰۰ ۲٫۵۰٪ ۲ ۳۰۰ ۰٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۸۴۰ ۰٫۴۰٪ ۱ ۸۴۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 هائیتی آمریکای لاتین و حوزه کارائیب حوزه کارائیب ۹ ۹۹۰ ۰۰۰ ۸ ۶۸۱ ۳۱۰ ۸۶٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۰۵۸ ۹۴۰ ۱۰٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۱۹ ۷۸۰ ۲٫۲۰٪ ۲۹ ۹۷۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 جامائیکا آمریکای لاتین و حوزه کارائیب حوزه کارائیب ۲ ۷۴۰ ۰۰۰ ۲ ۱۱۵ ۲۸۰ ۷۷٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۷۱ ۲۸۰ ۱۷٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۲۳ ۳۰۰ ۴٫۵۰٪ ۲۷ ۴۰۰ ۱٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 مارتینیک آمریکای لاتین و حوزه کارائیب حوزه کارائیب ۴۱۰ ۰۰۰ ۳۹۵ ۶۵۰ ۹۶٫۵۰٪ ۸۲۰ ۰٫۲۰٪ ۹ ۴۳۰ ۲٫۳۰٪ ۸۲۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸۲۰ ۰٫۲۰٪ ۲ ۴۶۰ ۰٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 مونتسرات آمریکای لاتین و حوزه کارائیب حوزه کارائیب ۵ ۰۰۰ ۴ ۶۷۵ ۹۳٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۴۰ ۴٫۸۰٪ ۵ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۰ ۰٫۲۰٪ ۷۵ ۱٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 آنتیل هلند آمریکای لاتین و حوزه کارائیب حوزه کارائیب ۲۰۰ ۰۰۰ ۱۸۷ ۸۰۰ ۹۳٫۹۰٪ ۴۰۰ ۰٫۲۰٪ ۶ ۶۰۰ ۳٫۳۰٪ ۴۰۰ ۰٫۲۰٪ ۱ ۰۰۰ ۰٫۵۰٪ ۲ ۴۰۰ ۱٫۲۰٪ ۶۰۰ ۰٫۳۰٪ ۶۰۰ ۰٫۳۰٪
 پورتوریکو آمریکای لاتین و حوزه کارائیب حوزه کارائیب ۳ ۷۵۰ ۰۰۰ ۳ ۶۲۶ ۲۵۰ ۹۶٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷۱ ۲۵۰ ۱٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۱ ۲۵۰ ۰٫۳۰٪ ۳۰ ۰۰۰ ۰٫۸۰٪ ۳ ۷۵۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 سنت کیتس و نویس آمریکای لاتین و حوزه کارائیب حوزه کارائیب ۵۰ ۰۰۰ ۴۷ ۳۰۰ ۹۴٫۶۰٪ ۱۵۰ ۰٫۳۰٪ ۸۰۰ ۱٫۶۰٪ ۷۵۰ ۱٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۶۵۰ ۱٫۳۰٪ ۴۰۰ ۰٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 سنت لوسیا آمریکای لاتین و حوزه کارائیب حوزه کارائیب ۱۷۰ ۰۰۰ ۱۵۴ ۸۷۰ ۹۱٫۱۰٪ ۱۷۰ ۰٫۱۰٪ ۱۰ ۲۰۰ ۶٫۰۰٪ ۵۱۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸۵۰ ۰٫۵۰٪ ۳ ۴۰۰ ۲٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 سنت وینسنت و گرنادین‌ها آمریکای لاتین و حوزه کارائیب حوزه کارائیب ۱۱۰ ۰۰۰ ۹۷ ۵۷۰ ۸۸٫۷۰٪ ۱ ۶۵۰ ۱٫۵۰٪ ۲ ۷۵۰ ۲٫۵۰٪ ۳ ۷۴۰ ۳٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۲۰۰ ۲٫۰۰٪ ۲ ۲۰۰ ۲٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 ترینیداد و توباگو آمریکای لاتین و حوزه کارائیب حوزه کارائیب ۱ ۳۴۰ ۰۰۰ ۸۸۳ ۰۶۰ ۶۵٫۹۰٪ ۷۹ ۰۶۰ ۵٫۹۰٪ ۲۵ ۴۶۰ ۱٫۹۰٪ ۳۰۴ ۱۸۰ ۲۲٫۷۰٪ ۴ ۰۲۰ ۰٫۳۰٪ ۲۵ ۴۶۰ ۱٫۹۰٪ ۱۸ ۷۶۰ ۱٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 جزایر تورکس و کایکوس آمریکای لاتین و حوزه کارائیب حوزه کارائیب ۴۰ ۰۰۰ ۳۶ ۸۴۰ ۹۲٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۸۴۰ ۴٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۰۸۰ ۲٫۷۰٪ ۲۴۰ ۰٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 جزایر ویرجین انگلستان آمریکای لاتین و حوزه کارائیب حوزه کارائیب ۲۰ ۰۰۰ ۱۶ ۹۰۰ ۸۴٫۵۰٪ ۲۴۰ ۱٫۲۰٪ ۷۸۰ ۳٫۹۰٪ ۲۴۰ ۱٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۶۸۰ ۸٫۴۰٪ ۱۶۰ ۰٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 جزایر ویرجین ایالات متحده آمریکای لاتین و حوزه کارائیب حوزه کارائیب ۱۱۰ ۰۰۰ ۱۰۴ ۲۸۰ ۹۴٫۸۰٪ ۱۱۰ ۰٫۱۰٪ ۴ ۰۷۰ ۳٫۷۰٪ ۴۴۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۶۶۰ ۰٫۶۰٪ ۳۳۰ ۰٫۳۰٪
حوزه کارائیب آمریکای لاتین و حوزه کارائیب حوزه کارائیب ۴۱ ۶۴۵ ۰۰۰ ۳۳ ۱۹۶ ۳۷۵ ۷۹٫۷۱٪ ۸۸ ۹۱۰ ۰٫۲۱٪ ۵ ۳۷۸ ۹۰۰ ۱۲٫۹۲٪ ۳۳۸ ۴۸۵ ۰٫۸۱٪ ۱۶ ۴۵۰ ۰٫۰۴٪ ۲ ۴۷۱ ۰۵۰ ۵٫۹۳٪ ۱۰۹ ۷۲۵ ۰٫۲۶٪ ۱ ۸۷۰ ۰٫۰۰٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % -مسلمان- % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 بلیز آمریکای لاتین و حوزه کارائیب مکزیک و آمریکای مرکزی ۳۱۰ ۰۰۰ ۲۷۱ ۵۶۰ ۸۷٫۶۰٪ ۳۱۰ ۰٫۱۰٪ ۲۷ ۵۹۰ ۸٫۹۰٪ ۶۲۰ ۰٫۲۰٪ ۱ ۵۵۰ ۰٫۵۰٪ ۴ ۶۵۰ ۱٫۵۰٪ ۳۱۰ ۰٫۱۰٪ ۳ ۱۰۰ ۱٫۰۰٪
 کاستاریکا آمریکای لاتین و حوزه کارائیب مکزیک و آمریکای مرکزی ۴ ۶۶۰ ۰۰۰ ۴ ۲۳۵ ۹۴۰ ۹۰٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳۶۸ ۱۴۰ ۷٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳۷ ۲۸۰ ۰٫۸۰٪ ۱۳ ۹۸۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 السالوادور آمریکای لاتین و حوزه کارائیب مکزیک و آمریکای مرکزی ۶ ۱۹۰ ۰۰۰ ۵ ۴۵۹ ۵۸۰ ۸۸٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۶۸۰ ۹۰۰ ۱۱٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳۰ ۹۵۰ ۰٫۵۰٪ ۱۸ ۵۷۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 گواتمالا آمریکای لاتین و حوزه کارائیب مکزیک و آمریکای مرکزی ۱۴ ۳۹۰ ۰۰۰ ۱۳ ۶۹۹ ۲۸۰ ۹۵٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۵۸۹ ۹۹۰ ۴٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸۶ ۳۴۰ ۰٫۶۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۷٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 هندوراس آمریکای لاتین و حوزه کارائیب مکزیک و آمریکای مرکزی ۷ ۶۰۰ ۰۰۰ ۶ ۶۵۷ ۶۰۰ ۸۷٫۶۰٪ ۷ ۶۰۰ ۰٫۱۰٪ ۷۹۸ ۰۰۰ ۱۰٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷ ۶۰۰ ۰٫۱۰٪ ۸۳ ۶۰۰ ۱٫۱۰٪ ۴۵ ۶۰۰ ۰٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 مکزیک آمریکای لاتین و حوزه کارائیب مکزیک و آمریکای مرکزی ۱۱۳ ۴۲۰ ۰۰۰ ۱۰۷ ۸۶۲ ۴۲۰ ۹۵٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۵ ۳۳۰ ۷۴۰ ۴٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷۰ ۰۰۰ ۰٫۰۶٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۲٪ ۷۰ ۰۰۰ ۰٫۰۶٪
 نیکاراگوئه آمریکای لاتین و حوزه کارائیب مکزیک و آمریکای مرکزی ۵ ۷۹۰ ۰۰۰ ۴ ۹۶۷ ۸۲۰ ۸۵٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷۲۳ ۷۵۰ ۱۲٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸۱ ۰۶۰ ۱٫۴۰٪ ۵ ۷۹۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 پاناما آمریکای لاتین و حوزه کارائیب مکزیک و آمریکای مرکزی ۳ ۵۲۰ ۰۰۰ ۳ ۲۷۳ ۶۰۰ ۹۳٫۰۰٪ ۲۴ ۶۴۰ ۰٫۷۰٪ ۱۶۸ ۹۶۰ ۴٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷ ۰۴۰ ۰٫۲۰٪ ۱۴ ۰۸۰ ۰٫۴۰٪ ۱۴ ۰۸۰ ۰٫۴۰٪ ۱۴ ۰۸۰ ۰٫۴۰٪
مکزیک و آمریکای مرکزی آمریکای لاتین و حوزه کارائیب مکزیک و آمریکای مرکزی ۱۵۵ ۸۸۰ ۰۰۰ ۱۴۶ ۴۲۷ ۸۰۰ ۹۳٫۹۴٪ ۳۲ ۵۵۰ ۰٫۰۲٪ ۸ ۶۸۸ ۰۷۰ ۵٫۵۷٪ ۶۲۰ ۰٫۰۰٪ ۱۶ ۱۹۰ ۰٫۰۱٪ ۴۰۷ ۹۶۰ ۰٫۲۶٪ ۱۲۸ ۳۳۰ ۰٫۰۸٪ ۸۷ ۱۸۰ ۰٫۰۶٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % -مسلمان- % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 آرژانتین آمریکای لاتین و حوزه کارائیب آمریکای جنوبی ۴۰ ۴۱۰ ۰۰۰ ۳۴ ۴۲۹ ۳۲۰ ۸۵٫۲۰٪ ۴۰۴ ۱۰۰ ۱٫۰۰٪ ۴ ۹۳۰ ۰۲۰ ۱۲٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۵٪ ۳۲۳ ۲۸۰ ۰٫۸۰٪ ۱۲۱ ۲۳۰ ۰٫۳۰٪ ۲۰۲ ۰۵۰ ۰٫۵۰٪
 بولیوی آمریکای لاتین و حوزه کارائیب آمریکای جنوبی ۹ ۹۳۰ ۰۰۰ ۹ ۳۲۴ ۲۷۰ ۹۳٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۰۷ ۱۳۰ ۴٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸۹ ۳۷۰ ۰٫۹۰٪ ۹۹ ۳۰۰ ۱٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 برزیل آمریکای لاتین و حوزه کارائیب آمریکای جنوبی ۱۹۴ ۹۵۰ ۰۰۰ ۱۷۳ ۳۱۰ ۵۵۰ ۸۸٫۹۰٪ ۴۰ ۰۰۰ ۰٫۰۲٪ ۱۵ ۴۰۱ ۰۵۰ ۷٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۹۴ ۹۵۰ ۰٫۱۰٪ ۵ ۴۵۸ ۶۰۰ ۲٫۸۰٪ ۳۸۹ ۹۰۰ ۰٫۲۰٪ ۱۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۶٪
 شیلی آمریکای لاتین و حوزه کارائیب آمریکای جنوبی ۱۷ ۱۱۰ ۰۰۰ ۱۵ ۲۹۶ ۳۴۰ ۸۹٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۴۷۱ ۴۶۰ ۸٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۶٪ ۲۵۶ ۶۵۰ ۱٫۵۰٪ ۳۴ ۲۲۰ ۰٫۲۰٪ ۱۷ ۱۱۰ ۰٫۱۰٪
 کلمبیا آمریکای لاتین و حوزه کارائیب آمریکای جنوبی ۴۶ ۲۹۰ ۰۰۰ ۴۲ ۸۱۸ ۲۵۰ ۹۲٫۵۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۲٪ ۳ ۰۵۵ ۱۴۰ ۶٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳۷۰ ۳۲۰ ۰٫۸۰٪ ۴۰ ۰۰۰ ۰٫۰۹٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 اکوادور آمریکای لاتین و حوزه کارائیب آمریکای جنوبی ۱۴ ۴۶۰ ۰۰۰ ۱۳ ۶۰۶ ۸۶۰ ۹۴٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷۹۵ ۳۰۰ ۵٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۳ ۳۸۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 جزایر فالکلند آمریکای لاتین و حوزه کارائیب آمریکای جنوبی ۳ ۰۰۰ ۲ ۰۱۶ ۶۷٫۲۰٪ ۹ ۰٫۳۰٪ ۹۴۵ ۳۱٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۶ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۴ ۰٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 گویان فرانسه آمریکای لاتین و حوزه کارائیب آمریکای جنوبی ۲۳۰ ۰۰۰ ۱۹۴ ۱۲۰ ۸۴٫۴۰٪ ۲ ۰۷۰ ۰٫۹۰٪ ۷ ۸۲۰ ۳٫۴۰٪ ۳ ۶۸۰ ۱٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۰ ۹۳۰ ۹٫۱۰٪ ۱ ۱۵۰ ۰٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 گویان آمریکای لاتین و حوزه کارائیب آمریکای جنوبی ۷۵۰ ۰۰۰ ۴۹۵ ۰۰۰ ۶۶٫۰۰٪ ۴۸ ۰۰۰ ۶٫۴۰٪ ۱۵ ۰۰۰ ۲٫۰۰٪ ۱۸۶ ۷۵۰ ۲۴٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۵۰۰ ۰٫۲۰٪ ۴ ۵۰۰ ۰٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 پاراگوئه آمریکای لاتین و حوزه کارائیب آمریکای جنوبی ۶ ۴۵۰ ۰۰۰ ۶ ۲۵۰ ۰۵۰ ۹۶٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷۰ ۹۵۰ ۱٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۰۹ ۶۵۰ ۱٫۷۰٪ ۱۲ ۹۰۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 پرو آمریکای لاتین و حوزه کارائیب آمریکای جنوبی ۲۹ ۰۸۰ ۰۰۰ ۲۶ ۷۵۳ ۶۰۰ ۹۳٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۸۹۰ ۲۰۰ ۶٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۵۸ ۱۶۰ ۰٫۲۰٪ ۲۹۰ ۸۰۰ ۱٫۰۰٪ ۸۷ ۲۴۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 سورینام آمریکای لاتین و حوزه کارائیب آمریکای جنوبی ۵۲۰ ۰۰۰ ۲۶۸ ۳۲۰ ۵۱٫۶۰٪ ۷۹ ۰۴۰ ۱۵٫۲۰٪ ۲۸ ۰۸۰ ۵٫۴۰٪ ۱۰۲ ۹۶۰ ۱۹٫۸۰٪ ۳ ۱۲۰ ۰٫۶۰٪ ۲۷ ۵۶۰ ۵٫۳۰٪ ۹ ۳۶۰ ۱٫۸۰٪ ۱ ۰۴۰ ۰٫۲۰٪
 اروگوئه آمریکای لاتین و حوزه کارائیب آمریکای جنوبی ۳ ۳۷۰ ۰۰۰ ۱ ۹۵۱ ۲۳۰ ۵۷٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۳۷۱ ۵۹۰ ۴۰٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۶ ۹۶۰ ۰٫۸۰٪ ۱۰ ۱۱۰ ۰٫۳۰٪ ۱۰ ۱۱۰ ۰٫۳۰٪
 ونزوئلا آمریکای لاتین و حوزه کارائیب آمریکای جنوبی ۲۸ ۹۸۰ ۰۰۰ ۲۵ ۸۷۹ ۱۴۰ ۸۹٫۳۰٪ ۸۶ ۹۴۰ ۰٫۳۰٪ ۲ ۸۹۸ ۰۰۰ ۱۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۵۷ ۹۶۰ ۰٫۲۰٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۷٪ ۰ ۰٫۰۰٪
آمریکای جنوبی آمریکای لاتین و حوزه کارائیب آمریکای جنوبی ۳۹۲ ۵۳۳ ۰۰۰ ۳۵۱ ۵۹۶ ۸۶۶ ۸۹٫۵۷٪ ۶۷۰ ۱۵۹ ۰٫۱۷٪ ۳۱ ۳۲۴ ۸۸۵ ۷٫۹۸٪ ۲۹۳ ۳۹۰ ۰٫۰۷٪ ۲۸۶ ۲۳۶ ۰٫۰۷٪ ۷ ۰۷۶ ۹۶۰ ۱٫۸۰٪ ۸۲۹ ۹۳۴ ۰٫۲۱٪ ۳۴۰ ۳۱۰ ۰٫۰۹٪
آمریکای لاتین و حوزه کارائیب آمریکای لاتین و حوزه کارائیب آمریکای لاتین و حوزه کارائیب ۵۹۰ ۰۵۸ ۰۰۰ ۵۳۱ ۲۲۱ ۰۴۱ ۹۰٫۰۳٪ ۷۹۱ ۶۱۹ ۰٫۱۳٪ ۴۵ ۳۹۱ ۸۵۵ ۷٫۶۹٪ ۶۳۲ ۴۹۵ ۰٫۱۱٪ ۳۱۸ ۸۷۶ ۰٫۰۵٪ ۹ ۹۵۵ ۹۷۰ ۱٫۶۹٪ ۱ ۰۶۷ ۹۸۹ ۰٫۱۸٪ ۴۲۹ ۳۶۰ ۰٫۰۷٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % -مسلمان- % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 برمودا آمریکای شمالی آمریکای شمالی ۶۰ ۰۰۰ ۴۵ ۰۰۰ ۷۵٫۰۰٪ ۶۶۰ ۱٫۱۰٪ ۱۱ ۶۴۰ ۱۹٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳۰۰ ۰٫۵۰٪ ۱ ۸۰۰ ۳٫۰۰٪ ۴۸۰ ۰٫۸۰٪ ۱۸۰ ۰٫۳۰٪
 کانادا آمریکای شمالی آمریکای شمالی ۳۴ ۰۲۰ ۰۰۰ ۲۳ ۴۷۳ ۸۰۰ ۶۹٫۰۰٪ ۷۱۴ ۴۲۰ ۲٫۱۰٪ ۸ ۰۶۲ ۷۴۰ ۲۳٫۷۰٪ ۴۷۶ ۲۸۰ ۱٫۴۰٪ ۲۷۲ ۱۶۰ ۰٫۸۰٪ ۴۰۸ ۲۴۰ ۱٫۲۰٪ ۳۰۶ ۱۸۰ ۰٫۹۰٪ ۳۴۰ ۲۰۰ ۱٫۰۰٪
 گرینلند آمریکای شمالی آمریکای شمالی ۶۰ ۰۰۰ ۵۷ ۶۶۰ ۹۶٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۵۰۰ ۲٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۸۰ ۰٫۸۰٪ ۳۶۰ ۰٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 سنت پیر و ماژلان آمریکای شمالی آمریکای شمالی ۶ ۰۰۰ ۵ ۶۸۲ ۹۴٫۷۰٪ ۱۲ ۰٫۲۰٪ ۲۲۸ ۳٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷۸ ۱٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 ایالات متحده آمریکا آمریکای شمالی آمریکای شمالی ۳۱۰ ۳۸۰ ۰۰۰ ۲۴۳ ۰۲۷ ۵۴۰ ۷۸٫۳۰٪ ۲ ۷۹۳ ۴۲۰ ۰٫۹۰٪ ۵۰ ۹۰۲ ۳۲۰ ۱۶٫۴۰٪ ۱ ۸۶۲ ۲۸۰ ۰٫۶۰٪ ۳ ۷۲۴ ۵۶۰ ۱٫۲۰٪ ۶۲۰ ۷۶۰ ۰٫۲۰٪ ۱ ۸۶۲ ۲۸۰ ۰٫۶۰٪ ۵ ۵۸۶ ۸۴۰ ۱٫۸۰٪
آمریکای شمالی آمریکای شمالی آمریکای شمالی ۳۴۴ ۵۲۶ ۰۰۰ ۲۶۶ ۶۰۹ ۶۸۲ ۷۷٫۳۸٪ ۳ ۵۰۸ ۵۱۲ ۱٫۰۲٪ ۵۸ ۹۷۸ ۴۲۸ ۱۷٫۱۲٪ ۲ ۳۳۸ ۵۶۰ ۰٫۶۸٪ ۳ ۹۹۷ ۰۲۰ ۱٫۱۶٪ ۱ ۰۳۱ ۲۸۰ ۰٫۳۰٪ ۲ ۱۶۹ ۳۷۸ ۰٫۶۳٪ ۵ ۹۲۷ ۲۲۰ ۱٫۷۲٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % -مسلمان- % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 بحرین خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه ۱ ۲۶۰ ۰۰۰ ۱۸۲ ۷۰۰ ۱۴٫۵۰٪ ۸۸۵ ۷۸۰ ۷۰٫۳۰٪ ۲۳ ۹۴۰ ۱٫۹۰٪ ۱۲۳ ۴۸۰ ۹٫۸۰٪ ۳۱ ۵۰۰ ۲٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۵۲۰ ۰٫۲۰٪ ۷ ۵۶۰ ۰٫۶۰٪
 عراق خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه ۳۱ ۶۷۰ ۰۰۰ ۲۵۳ ۳۶۰ ۰٫۸۰٪ ۳۱ ۳۵۳ ۳۰۰ ۹۹٫۰۰٪ ۳۱ ۶۷۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۶٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 اسرائیل خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه ۷ ۴۲۰ ۰۰۰ ۱۴۸ ۴۰۰ ۲٫۰۰٪ ۱ ۳۸۰ ۱۲۰ ۱۸٫۶۰٪ ۲۳۰ ۰۲۰ ۳٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۲ ۲۶۰ ۰٫۳۰٪ ۱۴ ۸۴۰ ۰٫۲۰٪ ۷ ۴۲۰ ۰٫۱۰٪ ۵ ۶۰۹ ۵۲۰ ۷۵٫۶۰٪
 اردن خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه ۶ ۱۹۰ ۰۰۰ ۱۳۶ ۱۸۰ ۲٫۲۰٪ ۶ ۰۱۶ ۶۸۰ ۹۷٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۶ ۱۹۰ ۰٫۱۰٪ ۲۴ ۷۶۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 کویت خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه ۲ ۷۴۰ ۰۰۰ ۳۹۱ ۸۲۰ ۱۴٫۳۰٪ ۲ ۰۳۰ ۳۴۰ ۷۴٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۳۲ ۹۰۰ ۸٫۵۰٪ ۷۶ ۷۲۰ ۲٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸ ۲۲۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 لبنان خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه ۴ ۲۳۰ ۰۰۰ ۱ ۶۲۰ ۰۹۰ ۳۸٫۳۰٪ ۲ ۵۹۲ ۹۹۰ ۶۱٫۳۰٪ ۱۲ ۶۹۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸ ۴۶۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 عمان خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه ۲ ۷۸۰ ۰۰۰ ۱۸۰ ۷۰۰ ۶٫۵۰٪ ۲ ۳۸۸ ۰۲۰ ۸۵٫۹۰٪ ۵ ۵۶۰ ۰٫۲۰٪ ۱۵۲ ۹۰۰ ۵٫۵۰٪ ۲۲ ۲۴۰ ۰٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۷ ۸۰۰ ۱٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 فلسطین خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه ۴ ۰۴۰ ۰۰۰ ۹۶ ۹۶۰ ۲٫۴۰٪ ۳ ۹۴۳ ۰۴۰ ۹۷٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 قطر خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه ۱ ۷۶۰ ۰۰۰ ۲۴۲ ۸۸۰ ۱۳٫۸۰٪ ۱ ۱۹۱ ۵۲۰ ۶۷٫۷۰٪ ۱۵ ۸۴۰ ۰٫۹۰٪ ۲۴۲ ۸۸۰ ۱۳٫۸۰٪ ۵۴ ۵۶۰ ۳٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۲ ۳۲۰ ۰٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 عربستان سعودی خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه ۲۷ ۴۵۰ ۰۰۰ ۱ ۲۰۷ ۸۰۰ ۴٫۴۰٪ ۲۵ ۵۲۸ ۵۰۰ ۹۳٫۰۰٪ ۱۹۲ ۱۵۰ ۰٫۷۰٪ ۳۰۱ ۹۵۰ ۱٫۱۰٪ ۸۲ ۳۵۰ ۰٫۳۰٪ ۸۲ ۳۵۰ ۰٫۳۰٪ ۸۲ ۳۵۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 سوریه خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه ۲۰ ۴۱۰ ۰۰۰ ۱ ۰۶۱ ۳۲۰ ۵٫۲۰٪ ۱۸ ۹۴۰ ۴۸۰ ۹۲٫۸۰٪ ۴۰۸ ۲۰۰ ۲٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 امارات متحده عربی خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه ۷ ۵۱۰ ۰۰۰ ۹۴۶ ۲۶۰ ۱۲٫۶۰٪ ۵ ۷۷۵ ۱۹۰ ۷۶٫۹۰٪ ۸۲ ۶۱۰ ۱٫۱۰٪ ۴۹۵ ۶۶۰ ۶٫۶۰٪ ۱۵۰ ۲۰۰ ۲٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۶۰ ۰۸۰ ۰٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 یمن خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه ۲۴ ۰۵۰ ۰۰۰ ۴۸ ۱۰۰ ۰٫۲۰٪ ۲۳ ۸۳۳ ۵۵۰ ۹۹٫۱۰٪ ۲۴ ۰۵۰ ۰٫۱۰٪ ۱۴۴ ۳۰۰ ۰٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
خاورمیانه خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه ۱۴۱ ۵۱۰ ۰۰۰ ۶ ۵۱۶ ۵۷۰ ۴٫۶۱٪ ۱۲۵ ۸۵۹ ۵۱۰ ۸۸٫۹۴٪ ۱ ۰۲۶ ۷۳۰ ۰٫۷۳٪ ۱ ۷۰۰ ۲۶۰ ۱٫۲۰٪ ۴۷۳ ۰۵۰ ۰٫۳۳٪ ۹۷ ۱۹۰ ۰٫۰۷٪ ۲۲۰ ۷۱۰ ۰٫۱۶٪ ۵ ۶۱۷ ۰۸۰ ۳٫۹۷٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % -مسلمان- % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 الجزایر خاورمیانه and شمال آفریقا شمال آفریقا ۳۵ ۴۷۰ ۰۰۰ ۷۰ ۹۴۰ ۰٫۲۰٪ ۳۴ ۷۲۵ ۱۳۰ ۹۷٫۹۰٪ ۶۳۸ ۴۶۰ ۱٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۳٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 مصر خاورمیانه and شمال آفریقا شمال آفریقا ۸۱ ۱۲۰ ۰۰۰ ۴ ۱۳۷ ۱۲۰ ۵٫۱۰٪ ۷۶ ۹۸۲ ۸۸۰ ۹۴٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 لیبی خاورمیانه and شمال آفریقا شمال آفریقا ۶ ۳۶۰ ۰۰۰ ۱۷۱ ۷۲۰ ۲٫۷۰٪ ۶ ۱۴۳ ۷۶۰ ۹۶٫۶۰٪ ۱۲ ۷۲۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۹ ۰۸۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 مراکش خاورمیانه and شمال آفریقا شمال آفریقا ۳۱ ۹۵۰ ۰۰۰ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۶٪ ۳۱ ۹۱۸ ۰۵۰ ۹۹٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 سودان خاورمیانه and شمال آفریقا شمال آفریقا ۳۳ ۶۰۰ ۰۰۰ ۱ ۸۱۴ ۴۰۰ ۵٫۴۰٪ ۳۰ ۴۷۵ ۲۰۰ ۹۰٫۷۰٪ ۳۳۶ ۰۰۰ ۱٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۹۴۰ ۸۰۰ ۲٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 تونس خاورمیانه and شمال آفریقا شمال آفریقا ۱۰ ۴۸۰ ۰۰۰ ۲۰ ۹۶۰ ۰٫۲۰٪ ۱۰ ۴۲۷ ۶۰۰ ۹۹٫۵۰٪ ۲۰ ۹۶۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 صحرای غربی خاورمیانه and شمال آفریقا شمال آفریقا ۵۳۰ ۰۰۰ ۱ ۰۶۰ ۰٫۲۰٪ ۵۲۶ ۸۲۰ ۹۹٫۴۰٪ ۲ ۱۲۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
شمال آفریقا خاورمیانه and شمال آفریقا شمال آفریقا ۱۹۹ ۵۱۰ ۰۰۰ ۶ ۲۳۶ ۲۰۰ ۳٫۱۳٪ ۱۹۱ ۱۹۹ ۴۴۰ ۹۵٫۸۳٪ ۱ ۰۱۰ ۲۶۰ ۰٫۵۱٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۹ ۰۸۰ ۰٫۰۱٪ ۹۵۰ ۸۰۰ ۰٫۴۸٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه and شمال آفریقا ۳۴۱ ۰۲۰ ۰۰۰ ۱۲ ۷۵۲ ۷۷۰ ۳٫۷۴٪ ۳۱۷ ۰۵۸ ۹۵۰ ۹۲٫۹۷٪ ۲ ۰۳۶ ۹۹۰ ۰٫۶۰٪ ۱ ۷۰۰ ۲۶۰ ۰٫۵۰٪ ۴۹۲ ۱۳۰ ۰٫۱۴٪ ۱ ۰۴۷ ۹۹۰ ۰٫۳۱٪ ۲۲۰ ۷۱۰ ۰٫۰۶٪ ۵ ۶۱۷ ۰۸۰ ۱٫۶۵٪
جهان جهان جهان ۶ ۸۹۵ ۸۰۶ ۲۰۰ ۲ ۱۷۲ ۸۰۴ ۴۰۷ ۳۱٫۵۱٪ ۱ ۵۹۸ ۱۴۵ ۶۰۲ ۲۳٫۱۸٪ ۱ ۱۲۵ ۷۶۴ ۲۴۲ ۱۶٫۳۳٪ ۱ ۰۳۲ ۷۵۰ ۴۷۵ ۱۴٫۹۸٪ ۴۸۸ ۰۸۷ ۷۱۶ ۷٫۰۸٪ ۴۰۴ ۶۶۳ ۴۳۶ ۵٫۸۷٪ ۵۸ ۷۸۹ ۴۴۵ ۰٫۸۵٪ ۱۳ ۶۵۳ ۵۸۰ ۰٫۲۰٪

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life (December 2012), The Global Religious Landscape: A Report on the Size and Distribution of the World’s Major Religious Groups as of 2010 (PDF), Pew Research Center, archived from the original (PDF) on 9 March 2013, retrieved 9 October 2013
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ http://www.state.gov/documents/organization/208472.pdf