فهرست انحلال‌پذیری مواد

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در این فهرست میزان انحلال پذیری برخی از ترکیبات معدنی در دماهای مختلف و در فشار ۱ اتمسفر و در محلول آبی گزارش شده است. واحد سنجش انحلال پذیری در اینجا مقدار گرم ماده در ۱۰۰ گرم آب است.

A[ویرایش]

نام ماده فرمول شیمیایی ۰°C ۱۰°C ۱۵°C ۲۰°C ۳۰°C ۴۰°C ۵۰°C ۶۰°C ۷۰°C ۸۰°C ۹۰° ۱۰۰°C
Actinium(III) hydroxide Ac(OH)3 ۰٫۰۰۲۱
آلومینیم کلرید AlCl3 ۴۳٫۹ ۴۴٫۹ ۴۵٫۸ ۴۶٫۶ ۴۷٫۳ ۴۸٫۱ ۴۸٫۶ ۴۹٫۰
آلومینیم فلورید AlF3 ۰٫۵۶ ۰٫۵۶ ۰٫۶۷ ۰٫۷۸ ۰٫۹۱ ۱٫۱ ۱٫۳۲ ۱٫۷۲
آلومینیم هیدروکسید Al(OH)3 ۰٫۰۰۰۱
آلومینیم نیترات Al(NO3)3 ۶۰ ۶۶٫۷ ۷۳٫۹ ۸۱٫۸ ۸۸٫۷ ۹۶٫۰ ۱۰۶ ۱۲۰ ۱۳۲ ۱۵۳ ۱۶۰
Aluminium perchlorate Al(ClO4)3 ۱۲۲ ۱۲۸ ۱۳۳
آلومینیم سولفات Al2(SO4)3 ۳۱٫۲ ۳۳٫۵ ۳۶٫۴ ۴۰٫۴ ۴۵٫۸ ۵۲٫۲ ۵۹٫۲ ۶۶٫۲ ۷۳ ۸۰٫۸ ۸۹٫۰
آمونیاک (Unit:mL/mL) NH3 ۱۱۷۶ ۹۰۰ ۷۰۲ ۵۶۵ ۴۲۸ ۳۳۳ ۲۵۲ ۱۸۸ ۱۳۸ ۱۰۰ ۸۸
آمونیوم استات NH4C2H3O2 ۱۰۲ ۱۴۳ ۲۰۴ ۳۱۱ ۵۳۳
آزید آمونیوم NH4N3 ۱۶ ۲۵٫۳ ۳۷٫۱
آمونیوم بنزوات NH4C7H5O2 ۱۹٫۶ ۲۱٫۳ ۸۳
بی‌کربنات آمونیوم NH4HCO3 ۱۱٫۹ ۱۶٫۱ ۲۱٫۷ ۲۸٫۴ ۳۶٫۶ ۵۹٫۲ ۱۰۹ dec
آمونیم برمید NH4Br ۶۰٫۶ ۶۸٫۱ ۷۶٫۴ ۸۳٫۲ ۹۱٫۲ ۹۹٫۲ ۱۰۸ ۱۱۷ ۱۲۵ ۱۳۵ ۱۴۵
آمونیوم کربنات (NH4)2CO3.H2O ۵۵٫۸ ۱۰ dec
آمونیوم کلرات NH4ClO3 ۲۸٫۷
آمونیوم کلرید NH4Cl ۲۹٫۴ ۳۳٫۲ ۳۷٫۲ ۴۱٫۴ ۴۵٫۸ ۵۰٫۴ ۵۵٫۳ ۶۰٫۲ ۶۵٫۶ ۷۱٫۲ ۷۷٫۳
آمونیوم هگزاکلروپلاتینات (NH4)2PtCl6 ۰٫۲۸۹ ۰٫۳۷۴ ۰٫۴۹۹ ۰٫۶۳۷ ۰٫۸۱۵ ۱٫۴۴ ۲٫۱۶ ۲٫۶۱ ۳٫۳۶
Ammonium chromate (NH4)2CrO4 ۲۵ ۲۹٫۲ ۳۴ ۳۹٫۳ ۴۵٫۳ ۵۱٫۹ ۵۹٫۰ ۷۱٫۲ ۷۶٫۱
آمونیوم دی‌کرومات (NH4)2Cr2O7 ۱۸٫۲ ۲۵٫۵ ۳۵٫۶ ۴۶٫۵ ۵۸٫۵ ۷۱٫۴ ۸۶٫۰ ۱۱۵ ۱۵۶
Ammonium dihydrogen arsenate NH4H2AsO4 ۳۳٫۷ ۴۸٫۷ ۶۳٫۸ ۸۳ ۱۰۷ ۱۲۲
آمونیوم دی‌هیدروژن فسفات NH4H2PO4 ۲۲٫۷ ۳۹٫۵ ۳۷٫۴ ۴۶٫۴ ۵۶٫۷ ۶۹٫۰ ۸۲٫۵ ۹۸٫۶ ۱۱۸٫۳ ۱۴۲٫۸ ۱۷۳٫۲
آمونیوم فلورید NH4F ۱۰۰
آمونیوم فلوئوروسیلیکات (NH4)2SiF6 ۱۲٫۲۸ ۱۶٫۴۱ ۱۸٫۶ ۲۵٫۰ ۳۱٫۶ ۳۵٫۴ ۴۰٫۴ ۴۴٫۹ ۷۵℃:۴۸٫۱ ۶۱٫۰
آمونیوم فرمات NH4HCO2 ۱۰۲ ۱۴۳ ۲۰۴ ۳۱۱ ۵۳۳
Ammonium hydrogen phosphate (NH4)2HPO4 ۴۲٫۹ ۶۲٫۹ ۶۸٫۹ ۷۵٫۱ ۸۱٫۸ ۸۹٫۲ ۹۷٫۲ ۱۰۶ ۱۱۰ ۱۱۲ ۱۲۱
Ammonium hydrogen sulfate NH4HSO4 ۱۰۰
Ammonium hydrogen tartrate NH4HC4H4O6 ۱٫۸۸ ۲٫۷
Ammonium iodate NH4IO3 ۲٫۶ ۱۴٫۵
یدید آمونیوم NH4I ۱۵۵ ۱۶۳ ۱۷۲ ۱۸۲ ۱۹۱ ۲۰۰ ۲۰۹ ۲۱۹ ۲۲۹ ۲۵۰
آمونیوم نیترات NH4NO3 ۱۱۸ ۱۵۰ ۱۹۲ ۲۴۲ ۲۹۷ ۳۴۴ ۴۲۱ ۴۹۹ ۵۸۰ ۷۴۰ ۸۷۱
Ammonium orthoperiodate (NH4)5IO6 ۲٫۷
آمونیوم اکسالات (NH4)2C2O4 ۲٫۲ ۳٫۲۱ ۴٫۴۵ ۶٫۰۹ ۸٫۱۸ ۱۰٫۳ ۱۴٫۰ ۲۲٫۴ ۲۷٫۹ ۳۴٫۷
آمونیوم پرکلرات NH4ClO4 ۱۱٫۵۶ ۱۶٫۴ ۲۰٫۸۵ ۳۰٫۵۸ ۳۹٫۰۵ ۴۸٫۱۹ ۵۷٫۰۱
آمونیوم پرمنگنات NH4MnO4 8.0 dec
Ammonium phosphate (NH4)3PO4 ۹٫۴۰ ۲۰٫۳ ۳۷٫۷
Ammonium selenate (NH4)2SeO4 ۹۶ ۱۰۵ ۱۱۵ ۱۲۶ ۱۴۳ ۱۹۲
آمونیوم سولفات (NH4)2SO4 ۷۰٫۶ ۷۳ ۷۵٫۴ ۷۸٫۱ ۸۱٫۲ ۸۴٫۳ ۸۷٫۴ ۹۴٫۱ ۱۰۳
آمونیوم آلومینیم سولفات NH4Al(SO4)2.12H2O ۲٫۴ ۵٫۰ ۷٫۴ ۱۰٫۵ ۱۴٫۶ ۱۹٫۶ ۲۶٫۷ ۳۷٫۷ ۵۳٫۹ ۹۸٫۲ ۱۲۱
آمونیوم سولفیت (NH4)2SO3 ۴۷٫۹ ۵۴ ۶۰٫۸ ۶۸٫۸ ۷۸٫۴ ۱۰۴ ۱۴۴ ۱۵۰ ۱۵۳
Ammonium tartrate (NH4)2C4H4O6 ۴۵ ۵۵ ۶۳ ۷۰٫۵ ۷۶٫۵ ۸۶٫۹
آمونیم تیوسیانات NH4SCN ۱۲۰ ۱۴۴ ۱۷۰ ۲۰۸ ۲۳۴ ۲۳۵ ۳۴۶
آمونیوم تیوسولفات (NH4)2S2O3 ۱۷۳ ۲۰۵ ۲۶۹
Ammonium vanadate NH4VO3 ۰٫۴۸ ۰٫۸۴ ۱٫۳۲ ۱٫۷۸ ۲٫۴۲ ۳٫۰۵ ۷٫۰
آنیلین C6H7N ۳٫۶
آنتیموان تری‌فلوئورید SbF3 385 444 562 dec
Antimony sulfide Sb2S3 ۰٫۰۰۰۱۸
آنتیموان تری‌کلرید SbCl3 602 910 1090 1370 1917 4531 dec
آرگون (Unit:mL/mL) Ar ۰٫۰۵۶ ۰٫۰۴۰۵ ۰٫۰۳۳۶ ۰٫۰۲۸۸ ۰٫۰۲۵۲ ۰٫۰۲۲۳
آرسنیک پنتاسولفید As2S5 ۰٫۰۰۱۴
پناکسید آرسنیک As2O5 ۵۹٫۵ ۶۲٫۱ ۶۵٫۸ ۷۰٫۶ ۷۱٫۲ ۷۳٫۰ ۷۵٫۱ ۷۶٫۷
Arsenious sulfide As2S3 ۰٫۰۰۰۴
آرسنیک تری‌اکسید As2O3 ۱٫۲۱ ۱٫۵۸ ۱٫۸۰ ۲٫۹۳ ۳٫۴۳ ۴٫۴۴ ۵٫۳۷ ۵٫۸۹ ۶٫۵۵ ۸٫۲۰
آرسین (Unit:mL/mL) AsH3 ۰٫۲

B[ویرایش]

Substance Formula ۰°C ۱۰°C ۲۰°C ۳۰°C ۴۰°C ۵۰°C ۶۰°C ۷۰°C ۸۰°C ۹۰° ۱۰۰°C
Barium acetate Ba(C2H3O2)2 ۵۸٫۸ ۶۲ ۷۲ ۷۵ ۷۸٫۵ ۷۷ ۷۵ ۷۴ ۷۴
Barium arsenate Ba3(AsO4)2 2.586E-۰۹
آزید باریم Ba(N3)2 ۱۲٫۵ ۱۶٫۱ ۱۷٫۴ ۲۴٫۷۵
Barium bromate monohydrate Ba(BrO3)2.H2O ۰٫۲۹ ۰٫۴۴ ۰٫۶۵ ۰٫۹۵ ۱٫۳۱ ۱٫۷۵ ۲٫۲۷ ۳٫۰۱ ۳٫۶۵ ۴٫۴۵ ۵٫۷۱
Barium bromide BaBr2 ۹۸ ۱۰۱ ۱۰۴ ۱۰۹ ۱۱۴ ۱۲۳ ۱۳۵ ۱۴۹
کربنات باریم BaCO3 ۰٫۰۰۱۴۰۹
کلرات باریم Ba(ClO3)2 ۲۰٫۳ ۲۶٫۹ ۳۳٫۹ ۴۱٫۶ ۴۹٫۷ ۶۶٫۷ ۸۴٫۸ ۱۰۵
کلرید باریم BaCl2 ۳۱٫۲ ۳۳٫۵ ۳۵٫۸ ۳۸٫۱ ۴۰٫۸ ۴۶٫۲ ۵۲٫۵ ۵۵٫۸ ۵۹٫۴
Barium chlorite Ba(ClO2)2 ۴۳٫۹ ۴۴٫۶ ۴۵٫۴ ۴۷٫۹ ۵۳٫۸ ۶۶٫۶ ۸۰٫۸
کرومات باریم BaCrO4 ۰٫۰۰۰۲۷۷۵
Barium cyanide Ba(CN)2 ۸۰
Barium ferrocyanide Ba2Fe(CN)6 ۰٫۰۰۹۷۳۲
فلورید باریم BaF2 ۰٫۱۵۹ ۰٫۱۶ ۰٫۱۶۱
Barium fluorosilicate BaSiF6 ۰٫۰۲۸
Barium formate Ba(HCO2)2 ۲۶٫۲ ۲۸ ۳۱٫۹ ۳۴ ۳۸٫۶ ۴۴٫۲ ۴۷٫۶ ۵۱٫۳
Barium hydrogen phosphate BaHPO4 ۰٫۰۱۳
Barium hydrogen phosphite BaHPO3 ۰٫۶۸۷
هیدروکسید باریم Ba(OH)2.8H2O ۱٫۶۷ ۲٫۴۸ ۳٫۸۹ ۵٫۵۹ ۸٫۲۲ ۱۱٫۷ ۲۰٫۹ ۱۰۱
Barium iodate Ba(IO3)2 ۰٫۰۳۵ ۰٫۰۴۶ ۰٫۰۵۷ ۰٫۲
باریم یدید BaI2 ۱۸۲ ۲۰۱ ۲۲۳ ۲۵۰ ۲۶۴ ۲۹۱ ۳۰۱
Barium molybdate BaMoO4 ۰٫۰۰۶
باریم نیترات Ba(NO3)2 ۴٫۹۵ ۶٫۷۷ ۹٫۰۲ ۱۱٫۵ ۱۴٫۱ ۲۰٫۴ ۲۷٫۲ ۳۴٫۴
Barium nitrite Ba(NO2)2 ۵۰٫۳ ۶۰ ۷۲٫۸ ۱۰۲ ۱۵۱ ۲۲۲ ۲۶۱ ۳۲۵
اگزالات باریم BaC2O4.2H2O ۰٫۰۰۳
اکسید باریم BaO ۳٫۴۸ ۹۰٫۸
پرکلرات باریم Ba(ClO4)2 ۲۳۹ ۳۳۶ ۴۱۶ ۴۹۵ ۵۷۵ ۶۵۳
پرمنگنات باریوم Ba(MnO4)2 ۰٫۰۱۵
Barium pyrophosphate Ba2P2O7 ۰٫۰۰۹
Barium selenate BaSeO4 ۰٫۰۰۵
باریوم سولفات BaSO4 ۰٫۰۰۰۲۴۴۸ ۰٫۰۰۰۲۸۵
سولفید باریم BaS ۲٫۸۸ ۴٫۸۹ ۷٫۸۶ ۱۰٫۴ ۱۴٫۹ ۲۷٫۷ ۴۹٫۹ ۶۷٫۳ ۶۰٫۳
کربنات برلیم BeCO3 ۰٫۲۱۸
برلیم کلرید BeCl2 ۴۲ ۴۲
Beryllium molybdate BeMoO4 ۳٫۰۲
بریلیم نیترات Be(NO3)2 ۹۷ ۱۰۲ ۱۰۸ ۱۱۳ ۱۲۵ ۱۷۸
Beryllium oxalate BeC2O4.3H2O ۶۳٫۵
Beryllium perchlorate Be(ClO4)2 ۱۴۷
Beryllium selenate BeSeO4.4H2O ۴۹
سولفات برلیوم BeSO4 ۳۷ ۳۷٫۶ ۳۹٫۱ ۴۱٫۴ ۴۵٫۸ ۵۳٫۱ ۶۷٫۲ ۸۲٫۸
Bismuth arsenate BiAsO4 ۰٫۰۰۰۷۲۹۸
Bismuth hydroxide Bi(OH)3 2.868E-۰۷
یدید بیسموت(III) BiI3 ۰٫۰۰۰۷۷۶۱
Bismuth phosphate BiPO4 1.096E-۱۰
بیسموتینیت Bi2S3 1.561E-۲۰
بوریک اسید H3BO3 ۲٫۵۲ ۳٫۴۹ ۴٫۷۲ ۶٫۲۳ ۸٫۰۸ ۱۰٫۲۷ ۱۲٫۹۷ ۱۵٫۷۵ ۱۹٫۱۰ ۲۳٫۲۷ ۲۷٫۵۳
بور تری‌اکسید B2O3 ۲٫۲
مونوکلرید برم BrCl ۱٫۵

C[ویرایش]

Substance Formula ۰°C ۱۰°C ۲۰°C ۳۰°C ۴۰°C ۵۰°C ۶۰°C ۷۰°C ۸۰°C ۹۰° ۱۰۰°C
Cadmium arsenate Cd3(AsO4)2 ۰٫۰۰۰۰۰۷۰۹۱
Cadmium benzoate Cd(C7H5O2)2 ۲٫۸۱
Cadmium bromate Cd(BrO3)2 ۱۲۵
کادمیم برومید CdBr2 ۵۶٫۳ ۷۵٫۴ ۹۸٫۸ ۱۲۹ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۶ ۱۶۰
اتاویت CdCO3 ۰٫۰۰۰۰۳۹۳۲
Cadmium chlorate Cd(ClO3)2 ۲۹۹ ۳۰۸ ۳۲۲ ۳۴۸ ۳۷۶ ۴۵۵
کادمیم کلرید CdCl2 ۱۰۰ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۴۰ ۱۴۷
سیانید کادمیم Cd(CN)2 ۰٫۰۲۲
Cadmium ferrocyanide Cd2Fe(CN)6 ۰٫۰۰۰۰۸۷۳۶
کادمیم فلوئورید CdF2 ۴
Cadmium formate Cd(HCO2)2 ۸٫۳ ۱۱٫۱ ۱۴٫۴ ۱۸٫۶ ۲۵٫۳ ۵۹٫۵ ۸۰٫۵ ۸۵٫۲ ۹۴٫۶
هیدروکسید کادمیم Cd(OH)2 ۰٫۰۰۰۲۶۹۷
Cadmium iodate Cd(IO3)2 ۰٫۰۹۷
یدید کادمیم CdI2 ۷۸٫۷ ۸۴٫۷ ۸۷٫۹ ۹۲٫۱ ۱۰۰ ۱۱۱ ۱۲۵
کادمیم نیترات Cd(NO3)2 ۱۲۲ ۱۳۶ ۱۵۰ ۱۹۴ ۳۱۰ ۷۱۳
اکسالیک اسید CdC2O4.3H2O ۰٫۰۰۶۰۴۶
Cadmium perchlorate Cd(ClO4)2 ۱۸۰ ۱۸۸ ۱۹۵ ۲۰۳ ۲۲۱ ۲۴۳ ۲۷۲
Cadmium phosphate Cd3(PO4)2 6.235E-۰۶
Cadmium selenate CdSeO4 ۷۲٫۵ ۶۸٫۴ ۶۴ ۵۸٫۹ ۵۵ ۴۴٫۲ ۳۲٫۵ ۲۷٫۲ ۲۲
کادمیوم سولفات CdSO4 ۷۵٫۴ ۷۶ ۷۶٫۶ ۷۸٫۵ ۸۱٫۸ ۶۶٫۷ ۶۳٫۱ ۶۰٫۸
کادمیم سولفید CdS 1.292E-۱۲
تنگستات کادمیم CdWO4 ۰٫۰۴۶۴۲
سزیم استات CsC2H3O2 ۱۰۱۰
Caesium azide CsN3 ۳۰۷
Caesium bromate CsBrO3 ۰٫۲۱ ۳٫۶۶ ۴٫۵۳ ۵٫۳
برمید سزیم CsBr ۱۰۸
Caesium chlorate CsClO3 ۳٫۸ ۶٫۲ ۹٫۵ ۱۳٫۸ ۲۶٫۲ ۴۵ ۵۸ ۷۹
سزیم کلرید CsCl ۱۴۶ ۱۷۵ ۱۸۷ ۱۹۷ ۲۰۸ ۲۳۰ ۲۵۰ ۲۶۰ ۲۷۱
سزیم کرومات Cs2CrO4 ۷۱٫۴
سزیم فلوئورید CsF ۳۲۲
Caesium fluoroborate CsBF4 ۰٫۸۱۸
فرمات CsHCO2 ۳۳۵ ۳۸۱ ۴۵۰ ۶۹۴
Caesium iodate CsIO3 ۲٫۶
سزیم یدید CsI ۴۴٫۱ ۵۸٫۵ ۷۶٫۵ ۹۶ ۱۲۴ ۱۵۰ ۱۹۰ ۲۰۵
سزیم نیترات CsNO3 ۹٫۳۳ ۱۴٫۹ ۲۳ ۳۳٫۹ ۴۷٫۲ ۸۳٫۸ ۱۳۴ ۱۶۳ ۱۹۷
Caesium oxalate Cs2C2O4 ۳۱۳
سزیم پرکلرات CsClO4 ۰٫۸ ۱ ۱٫۶ ۲٫۶ ۴ ۷٫۳ ۱۴٫۴ ۲۰٫۵ ۳۰
Caesium permanganate CsMnO4 ۰٫۲۲۸
Caesium selenate Cs2SeO4 ۲۴۴
سزیم سولفات Cs2SO4 ۱۶۷ ۱۷۳ ۱۷۹ ۱۸۴ ۱۹۰ ۲۰۰ ۲۱۰ ۲۱۵ ۲۰۰
استات کلسیم Ca(C2H3O2)2.2H2O ۳۷٫۴ ۳۶ ۳۴٫۷ ۳۳٫۸ ۳۳٫۲ ۳۲٫۷ ۳۳٫۵ ۳۱٫۱ ۲۹٫۷
کلسیم آرسنات Ca3(AsO4)2 ۰٫۰۰۳۶۲۹
کلسیم آزید Ca(N3)2 ۴۵
کلسیم بنزوئات Ca(C7H5O2)2.3H2O ۲٫۳۲ ۲٫۴۵ ۲٫۷۲ ۳٫۰۲ ۳٫۴۲ ۴٫۷۱ ۶٫۸۷ ۸٫۵۵ ۸٫۷
کلسیم بی‌کربنات Ca(HCO3)2 ۱۶٫۱ ۱۶٫۶ ۱۷٫۱ ۱۷٫۵ ۱۷٫۹ ۱۸٫۴
کلسیم برومات Ca(BrO3)2 ۲۳۰
برمید کلسیم CaBr2 ۱۲۵ ۱۳۲ ۱۴۳ ۲۱۳ ۲۷۸ ۲۹۵ ۳۱۲
Calcium carbonate (Aragonite) CaCO3-Aragonite ۰٫۰۰۰۷۷۵۳
Calcium carbonate (Calcite) CaCO3-Calcite ۰٫۰۰۰۶۱۷۰
کلسیم کلرات Ca(ClO3)2 ۲۰۹
کلرید کلسیم CaCl2 ۵۹٫۵ ۶۴٫۷ ۷۴٫۵ ۱۰۰ ۱۲۸ ۱۳۷ ۱۴۷ ۱۵۴ ۱۵۹
کرومات کلسیم CaCrO4 ۴٫۵ ۲٫۲۵ ۱٫۸۳ ۱٫۴۹ ۰٫۸۳
مونوکلسیم فسفات Ca(H2PO4)2 ۱٫۸
کلسیم فلوئورید CaF2 ۰٫۰۰۸۵۷۵
Calcium fluorosilicate CaSiF6 ۰٫۵۱۸
کلسیم فرمات Ca(HCO2)2 ۱۶٫۱ ۱۶٫۶ ۱۷٫۱ ۱۷٫۵ ۱۷٫۹ ۱۸٫۴
دی‌کلسیم فسفات CaHPO4 ۰٫۰۰۴۳۰۳
کلسیم هیدروکسید Ca(OH)2 ۰٫۱۸۹ ۰٫۱۸۲ ۰٫۱۷۳ ۰٫۱۶ ۰٫۱۴۱ ۰٫۱۲۱ ۰٫۰۸۶ ۰٫۰۷۶
کلسیم یدات Ca(IO3)2 ۰٫۰۹ ۰٫۲۴ ۰٫۳۸ ۰٫۵۲ ۰٫۶۵ ۰٫۶۶ ۰٫۶۷ ۰٫۶۷
یدید کلسیم CaI2 ۶۴٫۶ ۶۶ ۶۷٫۶ ۷۰٫۸ ۷۴ ۷۸ ۸۱
Calcium molybdate CaMoO4 ۰٫۰۰۴۰۹۹
کلسیم نیترات Ca(NO3)2 ۱۲۱٫۲
Calcium nitrate tetrahydrate Ca(NO3)2.4H2O ۱۰۲ ۱۱۵ ۱۲۹ ۱۵۲ ۱۹۱ ۳۵۸ ۳۶۳
Calcium nitrite Ca(NO2)2.4H2O ۶۳٫۹ ۸۴٫۵ ۱۰۴ ۱۳۴ ۱۵۱ ۱۶۶ ۱۷۸
کلسیم اگزالات CaC2O4 ۰٫۰۰۰۶۷ ۰٫۰۰۱۴
کلسیم اکسید CaO ۵٫۷
Calcium perchlorate Ca(ClO4)2 ۱۸۸
پرمنگنات کلسیم Ca(MnO4)2 ۳۳۸
کلسیم فسفات Ca3(PO4)2 ۰٫۰۰۲
Calcium selenate CaSeO4.2H2O ۹٫۷۳ ۹٫۷۷ ۹٫۲۲ ۸٫۷۹ ۷٫۱۴
کلسیم سولفات CaSO4.2H2O ۰٫۲۲۳ ۰٫۲۴۴ ۰٫۲۵۵ ۰٫۲۶۴ ۰٫۲۶۵ ۰٫۲۴۴ ۰٫۲۳۴ ۰٫۲۰۵
شئلیت CaWO4 ۰٫۰۰۲۳۸۷
کربن دی‌اکسید CO2 ۰٫۱۷۸۲
کربن مونوکسید CO ۰٫۰۰۲۶
Cerium(III) acetate Ce(C2H3O2)3 ۰٫۳۵
سریم(III) کلرید CeCl3 ۱۰۰
Cerium(III) hydroxide Ce(OH)3 ۰٫۰۰۰۰۹۴۳
Cerium(III) iodate Ce(IO3)3 ۰٫۱۲۳
Cerium(III) nitrate Ce(NO3)3 ۲۳۴
Cerium(III) phosphate CePO4 7.434E-۱۱
Cerium(III) selenate Ce2(SeO4)3 ۳۹٫۵ ۳۷٫۲ ۳۵٫۲ ۳۳٫۲ ۳۲٫۶ ۱۳٫۷ ۴٫۶
سریم(III) سولفات Ce2(SO4)3.2H2O ۲۱٫۴ ۹٫۸۴ ۷٫۲۴ ۵٫۶۳ ۳٫۸۷
Cerium(IV) hydroxide Ce(OH)4 1.981E-۰۹
کروم نیترات Cr(NO3)3) ۱۰۸ ۱۲۴ ۱۳۰ ۱۵۲
Chromium(III) perchlorate Cr(ClO4)3 ۱۰۴ ۱۲۳ ۱۳۰
سولفات کروم(III) Cr2(SO4)3.18H2O ۲۲۰
تری‌اکسید کروم CrO3 ۶۱٫۷ ۶۳ ۶۷
Cobalt(II) bromate Co(BrO3)2.6H2O ۴۵٫۵
کبالت(II) برومید CoBr2 ۹۱٫۹ ۱۱۲ ۱۲۸ ۱۶۳ ۲۲۷ ۲۴۱ ۲۵۷
کبالت(II) کلرات Co(ClO3)2 ۱۳۵ ۱۶۲ ۱۸۰ ۱۹۵ ۲۱۴ ۳۱۶
کلرید کبالت(II) CoCl2 ۴۳٫۵ ۴۷٫۷ ۵۲٫۹ ۵۹٫۷ ۶۹٫۵ ۹۳٫۸ ۹۷٫۶ ۱۰۱ ۱۰۶
فلوئورید کبالت(II) CoF2 ۱٫۳۶
Cobalt(II) fluorosilicate CoSiF6.6H2 ۱۱۸
Cobalt(II) iodate Co(IO3)2.2H2O ۱٫۰۲ ۰٫۹ ۰٫۸۸ ۰٫۸۲ ۰٫۷۳ ۰٫۷
یدید کبالت(II) CoI2 ۲۰۳
کبالت(II) نیترات Co(NO3)2 ۸۴ ۸۹٫۶ ۹۷٫۴ ۱۱۱ ۱۲۵ ۱۷۴ ۲۰۴ ۳۰۰
Cobalt(II) nitrite Co(NO2)2 ۰٫۰۷۶ ۰٫۲۴ ۰٫۴ ۰٫۶۱ ۰٫۸۵
اکسالات کبالت(II) CoC2O4.2H2O 2.6972E-۹
Cobalt(II) perchlorate Co(ClO4)2 ۱۰۴
کبالت(II) سولفات CoSO4 ۲۵٫۵ ۳۰٫۵ ۳۶٫۱ ۴۲ ۴۸٫۸ ۵۵ ۵۳٫۸ ۴۵٫۳ ۳۸٫۹
کلرید مس(I) CuCl ۰٫۰۰۹۹
سیانید مس(I) CuCN 1.602E-۰۹
اکسید مس(I) CuOH 8.055E-۰۷
یدید مس(I) CuI ۰٫۰۰۰۰۱۹۹۷
مس(۱) سولفید Cu2S 1.361E-۱۵
Copper(I) thiocyanate CuSCN 8.427E-۰۷
برمید مس(II) CuBr2 ۱۰۷ ۱۱۶ ۱۲۶ ۱۲۸ ۱۳۱
کربنات مس(II) CuCO3 ۰٫۰۰۰۱۴۶۲
Copper(II) chlorate Cu(ClO3)2 ۲۴۲
کلرید مس(II) CuCl2 ۶۸٫۶ ۷۰٫۹ ۷۳ ۷۷٫۳ ۸۷٫۶ ۹۶٫۵ ۱۰۴ ۱۰۸ ۱۲۰
Copper(II) chromate CuCrO4 ۰٫۰۳۴۰۷
فلوئورید مس(II) CuF2 ۰٫۰۷۵
Copper(II) fluorosilicate CuSiF6 ۷۳٫۵ ۷۶٫۵ ۸۱٫۶ ۸۴٫۱ ۹۱٫۲ ۹۳٫۲
Copper(II) formate Cu(HCO2)2 ۱۲٫۵
مس(II) هیدروکسید Cu(OH)2 ۰٫۰۰۰۰۰۱۷۲۲
Copper(II) iodate Cu(IO3)2.2H2O ۰٫۱۰۹
نیترات مس(II) Cu(NO3)2 ۸۳٫۵ ۱۰۰ ۱۲۵ ۱۵۶ ۱۶۳ ۱۸۲ ۲۰۸ ۲۲۲ ۲۴۷
Copper oxalate CuC2O4.2H2O 2.1627E-۱۰
Copper(II) perchlorate Cu(ClO4)2 ۱۴۶
Copper(II) selenate CuSeO4 ۱۲ ۱۴٫۵ ۱۷٫۵ ۲۱ ۲۵٫۲ ۳۶٫۵ ۵۳٫۷
Copper(II) selenite CuSeO3 ۰٫۰۰۲۷۶۱
مس(II) سولفات CuSO4.5H2O ۲۳٫۱ ۲۷٫۵ ۳۲ ۳۷٫۸ ۴۴٫۶ ۶۱٫۸ ۸۳٫۸ ۱۱۴
مونوسولفید مس CuS 2.4E-۱۷

D[ویرایش]

Substance Formula ۰°C ۱۰°C ۲۰°C ۳۰°C ۴۰°C ۵۰°C ۶۰°C ۷۰°C ۸۰°C ۹۰° ۱۰۰°C
Dysprosium(III) chromate Dy2(CrO4)3.10H2O ۰٫۶۶۳

E[ویرایش]

Substance Formula ۰°C ۱۰°C ۲۰°C ۳۰°C ۴۰°C ۵۰°C ۶۰°C ۷۰°C ۸۰°C ۹۰° ۱۰۰°C
Erbium(III) hydroxide Er(OH)3 ۰٫۰۰۰۰۱۳۶۳
Erbium(III) sulfate Er2(SO4)3 ۱۳٫۷۹
Erbium(III) sulfate octahydrate Er2(SO4)3.8H2O ۱۶٫۰۰ ۶٫۵۳
Europium(III) hydroxide Eu(OH)3 ۰٫۰۰۰۰۱۵۳۸
Europium(III) sulfate Eu2(SO4)3.8H2O ۲٫۵۶

F-G[ویرایش]

Substance Formula ۰°C ۱۰°C ۲۰°C ۳۰°C ۴۰°C ۵۰°C ۶۰°C ۷۰°C ۸۰°C ۹۰° ۱۰۰°C
فروکتوز C6H12O6 ۳۷۵٫۰ ۵۳۸٫۰
گالیم(III) هیدروکسید Ga(OH)3 8.616E-۰۹
Gallium oxalate Ga2(C2O4)3.42O ۰٫۴
Gallium selenate Ga2(SeO4)3.16H2O ۱۸٫۱
D-Glucose C6H12O6 ۴۹
Gold(III) chloride AuCl3 ۶۸
Gold(V) oxalate Au2(C2O4)5 ۰٫۲۵۸

H[ویرایش]

Substance Formula ۰°C ۱۰°C ۲۰°C ۳۰°C ۴۰°C ۵۰°C ۶۰°C ۷۰°C ۸۰°C ۹۰° ۱۰۰°C
Hafnium(III) hydroxide Hf(OH)3 ۰٫۰۰۰۴۵۰۳۰۵
Hafnium(IV) hydroxide Hf(OH)4 ۰٫۰۰۰۰۰۴۵۰۳
هلیم He ۰٫۶
Holmium(III) hydroxide Ho(OH)3 ۰٫۰۰۰۰۲۵۱۹
Holmium(III) sulfate Ho2(SO4)3.8H2O ۸٫۱۸ ۶٫۱ ۴٫۵۲
هیدروژن کلرید HCl ۸۱ ۷۵ ۷۰ ۶۵٫۵ ۶۱ ۵۷٫۵ ۵۳ ۵۰ ۴۷ ۴۳ ۴۰
سولفید هیدروژن H2S ۰٫۳۳

I[ویرایش]

Substance Formula ۰°C ۱۰°C ۲۰°C ۳۰°C ۴۰°C ۵۰°C ۶۰°C ۷۰°C ۸۰°C ۹۰° ۱۰۰°C
برمید ایندیم(III) InBr3 ۵۷۱
کلرید ایندیم(III) InCl3 ۲۱۰ ۲۱۲
فلوئورید ایندیم(III) InF3 ۱۱٫۲
Indium(III) hydroxide In(OH)3 3.645E-۰۸
Indium(III) iodate In(IO3)3 ۰٫۰۶۷
سولفید ایندیم(III) In2S3 2.867E-۱۴
برمید آهن(II) FeBr2 ۱۰۱ ۱۰۹ ۱۱۷ ۱۲۴ ۱۳۳ ۱۴۴ ۱۶۸ ۱۷۶ ۱۸۴
سیدریت FeCO3 ۰٫۰۰۰۰۶۵۵۴
کلرید آهن(II) FeCl2 ۴۹٫۷ ۵۹ ۶۲٫۵ ۶۶٫۷ ۷۰ ۷۸٫۳ ۸۸٫۷ ۹۲٫۳ ۹۴٫۹
Iron(II) fluorosilicate FeSiF6.6H2O ۷۲٫۱ ۷۴٫۴ ۷۷ ۸۴ ۸۸ ۱۰۰
هیدروکسید آهن(II) Fe(OH)2 ۰٫۰۰۰۰۵۲۵۵
Iron(II) nitrate Fe(NO3)2.6H2O ۱۱۳ ۱۳۴
اکسالات آهن(II) FeC2O4.2H2O ۰٫۰۰۸
Iron(II) perchlorate Fe(ClO4)2.6H2O ۲۹۹
فروس سولفات FeSO4.7H2O ۲۸٫۸ ۴۰ ۴۸ ۶۰ ۷۳٫۳ ۱۰۱ ۷۹٫۹
Iron(III) arsenate FeAsO4 1.47E-۰۹
کلرید آهن(III) FeCl3.6H2O ۷۴٫۴ ۹۱٫۸ ۱۰۷
فلوئورید آهن(III) FeF3 ۰٫۰۹۱
آهن(III) اکسید-هیدروکسید Fe(OH)3 2.097E-۰۹
Iron(III) iodate Fe(IO3)3 ۰٫۳۶
آهن(III) نیترات Fe(NO3)3.9H2O ۱۱۲ ۱۳۸ ۱۷۵
Iron(III) perchlorate Fe(ClO4)3 ۲۸۹ ۳۶۸ ۴۲۲ ۴۷۸ ۷۷۲
سولفات آهن(III) Fe2(SO4)3.9H2O ۴۴۰

L[ویرایش]

Substance Formula ۰°C ۱۰°C ۲۰°C ۳۰°C ۴۰°C ۵۰°C ۶۰°C ۷۰°C ۸۰°C ۹۰° ۱۰۰°C
لاکتوز C12H22O11 ۸
Lanthanum(III) acetate La(C2H3O2)3.H2O ۱۶٫۹
Lanthanum(III) bromate La(BrO3)3 ۹۸ ۱۲۰ ۱۴۹ ۲۰۰
Lanthanum(III) iodate La(IO3)3 ۰٫۰۴۵۷۵
Lanthanum(III) molybdate La2(MoO4)3 ۰٫۰۰۲۴۷۳
Lanthanum(III) nitrate La(NO3)3 ۱۰۰ ۱۳۶ ۱۶۸ ۲۴۷
Lanthanum(III) selenate La2(SeO4)3 ۵۰٫۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۱۸٫۵ ۵٫۴ ۲٫۲
Lanthanum(III) sulfate La2(SO4)3 ۳ ۲٫۷۲ ۲٫۳۳ ۱٫۹ ۱٫۶۷ ۱٫۲۶ ۰٫۹۱ ۰٫۷۹ ۰٫۶۸
Lanthanum(III) tungstate La2(WO4)3.3H2O ۶٫۰۶
استات سرب(II) Pb(C2H3O2)2 ۱۹٫۸ ۲۹٫۵ ۴۴٫۳ ۶۹٫۸ ۱۱۶
آزید سرب(II) Pb(N3)2 ۰٫۰۲۴۹
Lead(II) bromate Pb(BrO3)2 ۷٫۹۲
برمید سرب(II) PbBr2 ۰٫۴۵ ۰٫۶۳ ۰٫۸۶ ۱٫۱۲ ۱٫۵ ۲٫۲۹ ۳٫۳۲ ۳٫۸۶ ۴٫۵۵
کربنات سرب PbCO3 ۰٫۰۰۰۰۷۲۶۹
Lead(II) chlorate Pb(ClO3)2 ۱۴۴
کلرید سرب(II) PbCl2 ۰٫۶۷ ۰٫۸۲ ۱ ۱٫۲ ۱٫۴۲ ۱٫۹۴ ۲٫۵۴ ۲٫۸۸ ۳٫۲
کرومات سرب(II) PbCrO4 ۰٫۰۰۰۰۱۷۱
Lead(II) ferrocyanide PbFe(CN)6 ۰٫۰۰۰۵۹۹۱
فلورید سرب(II) PbF2 ۰٫۰۴۶۳۴
Lead(II) fluorosilicate PbSiF6 ۱۹۰ ۲۲۲ ۴۰۳ ۴۲۸ ۴۶۳
Lead(II) hydrogen phosphate PbHPO4 ۰٫۰۰۰۳۴۵۷
Lead(II) hydrogen phosphite PbHPO3 ۰٫۰۲۱۸۷
هیدروکسید سرب(II) Pb(OH)2 ۰٫۰۰۰۱۶۱۵
Lead(II) iodate Pb(IO3)2 ۰٫۰۰۲۴
سرب(II) یدید PbI2 ۰٫۰۴۴ ۰٫۰۵۶ ۰٫۰۶۹ ۰٫۰۹ ۰٫۱۲۴ ۰٫۱۹۳ ۰٫۲۹۴ ۰٫۴۲
Lead(II) molybdate PbMoO4 ۰٫۰۰۰۰۱۱۶۱
سرب(II) نیترات Pb(NO3)2 ۳۷٫۵ ۴۶٫۲ ۵۴٫۳ ۶۳٫۴ ۷۲٫۱ ۹۱٫۶ ۱۱۱ ۱۳۳
Lead(II) oxalate PbC2O4 ۰٫۰۰۰۶۴۹۵
Lead(II) perchlorate Pb(ClO4)2.3H2O ۴۴۰
Lead(II) selenate PbSeO4 ۰٫۰۱۳۱
سولفات سرب(II) PbSO4 ۰٫۰۰۳۸۳۶
سرب(II) سولفید PbS 6.767E-۱۳
Lead(II) tartrate PbC4H4O6 ۰٫۰۰۲۵
تیوسیانات سرب(II) Pb(SCN)2 ۰٫۵۵۳
Lead(II) thiosulfate PbS2O3 ۰٫۰۲۰۲
Lead(II) tungstate PbWO4 ۰٫۰۲۸۳۸
دی‌اکسید سرب Pb(OH)4 7.229E-۱۱
لیتیم استات LiC2H3O2 ۳۱٫۲ ۳۵٫۱ ۴۰٫۸ ۵۰٫۶ ۶۸٫۶
لیتیم آزید LiN3 ۶۱٫۳ ۶۴٫۲ ۶۷٫۲ ۷۱٫۲ ۷۵٫۴ ۸۶٫۶ ۱۰۰
Lithium benzoate LiC7H5O2 ۳۸٫۹ ۴۱٫۶ ۴۴٫۷ ۵۳٫۸
Lithium bicarbonate LiHCO3 ۵٫۷۴
Lithium bromate LiBrO3 ۱۵۴ ۱۶۶ ۱۷۹ ۱۹۸ ۲۲۱ ۲۶۹ ۳۰۸ ۳۲۹ ۳۵۵
برمید لیتیم LiBr ۱۴۳ ۱۴۷ ۱۶۰ ۱۸۳ ۲۱۱ ۲۲۳ ۲۴۵ ۲۶۶
لیتیوم کربنات Li2CO3 ۱٫۵۴ ۱٫۴۳ ۱٫۳۳ ۱٫۲۶ ۱٫۱۷ ۱٫۰۱ ۰٫۸۵ ۰٫۷۲
کلرات لیتیم LiClO3 ۲۴۱ ۲۸۳ ۳۷۲ ۴۸۸ ۶۰۴ ۷۷۷
لیتیم کلرید LiCl ۶۹٫۲ ۷۴٫۵ ۸۳٫۵ ۸۶٫۲ ۸۹٫۸ ۹۸٫۴ ۱۱۲ ۱۲۱ ۱۲۸
Lithium chromate Li2CrO4.2H2O ۱۴۲
Lithium dichromate Li2Cr2O7.2H2O ۱۵۱
Lithium dihydrogen phosphate LiH2PO4 ۱۲۶
لیتیم فلورید LiF ۰٫۲۷ ۰٫۱۳۵
Lithium fluorosilicate Li2SiF6.2H2O ۷۳
Lithium formate LiHCO2 ۳۲٫۳ ۳۵٫۷ ۳۹٫۳ ۴۴٫۱ ۴۹٫۵ ۶۴٫۷ ۹۲٫۷ ۱۱۶ ۱۳۸
Lithium hydrogen phosphite Li2HPO3 ۴٫۴۳ ۹٫۹۷ ۷٫۶۱ ۷٫۱۱ ۶٫۰۳
لیتیم هیدروکسید LiOH ۱۲٫۷ ۱۲٫۷ ۱۲٫۸ ۱۲٫۹ ۱۳٫۰ ۱۳٫۳ ۱۳٫۸ ۱۵٫۳ ۱۷٫۵
لیتیم یدید LiI ۱۵۱ ۱۵۷ ۱۶۵ ۱۷۱ ۱۷۹ ۲۰۲ ۴۳۵ ۴۴۰ ۴۸۱
مولیبدات لیتیم Li2MoO4 ۸۲٫۶ ۷۹٫۵ ۷۹٫۵ ۷۸ ۷۳٫۹
لیتیم نیترات LiNO3 ۵۳٫۴ ۶۰٫۸ ۷۰٫۱ ۱۳۸ ۱۵۲ ۱۷۵
نیتریت لیتیم LiNO2 ۷۰٫۹ ۸۲٫۵ ۹۶٫۸ ۱۱۴ ۱۳۳ ۱۷۷ ۲۳۳ ۲۷۲ ۳۲۴
Lithium oxalate Li2C2O4 ۸
لیتیم پرکلرات LiClO4 ۴۲٫۷ ۴۹ ۵۶٫۱ ۶۳٫۶ ۷۲٫۳ ۹۲٫۳ ۱۲۸ ۱۵۱
Lithium permanganate LiMnO4 ۷۱٫۴
لیتیم آهن فسفات Li3PO4 ۰٫۰۳۹
Lithium selenide Li2Se ۵۷٫۷
Lithium selenite Li2SeO3 ۲۵ ۲۳٫۳ ۲۱٫۵ ۱۹٫۶ ۱۷٫۹ ۱۴٫۷ ۱۱٫۹ ۱۱٫۱ ۹٫۹
سولفات لیتیم Li2SO4 ۳۶٫۱ ۳۵٫۵ ۳۴٫۸ ۳۴٫۲ ۳۳٫۷ ۳۲٫۶ ۳۱٫۴ ۳۰٫۹
Lithium tartrate Li2C4H4O6 ۴۲ ۳۱٫۸ ۲۷٫۱ ۲۶٫۶ ۲۷٫۲ ۲۹٫۵
Lithium thiocyanate LiSCN ۱۱۴ ۱۳۱ ۱۵۳
Lithium vanadate LiVO3 ۲٫۵ ۴٫۸۲ ۶٫۲۸ ۴٫۳۸ ۲٫۶۷
Lutetium(III) hydroxide Lu(OH)3 ۰٫۰۰۰۰۱۱۶۴
Lutetium(III) sulfate Lu2(SO4)3.8H2O ۵۷٫۹

M[ویرایش]

Substance Formula ۰°C ۱۰°C ۲۰°C ۳۰°C ۴۰°C ۵۰°C ۶۰°C ۷۰°C ۸۰°C ۹۰° ۱۰۰°C
استات منیزیم Mg(C2H3O2)2 ۵۶٫۷ ۵۹٫۷ ۵۳٫۴ ۶۸٫۶ ۷۵٫۷ ۱۱۸
منیزیم بنزوئات Mg(C7H5O2)2.H2O ۵
Magnesium bromate Mg(BrO3)2.6H2O ۵۸
برمید منیزیم MgBr2 ۹۸ ۹۹ ۱۰۱ ۱۰۴ ۱۰۶ ۱۱۲ ۱۲۵
منیزیم کربنات MgCO3 ۰٫۰۳۹
کلرات Mg(ClO3)2 ۱۱۴ ۱۲۳ ۱۳۵ ۱۵۵ ۱۷۸ ۲۴۲ ۲۶۸
کلرید منیزیم MgCl2 ۵۲٫۹ ۵۳٫۶ ۵۴٫۶ ۵۵٫۸ ۵۷٫۵ ۶۱ ۶۶٫۱ ۶۹٫۵ ۷۳٫۳
Magnesium chromate MgCrO4.7H2O ۱۳۷
منیزیم فلورید MgF2 ۰٫۰۰۷۳۲۵
Magnesium fluorosilicate MgSiF6 ۲۶٫۳ ۳۰٫۸ ۳۴٫۹ ۴۴٫۴
Magnesium formate Mg(HCO2)2 ۱۴ ۱۴٫۲ ۱۴٫۴ ۱۴٫۹ ۱۵٫۹ ۱۷٫۹ ۲۰٫۵ ۲۲٫۲ ۲۲٫۹
منیزیوم هیدروکساید Mg(OH)2 ۰٫۰۰۰۹۶۲۸
Magnesium iodate Mg(IO3)2 ۷٫۲ ۸٫۶ ۱۰ ۱۱٫۷ ۱۵٫۲ ۱۵٫۵ ۱۵٫۶
منیزیم یدید MgI2 ۱۲۰ ۱۴۰ ۱۷۳ ۱۸۶
Magnesium molybdate MgMoO4 ۱۳٫۷
نیترات منیزیم Mg(NO3)2 ۶۲٫۱ ۶۶ ۶۹٫۵ ۷۳٫۶ ۷۸٫۹ ۷۸٫۹ ۹۱٫۶ ۱۰۶
Magnesium oxalate MgC2O4 ۰٫۱۰۴
منیزیم پرکلرات Mg(ClO4)2 ۴۹٫۶
Magnesium phosphate Mg3(PO4)2 ۰٫۰۰۰۲۵۸۸
Magnesium selenate MgSeO4 ۲۰ ۳۰٫۴ ۳۸٫۳ ۴۴٫۳ ۴۸٫۶ ۵۵٫۸
Magnesium selenite MgSeO3 ۰٫۰۵۴۵۴
منیزیم سولفات MgSO4 ۲۲ ۲۸٫۲ ۳۳٫۷ ۳۸٫۹ ۴۴٫۵ ۵۴٫۶ ۵۵٫۸ ۵۲٫۹ ۵۰٫۴
Magnesium thiosulfate MgS2O3 ۵۰
مالتوز C12H22O11 ۱۰۸
D-Mannose C6H12O6 ۲۴۸
برمید منگنز(II) MnBr2 ۱۲۷ ۱۳۶ ۱۴۷ ۱۵۷ ۱۶۹ ۱۹۷ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۸
کربنات منگنز(II) MnCO3 ۰٫۰۰۰۰۴۸۷۷
کلرید منگنز(II) MnCl2 ۶۳٫۴ ۶۸٫۱ ۷۳٫۹ ۸۰٫۸ ۸۸٫۵ ۱۰۹ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵
Manganese(II) ferrocyanide Mn2Fe(CN)6 ۰٫۰۰۱۸۸۲
فلوئورید منگنز(II) MnF2 ۱۰٫۶ ۰٫۶۷ ۰٫۴۴ ۰٫۴۸
Manganese(II) fluorosilicate MnSiF6.6H2O ۱۴۰
Manganese(II) hydroxide Mn(OH)2 ۰٫۰۰۰۳۲۲۱
نیترات منگنز(II) Mn(NO3)2 ۱۰۲ ۱۱۸ ۱۳۹ ۲۰۶
Manganese(II) oxalate MnC2O4.2H2O ۰٫۰۲ ۰٫۰۲۴ ۰٫۰۲۸ ۰٫۰۳۳
سولفات منگنز(II) MnSO4 ۵۲٫۹ ۵۹٫۷ ۶۲٫۹ ۶۲٫۹ ۶۰ ۵۳٫۶ ۴۵٫۶ ۴۰٫۹ ۳۵٫۳
Mercury(I) azide Hg2(N3)2 ۰٫۰۲۷۲۷
برمید جیوه(I) Hg2Br2 ۰٫۰۰۰۰۰۱۳۵۲
Mercury(I) carbonate Hg2CO3 4.351E-۰۷
کلرید جیوه (I) Hg2Cl2 ۰٫۰۰۰۰۳۲۴۶
Mercury(I) chromate Hg2CrO4 ۰٫۰۰۲۳۱۳
Mercury(I) cyanide Hg2(CN)2 2.266E-۱۲
Mercury(I) perchlorate Hg2(ClO4)2) ۲۸۲ ۳۲۵ ۴۰۷ ۴۵۵ ۴۹۹ ۵۴۱ ۵۸۰
سولفات جیوه(I) Hg2SO4 ۰٫۰۴۲۷۷
استات جیوه(II) Hg(C2H3O2)2 ۲۵
Mercury(II) benzoate Hg(C7H5O2)2.2O ۱٫۱
Mercury(II) bromate Hg(BrO3)2.2H2O ۰٫۰۸
برمید جیوه(II) HgBr2 ۰٫۳ ۰٫۴ ۰٫۵۶ ۰٫۶۶ ۰٫۹۱ ۱٫۶۸ ۲٫۷۷ ۴٫۹
Mercury(II) chlorate Hg(ClO3)2 ۲۵
کلرید جیوه(II) HgCl2 ۳٫۶۳ ۴٫۸۲ ۶٫۵۷ ۸٫۳۴ ۱۰٫۲ ۱۶٫۳ ۳۰ ۶۱٫۳
سیانید جیوه(II) Hg(CN)2 ۹٫۳
Mercury(II) iodate Hg(IO3)2 ۰٫۰۰۲۳۷۲
یدید جیوه(II) HgI2 ۰٫۰۰۶
Mercury(II) oxalate HgC2O4 ۰٫۰۱۱
سولفید جیوه HgS 2.943E-۲۵
جیوه(II) تیوسیانات Hg(SCN)2 ۰٫۰۶۳

N[ویرایش]

Substance Formula ۰°C ۱۰°C ۲۰°C ۳۰°C ۴۰°C ۵۰°C ۶۰°C ۷۰°C ۸۰°C ۹۰° ۱۰۰°C
Neodymium(III) acetate Nd(C2H3O2)3.H2O ۲۶٫۲
Neodymium(III) bromate Nd(BrO3)3 ۴۳٫۹ ۵۹٫۲ ۷۵٫۶ ۹۵٫۲ ۱۱۶
کلرید نئودیمیوم(III) NdCl3 ۹۶٫۷ ۹۸ ۹۹٫۶ ۱۰۲ ۱۰۵
Neodymium(III) molybdate Nd2(MoO4)3 ۰٫۰۰۱۹
Neodymium(III) nitrate Nd(NO3)3 ۱۲۷ ۱۳۳ ۱۴۲ ۱۴۵ ۱۵۹ ۲۱۱
Neodymium(III) selenate Nd2(SeO4)3 ۴۵٫۲ ۴۴٫۶ ۴۱٫۸ ۳۹٫۹ ۳۹٫۹ ۴۳٫۹ ۷ ۳٫۳
Neodymium(III) sulfate Nd2(SO4)3 ۱۳ ۹٫۷ ۷٫۱ ۵٫۳ ۴٫۱ ۲٫۸ ۲٫۲ ۱٫۲
استات نیکل(II) Ni(C2H3O2)2
Nickel(II) bromate Ni(BrO3)2.6H2O ۲۸
برمید نیکل(II) NiBr2 ۱۱۳ ۱۲۲ ۱۳۱ ۱۳۸ ۱۴۴ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵
کربنات نیکل(II) NiCO3 ۰٫۰۰۰۹۶۴۳
Nickel(II) chlorate Ni(ClO3)2 ۱۱۱ ۱۲۰ ۱۳۳ ۱۵۵ ۱۸۱ ۲۲۱ ۳۰۸
کلرید نیکل(II) NiCl2 ۵۳٫۴ ۵۶٫۳ ۶۶٫۸ ۷۰٫۶ ۷۳٫۲ ۸۱٫۲ ۸۶٫۶ ۸۷٫۶
فلوئورید نیکل(II) NiF2 ۲٫۵۵ ۲٫۵۶ ۲٫۵۶ ۲٫۵۹
Nickel(II) iodate Ni(IO3)2 ۰٫۷۴ ۰٫۰۶۲ ۱٫۴۳
یدید نیکل(II) NiI2 ۱۲۴ ۱۳۵ ۱۴۸ ۱۶۱ ۱۷۴ ۱۸۴ ۱۸۷ ۱۸۸
نیکل(II) نیترات Ni(NO3)2 ۷۹٫۲ ۹۴٫۲ ۱۰۵ ۱۱۹ ۱۵۸ ۱۸۷ ۱۸۸
Nickel oxalate NiC2O4.2H2O 3.9811E-۱۰
Nickel(II) perchlorate Ni(ClO4)2 ۱۰۵ ۱۰۷ ۱۱۰ ۱۱۳ ۱۱۷
Nickel(II) pyrophosphate Ni2P2O7 ۰٫۰۰۱۰۱۷
سولفات نیکل(II) NiSO4.6H2O ۴۴٫۴ ۴۶٫۶ ۴۹٫۲ ۵۵٫۶ ۶۴٫۵ ۷۰٫۱ ۷۶٫۷
Nitric oxide NO ۰٫۰۰۵۶
نیتروژن تری‌فلورید نیتروژن تری‌فلورید
Nitrous oxide N2O ۰٫۱۱۲

O[ویرایش]

Substance Formula ۰°C ۱۰°C ۲۰°C ۳۰°C ۴۰°C ۵۰°C ۶۰°C ۷۰°C ۸۰°C ۹۰° ۱۰۰°C
اکسیژن at a partial pressure of 21 kPa O2 ۰٫۰۰۱۴۶ ۰٫۰۰۱۱۳ ۰٫۰۰۰۹۱ ۰٫۰۰۰۷۶ ۰٫۰۰۰۶۵
اکسالیک اسید H2C2O4·2H2O ۴٫۹۶ ۸٫۵۱ ۱۳٫۳ ۱۹٫۹ ۳۰٫۱ ۶۲٫۱ ۱۱۸ ۱۶۸

P[ویرایش]

Substance Formula ۰°C ۱۰°C ۲۰°C ۳۰°C ۴۰°C ۵۰°C ۶۰°C ۷۰°C ۸۰°C ۹۰° ۱۰۰°C
Palladium(II) hydroxide Pd(OH)2 4.106E-۱۰
Palladium(IV) hydroxide Pd(OH)4 5.247E-۱۴
فنول C6H5OH 8.3 miscible
Platinum(II) hydroxide Pt(OH)2 3.109E-۱۱
برمید پلاتین(IV) PtBr4 1.352E-۰۷
فلوئورید پلوتونیم(III) PuF3 ۰٫۰۰۰۳۱۴۴
تترافلوئورید پلوتونیم PuF4 ۰٫۰۰۰۳۶۲۲
Plutonium(IV) iodate Pu(IO3)4 ۰٫۰۷۹۹۸
Polonium(II) sulfide PoS 2.378E-۱۴
پتاسیم استات KC2H3O2 ۲۱۶ ۲۳۳ ۲۵۶ ۲۸۳ ۳۲۴ ۳۵۰ ۳۸۱ ۳۹۸
پتاسیم آرسنات K3AsO4 ۱۹
Potassium azide KN3 ۴۱٫۴ ۴۶٫۲ ۵۰٫۸ ۵۵٫۸ ۶۱ ۱۰۶
پتاسیم بنزوات KC7H5O2 ۶۵٫۸ ۷۰٫۷ ۷۶٫۷ ۸۲٫۱
پتاسیم برومات KBrO3 ۳٫۰۹ ۴٫۷۲ ۶٫۹۱ ۹٫۶۴ ۱۳٫۱ ۲۲٫۷ ۳۴٫۱ ۴۹٫۹
پتاسیم برمید KBr ۵۳٫۶ ۵۹٫۵ ۶۵٫۳ ۷۰٫۷ ۷۵٫۴ ۸۵٫۵ ۹۴٫۹ ۹۹٫۲ ۱۰۴
Potassium hexabromoplatinate K2PtBr6 ۱٫۸۹
پتاسیم کربنات K2CO3 ۱۰۵ ۱۰۹ ۱۱۱ ۱۱۴ ۱۱۷ ۱۲۱٫۲ ۱۲۷ ۱۴۰ ۱۴۸ ۱۵۶
پتاسیم کلرات KClO3 ۳٫۳ ۵٫۲ ۷٫۳ ۱۰٫۱ ۱۳٫۹ ۲۳٫۸ ۳۷٫۵ ۴۶ ۵۶٫۳
پتاسیم کلرید KCl ۲۸ ۳۱٫۲ ۳۴٫۲ ۳۷٫۲ ۴۰٫۱ ۴۲٫۶ ۴۵٫۸ ۵۱٫۳ ۵۳٫۹ ۵۶٫۳
پتاسیم کرومات K2CrO4 ۵۶٫۳ ۶۰ ۶۳٫۷ ۶۶٫۷ ۶۷٫۸ ۷۰٫۱ ۷۴٫۵
پتاسیوم سیانید KCN ۵۰
پتاسیم دی‌کرومات K2Cr2O7 ۴٫۷ ۷ ۱۲٫۳ ۱۸٫۱ ۲۶٫۳ ۳۴ ۴۵٫۶ ۷۳
Potassium dihydrogen arsenate KH2AsO4 ۱۹
مونوپتاسیم فسفات KH2PO4 ۱۴٫۸ ۱۸٫۳ ۲۲٫۶ ۲۸ ۳۵٫۵ ۴۱ ۵۰٫۲ ۷۰٫۴ ۸۳٫۵
پتاسیم فری‌سیانید K3Fe(CN)6 ۳۰٫۲ ۳۸ ۴۶ ۵۳ ۵۹٫۳ ۷۰ ۹۱
پتاسیم فروسیانید K4Fe(CN)6 ۱۴٫۳ ۲۱٫۱ ۲۸٫۲ ۳۵٫۱ ۴۱٫۴ ۵۴٫۸ ۶۶٫۹ ۷۱٫۵ ۷۴٫۲
پتاسیوم فلورید KF ۴۴٫۷ ۵۳٫۵ ۹۴٫۹ ۱۰۸ ۱۳۸ ۱۴۲ ۱۵۰
پتاسیم فرمات KHCO2 ۳۱۳ ۳۳۷ ۳۶۱ ۳۹۸ ۴۷۱ ۵۸۰ ۶۵۸
بی‌کربنات پتاسیم KHCO3 ۲۲٫۵ ۲۷٫۴ ۳۳٫۷ ۳۹٫۹ ۴۷٫۵ ۶۵٫۶
دی‌پتاسیم فسفات K2HPO4 ۱۵۰
بی‌سولفات پتاسیم KHSO4 ۳۶٫۲ ۴۸٫۶ ۵۴٫۳ ۶۱ ۷۶٫۴ ۹۶٫۱ ۱۲۲
پتاسیم بی تارتارات KHC4H4O6 ۰٫۶ ۶٬۲
پتاسیم هیدروکسید KOH ۹۵٫۷ ۱۰۳ ۱۱۲ ۱۲۶ ۱۳۴ ۱۵۴ ۱۷۸
پتاسیم یدات KIO3 ۴٫۶ ۶٫۲۷ ۸٫۰۸ ۱۰٫۳ ۱۲٫۶ ۱۴ ۱۸٫۳ ۲۴٫۸ ۳۲٫۳
پتاسیم یدید KI ۱۲۸ ۱۳۶ ۱۴۴ ۱۵۳ ۱۶۲ ۱۷۶ ۱۹۲ ۱۹۸ ۲۰۶
شوره KNO3 ۲۲٫۴ ۴۷ ۴۷ ۶۱٫۶ ۷۷ ۸۴ ۱۰۳٫۴ ۱۱۴٫۶ ۱۲۴٫۶ ۱۳۳ ۱۴۱
پتاسیم نیتریت KNO2 ۲۷۹ ۲۹۲ ۳۰۶ ۳۲۰ ۳۲۹ ۳۴۸ ۳۷۶ ۳۹۰ ۴۱۰
اگزالات K2C2O4 ۲۵٫۵ ۳۱٫۹ ۳۶٫۴ ۳۹٫۹ ۴۳٫۸ ۵۳٫۲ ۶۳٫۶ ۶۹٫۲ ۷۵٫۳
پتاسیم پرکلرات KClO4 ۰٫۷۶ ۱٫۰۶ ۱٫۶۸ ۲٫۵۶ ۳٫۷۳ ۷٫۳ ۱۳٫۴ ۱۷٫۷ ۲۲٫۳
پتاسیم پریدات KIO4 ۰٫۱۷ ۰٫۲۸ ۰٫۴۲ ۰٫۶۵ ۱ ۲٫۱ ۴٫۴ ۵٫۹
پتاسیم پرمنگنات KMnO4 ۲٫۸۳ ۴٫۳۱ ۶٫۳۴ ۹٫۰۳ ۱۲٫۶ ۱۶٫۹ ۲۲٫۱
پتاسیم پرسولفات K2S2O8 ۴٫۷
پتاسیم فسفات K3PO4 ۸۱٫۵ ۹۲٫۳ ۱۰۸ ۱۳۳
Potassium selenate K2SeO4 ۱۰۷ ۱۰۹ ۱۱۱ ۱۱۳ ۱۱۵ ۱۱۹ ۱۲۱ ۱۲۲
سولفات پتاسیم K2SO4 ۷٫۴ ۹٫۳ ۱۱٫۱ ۱۳ ۱۴٫۸ ۱۸٫۲ ۲۱٫۴ ۲۲٫۹ ۲۴٫۱
پتاسیم تترافنیل‌بورات KBC24H20 ۰٫۰۰۰۰۱۸
تیوسیانات پتاسیم KSCN ۱۷۷ ۱۹۸ ۲۲۴ ۲۵۵ ۲۸۹ ۳۷۲ ۴۹۲ ۵۷۱ ۶۷۵
Potassium thiosulfate K2S2O3 ۹۶ ۱۵۵ ۱۷۵ ۲۰۵ ۲۳۸ ۲۹۳ ۳۱۲
Potassium tungstate K2WO4 ۵۱٫۵
Praseodymium(III) acetate Pr(C2H3O2)3.H2O ۳۲
Praseodymium(III) bromate Pr(BrO3)3 ۵۵٫۹ ۷۳ ۹۱٫۸ ۱۱۴ ۱۴۴
کلرید پرازئودیمیم(III) PrCl3 ۱۰۴
Praseodymium(III) molybdate Pr2(MoO4)3 ۰٫۰۰۱۵
Praseodymium(III) nitrate Pr(NO3)3 ۱۱۲ ۱۶۲ ۱۷۸
سولفات پرازئودیمیم Pr2(SO4)3 ۱۹٫۸ ۱۵٫۶ ۱۲٫۶ ۹٫۸۹ ۲٫۵۶ ۵٫۰۴ ۳٫۵ ۱٫۱ ۰٫۹۱

R[ویرایش]

Substance Formula ۰°C ۱۰°C ۲۰°C ۳۰°C ۴۰°C ۵۰°C ۶۰°C ۷۰°C ۸۰°C ۹۰° ۱۰۰°C
رادیم کلرید RaCl2 ۱۹٫۶
Radium iodate Ra(IO3)2 ۰٫۰۴
Radium nitrate Ra(NO3)2 ۱۲
Radium sulfate RaSO4 ۰٫۰۰۰۲۱
پرالترین C18H32O16.5H2O ۱۴
روبیدیم استات RbC2H3O2 ۸۶
Rubidium bromate RbBrO3 ۳٫۶ ۵٫۱
روبیدیم برمید RbBr ۹۰ ۹۹ ۱۰۸ ۱۱۹ ۱۳۲ ۱۵۸
Rubidium chlorate RbClO3 ۲٫۱ ۳٫۱ ۵٫۴ ۸ ۱۱٫۶ ۲۲ ۳۸ ۴۹ ۶۳
روبیدیوم کلرید RbCl ۷۷ ۸۴ ۹۱ ۹۸ ۱۰۴ ۱۱۵ ۱۲۷ ۱۳۳ ۱۴۳
Rubidium chromate Rb2CrO4 ۶۲ ۶۷٫۵ ۷۳٫۶ ۷۸٫۹ ۸۵٫۶ ۹۵٫۷
Rubidium dichromate Rb2Cr2O7 ۵٫۹ ۱۰ ۱۵٫۲ ۳۲٫۳
فلوئورید روبیدیم RbF ۳۰۰
Rubidium fluorosilicate Rb2SiF6 ۰٫۱۵۷
Rubidium formate RbHCO2 ۴۴۳ ۵۵۴ ۶۱۴ ۶۹۴ ۹۰۰
Rubidium hydrogen carbonate RbHCO3 ۱۱۰
روبیدیم هیدروکسید RbOH ۱۸۰
Rubidium iodate RbIO3 ۱٫۹۶
روبیدیم یدید RbI ۱۴۴
نیترات روبیدیم RbNO3 ۱۹٫۵ ۳۳ ۵۲٫۹ ۸۱٫۲ ۱۱۷ ۲۰۰ ۳۱۰ ۳۷۴ ۴۵۲
پرکلرات روبیدیم RbClO4 ۱٫۰۹ ۱٫۱۹ ۱٫۵۵ ۲٫۲ ۳٫۲۶ ۶٫۲۷ ۱۱ ۱۵٫۵ ۲۲
Rubidium periodate RbIO4 ۰٫۶۴۸
Rubidium selenate Rb2SeO4 ۱۵۹
Rubidium sulfate Rb2SO4 ۳۷٫۵ ۴۲٫۶ ۴۸٫۱ ۵۳٫۶ ۵۸٫۵ ۶۷٫۵ ۷۵٫۱ ۷۸٫۶ ۸۱٫۸

S[ویرایش]

Substance Formula ۰°C ۱۰°C ۲۰°C ۳۰°C ۴۰°C ۵۰°C ۶۰°C ۷۰°C ۸۰°C ۹۰° ۱۰۰°C
Samarium acetate Sm(C2H3O2)3.3H2O ۱۵
Samarium bromate Sm(BrO3)3 ۳۴٫۲ ۴۷٫۶ ۶۲٫۵ ۷۹ ۹۸٫۵
Samarium chloride SmCl3 ۹۲٫۴ ۹۳٫۴ ۹۴٫۶ ۹۶٫۹
Samarium sulfate Sm2(SO4)3.8H2O ۲٫۷ ۳٫۱
Scandium oxalate Sc2(C2O4)3.6H2O ۰٫۰۰۶
اسکاندیم سولفات Sc2(SO4)3.5H2O ۵۴٫۶
سیلیسیم دی‌اکسید SiO2 ۰٫۰۱۲
استات نقره AgC2H3O2 ۰٫۷۳ ۰٫۸۹ ۱٫۰۵ ۱٫۲۳ ۱٫۴۳ ۱٫۹۳ ۲٫۵۹
آزید نقره AgN3 ۰٫۰۰۰۷۹۳۱
برمات نقره AgBrO3 ۰٫۱۱ ۰٫۱۶ ۰٫۲۳ ۰٫۳۲ ۰٫۵۷ ۰٫۹۴ ۱٫۳۳
نقره برمید AgBr ۰٫۰۰۰۰۱۳۲۸
کربنات نقره Ag2CO3 ۰٫۰۰۳۴۸۹
کلرات نقره AgClO3 ۱۰٫۴ ۱۵٫۳ ۲۰٫۹ ۲۶٫۸
نقره کلرید AgCl ۰٫۰۰۰۱۹۲۳ ۰٫۰۰۰۰۵۲
Silver chlorite AgClO2 ۰٫۲۴۸
کرومات نقره Ag2CrO4 ۰٫۰۰۲۱۵۷
سیانید نقره AgCN 1.467E-۰۷
Silver dichromate Ag2Cr2O7 ۰٫۱۵۹
Silver fluoride AgF ۸۵٫۹ ۱۲۰ ۱۷۲ ۱۹۰ ۲۰۳
نقره نیترات AgNO3 ۱۲۲ ۱۶۷ ۲۱۶ ۲۶۵ ۳۱۱ ۴۴۰ ۵۸۵ ۶۵۲ ۷۳۳
اگزالات نقره Ag2C2O4 .۰۰۳۲۷
نقره(I) اکسید Ag2O .۰۰۱۲
پرکلرات نقره AgClO4 ۴۵۵ ۴۸۴ ۵۲۵ ۵۹۴ ۶۳۵ ۷۹۳
پرمنگنات نقره AgMnO4 ۰٫۹
نقره سولفات Ag2SO4 ۰٫۵۷ ۰٫۷ ۰٫۸ ۰٫۸۹ ۰٫۹۸ ۱٫۱۵ ۱٫۳ ۱٫۳۶ ۱٫۴۱
Silver vanadate AgVO3 ۰٫۰۱۴۶۲
سدیم استات NaC2H3O2 ۳۶٫۲ ۴۰٫۸ ۴۶٫۴ ۵۴٫۶ ۶۵٫۶ ۱۳۹ ۱۵۳ ۱۶۱ ۱۷۰
آزید سدیم NaN3 ۳۸٫۹ ۳۹٫۹ ۴۰٫۸
سدیم بنزوئیک اسید NaC7H5O2 ۶۶
سدیم برمات NaBrO3 ۲۴٫۲ ۳۰٫۳ ۳۶٫۴ ۴۲٫۶ ۴۸٫۸ ۶۲٫۶ ۷۵٫۷ ۹۰٫۸
سدیم برمید NaBr ۸۰٫۲ ۸۵٫۲ ۹۰٫۸ ۹۸٫۴ ۱۰۷ ۱۱۸ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۱
سدیم کربنات Na2CO3 ۷ ۱۲٫۵ ۲۱٫۵ ۳۹٫۷ ۴۹ ۴۶ ۴۳٫۹ ۴۳٫۹
سدیم کلرات NaClO3 ۷۹٫۶ ۸۷٫۶ ۹۵٫۹ ۱۰۵ ۱۱۵ ۱۳۷ ۱۶۷ ۱۸۴ ۲۰۴
سدیم کلرید NaCl ۳۵٫۶۵ ۳۵٫۷۲ ۳۵٫۸۹ ۳۶٫۰۹ ۳۶٫۳۷ ۳۶٫۶۹ ۳۷٫۰۴ ۳۷٫۴۶ ۳۷٫۹۳ ۳۸٫۴۷ ۳۸٫۹۹
سدیم کرومات Na2CrO4 ۳۱٫۷ ۵۰٫۱ ۸۴ ۸۸ ۹۶ ۱۱۵ ۱۲۵ ۱۲۶
سدیم سیانید NaCN 40.8 48.1 58.7 71.2 dec
سدیم دی‌کرومات Na2Cr2O7 ۱۶۳ ۱۷۲ ۱۸۳ ۱۹۸ ۲۱۵ ۲۶۹ ۳۷۶ ۴۰۵ ۴۱۵
مونوسدیم فسفات NaH2PO4 ۵۶٫۵ ۶۹٫۸ ۸۶٫۹ ۱۰۷ ۱۳۳ ۱۷۲ ۲۱۱ ۲۳۴
سدیم فلوئورید NaF ۳٫۶۶ ۴٫۰۶ ۴٫۲۲ ۴٫۴ ۴٫۶۸ ۴٫۸۹ ۵٫۰۸
سدیم فرمات HCOONa ۴۳٫۹ ۶۲٫۵ ۸۱٫۲ ۱۰۲ ۱۰۸ ۱۲۲ ۱۳۸ ۱۴۷ ۱۶۰
جوش شیرین NaHCO3 ۷ ۸٫۱ ۹٫۶ ۱۱٫۱ ۱۲٫۷ ۱۶
سدیم هیدروکسید NaOH ۹۸ ۱۰۹ ۱۱۹ ۱۲۹ ۱۷۴
سدیم یدات NaIO3 ۲٫۴۸ ۴٫۵۹ ۸٫۰۸ ۱۰٫۷ ۱۳٫۳ ۱۹٫۸ ۲۶٫۶ ۲۹٫۵ ۳۳
سدیم یدید NaI ۱۵۹ ۱۶۷ ۱۷۸ ۱۹۱ ۲۰۵ ۲۵۷ ۲۹۵ ۳۰۲
سدیم مولیبدات Na2MoO4 ۴۴٫۱ ۶۴٫۷ ۶۵٫۳ ۶۶٫۹ ۶۸٫۶ ۷۱٫۸
سدیم نیترات NaNO3 ۷۳ ۸۰٫۸ ۸۷٫۶ ۹۴٫۹ ۱۰۲ ۱۲۲ ۱۴۸ ۱۸۰
سدیم نیتریت NaNO2 ۷۱٫۲ ۷۵٫۱ ۸۰٫۸ ۸۷٫۶ ۹۴٫۹ ۱۱۱ ۱۳۳ ۱۶۰
سدیم اگزالات Na2C2O4 ۲٫۶۹ ۳٫۰۵ ۳٫۴۱ ۳٫۸۱ ۴٫۱۸ ۴٫۹۳ ۵٫۷۱ ۶٫۵
سدیم پرکلرات NaClO4 ۱۶۷ ۱۸۳ ۲۰۱ ۲۲۲ ۲۴۵ ۲۸۸ ۳۰۶ ۳۲۹
سدیم پریدات NaIO4 ۱٫۸۳ ۵٫۶ ۱۰٫۳ ۱۹٫۹ ۳۰٫۴
سدیم پرمنگنات NaMnO4 ۹۰
سدیم فسفات Na3PO4 ۴٫۵ ۸٫۲ ۱۲٫۱ ۱۶٫۳ ۲۰٫۲ ۲۰٫۹ ۶۰ ۶۸٫۱ ۷۷
تتراسدیوم پیروفسفات Na4P2O7 ۲٫۲۶
سلنات سدیم Na2SeO4 ۱۳٫۳ ۲۵٫۲ ۲۶٫۹ ۷۷ ۸۱٫۸ ۷۸٫۶ ۷۴٫۸ ۷۳ ۷۲٫۷
سدیم سولفات Na2SO4 ۴٫۹ ۹٫۱ ۱۹٫۵ ۴۰٫۸ ۴۸٫۸ ۴۵٫۳ ۴۳٫۷ ۴۲٫۷ ۴۲٫۵
سدیم تیو سولفات Na2S2O3 ۷۱٫۵ ۷۳ ۷۷٫۶ ۹۰٫۸ ۹۷٫۲
Strontium acetate Sr(C2H3O2)2 ۳۷ ۴۲٫۹ ۴۱٫۱ ۳۹٫۵ ۳۸٫۳ ۳۶٫۸ ۳۶٫۱ ۳۶٫۲ ۳۶٫۴
Strontium bromate Sr(BrO3)2.H2O ۳۰٫۹ ۴۱
استرانسیم برمید SrBr2 ۸۵٫۲ ۹۳٫۴ ۱۰۲ ۱۱۲ ۱۲۳ ۱۵۰ ۱۸۲ ۲۲۳
Strontium chlorate SrClO3 ۱۷۵
کلرید استرانسیم SrCl2 ۴۳٫۵ ۴۷٫۷ ۵۲٫۹ ۵۸٫۷ ۶۵٫۳ ۸۱٫۸ ۹۰٫۵ ۱۰۱
Strontium chromate SrCrO4 ۰٫۰۸۵ ۰٫۰۹۰
استرانسیم فلوئورید SrF2 ۰٫۰۰۰۱۲
Strontium formate Sr(HCO2)2 ۹٫۱ ۱۰٫۶ ۱۲٫۷ ۱۵٫۲ ۱۷٫۸ ۲۵ ۳۱٫۹ ۳۲٫۹ ۳۴٫۴
هیدروکسید استرانسیم Sr(OH)2.8H2O ۰٫۹۱ ۱٫۲۵ ۱٫۷۷ ۲٫۶۴ ۳٫۹۵ ۸٫۴۲ ۲۰٫۲ ۴۴٫۵ ۹۱٫۲
Strontium iodate Sr(IO3)2 ۰٫۱۹ ۰٫۳۵
استرانسیم یدید SrI2 ۱۶۵ ۱۷۸ ۱۹۲ ۲۱۸ ۲۷۰ ۳۶۵ ۳۸۳
Strontium molybdate SrMoO4 ۰٫۰۱۱۰۷
استرانسیم نیترات Sr(NO3)2 ۳۹٫۵ ۵۲٫۹ ۶۹٫۵ ۸۸٫۷ ۸۹٫۴ ۹۳٫۴ ۹۶٫۹ ۹۸٫۴
Strontium selenate SrSeO4 ۰٫۶۵۶
سولفات استرانسیم SrSO4 ۰٫۰۱۱۳ ۰٫۰۱۲۹ ۰٫۰۱۳۲ ۰٫۰۱۳۸ ۰٫۰۱۴۱ ۰٫۰۱۳۱ ۰٫۰۱۱۶ ۰٫۰۱۱۵
Strontium thiosulfate SrS2O3.5H2O ۲٫۵
Strontium tungstate SrWO4 ۰٫۰۰۰۳۹۵۷
ساکارز C12H22O11 ۱۸۱٫۹ ۱۹۰٫۶ ۲۰۱٫۹ ۲۱۶٫۷ ۲۳۵٫۶ ۲۵۹٫۶ ۲۸۸٫۸ ۳۲۳٫۷ ۳۶۵٫۱ ۴۱۴٫۹ ۴۷۶٫۰
گوگرد دی‌اکسید SO2 ۹٫۴

T[ویرایش]

Substance Formula ۰°C ۱۰°C ۲۰°C ۳۰°C ۴۰°C ۵۰°C ۶۰°C ۷۰°C ۸۰°C ۹۰° ۱۰۰°C
Terbium bromate Tb(BrO3)3.9H2O ۶۶٫۴ ۸۹٫۷ ۱۱۷ ۱۵۲ ۱۹۸
Terbium sulfate Tb2(SO4)3.8H2O ۳٫۵۶
آزید تالیوم TlN3 ۰٫۱۷۱ ۰٫۲۳۶ ۰٫۳۶۴
Thallium(I) bromate TlBrO3 ۰٫۳۰۶
برمید تالیوم(I) TlBr ۰٫۰۲۲ ۰٫۰۳۲ ۰٫۰۴۸ ۰٫۰۶۸ ۰٫۰۹۷ ۰٫۱۱۷
کربنات تالیم(I) Tl2CO3 ۵٫۳
Thallium(I) chlorate TlClO3 ۲ ۳٫۹۲ ۱۲٫۷ ۳۶٫۶ ۵۷٫۳
Thallium(I) cyanide TlCN ۱۶٫۸
تالیم(I) فلوئورید TlF ۷۸
Thallium(I) hydrogen carbonate TlHCO3 ۵۰۰
هیدروکسید تالیم(I) TlOH ۲۵٫۴ ۲۹٫۶ ۳۵ ۴۰٫۴ ۴۹٫۴ ۷۳٫۳ ۱۰۶ ۱۲۶ ۱۵۰
Thallium(I) iodate TlIO3 ۰٫۰۶۶۷۸
یدید تالیوم(I) TlI ۰٫۰۰۲ ۰٫۰۰۶ ۰٫۰۱۵ ۰٫۰۳۵ ۰٫۰۷ ۰٫۱۲
Thallium(I) nitrate TlNO3 ۳٫۹ ۶٫۲۲ ۹٫۵۵ ۱۴٫۳ ۲۱ ۴۶٫۱ ۱۱۰ ۲۰۰ ۴۱۴
Thallium(I) oxalate Tl2C2O4 ۱٫۸۳
Thallium(I) perchlorate TlClO4 ۶ ۸٫۰۴ ۱۳٫۱ ۱۹٫۷ ۲۸٫۳ ۵۰٫۸ ۸۱٫۵
Thallium(I) phosphate Tl3PO4 ۰٫۱۵
Thallium(I) pyrophosphate Tl4P2O7 ۴۰
Thallium(I) selenate Tl2SeO4 ۲٫۱۷ ۲٫۸ ۸٫۵ ۱۰٫۸
سولفات تالیم(I) Tl2SO4 ۲٫۷۳ ۳٫۷ ۴٫۸۷ ۶٫۱۶ ۷٫۵۳ ۱۱ ۱۴٫۶ ۱۶٫۵ ۱۸٫۴
Thallium(I) vanadate TlVO3 ۰٫۸۷
تترافلورید توریم ThF4.4H2O ۰٫۹۱۴
Thorium(IV) iodate Th(IO3)4 ۰٫۰۳۶۹۱
Thorium(IV) nitrate Th(NO3)4 ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۹۱
Thorium(IV) selenate Th(SeO4)2.9H2O ۰٫۶۵
Thorium(IV) sulfate Th(SO4)2.9H2O ۰٫۷۴ ۰٫۹۹ ۱٫۳۸ ۱٫۹۹ ۳
برمید قلع(II) SnBr2 ۸۵
کلرید قلع(II) SnCl2 ۸۴
فلوئورید قلع(II) SnF2 ۳۰
یدید قلع(II) SnI2 ۰٫۹۹ ۱٫۱۷ ۱٫۴۲ ۲٫۱۱ ۳٫۰۴ ۳٫۵۸ ۴٫۲
سولفات قلع(II) SnSO4 ۱۸٫۹
ترهالوز C12H22O11 ۶۸٫۹

U[ویرایش]

Substance Formula ۰°C ۱۰°C ۲۰°C ۳۰°C ۴۰°C ۵۰°C ۶۰°C ۷۰°C ۸۰°C ۹۰° ۱۰۰°C
اورانیل استات UO2(C2H3O2)2.2H2O ۷٫۶۹
اورانیل کلرید UO2Cl2 ۳۲۰
اورانیل فرمات UO2(HCO2)2.H2O ۷٫۲
Uranyl iodate UO2(IO3)2.H2O ۰٫۱۲۴
اورانیل نیترات UO2(NO3)2 ۹۸ ۱۰۷ ۱۲۲ ۱۴۱ ۱۶۷ ۳۱۷ ۳۸۸ ۴۲۶ ۴۷۴
Uranyl oxalate UO2C2O4 ۰٫۴۵ ۰٫۵ ۰٫۶۱ ۰٫۸ ۱٫۲۲ ۱٫۹۴ ۳٫۱۶
اورانیل سولفات UO2SO4.3H2O ۲۱
اوره CO(NH2)2 ۱۰۸ ۱۶۷ ۲۵۱ ۴۰۰ ۷۳۳

V[ویرایش]

Substance Formula ۰°C ۱۰°C ۲۰°C ۳۰°C ۴۰°C ۵۰°C ۶۰°C ۷۰°C ۸۰°C ۹۰° ۱۰۰°C
اکسید وانادیم(V) V2O5 ۰٫۸

X[ویرایش]

Substance Formula ۰°C ۱۰°C ۲۰°C ۳۰°C ۴۰°C ۵۰°C ۶۰°C ۷۰°C ۸۰°C ۹۰° ۱۰۰°C
زنون Xe 24.1ml 11.9ml25 8.4ml 7.12ml
گزیلوز C5H10O5 ۱۱۷

Y[ویرایش]

Substance Formula ۰°C ۱۰°C ۲۰°C ۳۰°C ۴۰°C ۵۰°C ۶۰°C ۷۰°C ۸۰°C ۹۰° ۱۰۰°C
سولفات ایتربیم Yb2(SO4)3 ۴۴٫۲ ۳۷٫۵ ۲۲٫۲ ۱۷٫۲ ۱۰٫۴ ۶٫۴ ۵٫۸ ۴٫۷
Yttrium(III) acetate Y(C2H3O2)3.4H2O ۹٫۰۳
Yttrium(III) bromate Y(BrO3)3.9H2O ۱۶۸
برمید ایتریم(III) YBr3 ۶۳٫۹ ۷۵٫۱ ۸۷٫۳ ۱۰۱ ۱۱۶ ۱۲۳
کلرید ایتریم(III) YCl3 ۷۷٫۳ ۷۸٫۱ ۷۸٫۸ ۷۹٫۶ ۸۰٫۸
فلوئورید ایتریم(III) YF3 ۰٫۰۰۵۷۶۹
ایتریم (III) نیترات Y(NO3)3 ۹۳٫۱ ۱۰۶ ۱۲۳ ۱۴۳ ۱۶۳ ۲۰۰
Yttrium(III) sulfate Y2(SO4)3 ۸٫۰۵ ۷٫۶۷ ۷٫۳ ۶٫۷۸ ۶٫۰۹ ۴٫۴۴ ۲٫۸۹ ۲٫۲

Z[ویرایش]

Substance Formula ۰°C ۱۰°C ۲۰°C ۳۰°C ۴۰°C ۵۰°C ۶۰°C ۷۰°C ۸۰°C ۹۰° ۱۰۰°C
استات روی Zn(C2H3O2)2 ۳۰
برمید روی ZnBr2 ۳۸۹ ۴۴۶ ۵۲۸ ۵۹۱ ۶۱۸ ۶۴۵ ۶۷۲
اسمیت زونیت ZnCO3 ۰٫۰۰۰۰۴۶۹۲
روی کلرات Zn(ClO3)2 ۱۴۵ ۱۵۲ ۲۰۹ ۲۲۳
کلرید روی ZnCl2 ۳۴۲ ۳۵۳ ۳۹۵ ۴۳۷ ۴۵۲ ۴۸۸ ۵۴۱ ۶۱۴
سیانید روی Zn(CN)2 ۰٫۰۵۸
فلورید روی ZnF2 ۱٫۶
Zinc formate Zn(HCO2)2 ۳٫۷ ۴٫۳ ۶٫۱ ۷٫۴ ۱۱٫۸ ۲۱٫۲ ۲۸٫۸ ۳۸
Zinc iodate Zn(IO3)2.2H2O ۰٫۰۷۷۴۹
یدید روی ZnI2 ۴۳۰ ۴۳۲ ۴۴۵ ۴۶۷ ۴۹۰ ۵۱۰
نیترات روی Zn(NO3)2 ۹۸ ۱۳۸ ۲۱۱
Zinc oxalate ZnC2O4.2H2O 1.38E-۹
Zinc permanganate Zn(MnO4)2 ۳۳٫۳
روی سولفات ZnSO4 ۴۱٫۶ ۴۷٫۲ ۵۳٫۸ ۶۱٫۳ ۷۰٫۵ ۷۵٫۴ ۷۱٫۱ ۶۰٫۵
Zinc sulfite ZnSO3.2H2O ۰٫۱۶
Zinc tartrate ZnC4H4O6 ۰٫۰۲۲ ۰٫۰۴۱ ۰٫۰۶ ۰٫۱۰۴ ۰٫۵۹
فلوئورید زیرکونیم(IV) ZrF4 ۱٫۳۲
سولفات زیرکونیم(IV) Zr(SO4)2.4H2O ۵۲٫۵

منابع[ویرایش]