فهرست گیاهان علفی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 • ازمک (Cardaria draba)
 • اسفناجspinacea
 • اویارسلام (Cyprus rotundus)
 • بابونه
 • بادرنجیویه (فرنجمشک)
 • بارهنگ سرنیزه‌ای (کاردی) (Plantago lanceolata)
 • باقلاvicia faba
 • برنج
 • بومادران (Achillea millefolium)
 • بیدگیاه (علف گندمی) (Agropyrum repens)
 • پرپهن (Portulaca oleracea)
 • پر سیاوشان
 • پنیرک (Malva neglecta)
 • پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis)
 • تاج‌خروس (Amaranthus retroflexus)
 • تاجریزی (Solanum nigrum)
 • تربچه وحشی (Raphanus sativus)
 • ترتیزک
 • ترخون Artemesia dracunculus
 • ترشک (Rumex crispus)
 • تره Allium porrum
 • توتون nicotina tabacom
 • توق (Xanthium strumarium)
 • جعفری فرنگی
 • جعفری petrocelinum crispum
 • جغجغک (Vaccaria pyramidata)
 • جو موشی (Hordeum morinim)
 • چبر
 • چچم (Lolium temulentum)
 • چسبک (چسبونک) (Setaria viridis)
 • خارخسک (Tribulus terrestris)
 • خارشتر (Alhagi psuedalhagi)
 • خارکنگر (گنگر صحرایی یا خارلته) (Cirsium arvense)
 • خاکشیر (Sisymbrium alttissimum)
 • خربق سیاه
 • خردل وحشی (Sinapis arvensis)
 • خرفه (پروین) (Potulaca oleraceae)
 • خورنال
 • خیار خر
 • درشتوک Malcolmia africana [۱]
 • دژگال (سوروف) (Echinochloa crus galli)
 • دم‌روباهی باریک (Alopecurus myosuroides )
 • ریحان
 • زراوند
 • زرده‌چمن
 • سس (Cuscuta sp)
 • سلمک (سلمه‌تره) (Chenopodium album)
 • سنبل رومی
 • سنبل‌الطیب
 • سیرموک (سیر وحشی) (Allium canadense)
 • شقایق وحشی (گل چشم زرد) (Papaver SP)
 • شنبلیلهtrigonella
 • شنگ trogopogon
 • شنگار
 • شوید anethum graveolens
 • شیرپنیر (بیتیراخ) (Galium aparine)
 • شیرسگ (فرفیون) (Euphorbia helioscopia)
 • شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra)
 • عشقه hedera helix
 • علف پشمکی (برموس آویخته) (Bromus tectorum)
 • علف چشمه
 • علف قناری (علف خونی یا خونی‌واش) (Phalaris minor)
 • علف هفت‌بند (Polygonum persicaria)
 • غازیاغی (Chenopodium)
 • فلفل سبزcapsicum annum
 • قلب
 • قلیانک (کوزه قلیانی یا سیلن) (Silene conoidea)
 • قوزک (کنف وحشی) (Hibiscus trionum)
 • قیاق (ذرت خوشه‌ای) (Sorghum halapense)
 • کاسنی cichurium intybus
 • کاهوی وحشی lactuca ativa
 • کدو cucurbita sp
 • کرفس
 • کلم
 • کنگر فرنگی
 • کنگر
 • کیسه کشیش (Capsella bursa-pastoris)
 • گاوچاق‌کن (کاهوی وحشی) (lactuca orientalis یا Scariola Orientalis)
 • گشنیز
 • گل جالیز (Orobanche SP)
 • گل قاصد (Taraxacum officinale)
 • گل گندم (شش بر تیغ) (Centaurea iberica)
 • گون (Astragalus bisulcatus)
 • گیاه نوروزی
 • لبلاب‌الارض
 • لوئی (نی) (Typha latifolia)
 • مارچوبه Asparagus
 • ماش
 • مرزهsaturia
 • مرغ (گیاه) (Cynodon dactylon)
 • منداب (Euroca sativa)
 • نعناع mentha
 • هویج وحشی (Daucus carota)
 • هویج dacu carrota
 • یولاف وحشی (جو دوسر) (Avena fatua)
 • یونجه meicago
 • ازمک - بجند - بلقسط
 • اسپرس - اسپرس حقیقی
 • اسپرس پشته‌ای - اسپرس کوهی
 • اسپرک سفید
 • اسپرزه - بارهنگ کتانی
 • اسفناج صحرائی - اسفناج دشتی
 • اسفند - اسپند
 • آفتاب‌پرست
 • افسانی - اسپرک زرد - ورث
 • آلاله - پنجه گربه
 • آلالهٔ خزنده
 • آناگالیس - آناغالیس - دلپسند
 • اویارسلام - آبیارسلام - سلام علیک
 • اویارسلام - مول - سلام‌علیک
 • بابونه - بابونه سگ - اربیان
 • بابونهٔ رشتی - بابونهٔ صحرائی
 • بارهنگ برگ نیزه‌ای - کاردی - کاردی بزرگ
 • بارهنگ کبیر - بارهنگ نماچی برگ - قاشق واش
 • برازمبل
 • برگ زبر - علف چسبک
 • بنگ‌دانه - سنیکران
 • بومادران - گل بویرون
 • بومادران - هزار برگ - پونک (Achilla melifolia)
 • بونو - چمن شور پاگربه‌ای
 • بی‌تی‌راخ - شیرپنیر
 • بید گیاه - چمن انگلیسی - مَرغ - چمن گندمی رونده
 • پامچال هفت‌رنگ - پامچال الوان
 • پلپیک - دم موشی - کموشک - جوموشک - جارو علفی هرز - جارو علفی تالشی
 • پنجه‌مرغی، پنجه غازی، مَرغ
 • پنیرک - سوله - پنیرک قرمز
 • پنیرک - گل ریز
 • پنیرک - نان کلاغ - سار - گل خبّازی کوکار
 • پونه - پودنه - پورچینک
 • پونهٔ آبی - سوسنمبر
 • پونهٔ رسمی - پونهٔ معطر - خال واش - کوت‌کوتی
 • پیچک خطی - پیچک پاکوتاه
 • پیچک صحرائی - پیچک Convolvolos
 • پیچک‌بند - دارجینک - هفت‌بند پیچکی
 • تاج ریزی زرد - سکنگو زرد
 • تاج ریزی سیاه - انگورک - سگ انگور
 • ترشک زیبا
 • ترشک کوژ - اسک - ترشک مواج - ساق ترشک
 • تَزک - پیزِر - علف بوریا - لوح
 • تلخه - تلخه گیجهAcroptilon
 • توت روباه - چُفا
 • جاروی قزوینی
 • جغجغک
 • جغجغه - کهورک - کویره
 • جوهرز - گندم نیای سه‌لایه
 • چمن تشی مزرعه - پوشوک - خورنال
 • چوچاخ - شقاقل - خاروخسک
 • چیک واش - چیک علف
 • خارخسک - خارخشک
 • خارشتر - علف ترنجبین
 • خاکشیر - خاکشیر ایرانی
 • ختمی
 • خرفه - شورداکو - لونک
 • خُلّر
 • خون فام زوفائی
 • داتوره - تاتوره
 • درمنه - گندم‌نما - گندواش - گندجارو (Artimisia)
 • دم روباهی صحرائی - دم روباهی کشیده
 • دم‌اسب - دم‌گرگ - ریش‌بز
 • ‌‌زبان در قفا - ‌‌زبان پس قفا - گل ملیچی
 • زبان در قفای شاهانه
 • زنبق صحرائی - زنبق بیابانی - زنبق گل چمنی
 • ساق ترشک - ترشک میشی
 • سُدابی - مورد کاذب
 • سرخک - آدونیس - قطرهٔ خونی
 • سس (coscota)
 • سلمه تره - سلمک
 • سنبلک سرمه کلاغ - کلاغک
 • سوزن چوپان - شانه ونوس
 • سوف - بوریا - سازو
 • سیاه تخمه - سیاهدانه - علف چنگ - حبه سودا - سیاه تخمه گندم
 • سیب پیرزن - علف کبکی - پیاز دانه
 • سیزاب آبی الوندی
 • سیزاب ایرانی - مُشک‌بُن - سیزاب رسمی - علف بواسیر
 • شاخ بر سر - گل آفتاب‌رو
 • شاه‌افسر زرد - یونجهٔ زرد - اکلیل‌الملک - شبدر شیرین
 • شاه‌تره - شاه‌ترنج
 • شاه‌تره گل‌ریز
 • شبدر تشی - لوبیای خاردار
 • شبدر چهار برگ - شبدر ترش - ترشک - شبدر ترشک
 • شقایق - خشخاش هرز
 • شمعدانی غده‌دار - سوزن چوپان غدّه‌دار
 • شوکران کبیر
 • شیر پنیر - غاز اوتی - علف شیر
 • شیرپنیر - علف ماست - علف شیر
 • شیرین‌بیان
 • صابونک - کوزهٔ قلیائی - سیلن هرز - سیلن مزرعه روی
 • طوسک صحرائی
 • عدسک آبی
 • علف پشمک - جومیش bromos
 • علف سیر - شب‌بوی جنگلی
 • علف شور salsola
 • علف مار - کَوَر - کَبَر - خاورک
 • علف هفت‌بندpolygonom
 • علف یاغی
 • علف‌چای - گل‌راعی دیهیمی
 • غافث - دوای جگر - گل چسبک
 • غربیلک - گزنه پنجه کلاغ - گزنه سای ساقه‌آغوش
 • فاستونک - خارخروسک
 • فانوس آبی - حلقه کرکی
 • فرفیون فرانسوی - فرفیون
 • فَرنَدول - سورمارنخال
 • قدومه - قدومهٔ کرک‌دار
 • قوزک - کنف وحشی - ختمی سه‌رنگ - بستان گلی - گل یک‌ساعته
 • قیچ - اسفندک
 • کاسنی - هندپا - کاسنی وحشی - کاسنی تلخ
 • کاغذ مصری - پاپیروس
 • کاکوتی
 • کلم پایک‌دار
 • کیسه کشیش - خورجینک (capsella)
 • گاوپنبه - آبسنا - دیوکنف - شال کنف
 • گاوزبان بدل - گاوزبان ایتالیائی
 • گچ دوست واژگون - گچ دوست چلچراغی
 • گچ‌دوست کم‌رنگ
 • گرگ‌زبان - گرگ‌چهره
 • گزنه بزرگ - گزنه دوپایه
 • گل جالیز - علف جالیز - گُلک (orbanch)
 • گل جالیز مصری
 • گل دختر - شقایق شاخدار
 • گل ستاره‌ای - گل صفاری
 • گل عروس بنفش
 • گل عقربی - گوش برّه - تونسل - رنگینک
 • گل گندم - گل کبود - گل مغرب
 • گل ماهور - خرگوشک - دُر ماهی - زر ماهی
 • گلایول سیاه - گلایول وحشی - گلایول اصفهانی
 • گلرنگ وحشی - زعفران بیابانی - تیغ گرگی
 • گندمک - سوله‌ماش - دانه قناری
 • گوش برّه
 • گوش خرگوش
 • لوتوس - یونجهٔ زرد - یونجهٔ پاکلاغی - بندواش
 • مریم نخودی آمریکایی
 • منداب
 • موچه
 • ناخنک - سینه‌کفتری
 • نوک لک‌لکی - منقار لک‌لک - سوزنک
 • هشترخانی - سلمه - سلمهٔ تاتاری
 • هفت‌بند دوزیست
 • هوفاریون - هزار چشم
 • هویج وحشی - هویج خودروی
 • ورک - علف خرس - رُز ایرانی
 • یاسمن صخره‌ای
 • یولاف وحشی - جودوسر - یولاف پوچ - گندم کاهو (Avena fatova
 • یونجه رازکی - یونجه سیاه

جستارهای وابسته[ویرایش]

فهرست گیاهان

منابع[ویرایش]