فهرست کشورها بر پایه میزان تولد

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
Countries by birth rate
تخمین سازمان ملل (۲۰۰۵-۲۰۱۰)

فهرست میزان تولد کشورها، بر پایه داده‌های سیا.

کشورها[ویرایش]

کشور WB ۲۰۱۰ OECD ۲۰۱۱ CIA WF ۲۰۱۳ CIA WF ۲۰۱۴ CIA WF ۲۰۱۶
درصد
رتبه درصد
رتبه درصد
رتبه درصد
رتبه درصد
رتبه
Newworldmap.svg World ۱۹ ۰ ۱۹٫۴ ۰ ۱۹٫۴۰ ۰ ۱۹٫۴۰ ۰
 افغانستان ۴۴ ۷ ۴۵٫۱ ۳ ۳۹٫۰۵ ۱۲ ۳۸٫۸۴ ۱۰ ۳۸٫۳ ۱۱
 آلبانی ۱۳ ۱۴۱ ۱۱٫۵ ۱۸۳ ۱۲٫۵۷ ۱۵۹ ۱۲٫۷۳ ۱۵۶ ۱۳٫۱ ۱۵۳
 الجزایر ۲۰ ۹۲ ۲۴٫۸ ۷۵ ۲۴٫۲۵ ۶۳ ۲۳٫۹۹ ۶۳ ۲۳ ۶۸
 آندورا ۱۰ ۱۹۰ ۱۰٫۲ ۲۱۱ ۸٫۸۸ ۲۱۲ ۸٫۴۸ ۲۱۸ ۷٫۸ ۲۲۳
 آنگولا ۴۲ ۱۱ ۴۰٫۹ ۱۳ ۳۹٫۱۶ ۱۰ ۳۸٫۹۷ ۹ ۳۸٫۶ ۹
 آنتیگوآ و باربودا ۱۳٫۸ ۱۵۲ ۱۶٫۰۷ ۱۲۵ ۱۵٫۹۴ ۱۲۴ ۱۵٫۸ ۱۲۰
 آرژانتین ۱۷ ۱۱۲ ۱۸٫۷ ۱۱۳ ۱۷٫۱۲ ۱۱۴ ۱۶٫۸۸ ۱۱۳ ۱۷ ۱۰۸
 ارمنستان ۱۵ ۱۲۷ ۱۳٫۳ ۱۵۹ ۱۲٫۸۶ ۱۵۴ ۱۳٫۹۲ ۱۴۳ ۱۳٫۳ ۱۵۰
 استرالیا ۱۳ ۱۳۹ ۱۳٫۳ ۱۵۸ ۱۲٫۲۳ ۱۶۳ ۱۲٫۱۹ ۱۶۲ ۱۲٫۱ ۱۶۳
 اتریش ۹ ۱۹۵ ۹٫۳ ۲۲۲ ۸٫۷۳ ۲۱۴ ۸٫۷۶ ۲۱۴ ۹٫۵ ۲۰۴
 آذربایجان ۱۹ ۱۰۰ ۱۹٫۴ ۱۰۷ ۱۷٫۱۷ ۱۱۲ ۱۶٫۹۶ ۱۱۱ ۱۶٫۲ ۱۱۶
 باهاما ۱۵ ۱۲۳ ۱۳٫۸ ۱۵۱ ۱۵٫۸۱ ۱۲۶ ۱۵٫۶۵ ۱۲۶ ۱۵٫۴ ۱۲۷
 بحرین ۲۰ ۹۶ ۱۵ ۱۳۹ ۱۴٫۱۶ ۱۴۱ ۱۳٫۹۲ ۱۴۲ ۱۳٫۵ ۱۴۴
 بنگلادش ۲۰ ۸۹ ۱۹٫۲ ۱۰۹ ۲۲٫۰۷ ۷۶ ۲۱٫۶۱ ۷۶ ۱۹ ۸۹
 باربادوس ۱۱ ۱۷۹ ۱۲٫۲ ۱۷۴ ۱۲٫۱ ۱۶۶ ۱۱٫۹۷ ۱۶۶ ۱۱٫۸ ۱۶۸
 بلاروس ۱۱ ۱۷۲ ۱۱٫۵ ۱۸۴ ۱۰٫۹۹ ۱۷۵ ۱۰٫۸۶ ۱۷۹ ۱۰٫۵ ۱۸۷
 بلژیک ۱۲ ۱۶۶ ۱۱٫۹ ۱۷۵ ۱۰ ۱۹۵ ۹٫۹۹ ۱۹۳ ۱۱٫۴ ۱۷۱
 بلیز ۲۵ ۶۴ ۲۲٫۱ ۸۹ ۲۵٫۵۸ ۵۵ ۲۵٫۱۴ ۵۵ ۲۴٫۳ ۵۹
 بنین ۴۰ ۱۵ ۳۷٫۳ ۱۹ ۳۷٫۰۲ ۱۹ ۳۶٫۵۱ ۲۰ ۳۵٫۵ ۱۹
 بوتان ۲۰ ۸۷ ۲۰٫۷ ۱۰۰ ۱۸٫۴۳ ۱۰۵ ۱۸٫۱۲ ۱۰۶ ۱۷٫۵ ۱۰۵
 بولیوی ۲۶ ۵۸ ۲۳٫۷۷ ۶۸ ۲۳٫۲۸ ۷۰ ۲۲٫۴ ۷۳
 بوسنی و هرزگوین ۹ ۲۰۳ ۸٫۳ ۲۳۵ ۸٫۹۲ ۲۱۱ ۸٫۸۹ ۲۱۱ ۸٫۸ ۲۱۳
 بوتسوانا ۲۴ ۶۸ ۲۴٫۸ ۷۶ ۲۱٫۶۹ ۷۸ ۲۱٫۳۴ ۷۷ ۲۰٫۷ ۷۷
 برزیل ۱۵ ۱۲۲ ۱۴٫۷ ۱۴۳ ۱۴٫۹۷ ۱۳۳ ۱۴٫۷۲ ۱۳۴ ۱۴٫۳ ۱۳۶
 برونئی ۱۹ ۹۹ ۱۵٫۵ ۱۳۵ ۱۷٫۶۳ ۱۰۷ ۱۷٫۴۹ ۱۰۷ ۱۷٫۲ ۱۰۶
 بلغارستان ۱۰ ۱۸۶ ۹٫۶ ۲۱۷ ۹٫۰۷ ۲۰۷ ۸٫۹۲ ۲۱۰ ۸٫۸ ۲۱۲
 بورکینافاسو ۴۳ ۱۰ ۴۵ ۴ ۴۲٫۸۱ ۴ ۴۲٫۴۲ ۵ ۴۱٫۶ ۶
 بوروندی ۳۴ ۳۵ ۳۳٫۳ ۳۳ ۴۰٫۰۴ ۷ ۴۲٫۳۳ ۶ ۴۱٫۷ ۵
 کامبوج ۲۲ ۷۵ ۲۵٫۴ ۷۲ ۲۴٫۸۸ ۵۹ ۲۴٫۴۰ ۶۰ ۲۳٫۴ ۶۶
 کامرون ۳۶ ۲۹ ۳۴٫۲ ۳۰ ۳۱٫۹۳ ۳۷ ۳۶٫۵۸ ۱۹ ۳۵٫۸ ۱۸
 کانادا ۱۱ ۱۷۳ ۱۱٫۲ ۱۹۱ ۱۰٫۲۸ ۱۸۸ ۱۰٫۲۹ ۱۸۷ ۱۰٫۳ ۱۹۲
 کیپ ورد ۲۱ ۸۴ ۲۰٫۹۶ ۸۱ ۲۰٫۷۲ ۸۲ ۲۰٫۲ ۸۱
 آفریقای مرکزی ۳۵ ۳۳ ۳۳٫۲ ۳۴ ۳۵٫۸ ۲۳ ۳۵٫۴۵ ۲۳ ۳۴٫۷ ۲۲
 چاد ۴۵ ۵ ۴۳٫۲ ۸ ۳۷٫۹۹ ۱۶ ۳۷٫۲۹ ۱۶ ۳۶٫۱ ۱۶
 شیلی ۱۴ ۱۳۲ ۱۴٫۵ ۱۴۴ ۱۴٫۱۲ ۱۴۳ ۱۳٫۹۷ ۱۴۰ ۱۳٫۷ ۱۴۳
 چین ۱۲ ۱۶۰ ۱۱٫۹ ۱۷۶ ۱۲٫۲۵ ۱۶۲ ۱۲٫۱۷ ۱۶۳ ۱۲٫۴ ۱۶۰
 کلمبیا ۲۰ ۹۴ ۱۸٫۹ ۱۱۱ ۱۶٫۹۸ ۱۱۸ ۱۶٫۷۳ ۱۱۶ ۱۶٫۳ ۱۱۴
 قمر ۳۸ ۲۵ ۲۹٫۴ ۵۲ ۳۰٫۲۶ ۴۳ ۲۹٫۰۵ ۴۴ ۲۶٫۹ ۴۷
 کنگو ۳۵ ۳۱ ۳۱٫۹ ۳۹ ۳۹٫۶۳ ۹ ۳۶٫۵۹ ۱۸ ۳۴٫۲ ۲۴
 کنگو ۴۳ ۹ ۴۲٫۵ ۹ ۳۶٫۳۴ ۲۰ ۳۵٫۶۲ ۲۲ ۳۵٫۱ ۲۱
 کاستاریکا ۱۶ ۱۲۱ ۱۵٫۹ ۱۳۴ ۱۶٫۲۵ ۱۲۴ ۱۶٫۰۸ ۱۲۳ ۱۵٫۷ ۱۲۲
 ساحل عاج ۳۴ ۳۴ ۳۲٫۸ ۳۶ ۲۹٫۸۳ ۴۵ ۲۹٫۲۵ ۴۳ ۲۸٫۲ ۴۵
 کرواسی ۱۰ ۱۸۹ ۹٫۴ ۲۲۰ ۹٫۵۳ ۲۰۱ ۹٫۴۹ ۲۰۱ ۹ ۲۱۰
 کوبا ۱۰ ۱۸۷ ۱۱٫۸ ۱۸۰ ۹٫۹۲ ۱۹۷ ۹٫۹۰ ۱۹۵ ۱۰٫۸ ۱۸۳
 قبرس ۱۲ ۱۶۷ ۱۱٫۳ ۱۸۷ ۱۱٫۴۵ ۱۶۹ ۱۱٫۴۴ ۱۷۲ ۱۱٫۴ ۱۷۳
 چک ۱۱ ۱۷۵ ۱۰٫۴ ۲۰۶ ۸٫۵۵ ۲۱۷ ۹٫۷۹ ۱۹۸ ۹٫۵ ۲۰۳
 دانمارک ۱۱ ۱۷۰ ۱۰٫۶ ۲۰۴ ۱۰٫۲ ۱۹۱ ۱۰٫۲۲ ۱۹۰ ۱۰٫۴ ۱۹۰
 جیبوتی ۲۹ ۴۹ ۲۶٫۵ ۶۵ ۲۴٫۵ ۶۱ ۲۴٫۰۸ ۶۲ ۲۳٫۶ ۶۵
 دومینیکا ۱۲٫۸ ۱۶۴ ۱۵٫۶۱ ۱۳۰ ۱۵٫۵۳ ۱۳۰ ۱۵٫۲ ۱۳۰
 دومینیکن ۲۲ ۷۹ ۲۱٫۱ ۹۸ ۱۹٫۲۱ ۹۳ ۱۸٫۹۷ ۹۲ ۱۸٫۶ ۹۲
 اکوادور ۲۱ ۸۵ ۱۵٫۱ ۱۳۸ ۱۹٫۲۳ ۹۲ ۱۸٫۸۷ ۹۵ ۱۸٫۲ ۹۷
 مصر ۲۳ ۷۱ ۳۰٫۴ ۵۰ ۲۳٫۷۹ ۶۷ ۲۳٫۳۵ ۶۸ ۳۰٫۳ ۳۹
 السالوادور ۲۰ ۹۰ ۲۰ ۱۰۴ ۱۷٫۱۲ ۱۱۳ ۱۶٫۷۹ ۱۱۵ ۱۶٫۳ ۱۱۵
 گینه استوایی ۳۷ ۲۷ ۳۷٫۴ ۱۸ ۳۴٫۳۵ ۳۰ ۳۳٫۸۳ ۳۲ ۳۲٫۸ ۳۲
 اریتره ۳۶ ۲۸ ۳۳٫۶ ۳۱ ۳۱٫۳۹ ۴۰ ۳۰٫۶۹ ۴۱ ۳۰٫۱ ۴۰
 استونی ۱۲ ۱۶۴ ۱۱ ۱۹۸ ۱۰٫۳۸ ۱۸۵ ۱۰٫۲۹ ۱۸۸ ۱۰٫۳ ۱۹۱
 اتیوپی ۳۱ ۴۳ ۳۵٫۷ ۲۷ ۳۸٫۰۷ ۱۵ ۳۷٫۶۶ ۱۴ ۳۶٫۹ ۱۳
 فیجی ۲۲ ۸۲ ۲۱٫۴ ۹۶ ۲۰٫۲۸ ۸۶ ۱۹٫۸۶ ۸۷ ۱۹ ۹۰
 فنلاند ۱۱ ۱۷۱ ۱۱٫۱ ۱۹۳ ۱۰٫۳۶ ۱۸۶ ۱۰٫۳۵ ۱۸۶ ۱۰٫۷ ۱۸۵
 فرانسه ۱۳ ۱۴۰ ۱۲٫۶ ۱۶۸ ۱۲٫۶ ۱۵۸ ۱۲٫۴۹ ۱۵۹ ۱۲٫۳ ۱۶۱
 گابن ۲۷ ۵۴ ۳۴٫۸۲ ۲۹ ۳۴٫۶۴ ۲۷ ۳۴٫۳ ۲۳
 گامبیا ۳۸ ۲۲ ۳۴٫۶ ۲۸ ۳۲٫۵۹ ۳۴ ۳۱٫۷۵ ۳۷ ۳۰٫۱ ۴۱
 گرجستان ۱۴٫۱ ۱۶۳ ۱۲٫۹ ۱۶۲ ۱۲٫۹ ۱۸۱ ۱۶٫۳ ۱۵۵ ۱۲٫۵ ۱۵۸
 آلمان ۸ ۲۰۵ ۸٫۱ ۲۳۶ ۸٫۳۷ ۲۱۸ ۸٫۴۲ ۲۱۹ ۸٫۵ ۲۱۷
 غنا ۳۲ ۴۲ ۳۰٫۸ ۴۷ ۳۱٫۷ ۳۸ ۳۱٫۴۰ ۳۸ ۳۰٫۸ ۳۸
 یونان ۱۰ ۱۹۱ ۹٫۲ ۲۲۴ ۸٫۹۴ ۲۰۹ ۸٫۸۰ ۲۱۳ ۸٫۵ ۲۱۸
 گرنادا ۱۹ ۹۸ ۱۶٫۵ ۱۳۱ ۱۶٫۵۷ ۱۲۱ ۱۶٫۳۰ ۱۲۰ ۱۵٫۸ ۱۲۱
 گواتمالا ۳۲ ۳۹ ۳۰٫۵ ۴۸ ۲۵٫۹۹ ۵۳ ۲۵٫۴۶ ۵۲ ۲۴٫۵ ۵۵
 گینه ۳۹ ۱۷ ۳۷٫۳ ۲۰ ۳۶٫۳ ۲۱ ۳۶٫۰۲ ۲۱ ۳۵٫۴ ۲۰
 گینه بیسائو ۳۸ ۲۰ ۳۹٫۴ ۱۵ ۳۴٫۲۸ ۳۱ ۳۳٫۸۳ ۳۱ ۳۲٫۹ ۳۱
 گویان ۱۸ ۱۰۶ ۱۶٫۶ ۱۳۰ ۱۶٫۳۱ ۱۲۳ ۱۵٫۹۰ ۱۲۵ ۱۵٫۵ ۱۲۵
 هائیتی ۲۷ ۵۶ ۲۶ ۶۷ ۲۳٫۳۵ ۷۲ ۲۲٫۸۳ ۷۳ ۲۳٫۳ ۶۷
 هندوراس ۲۷ ۵۵ ۲۷٫۳ ۶۲ ۲۴٫۱۶ ۶۴ ۲۳٫۶۶ ۶۵ ۲۲٫۸ ۷۰
 مجارستان ۹ ۲۰۱ ۸٫۸ ۲۳۰ ۹٫۳۷ ۲۰۴ ۹٫۲۶ ۲۰۷ ۹٫۱ ۲۰۷
 ایسلند ۱۵ ۱۲۴ ۱۴٫۱ ۱۴۹ ۱۳٫۱۵ ۱۵۲ ۱۳٫۰۹ ۱۵۳ ۱۳٫۸ ۱۴۲
 هند ۲۲ ۷۷ ۲۱٫۸ ۹۲ ۲۰٫۲۴ ۸۷ ۱۹٫۸۹ ۸۶ ۱۹٫۳ ۸۶
 اندونزی ۱۸ ۱۰۳ ۱۸٫۱ ۱۱۸ ۱۷٫۳۸ ۱۰۸ ۱۷٫۰۴ ۱۰۸ ۱۶٫۴ ۱۱۳
 ایران ۱۷ ۱۱۳ ۱۸٫۲ ۱۱۷ ۱۸٫۴ ۱۰۶ ۱۸٫۲۳ ۱۰۵ ۱۷٫۸ ۱۰۳
 عراق ۳۵ ۳۰ ۳۱ ۴۳ ۲۷٫۵۱ ۴۶ ۲۶٫۸۵ ۴۶ ۳۰٫۹ ۳۶
 ایرلند ۱۷ ۱۱۸ ۱۶٫۳ ۱۳۲ ۱۵٫۵ ۱۳۱ ۱۵٫۱۸ ۱۳۲ ۱۴٫۵ ۱۳۳
 اسرائیل ۲۲ ۷۸ ۲۱٫۴ ۹۷ ۱۸٫۷۱ ۱۰۲ ۱۸٫۴۴ ۱۰۱ ۱۸٫۳ ۹۵
 ایتالیا ۹ ۱۹۹ ۹٫۱ ۲۲۷ ۸٫۹۴ ۲۱۰ ۸٫۸۴ ۲۱۲ ۸٫۷ ۲۱۵
 جامائیکا ۱۶ ۱۲۰ ۱۵٫۲ ۱۳۶ ۱۸٫۶۵ ۱۰۳ ۱۸٫۴۱ ۱۰۳ ۱۸ ۹۹
 ژاپن ۹ ۲۰۴ ۸٫۳ ۲۳۳ ۸٫۲۳ ۲۲۰ ۸٫۰۷ ۲۲۲ ۷٫۸ ۲۲۴
 اردن ۲۵ ۶۱ ۲۸٫۹ ۵۵ ۲۶٫۲۳ ۵۲ ۲۵٫۲۳ ۵۳ ۲۵٫۵ ۴۹
 قزاقستان ۲۲ ۷۶ ۲۲٫۵ ۸۷ ۲۰٫۰۳ ۸۸ ۱۹٫۶۱ ۸۸ ۱۸٫۷ ۹۱
 کنیا ۳۸ ۲۴ ۳۶٫۱ ۲۵ ۳۰٫۰۸ ۴۴ ۲۸٫۲۷ ۴۵ ۲۵٫۱ ۵۱
 کیریباتی ۲۷٫۸ ۵۸ ۲۲٫۱۸ ۷۵ ۲۱٫۸۵ ۷۵ ۲۱٫۳ ۷۶
 کرهٔ شمالی ۱۴ ۱۳۳ ۱۴٫۴ ۱۴۷ ۱۴٫۴۹ ۱۳۸ ۱۴٫۵۱ ۱۳۸ ۱۴٫۶ ۱۳۲
 کرهٔ جنوبی ۹ ۱۹۷ ۹٫۴ ۲۱۹ ۸٫۳۳ ۲۱۹ ۸٫۲۶ ۲۲۰ ۸٫۴ ۲۲۰
 کویت ۱۸ ۱۰۴ ۱۶ ۱۳۳ ۲۰٫۶۱ ۸۳ ۲۰٫۲۶ ۸۴ ۱۹٫۶ ۸۳
 قرقیزستان ۲۷ ۵۷ ۲۷٫۱ ۶۳ ۲۳٫۶۷ ۷۰ ۲۳٫۳۳ ۶۹ ۲۲٫۶ ۷۲
 لائوس ۲۳ ۷۴ ۲۸ ۵۷ ۲۵٫۲۳ ۵۸ ۲۴٫۷۶ ۵۸ ۲۳٫۹ ۶۲
 لتونی ۹ ۲۰۲ ۹٫۱ ۲۲۶ ۹٫۹۱ ۱۹۸ ۹٫۷۹ ۱۹۹ ۹٫۹ ۱۹۷
 لبنان ۱۵ ۱۲۵ ۲۴٫۳ ۷۹ ۱۴٫۷۹ ۱۳۶ ۱۴٫۸۰ ۱۳۳ ۱۴٫۴ ۱۳۴
 لسوتو ۲۸ ۵۱ ۳۰٫۴ ۴۹ ۲۶٫۳۱ ۵۱ ۲۵٫۹۲ ۴۹ ۲۵٫۱ ۵۲
 لیبریا ۳۹ ۱۶ ۳۶٫۱ ۲۴ ۳۵٫۷۵ ۲۴ ۳۵٫۰۷ ۲۶ ۳۳٫۹ ۲۶
 لیبی ۲۳ ۷۲ ۲۱٫۵ ۹۴ ۱۸٫۷۴ ۱۰۰ ۱۸٫۴۰ ۱۰۴ ۱۷٫۸ ۱۰۴
 لیختن‌اشتاین ۹ ۲۰۰ ۱۰٫۹ ۱۹۹ ۱۰٫۶۷ ۱۸۳ ۱۰٫۵۳ ۱۸۳ ۱۰٫۴ ۱۸۹
 لیتوانی ۱۱ ۱۸۲ ۱۱٫۳ ۱۸۹ ۹٫۳۶ ۲۰۵ ۹٫۳۶ ۲۰۵ ۱۰ ۱۹۶
 لوکزامبورگ ۱۲ ۱۶۸ ۱۰٫۹ ۲۰۰ ۱۱٫۷۲ ۱۶۸ ۱۱٫۷۵ ۱۶۹ ۱۱٫۴ ۱۷۲
 مقدونیهٔ شمالی ۱۱ ۱۸۳ ۱۱٫۱ ۱۹۲ ۱۱٫۷۲ ۱۶۷ ۱۱٫۶۴ ۱۷۱ ۱۱٫۵ ۱۷۰
 ماداگاسکار ۳۵ ۳۲ ۳۳٫۵ ۳۲ ۳۳٫۵۸ ۳۲ ۳۳٫۱۲ ۳۳ ۳۲٫۱ ۳۴
 مالاوی ۴۴ ۶ ۴۴٫۶ ۵ ۳۹٫۹۸ ۸ ۴۱٫۸۰ ۷ ۴۱٫۳ ۷
 مالزی ۲۰ ۹۱ ۱۷٫۵ ۱۲۰ ۲۰٫۴۱ ۸۴ ۲۰٫۰۶ ۸۵ ۱۹٫۴ ۸۵
 مالدیو ۱۷ ۱۱۶ ۲۲٫۴ ۸۸ ۱۵٫۳۸ ۱۳۲ ۱۵٫۵۹ ۱۲۷ ۱۶ ۱۱۹
 مالی ۴۶ ۲ ۴۵٫۴ ۲ ۴۶٫۰۶ ۲ ۴۵٫۵۳ ۲ ۴۴٫۴ ۲
 مالت ۱۰ ۱۹۳ ۱۰٫۲ ۲۱۳ ۱۰٫۲۷ ۱۹۰ ۱۰٫۲۴ ۱۸۹ ۱۰٫۱ ۱۹۵
 جزایر مارشال ۳۱٫۱ ۴۰ ۲۷٫۲۱ ۴۷ ۲۶٫۳۶ ۴۷ ۲۵ ۵۳
 موریتانی ۳۴ ۳۶ ۳۳٫۲ ۳۵ ۳۲٫۳۱ ۳۶ ۳۱٫۸۳ ۳۶ ۳۰٫۹ ۳۷
 موریس ۱۲ ۱۶۵ ۱۱٫۴ ۱۸۵ ۱۳٫۶۲ ۱۴۸ ۱۳٫۴۶ ۱۴۹ ۱۳٫۱ ۱۵۱
 مکزیک ۲۰ ۹۵ ۱۷٫۵ ۱۱۹ ۱۸٫۶۱ ۱۰۴ ۱۹٫۰۲ ۹۱ ۱۸٫۵ ۹۳
 میکرونزی ۲۵ ۶۲ ۲۳٫۵ ۸۰ ۲۱٫۴۴ ۸۰ ۲۰٫۹۷ ۸۰ ۲۰٫۳ ۸۰
 مولداوی ۱۲ ۱۴۶ ۱۱ ۱۹۶ ۱۲٫۳۸ ۱۶۰ ۱۲٫۲۱ ۱۶۱ ۱۱٫۸ ۱۶۹
 موناکو ۲۷٫۳ ۶۱ ۶٫۷۹ ۲۲۴ ۶٫۷۲ ۲۲۴ ۶٫۶ ۲۲۶
 مغولستان ۲۳ ۶۹ ۲۵٫۱ ۷۴ ۲۰٫۳۴ ۸۵ ۲۰٫۸۸ ۸۱ ۱۹٫۶ ۸۴
 مونته‌نگرو ۱۲ ۱۴۸ ۱۱٫۶ ۱۸۲ ۱۰٫۷۵ ۱۸۰ ۱۰٫۵۹ ۱۸۲ ۱۰٫۲ ۱۹۳
 مراکش ۲۰ ۹۷ ۱۸٫۸ ۱۱۲ ۱۸٫۷۳ ۱۰۱ ۱۸٫۴۷ ۱۰۰ ۱۸ ۱۰۰
 موزامبیک ۳۸ ۲۳ ۴۱٫۴ ۱۲ ۳۹٫۰۸ ۱۱ ۳۸٫۸۳ ۱۱ ۳۸٫۳ ۱۰
 میانمار ۱۷ ۱۱۱ ۱۹٫۳ ۱۰۸ ۱۸٫۸۹ ۹۷ ۱۸٫۶۵ ۹۷ ۱۸٫۲ ۹۶
 نامیبیا ۲۶ ۵۹ ۲۰٫۷۲ ۸۲ ۲۰٫۲۸ ۸۳ ۲۷٫۹ ۴۶
 نائورو ۲۹٫۷ ۵۱ ۲۶٫۳۹ ۴۹ ۲۵٫۶۱ ۵۱ ۲۴٫۴ ۵۶
 نپال ۲۴ ۶۶ ۲۴٫۳ ۷۸ ۲۱٫۴۸ ۷۹ ۲۱٫۰۷ ۷۹ ۱۹٫۹ ۸۲
 هلند ۱۱ ۱۷۶ ۱۰٫۸ ۲۰۱ ۱۰٫۸۵ ۱۷۷ ۱۰٫۸۳ ۱۸۰ ۱۰٫۹ ۱۸۱
 نیوزیلند ۱۵ ۱۲۹ ۱۴٫۳ ۱۴۸ ۱۳٫۴۸ ۱۴۹ ۱۳٫۴۰ ۱۵۱ ۱۳٫۳ ۱۴۸
 نیکاراگوئه ۲۴ ۶۷ ۲۳٫۲ ۸۳ ۱۸٫۷۷ ۹۹ ۱۸٫۴۱ ۱۰۲ ۱۷٫۹ ۱۰۲
 نیجر ۴۹ ۱ ۴۶ ۱ ۴۶٫۸۴ ۱ ۴۶٫۱۲ ۱ ۴۴٫۸ ۱
 نیجریه ۴۰ ۱۴ ۳۶٫۹ ۲۱ ۳۸٫۷۸ ۱۳ ۳۸٫۰۳ ۱۲ ۳۷٫۳ ۱۲
 نروژ ۱۳ ۱۴۳ ۱۲٫۲ ۱۷۳ ۱۰٫۸ ۱۷۸ ۱۲٫۰۹ ۱۶۵ ۱۲٫۲ ۱۶۲
 عمان ۱۸ ۱۰۷ ۳۱ ۴۴ ۲۴٫۴۳ ۶۲ ۲۴٫۴۷ ۵۹ ۲۴٫۳ ۵۷
 پاکستان ۲۷ ۵۲ ۲۷٫۵ ۶۰ ۲۳٫۷۶ ۶۹ ۲۳٫۱۹ ۷۱ ۲۲٫۳ ۷۴
 پالائو ۱۳٫۶ ۱۵۵ ۱۰٫۹ ۱۷۶ ۱۰٫۹۵ ۱۷۷ ۱۱٫۲ ۱۷۶
 فلسطین ۳۳ ۳۷ ۳۲٫۸ ۳۷ ۲۳٫۸۱ ۶۶ ۳۲٫۲۰ ۳۵
 پاناما ۲۰ ۹۳ ۱۹٫۷ ۱۰۶ ۱۸٫۹۱ ۹۶ ۱۸٫۶۱ ۹۸ ۱۸٫۱ ۹۸
 پاپوآ گینهٔ نو ۳۰ ۴۵ ۳۰٫۹ ۴۶ ۲۵٫۴ ۵۷ ۲۴٫۸۹ ۵۷ ۲۴ ۶۰
 پاراگوئه ۲۴ ۶۵ ۲۲٫۹ ۸۵ ۱۶٫۹۵ ۱۱۹ ۱۶٫۶۶ ۱۱۸ ۱۶٫۵ ۱۱۱
 پرو ۲۰ ۸۸ ۱۹٫۹ ۱۰۵ ۱۸٫۸۵ ۹۸ ۱۸٫۵۷ ۹۹ ۱۸ ۱۰۱
 فیلیپین ۲۵ ۶۰ ۲۵٫۳ ۷۳ ۲۴٫۶۲ ۶۰ ۲۴٫۲۴ ۶۱ ۲۴ ۶۱
 لهستان ۱۱ ۱۸۰ ۱۰٫۲ ۲۰۷ ۹٫۸۸ ۱۹۹ ۹٫۷۷ ۲۰۰ ۹٫۶ ۲۰۲
 پرتغال ۱۰ ۱۹۴ ۹٫۲ ۲۲۵ ۹٫۵۹ ۲۰۰ ۹٫۴۲ ۲۰۲ ۹٫۱ ۲۰۸
 قطر ۱۳ ۱۴۲ ۱۱٫۹ ۱۷۹ ۱۰٫۰۸ ۱۹۴ ۹٫۹۵ ۱۹۴ ۹٫۷ ۲۰۱
 رومانی ۱۰ ۱۸۸ ۹٫۲ ۲۲۳ ۹٫۴ ۲۰۳ ۹٫۲۷ ۲۰۶ ۹ ۲۰۹
 روسیه ۱۳ ۱۴۵ ۱۲٫۶ ۱۶۷ ۱۲٫۱۱ ۱۶۵ ۱۱٫۸۷ ۱۶۸ ۱۱٫۳ ۱۷۴
 رواندا ۴۱ ۱۳ ۴۲٫۱ ۱۱ ۳۵٫۴۹ ۲۶ ۳۴٫۶۱ ۲۸ ۳۳٫۳ ۳۰
 سنت کیتس و نویس ۱۲٫۵ ۱۶۹ ۱۳٫۷۹ ۱۴۵ ۱۳٫۶۴ ۱۴۶ ۱۳٫۳ ۱۴۷
 سنت لوسیا ۱۳ ۱۳۸ ۱۲٫۸ ۱۶۵ ۱۴٫۱۹ ۱۳۹ ۱۳٫۹۴ ۱۴۱ ۱۳٫۵ ۱۴۵
 سنت وینسنت و گرنادین‌ها ۱۷ ۱۱۴ ۱۶٫۸ ۱۲۴ ۱۴٫۱۲ ۱۴۲ ۱۳٫۸۵ ۱۴۴ ۱۳٫۴ ۱۴۶
 ساموآ ۲۵ ۶۳ ۲۴٫۸ ۷۷ ۲۱٫۷ ۷۷ ۲۱٫۲۹ ۷۸ ۲۰٫۶ ۷۸
 سان مارینو ۱۱ ۱۷۷ ۱۰٫۲ ۲۰۹ ۸٫۷۸ ۲۱۳ ۸٫۷۰ ۲۱۵ ۸٫۶ ۲۱۶
 سائوتومه و پرنسیپ ۳۱ ۴۴ ۲۹٫۴ ۵۳ ۳۶٫۰۵ ۲۲ ۳۵٫۱۲ ۲۴ ۳۳٫۳ ۲۹
 عربستان سعودی ۲۲ ۸۰ ۲۲٫۹ ۸۴ ۱۹٫۰۱ ۹۵ ۱۸٫۷۸ ۹۶ ۱۸٫۴ ۹۴
 سنگال ۳۷ ۲۶ ۳۶٫۷ ۲۳ ۳۵٫۶۴ ۲۵ ۳۵٫۰۹ ۲۵ ۳۴ ۲۵
 صربستان ۹ ۱۹۶ ۹ ۲۲۸ ۹٫۱۵ ۲۰۶ ۹٫۱۳ ۲۰۸ ۹ ۲۱۱
 سیشل ۱۸ ۱۰۱ ۱۸٫۶ ۱۱۶ ۱۴٫۸۵ ۱۳۵ ۱۴٫۵۴ ۱۳۶ ۱۳٫۹ ۱۴۰
 سیرالئون ۳۹ ۱۸ ۳۸٫۴ ۱۷ ۳۷٫۷۷ ۱۷ ۳۷٫۴۰ ۱۵ ۳۶٫۷ ۱۴
 سنگاپور ۹ ۱۹۸ ۹٫۵ ۲۱۸ ۷٫۹۱ ۲۲۱ ۸٫۱۰ ۲۲۱ ۸٫۵ ۲۲۱
 اسلواکی ۱۱ ۱۷۴ ۱۱٫۳ ۱۸۸ ۱۰٫۲۷ ۱۸۹ ۱۰٫۰۱ ۱۹۲ ۹٫۸ ۱۹۸
 اسلوونی ۱۱ ۱۷۸ ۱۰٫۷ ۲۰۲ ۸٫۶۶ ۲۱۵ ۸٫۵۴ ۲۱۷ ۸٫۳ ۲۲۲
 جزایر سلیمان ۳۲ ۴۱ ۳۴٫۳ ۲۹ ۲۶٫۹ ۴۸ ۲۶٫۳۳ ۴۸ ۲۵٫۳ ۵۰
 سومالی ۴۴ ۸ ۴۲٫۳ ۱۰ ۴۱٫۴۵ ۶ ۴۰٫۸۷ ۸ ۴۰ ۸
 آفریقای جنوبی ۲۱ ۸۳ ۲۱ ۹۹ ۱۹٫۱۴ ۹۴ ۱۸٫۹۴ ۹۳ ۲۰٫۵ ۷۹
 سودان جنوبی ۳۶٫۸ ۲۲ ۳۸٫۵ ۱۴ ۳۷٫۶۸ ۱۳ ۳۶٫۲ ۱۵
 اسپانیا ۱۱ ۱۸۴ ۱۰٫۲ ۲۰۸ ۱۰٫۱۴ ۱۹۳ ۹٫۸۸ ۱۹۷ ۹٫۴ ۲۰۵
 سری‌لانکا ۱۸ ۱۰۵ ۱۷٫۴ ۱۲۱ ۱۶٫۶۴ ۱۲۰ ۱۶٫۲۴ ۱۲۲ ۱۵٫۵ ۱۲۶
 سودان ۳۳ ۳۸ ۳۲٫۶ ۳۸ ۳۰٫۸۴ ۴۲ ۳۰٫۰۱ ۴۲ ۲۸٫۵ ۴۴
 سورینام ۱۸ ۱۰۲ ۱۸٫۷ ۱۱۴ ۱۷٫۱ ۱۱۶ ۱۶٫۷۳ ۱۱۷ ۱۶ ۱۱۸
 اسواتینی ۲۹ ۴۷ ۳۱٫۱ ۴۲ ۲۵٫۶۹ ۵۴ ۲۵٫۱۸ ۵۴ ۲۴٫۳ ۵۸
 سوئد ۱۲ ۱۴۷ ۱۱٫۸ ۱۸۱ ۱۰٫۳۳ ۱۸۷ ۱۱٫۹۲ ۱۶۷ ۱۲ ۱۶۷
 سوئیس ۱۰ ۱۸۵ ۱۰٫۲ ۲۱۰ ۱۰٫۴۵ ۱۸۴ ۱۰٫۴۸ ۱۸۵ ۱۰٫۵ ۱۸۸
 سوریه ۲۳ ۷۳ ۲۷٫۶ ۵۹ ۲۳٫۰۱ ۷۳ ۲۲٫۷۶ ۷۴ ۲۱٫۷ ۷۵
 تایوان ۸٫۵ ۲۳۲ ۸٫۶۱ ۲۱۶ ۸٫۵۵ ۲۱۶ ۸٫۴ ۲۱۹
 تاجیکستان ۲۸ ۵۰ ۲۸٫۷ ۵۶ ۲۵٫۴۹ ۵۶ ۲۴٫۹۹ ۵۶ ۲۳٫۸ ۶۳
 تانزانیا ۴۱ ۱۲ ۳۹٫۸ ۱۴ ۳۷٫۲۵ ۱۸ ۳۶٫۸۲ ۱۷ ۳۶ ۱۷
 تایلند ۱۲ ۱۵۹ ۱۲٫۴ ۱۷۰ ۱۲٫۶۶ ۱۵۷ ۱۱٫۲۶ ۱۷۵ ۱۱٫۱ ۱۷۷
 تیمور شرقی ۳۸ ۱۹ ۳۹٫۲ ۱۶ ۳۴٫۸۵ ۲۸ ۳۴٫۴۸ ۳۰ ۳۳٫۸ ۲۷
 توگو ۳۲ ۴۰ ۳۰٫۹ ۴۵ ۳۴٫۹ ۲۷ ۳۴٫۵۲ ۲۹ ۳۳٫۷ ۲۸
 تونگا ۲۷ ۵۳ ۲۶٫۵ ۶۴ ۲۴٫۱۲ ۶۵ ۲۳٫۵۵ ۶۶ ۲۲٫۶ ۷۱
 ترینیداد و توباگو ۱۵ ۱۳۰ ۱۵٫۲ ۱۳۷ ۱۴٫۰۷ ۱۴۴ ۱۳٫۸۰ ۱۴۵ ۱۳٫۱ ۱۵۲
 تونس ۱۸ ۱۱۰ ۱۸٫۶ ۱۱۵ ۱۷٫۱۲ ۱۱۵ ۱۶٫۹۰ ۱۱۲ ۱۶٫۴ ۱۱۲
 ترکیه ۱۸ ۱۰۹ ۱۶٫۷ ۱۲۷ ۱۷٫۲۲ ۱۱۰ ۱۶٫۸۶ ۱۱۴ ۱۶ ۱۱۷
 ترکمنستان ۲۲ ۸۱ ۲۱٫۷ ۹۳ ۱۹٫۵۳ ۹۱ ۱۹٫۴۶ ۸۹ ۱۹٫۳ ۸۷
 تووالو ۲۲٫۹ ۸۶ ۲۳٫۵۶ ۷۱ ۲۳٫۷۴ ۶۴ ۲۳٫۸ ۶۴
 اوگاندا ۴۵ ۴ ۴۴٫۱ ۶ ۴۴٫۵ ۳ ۴۴٫۱۷ ۳ ۴۳٫۴ ۳
 اوکراین ۱۱ ۱۸۱ ۱۱ ۱۹۷ ۹٫۵۲ ۲۰۲ ۹٫۴۱ ۲۰۳ ۱۰٫۵ ۱۸۶
الگو:Country data United Arab Emiدرصدs ۱۳ ۱۳۶ ۹٫۶ ۲۱۶ ۱۵٫۶۵ ۱۲۹ ۱۵٫۵۴ ۱۲۹ ۱۵٫۳ ۱۲۸
 بریتانیا ۱۳ ۱۳۷ ۱۲٫۹ ۱۶۳ ۱۲٫۲۶ ۱۶۱ ۱۲٫۲۲ ۱۶۰ ۱۲٫۱ ۱۶۵
 ایالات متحده آمریکا ۱۴ ۱۳۴ ۱۲٫۷ ۱۶۶ ۱۳٫۶۶ ۱۴۷ ۱۳٫۴۲ ۱۵۰ ۱۲٫۵ ۱۵۹
 اروگوئه ۱۴ ۱۳۱ ۱۴٫۱ ۱۵۰ ۱۳٫۲۸ ۱۵۱ ۱۳٫۱۸ ۱۵۲ ۱۳ ۱۵۵
 ازبکستان ۲۳ ۷۰ ۲۱٫۵ ۹۵ ۱۷٫۲ ۱۱۱ ۱۷٫۰۲ ۱۰۹ ۱۶٫۹ ۱۰۹
 وانواتو ۳۰ ۴۶ ۳۱٫۱ ۴۱ ۲۶٫۳۵ ۵۰ ۲۵٫۶۹ ۵۰ ۲۴٫۵ ۵۴
 ونزوئلا ۲۱ ۸۶ ۲۰٫۲ ۱۰۳ ۱۹٫۶۶ ۸۹ ۱۹٫۴۲ ۹۰ ۱۹٫۲ ۸۸
 ویتنام ۱۷ ۱۱۷ ۱۶٫۶ ۱۲۸ ۱۶٫۵۶ ۱۲۲ ۱۶٫۲۶ ۱۲۱ ۱۵٫۷ ۱۲۴
 صحرای غربی (Sahrawi) ۲۱٫۹ ۹۱ ۳۱٫۱۸ ۴۱ ۳۰٫۷۱ ۴۰ ۲۹٫۸ ۴۲
 یمن ۳۸ ۲۱ ۳۵٫۹ ۲۶ ۳۱٫۶۳ ۳۹ ۳۱٫۰۲ ۳۹ ۲۹٫۲ ۴۳
 زامبیا ۴۶ ۳ ۴۳٫۶ ۷ ۴۲٫۷۹ ۵ ۴۲٫۴۶ ۴ ۴۱٫۸ ۴
 زیمبابوه ۲۹ ۴۸ ۲۹٫۲ ۵۴ ۳۲٫۴۱ ۳۵ ۳۲٫۴۷ ۳۴ ۳۱٫۹ ۳۵
 آنگویلا (UK) ۱۱٫۱ ۱۹۴ ۱۲٫۸۲ ۱۵۵ ۱۲٫۶۸ ۱۵۷
 آروبا (Netherlands) ۱۱ ۱۶۹ ۱۰٫۶ ۲۰۵ ۱۲٫۷۲ ۱۵۶ ۱۲٫۶۵ ۱۵۸
 برمودا (UK) ۱۲ ۱۶۱ ۱۱٫۹ ۱۷۷ ۱۱٫۳۹ ۱۷۰ ۱۱٫۳۵ ۱۷۳
 جزایر کیمن (UK) ۱۵ ۱۲۸ ۱۴٫۵ ۱۴۵ ۱۲٫۱۷ ۱۶۴ ۱۲٫۱۳ ۱۶۴
 گرنزی (جزیره‌های مانش، UK) ۱۰٫۱ ۲۱۴ ۹٫۹۵ ۱۹۶ ۹٫۸۹ ۱۹۶
 جرزی (جزیره‌های مانش، UK) ۱۱٫۳ ۱۹۰ ۱۱٫۳۹ ۱۷۱ ۱۱٫۶۵ ۱۷۰
 جزایر کوک (New Zealand) ۱۶٫۸ ۱۲۵ ۱۴٫۹۳ ۱۳۴ ۱۴٫۷۰ ۱۳۵
 کوراسائو (Netherlands) ۱۳٫۶ ۱۵۳
 جزایر فالکلند/Malvinas ۹ ۲۲۹
 جزایر فارو (Denmark) ۱۱٫۹ ۱۷۸ ۱۳٫۳۶ ۱۵۰ ۱۳٫۵۷ ۱۴۷
 جبل طارق (UK) ۱۴٫۹ ۱۴۰ ۱۴٫۱۹ ۱۴۰ ۱۴٫۱۵ ۱۳۹
 گرینلند (Denmark) ۱۵ ۱۲۶ ۱۴٫۵ ۱۴۶ ۱۴٫۵۷ ۱۳۷ ۱۴٫۵۳ ۱۳۷
 جزیره گوادلوپ (France) ۱۳٫۶ ۱۵۴
 گوآم (USA) ۱۸ ۱۰۸ ۲۰٫۶ ۱۰۲ ۱۷٫۲۳ ۱۰۹ ۱۷٫۰۱ ۱۱۰
 گویان فرانسه ۲۶٫۱ ۶۶
 هنگ کنگ ۱۳ ۱۴۴ ۱۳٫۵ ۱۵۶ ۷٫۵۸ ۲۲۳ ۹٫۳۸ ۲۰۴
 جزیره من (UK) ۱۲٫۳ ۱۷۱ ۱۰٫۲۷ ۱۷۴ ۱۱٫۱۷ ۱۷۶
 کوزوو ۱۹٫۱ ۱۱۰
 ماکائو ۱۰ ۱۹۲ ۱۰٫۶ ۲۰۳ ۹٫۰۳ ۲۰۸ ۸٫۹۸ ۲۰۹
 مارتینیک (France) ۱۳ ۱۶۰
 مایوت (France) ۲۳٫۲ ۸۲
 مونتسرات (UK) ۹٫۳ ۲۲۱ ۱۱٫۳۷ ۱۷۲ ۱۱٫۳۱ ۱۷۴
 کالدونیای جدید (France) ۱۶ ۱۱۹ ۱۶٫۷ ۱۲۶ ۱۵٫۸۱ ۱۲۷ ۱۵٫۵۷ ۱۲۸
 نیووی (New Zealand) ۱۴٫۸ ۱۴۱
 جزایر ماریانای شمالی (USA) ۲۰٫۷ ۱۰۱ ۱۹٫۶ ۹۰ ۱۸٫۹۴ ۹۴
 جزایر پیت‌کرن (UK) ۱۲٫۳ ۱۷۲
 پلی‌نزی فرانسه ۱۷ ۱۱۵ ۱۷ ۱۲۳ ۱۵٫۷ ۱۲۸ ۱۵٫۴۷ ۱۳۱
 پورتوریکو (USA) ۱۳ ۱۳۵ ۱۱٫۴ ۱۸۶ ۱۱٫۲۸ ۱۷۳ ۱۰٫۹۰ ۱۷۸
 رئونیون (France) ۱۷ ۱۲۲
 سنت بارثلمی (France) ۱۰٫۲ ۲۱۲
 سینت هلینا & dependencies (UK) ۸٫۵ ۲۳۱ ۱۰٫۱۹ ۱۹۲ ۱۰٫۰۳ ۱۹۱
 سنت مارتین (France) ۱۶٫۶ ۱۲۹
 سنت پیر و ماژلان (France) ۸٫۳ ۲۳۴ ۷٫۷۹ ۲۲۲ ۷٫۷۰ ۲۲۳
 ساموای آمریکا ۲۳٫۵ ۸۱ ۲۲٫۸۴ ۷۴ ۲۲٫۸۷ ۷۲
 سنت مارتین (Netherlands) ۱۳ ۱۶۱ ۱۳ ۱۵۳ ۱۳٫۰۰ ۱۵۴
 توکلائو (New Zealand) ۲۲٫۱ ۹۰
 جزایر تورکس و کایکوس (UK) ۱۴٫۸ ۱۴۲ ۱۷٫۰۵ ۱۱۷ ۱۶٫۶۱ ۱۱۹
 جزایر ویرجین انگلستان ۱۰٫۱ ۲۱۵ ۱۰٫۷۸ ۱۷۹ ۱۰٫۸۳ ۱۸۱
 جزایر ویرجین ایالات متحده ۱۲ ۱۶۲ ۱۱٫۱ ۱۹۵ ۱۰٫۶۹ ۱۸۲ ۱۰٫۴۹ ۱۸۴
 والیس و فوتونا (France) ۱۳٫۴ ۱۵۷ ۱۳٫۷۴ ۱۴۶ ۱۳٫۵۶ ۱۴۸
 فلسطین/نوار غزه ۳۳٫۲۷ ۳۳ ۲۳٫۴۱ ۶۷