تبارنامه عثمانیان (چکیده)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این چکیده‌ی تبارنامه سلطانهای نرینه در عثمانی است. سالها به تاریخ میلادی می‌باشد.

عثمان یکم
۱٢۵٨-۱٢٩٩-۱٣٢۶
اورخان یکم
۱٢٨۴-۱٣٢۶-۱٣۵٩
مراد یکم
۱٣٢۶-۱٣۵٩-۱٣٨٩
بایزید یکم
۱٣۵٧-۱٣٨٩-۱۴٠٣
محمد یکم
۱٣٨٧-۱۴٠٣-۱۴٢۱
مراد دوم
۱۴٠۴-۱۴۵۱
r. ۱۴٢۱-۴۴, ۱۴۴۶-۵۱
محمد دوم
۱۴٣٢-۱۴٨۱
r. ۱۴۴۴-۴۶, ۱۴۵۱-٨۱
بایزید دوم
۱۴۴٨-۱۴٨۱-۱۵۱٢
سلیم یکم
۱۴۶۶-۱۵۱٢-۱۵٢٠
سلیمان یکم
۱۴٩۴-۱۵٢٠-۱۵۶۶
سلیم دوم
۱۵٢۴-۱۵۶۶-۱۵٧۴
مراد سوم
۱۵۴۶-۱۵٧۴-۱۵٩۵
محمد سوم
۱۵۶۶-۱۵٩۵-۱۶٠٣
احمد یکم
۱۵٩٠-۱۶٠٣-۱۶۱٧
مصطفی یکم
۱۵٩۱-۱۶٣٩
r. ۱۶۱٧-۱٨, ۱۶٢٢-٢٣
عثمان دوم
۱۶٠۴-۱۶۱٨-۱۶٢٢
مراد چهارم
۱۶۱٢-۱۶٢٣-۱۶۴٠
ابراهیم یکم
۱۶۱۵-۱۶۴٠-۱۶۴٨
محمد چهارم
۱۶۴٢-۱۶٩٣
r. ۱۶۴٨-۱۶٨٧
سلیمان دوم
۱۶۴٢-۱۶٨٧-۱۶٩۱
احمد دوم
۱۶۴٣-۱۶٩۱-۱۶٩۵
مصطفی دوم
۱۶۶۴-۱۶٩۵-۱٧٠٣
احمد سوم
۱۶٧٣-۱٧٣۶
r. ۱٧٠٣-۱٧٣٠
محمود یکم
۱۶٩۶-۱٧٣٠-۱٧۵۴
عثمان سوم
۱۶٩٩-۱٧۵۴-۱٧۵٧
مصطفی سوم
۱٧۱٧-۱٧۵٧-۱٧٧۴
عبدالحمید یکم
۱٧٢۵-۱٧٧۴-۱٧٨٩
سلیم سوم
۱٧۶۱-۱٨٠٨
r. ۱٧٨٩-۱٨٠٧
مصطفی چهارم
۱٧٧٩-۱٨٠٧-۱٨٠٨
محمود دوم
۱٧٨۵-۱٨٠٨-۱٨٣٩
عبدالمجید یکم
۱٨٢٣-۱٨٣٩-۱٨۶۱
عبدالعزیز یکم
۱٨٣٠-۱٨۶۱-۱٨٧۶
مراد پنجم
۱٨۴٠-۱٩٠۴
r. ۱٨٧۶
عبدالحمید دوم
۱٨۴٢-۱٩۱٨
r. ۱٨٧۶-۱٩٠٩
محمد پنجم
۱٨۴۴-۱٩٠٩-۱٩۱٨
محمد ششم
۱٨۶۱-۱٩٢۶
r. ۱٩۱٨-۱٩٢٢

جستارهای وابسته[ویرایش]

تبارنامه عثمانیان