پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «فلسفه و ادبیات»

ابرابزار
(ایجاد شده توسط ترجمهٔ صفحهٔ «Philosophy and literature»)
 
(ابرابزار)
 
'''فلسفه و ادبیات''' شامل برخوردهای [[ادبیات|ادبی]] با [[فیلسوف|فیلسوفان]] و مضامین [[فلسفه|فلسفی]] (ادبیات فلسفی) و برخورد فلسفی با مباحث مطرح شده توسط ادبیات (فلسفه ادبیات) است.
[[پرونده:Socrates_Louvre.jpg|بندانگشتی| ''[[ابرها (نمایشنامه)|ابرها]]'' اثر [[آریستوفان|ارسطوفان]] [[سقراط|سقراط را]] به صورت چهره ای کمیک معرفی کرد.]]
 
== ادبیات فلسفی ==
به طوربه‌طور دقیق، فلسفه یفلسفهٔ ادبیات شاخه ای از [[زیبایی‌شناسی|زیبایی شناسیزیبایی‌شناسی است]]، در واقع شاخه ای است از فلسفه که با این سوالسؤال سر و کار دارد که [[هنر]] چیست"؟ به طوربه‌طور سنتی بخش عمده یعمدهٔ از فلسفهفلسفهٔ ی زیبایی شناسیزیبایی‌شناسی بر هنرهای پلاستیکی یا [[موسیقی]] متمرکز بوده استبوده‌است این توجه و تمرکز اما به قیمت بی توجهیبی‌توجهی به هنرهای کلامی صورت گرفته استگرفته‌است. درواقع بخش عمده یعمدهٔ از بحث هایبحث‌های سنتی فلسفه زیبایی شناسیزیبایی‌شناسی به دنبال ایجاد معیارهایی از کیفیت هنری هستند که نسبت به موضوع بی تفاوتبی‌تفاوت باشند. از آنجایی که همه یهمهٔ آثار ادبی ،ادبی، تقریباً و طبعا،طبعاً، حاوی محتوای تصوری هستند، نظریهنظریه‌های های زیبایی شناسیزیبایی‌شناسی که متکی به صفات کاملاً صوری هستند ،هستند، گرایش به چشم پوشی از ادبیات دارند.
 
در واقع وجود [[روایت]] مسبب طرح مسائل فلسفی می شودمی‌شود. در روایت، خالق می تواندمی‌تواند تجسیم کننده باشد و اذهان خوانندگان را به سمت تصور [[ادبیات داستانی|شخصیت]] های‌های خیالی، و حتی موجودات یا فناوری هایفناوری‌های فانتزی سوق دهد. توانایی ذهن انسان در تصور، و حتی تجربه یتجربهٔ [[همدلی]] با این شخصیتشخصیت‌های های خیالی ،خیالی، خود نمایانگر ماهیت ذهن انسان است. برخی از حکایات را می توانمی‌توان نوعی [[آزمایش فکری]] در [[فلسفه اخلاق|اخلاق دانست]]: این حکایات شخصیت هایشخصیت‌های خیالی، [[انگیزش|انگیزه هایانگیزه‌های]] آنها، اعمال و عواقب اعمالشان را توصیف می کنندمی‌کنند. از این منظر است که برخی از فلاسفه اشکال مختلف روایی را برای آموزش فلسفه خود برگزیده اند ( ''پایین را ببینید'').
 
=== ادبیات و زبان ===
[[افلاطون|به عنوان مثال ،مثال، افلاطون]] معتقد بود که فرهنگ ادبی تأثیر چشمگیری بر دیدگاه اخلاقی استفاده کنندگانش دارد. افلاطون در ''[[جمهور|جمهوری]]''، خصومت شدیدی با محتوای فرهنگی دوره خود نشان می دهدمی‌دهد و [[سانسور]] شدیدی بر ادبیات عامه پسند در [[آرمان‌شهر|مدینه فاضله]] خود ارائه اعمال می کندمی‌کند.
 
با این حال اخیراً ،اخیراً، فیلسوفان دارای نگرش هاینگرش‌های متفاوت رویکردهای متنوع و کمتر خصمانه ای نسبت به ادبیات داشته اندداشته‌اند. از اواخر قرن هجدهم میلادی، با ظهور تجربه گرایان انگلیسی و [[ایمانوئل کانت|امانوئل کانت]] ، فلسفه غرب با یک سوالسؤال اساسی در حیطه ی[[معرفت‌شناسی|معرفت شناسی]] مواجه شده استشده‌است: مسئله رابطه بین [[ایده|ایده ها]]‌ها در ذهن انسان باجهان خارج از ذهن ،ذهن، اگر در واقع چنین جهانی وجود داشته باشد. در سالهای اخیر ،اخیر، این مباحث معرفتی در عوض به مباحثی گسترده و دنباله دار دربارهدربارهٔ [[واژه|لغات]] و معانی تبدیل شده اندشده‌اند: آیا [[زبان|در واقع زبان]] می تواندمی‌تواند سد بین ذهنها باشد؟ این مجموعه مسائل مربوط به معنای زبان و " [[نوشتن|نوشتارها]] " گاهی اوقات با عنوان ''چرخش زبانی مطرح شده اندشده‌اند'' .
 
به همین ترتیب در فلسفه یفلسفهٔ غرب اواخر قرن بیستم تکنیک هاتکنیک‌ها و ابزارهای توسعه یافته برای [[نقد ادبی]] و [[نظریه ادبی]] از شهرت بیشتری برخوردار شدند. فیلسوفان دارای نگرش هاینگرش‌های متفاوت بیش از اسلاف خود به ادبیات توجه داشتند. برخی به دنبال بررسی این سوالسؤال بودند که آیا در واقع و از اساس برای یک نویسنده که قصد داشته باشد با خواننده ارتباط برقرار کند ارتباط با استفاده از کلمات امکان پذیرامکان‌پذیر است یا خیر. عده ای دیگر نیز تلاش کردند از آثار ادبی به عنوان نمونه هایینمونه‌هایی از [[فرهنگ]] معاصر استفاده کنند و سعی داشتند نگرش هایینگرش‌هایی ناخودآگاه را در این آثار احساس می کردندمی‌کردند با هدف انتقاد اجتماعی پدیدار سازند.
 
=== حقیقت حکایت ===
آثار ادبی همچنین موضوعاتی راجع به [[حقیقت]] و [[فلسفه زبان|فلسفه زبان مطرح می کنندمی‌کنند]] . حداقل از نگاه تحصیل کردگان معمولاً مشهور است که ''[[شرلوک هولمز|شرلوک هلمز]] در لندن زندگی می کرده استمی‌کرده‌است'' . (نگاه کنید به "«حقیقت در داستان"» دیوید لوئیس ،لوئیس، فصلنامه فلسفی آمریکا ،آمریکا، جلد 15۱۵). شماره 1 ،۱، ژانویه 1978۱۹۷۸) همچنین پنداشته می شودمی‌شود که ''[[ساموئل پیپس|ساموئل پپیس]] در لندن زندگی می کرده استمی‌کرده‌است'' . گرچه شرلوک هلمز هرگز در هیچ کجاهیچ‌کجا زندگی نکرده استنکرده‌است. او یک شخصیت داستانی خیالی است. برعکس ،برعکس، ساموئل پپیس یک شخص واقعی قلمداد می شودمی‌شود. علاقه معاصران به هولمز و پپیس شباهت هایشباهت‌های زیادی با هم دارند. تنها دلیلی که همه نام هردوی آنها را می دانندمی‌دانند به دلیل علاقه مفرط به خواندن اعمال و سخنان ادعاشده در مورد آنها است. به نظر می رسدمی‌رسد که این دو گزاره به دو مرتبه مختلف از حقیقت تعلق دارند. همچنین مشکلات بیشتری در مورد ارزش درستی اظهارات مربوط به جهان هایجهان‌های خیالی و شخصیتهای آن هاآن‌ها در داستان هاداستان‌ها به وجود می آیندمی‌آیند که گرچه می توان بهمی‌توان طوربه‌طور تلویحی و غیرصریح متوجه آنها بود اما منابع در دسترس ما به هیچ وجه در موردشان به صراحت چیزی بیان نکرده اند ،نکرده‌اند، مانند ''شرلوک هلمز فقط یک سر داشت'' یا ''شرلوک هلمز هرگز به ماه سفر نکرده استنکرده‌است'' .
 
=== اشعار فلسفی ===
تعدادی از [[شعر|شاعران]] شعرهایی با مضامین فلسفی سروده اندسروده‌اند و برخی از فلاسفه مهم فلسفه خود را به صورت بیت بیان کرده اندکرده‌اند. [[کیهان‌زایی|کیهان شناسیکیهان‌شناسی]] [[هزیود|هسیود]] و ''[[در طبیعت اشیاء|De Rerum Natura]]'' [[لوکرتیوس]] اشعار مهم فلسفی هستند. از ژانر [[حماسه|شعر حماسی]] برای آموزش فلسفه نیز استفاده شد. [[ویاسه|ویاسا]] حماسه هند ''[[مهاباراتا|باستان Mahabharata را]]'' روایت کرد [[فلسفه هندی|تا فلسفه هند]] و فلسفه هندو را آموزش دهد. همچنین [[هومر]] برخی آموزه هایآموزه‌های فلسفی را در ''[[ادیسه]]'' خود ارائه داده استداده‌است.
 
بسیاری از [[فلسفه شرق|فلاسفه شرقی]] اندیشه خود را به شکلی شاعرانه بیان کرده اندکرده‌اند. برخی از مهم ترین هاترین‌ها عبارتند از:
 
تعدادی از [[شعر|شاعران]] شعرهایی با مضامین فلسفی سروده اند و برخی از فلاسفه مهم فلسفه خود را به صورت بیت بیان کرده اند. [[کیهان‌زایی|کیهان شناسی]] [[هزیود|هسیود]] و ''[[در طبیعت اشیاء|De Rerum Natura]]'' [[لوکرتیوس]] اشعار مهم فلسفی هستند. از ژانر [[حماسه|شعر حماسی]] برای آموزش فلسفه نیز استفاده شد. [[ویاسه|ویاسا]] حماسه هند ''[[مهاباراتا|باستان Mahabharata را]]'' روایت کرد [[فلسفه هندی|تا فلسفه هند]] و فلسفه هندو را آموزش دهد. همچنین [[هومر]] برخی آموزه های فلسفی را در ''[[ادیسه]]'' خود ارائه داده است.
 
بسیاری از [[فلسفه شرق|فلاسفه شرقی]] اندیشه خود را به شکلی شاعرانه بیان کرده اند. برخی از مهم ترین ها عبارتند از:
 
* [[ویاسه|ویاسا]]
* [[لائوتسه|لائوزی]]
 
شاعران برجسته فلسفی غربی عبارتند از:
 
* [[جان اشبری]]
* [[ژرژ باتای]]
* [[جی.کی. چسترتون|جی کی چسترتون]]
* [[رابرت کریلی]]
* [[سمیوئل تیلور کولریج|ساموئل تیلور كولریجکولریج]]
* [[تی. اس. الیوت|تی اس الیوت]]
* [[هومر]]
 
=== داستان فلسفی ===
برخی از فلاسفه خویش را ملزم کرده اندکرده‌اند که فلسفه را به صورت [[ادبیات داستانی|داستان]]، از جمله رمان و داستان هایداستان‌های کوتاه [[داستان فلسفی|بنویسند (به مقاله جداگانه داستان فلسفی مراجعه کنید]] ) این گونه در اوایل ادبیات فلسفی نمود دارد، جایی که فیلسوفانی مانند [[افلاطون]] [[گفت‌وگو (داستان)|دیالوگ]]‌هایی هایی می نوشتندمی‌نوشتند که در آن ها شخصیتآن‌ها هایشخصیت‌های خیالی یا خیالی شده، دربارهدربارهٔ موضوعات فلسفی بحث می کردندمی‌کردند. [[سقراط]] غالباً به عنوان یک قهرمان در دیالوگ هایدیالوگ‌های افلاطون ظاهر می شودمی‌شود و این گفتگوها یکی از منابع اصلی دانسته هادانسته‌ها در مورد تعالیم سقراط است، اگرچه به دلیل این شیوه و اختصارات آن، گاهی تشخیص مواضع واقعی سقراط از افلاطون دشوار است. نویسندگان زیادی از مسیحیان نخستین، از جمله [[آگوستین]] ، [[بوئتیوس]] و [[پیر آبلار|پیتر ابلارد]] دیالوگ هاییدیالوگ‌هایی را به نگارش درآورده اند. چندین فیلسوف اولیه مدرن نیز مانند [[جرج بارکلی|جورج برکلی]] و [[دیوید هیوم]] ، گهگاه در این سبک می نوشتندمی‌نوشتند.
 
فلاسفه دیگر برای انتقال آموزه هایآموزه‌های خود [[روایت|به روایت متوسل شده اندشده‌اند.]] [[ابن طفیل|ابوباسر]] (ابن [[فلسفه اولیه اسلامی|توفیل) فیلسوف]] کلاسیک اسلامی قرن دوازدهم ،دوازدهم، نوعی روایت ''داستانی عربی با عنوان حی بن یقظان را'' به عنوان پاسخی به ''تهافت الفلاسفه'' [[غزالی]] نوشت، و سپس ابن نفیس [[علم کلام|متکلم اسلامی و فیلسوف]] قرن 13 ،۱۳، فیلسوف [[ابن نفیس|ابن النفیس]] نیز روایت داستانی ''الرسالة الكامليةالکاملیة فيفی السيرةالسیرة النبويةالنبویة را'' به عنوان پاسخی به حی بن یقظان به نگارش درآورد. [[فریدریش نیچه|فریدریش نیچه ،]] فیلسوف آلمانی ،آلمانی، غالباً ایده هاایده‌ها و نظریات خود را با شیوه هایشیوه‌های ادبی بیان می کرد ،می‌کرد، از جمله مهمترین آنها ''[[چنین گفت زرتشت|چنین سخنی گفت زرتشت]]'' است که روایتی است دوباره از آموزه هایآموزه‌های [[زرتشت]] . [[مارکی دو ساد]] و [[آین رند]] رمان هایی نوشتهرمان‌هایی اندنوشته‌اند که در آن ها شخصیتآن‌ها هاشخصیت‌ها به عنوان سخنگو موضع گیری هایموضع‌گیری‌های فلسفی عمل می کنندمی‌کنند و در چارچوب پلات داستان مطابق با آن مواضع عمل می کردندمی‌کردند. [[جرج سانتایانا|جورج سانتایانا]] همچنین فیلسوفی بود که رمان و شعر می نوشتمی‌نوشت. رابطه شخصیت هایشخصیت‌های سانتایانا و اعتقادات او پیچیده ترپیچیده‌تر است. [[اگزیستانسیالیسم|اگزیستانسیالیستها]] از جمله شماری از مهممهم‌ترین ترین آن هاآن‌ها از قبیل [[زبان فرانسوی|نویسندگان فرانسوی]] از داستان برای انتقال دیدگاههایدیدگاه‌های فلسفی خود استفاده می کردندمی‌کردند. رمان ''[[تهوع (رمان)|تهوع]]'' و نمایشنامه ''بدون خروج'' [[ژان-پل سارتر|از ژان پل سارتر]] و ''بیگانه ی'' [[آلبر کامو]] شامل این مواردند. تمام آثار داستانی موریس بلانشو شامل ''"گامی نه به فراسو"'' ، ''"جنون روز'' " و ''"نوشتار فاجعه"، در بین سایرین،'' مجموعه ای برجسته و چشمگیر از ارتباطات و تعاملات مابین فلسفه و ادبیات را به نمایش می گذارندمی‌گذارند. همچنین کارت پستال '': از سقراط به فروید و فراتر از آن'' اثر ژاک دریدا.
 
تعدادی از فلاسفه تأثیر مهمی در ادبیات داشته اندداشته‌اند. [[آرتور شوپنهاور]] ، عمدتاعمدتاً به سبب نتایج سیستم زیبایی شناسانه اش ،اش، شاید تأثیرگذارترین فیلسوف متاخر در تاریخ ادبیات باشد. رمان هایرمان‌های سپسین توماس هاردی غالباً به مضامین شوپنهاوری اشاره می کنند ،می‌کنند، به ویژه کتاب ''جود گمنام'' . شوپنهاور همچمین تأثیر مهمی در [[جوزف کنراد|جوزف کنراد داشت]] . شوپنهاور تأثیری کمتری خاص اما با پراکندگی بیشتر در [[نمادگرایی|جنبش نمادگرایی]] در ادبیات اروپا داشت. لیونل جانسون ''در مقاله خود با عنوان "فرهنگ فاون'' " به زیبایی شناسیزیبایی‌شناسی شوپنهاور اشاره می کندمی‌کند. تمامی آثار ژاک دریدا تاثیراتیتأثیراتی عمیق در به اصطلاح فلسفه یفلسفهٔ قاره ای و درک نقش ادبیات در مدرنیته داشته اندداشته‌اند.
 
سایر آثار داستانی که دارای محتوای فلسفی در نظر گرفته می شوندمی‌شوند عبارتند از:
* [[ابن طفیل|ابوباسر]] ، ''[[حی بن یقظان|Philosophus Autodidactus]]''
 
* [[آلبر کامو]]، ''[[بیگانه (رمان)|خارجی]]''
* [[ابن طفیل|ابوباسر]] ، ''[[حی بن یقظان|Philosophus Autodidactus]]''
* [[آلبرجوزف کاموکنراد]] ، ''[[بیگانهدل (رمان)تاریکی|خارجیقلب تاریکی]]''
* [[فیودور داستایفسکی|فیودور داستایوسکی]] ، ''[[جنایت و مکافات|جرم وبرادران مجازاتکارامازوف]]''
* [[جوزف کنراد]] ، ''[[دل تاریکی|قلب تاریکی]]''
* [[فیودور داستایفسکی|فیودور داستایوسکی]] ، ''[[برادرانجنایت و مکافات|جرم و کارامازوفمجازات]]''
* [[یوستین گردر|Jostein Gaarder]] ، ''[[دنیای سوفی]]''
* [[فیودور داستایفسکی|فیودور داستایوسکی]] ، ''[[جنایت و مکافات|جرم و مجازات]]''
* [[هرمان هسه]] ، ''[[بازی مهره شیشه‌ای|بازی مهره شیشه ای]]''
* [[یوستین گردر|Jostein Gaarder]] ، ''[[دنیای سوفی]]''
* [[جیمز جویس]]، ''[[اولیس (رمان)|اولیس]]''
* [[هرمان هسه]] ، ''[[بازی مهره شیشه‌ای|بازی مهره شیشه ای]]''
* [[جیمزفرانتس جویسکافکا]] ، ''[[اولیسمسخ (رمان کوتاه)|اولیسدگردیسی]]''
* [[میلان کوندرا]] ، ''[[سبکی تحمل‌ناپذیر هستی|سبکی غیرقابل تحمل وجود]]''
* [[فرانتس کافکا]] ، ''[[مسخ (رمان کوتاه)|دگردیسی]]''
* [[ابن نفیس|ابن النفیس]] ، ''Theologus Autodidactus''
* [[میلان کوندرا]] ، ''[[سبکی تحمل‌ناپذیر هستی|سبکی غیرقابل تحمل وجود]]''
* [[توماس مان]] ، ''[[کوه جادو|کوه جادویی]]''
* [[ابن نفیس|ابن النفیس]] ، ''Theologus Autodidactus''
* [[آیریس مرداک|آیریس مورداک]] ، ''[[دریا، دریا|دریا ، دریا]]''
* [[توماس مان]] ، ''[[کوه جادو|کوه جادویی]]''
* [[رابرت پیرسیگ|Robert M. Pirsig]] ، ''[[ذن و فن نگهداشت موتورسیکلت|Zen and the Art of Motorcycle Maintenance]]''
* [[آیریس مرداک|آیریس مورداک]] ، ''[[دریا، دریا|دریا ، دریا]]''
* [[مارسل پروست]] ، ''[[در جستجوی زمان ازدست‌رفته|در جستجوی زمان از دست رفته]]''
* [[رابرت پیرسیگ|Robert M. Pirsig]] ، ''[[ذن و فن نگهداشت موتورسیکلت|Zen and the Art of Motorcycle Maintenance]]''
* [[ویلیام شکسپیر]]، ''[[هملت]]''
* [[مارسل پروست]] ، ''[[در جستجوی زمان ازدست‌رفته|در جستجوی زمان از دست رفته]]''
* [[ویلیاملئو شکسپیرتولستوی]] ، ''[[هملتمرگ ایوان ایلیچ]]''
* [[لئو تولستوی]] ،تولستوی، ''[[مرگجنگ ایوانو ایلیچصلح]]''
* سرجیو ترونکوزو ،ترونکوزو، ''ماهیت حقیقت''
* لئو تولستوی ، ''[[جنگ و صلح]]''
* [[مارگریت یورسنار|Marguerite Yourcenar]] ، ''خاطرات هادریان''
* سرجیو ترونکوزو ، ''ماهیت حقیقت''
* [[مارگریت یورسنار|Marguerite Yourcenar]] ، ''خاطرات هادریان''
 
=== نوشتن فلسفی به عنوان ادبیات ===
آثاری تعدادی از فیلسوفان جدای از محتوای فلسفی به دلیل ارزش هایارزش‌های ادبی اشان خوانده می شوندمی‌شوند. فلسفه در ''[[تأملات|مراقبه]]'' های‌های [[مارکوس آئورلیوس|مارکوس اورلیوس]] [[امپراتور روم]]، ،نوعینوعی رواقی گرایی غیر اصیل است ،است، اما ''مراقبه'' ها‌ها هنوز بخاطر ارزش ادبی و بینشی که برای شناخت عملکرد ذهن امپراتور به خوانندگان ارائه می دهند ،می‌دهند، خوانده می شوندمی‌شوند.
 
[[آرتور شوپنهاور|فلسفه آرتور شوپنهاور]] به دلیل کیفیت و خوانایی نثر آن ،آن، مانند برخی از آثار تجربه گرایان انگلیسی ،انگلیسی، از جمله [[جان لاک|لاک]] و [[دیوید هیوم|هیوم ،هیوم، مورد توجه قرار گرفته استگرفته‌است]] . [[سورن کی‌یرکگور|سبک سورن کی یرکگارد]] اغلب به عنوان هنری شاعرانه و همچنین فلسفی مورد توجه قرار گرفته است،گرفته‌است، به ویژه در ''[[ترس و لرز]]'' و یا این/ یا آن. [[فریدریش نیچه|آثار فردریش نیچه]] مانند " ''[[چنین گفت زرتشت|چنین گفت زرتشت"]]'' اغلب شبیه اشعار منثور هستند و به جای استدلات حاوی تصاویر و کنایاتند.
 
== فلسفه در ادبیات ==
 
=== فلاسفه در ادبیات ===
''سقراط در نمایشنامه ابرها'' اثر [[آریستوفان|ارسطوفان]] در ظاهری کاملاً خیالی ،خیالی، به عنوان شخصیتی کمیک و مورد تمسخر ظاهر می شودمی‌شود. در این نمایشنامه ،نمایشنامه، سقراط به نظر می رسدمی‌رسد درحالیکه از از یک سبد آویزان است در جایی خطابه هاییخطابه‌هایی همچون مورد زیر بیان می کندمی‌کند:
 
: ذهنم را آرامش می‌دهم و اندیشه تیزبینم را با جریان هوا در می‌آمیزمدرمی‌آمیزم. آن وقت در اجرام آسمانی نفوذ می‌کنم. اگر روی زمین می‌ماندم و از این جایگاه پست به آن‌ها که در اوج‌اند، نگاه می‌کردم، انبان کشف و شهودم خالی می‌شد چون زمین با نیرویی سترگ، عصاره ذهن را جذب می‌کند. آه! رازیانه آبی، خوب درد مرا می‌فهمد!
 
فیلسوف نخستین [[تائوئیسم|تائوئیست]] [[چوانگتسی|ژوانگ ژو]] ایده هایایده‌های خود را در وهله اول از طریق حکایت هاحکایت‌ها و افسانه هایافسانه‌های کوتاه ادبی مانند "«رویای پروانه"» بیان می کردمی‌کرد. <ref>{{Cite journal|last=Möller|first=Hans-Georg|date=1999|title=Zhuangzi's "Dream of the Butterfly": A Daoist Interpretation|journal=Philosophy East and West|volume=49|issue=4|pages=439–450|doi=10.2307/1399947|issn=0031-8221|jstor=1399947}}</ref> <ref>{{Cite web|title=The Philosophy Foundation - The Butterfly Dream|url=https://www.philosophy-foundation.org/enquiries/view/the-butterfly-dream|accessdate=2020-07-05|website=www.philosophy-foundation.org}}</ref> ظهور دیگر فیلسوفان بزرگ آن زمان به عنوان شخصیت هایشخصیت‌های این داستان، به چوانگتسی اجازه می دهد می‌دهد تا آزادانه و غیرجدی در نظریات آن هاآن‌ها به کندکاو بپردازد و آن‌ها را با نظریات خودش مقایسه کند. او این این شیوه را با کسانی چون [[لائوتسه]] ، لی زی ،زی، هوی شی ،شی، و بسیاری دیگر پی گرفته استگرفته‌است. برجسته ترینبرجسته‌ترین کار او حضور [[کنفوسیوس]] و شاگردان برجسته وی است که گاهی اوقات برای تضعیف درک هایدرک‌های رایج از فلسفه کنفوسیوس یا تقویت درک خود ژوانگزی از چگونگی زندگی مطابق با دائو استفاده می شودمی‌شود.
 
[[خورخه لوئیس بورخس]] شاید برجستهبرجسته‌ترین ترین نویسنده ینویسندهٔ داستانهای فلسفی قرن بیستم باشد. او داستان کوتاهی با عنوان در جستجوی ابن رشد نوشت که در آن ابن رشد فیلسوف قهرمان اصلی داستان ''است'' . <ref>{{Cite journal|last=Dapía|first=Silvia G.|date=1999|title=The Myth of the Framework in Borges's "Averroes' Search"|journal=Variaciones Borges|issue=7|pages=147–165|issn=1396-0482|jstor=24879540}}</ref> بسیاری از نقطه نظراتی که در هسته هایهسته‌های داستانی او مطرح می شوندمی‌شوند تعبیراتی برگرفته از تفکرات فیلسوفانی چون [[جرج بارکلی|جورج برکلی]] ، [[آرتور شوپنهاور]] و [[برتراند راسل]] هستند. او همچنین نظرات مختلفی را به چهره هاییچهره‌هایی از جمله جورج دالگارنو نسبت می دهد می‌دهد. <ref>{{Cite web|title=Characteristica universalis {{!}} Borges Center|url=https://www.borges.pitt.edu/i/characteristica-universalis|accessdate=2020-07-05|website=www.borges.pitt.edu}}</ref>
 
تمرکز اصلی هسته یهستهٔ داستان در ''رمان "نام گل سرخ'' " اثر [[اومبرتو اکو|امبرتو اکو]] ، بر کشف یک کتاب مرموز است که به نظر می رسدمی‌رسد حاوی یک نسخه خطی گم شده از ارسطو است . رمان بعدی اکو ،اکو، ''[[آونگ فوکو (رمان)|آونگ فوکو ،]]'' پیشگام نگارش آثار دلهره آور یا داستان هایداستان‌های پلیسی ای شد که کنایات مشهور و نام متفکران تاریخی را به میان می آوردندمی‌آوردند. از جمله نمونه هاینمونه‌های اخیر می توانمی‌توان به " رمز ''داوینچی"'' نوشته [[دن براون]] و ''"قانون چهار"'' اثر ایان کالدول و [[داستین تامسن|داستین توماسون اشاره کرد]] .
 
همچنین ،همچنین، [[فیلیپ کی. دیک|فیلیپ کی دیک]] ، که اغلب او را با بورخس مقایسه می کنند ،می‌کنند، تعداد قابل توجهی از مباحث فلسفی را در رمان هایرمان‌های خود مطرح می کند ،می‌کند، از مباحث مرتبط با خودتنهاانگاری گرفته تا بسیاری از سوالات مربوط به [[ادراک]] و [[واقعیت]] .
 
=== فلاسفه داستانی ===
خورخه لوئیس بورخس بسیاری از مضامین فلسفی و تعدادی از فیلسوفان داستانی را در [[داستان کوتاه|داستان هایداستان‌های کوتاه]] خود مطرح و معرفی می کندمی‌کند. <ref>{{Cite journal|last=Agassi|first=J.|date=1970|title=Philosophy as Literature: The Case of Borges|journal=Mind|volume=79|issue=314|pages=287–294|doi=10.1093/mind/LXXIX.314.287|issn=0026-4423|jstor=2252659}}</ref> جنبشی فلسفی-تخیلی بخشی از پیش فرض داستان او با عنوان تلون، اوکبر، اربیس ترتیوس است و راوی ناشناس داستان ''[[کتابخانه بابل]]'' او را نیز می توانمی‌توان فیلسوفی خیالی نامید. <ref>{{Cite web|title=Borges, The Universe And The Infinite Library|url=https://www.npr.org/sections/13.7/2010/07/23/128716508/the-universe-and-the-infinite-library|accessdate=2020-07-05|website=NPR.org|language=en}}</ref> یک [[الهیات|متکلم]] خیالی موضوع داستان ''سه نسخه از یهودا اوست'' .
 
فلاسفه داستانی گاهی در سراسر آثار [[رابرت آنسون هاین‌لاین|رابرت ا. هاین لاین]] و ری بردبری حضور می یابند می‌یابند. ''[[غریبه‌ای در سرزمین غربت|«غریبه ای در سرزمین غربت»]] اثر'' هاین لاین شامل متنهایی طولانی است که می توانمی‌توان آنها را جانشین دیالوگهای فلسفی تخیلی جهان باستان دانست که در درون هسته یهستهٔ داستانی قرار دارند. <ref>{{Citation|last=Ross|first=Ethan|title=The Intellectual Martian Society of "Stranger in a Strange Land" by Robert Heinlein|date=2019-10-20|url=https://ohiostate.pressbooks.pub/enr3470/chapter/the-intellectual-martian-society-of-stranger-in-a-strange-land-by-robert-heinlein/|journal=Religion and Environmental Values in America|publisher=The Ohio State University|language=en|access-date=2020-07-05}}</ref>
 
== همچنین ببینید ==
 
== جستارهای وابسته ==
* هنر و سیاست
* [[ترجمه|ترجمه ادبی]]
 
== منابع ==
 
 
== منابع ==
* ''همدم آکسفورد با فلسفه'' ، تد هوندریخهوندریخ، ، ویراستار ،ویراستار، (انتشارات دانشگاه آکسفوردآکسفورد، ، 1995۱۹۹۵){{شابک|0۰-19۱۹-866132۸۶۶۱۳۲-0۰}} .
* بورخس ،بورخس، خورخه لوئیس ،لوئیس، ''داستان های جمعداستان‌های آوریجمع‌آوری شده'' ، 1998۱۹۹۸. ترجمه شده توسط اندرو هرلی.{{شابک|0-14-028680-2}}[[ISBN (identifier)|شابک]]&nbsp; [[Special:BookSources/0-14-028680-2|0-14-028680-2]] .
* مگیمگی، ، برایان ،برایان، ''فلسفه شوپنهاور'' (انتشارات دانشگاه آکسفورد ،آکسفورد، نسخه اصلاح شدهشده، ، 1977۱۹۷۷){{شابک|0۰-19۱۹-823722۸۲۳۷۲۲-7۷}} .
 
== پیوند به بیرون ==
* ''همدم آکسفورد با فلسفه'' ، تد هوندریخ ، ویراستار ، (انتشارات دانشگاه آکسفورد ، 1995){{شابک|0-19-866132-0}} .
* اندرو میلر ،میلر، ''[https://web.archive.org/web/20110927222100/http://www.morris.umn.edu/academic/philosophy/miller-thesis.html ارزش واقعی اظهارات حاوی نام شخصیت هایشخصیت‌های ادبی به عنوان موضوع]'' (پایان نامهپایان‌نامه 2002۲۰۰۲)
* بورخس ، خورخه لوئیس ، ''داستان های جمع آوری شده'' ، 1998. ترجمه شده توسط اندرو هرلی.{{شابک|0-14-028680-2}}[[ISBN (identifier)|شابک]]&nbsp;[[Special:BookSources/0-14-028680-2|0-14-028680-2]] .
* مگی ، برایان ، ''فلسفه شوپنهاور'' (انتشارات دانشگاه آکسفورد ، نسخه اصلاح شده ، 1977){{شابک|0-19-823722-7}} .
 
== لینک های خارجی ==
 
* اندرو میلر ، ''[https://web.archive.org/web/20110927222100/http://www.morris.umn.edu/academic/philosophy/miller-thesis.html ارزش واقعی اظهارات حاوی نام شخصیت های ادبی به عنوان موضوع]'' (پایان نامه 2002)
* ''[http://www.bu.edu/wcp/MainLite.htm فلسفه و ادبیات]'' در بایگانی پایدیا
* [http://philit.stanford.edu/ فلسفه و ادبیات در استنفورد] ، به کارگردانی آر. لانیر اندرسون و جوشوا لندی
* [https://web.archive.org/web/20120904160425/http://www.duke.edu/web/philartslit/index.html مرکز فلسفه ، هنر و ادبیات دوک] ، به کارگردانی توریل موی
[[رده:فلسفه ادبیات]]
[[رده:ادبیات فلسفی]]