منابع طبیعی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

منابع طبیعی[ویرایش]

طبیعت دارای امکانات بسیاری است که تداوم زندگی بشر و کلیه موجودات بر روی زمین وابسته به آن است اما آنچه به عنوان منابع طبیعی در کشور ما از آن یاد می شود منابع تجدید شونده ایی هستند که ما از آنها بهره برداری می کنیم و عمدتا به خاک ،گیاه و درخت محدود می شود یا بهتر بگوییم وجود خاک به معنی مالکیت بر زمین در آن عرصه ، گیاه محدود به مراتع و درخت در جنگل ها می باشد که جوامع بشری بهره برداری های گوناگونی از آنها دارند . در کشور ایران وظیفه حفظ ، نگهداری و توسعه از عوامل منابع طبیعی به سازمانی تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد نام این سازمان با تغییرات صورت گرفته به نام سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور رسیده است در این سازمان وظایف اصلی به گروه های اصلی زیر تقسیم بندی شده است . 1- حفاظت از امور اراضی و مالکیت حقوق دولتی بر زمین می باشد. 2- جنگلداری و جنگلکاری و حفاظت از جنگلهای کشور اعم از جنگلهای مناطق مرطوب شمال و یا سایر جنگلهای پراکنده در کشور و تشویق مردم به زراعت چوب 3- آبخیزداری و امور مراتع و بیابان های کشور که در این گروه کاری اقداماتی جهت حفاظت از خاک و کنترل فرسایش به همراه اقداماتی برای اصلاح و بهره برداری از مراتع و جلوگیری از توسعه مناطق بیابانی کشور می باشد افزایش جمعیت، میزان تقاضا را برای منابع طبیعی بالا می برد و بر محیطی که منشأ این منابع است، تأثیر می گذارد. منابع طبیعی، موادّ خام مورد نیاز انسان هاست و به دو صورت تجدید پذیر و تجدید ناپذیر در طبیعت وجود دارد. گروه اوّل به طور عمده از جانداران تشکیل شده و قابل جایگزینی است؛ مثل محصولات دامی، درختان، نخ و پشم. گروه دوم موادی هستند که در صورت تمام شدن قابل جبران نیستند یا زمان لازم برای آن ها به قدری طولانی است که عملا تجدید شدنی محسوب نمیشوند امروزه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪه در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ ( اﻗﺘﺼﺎدي ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ) ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ رااﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . در اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل توﺳﻌﻪ در اﺛﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﺮﺻﻪ ، ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻲ روﻳﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﻴﺮاﺻﻮﻟﻲ ﺻﻨﻌﺖ ، رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ و فقدان برنامه رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ برای نگهداری از منابع طبیعی ، ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدي ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻗﺒﻴﻞ  :ﺟﺎري ﺷﺪن ﺳﻴﻼ ﺑﻬﺎ و ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن خاک ، ﭘﺮﺷﺪن ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ از رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﻲ ، اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ، نابودی ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻠﻲ و ﻣﺮﺗﻌﻲ، ، بهم ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎدن روﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺣﻴﺎت وحش ، ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﻛﻮﻳﺮﻫﺎ … ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد .

[۱]

منابع[ویرایش]

علوم تجربی سال سوم دوره ی راهنمایی تحصیلی

  1. منبع :( مقاله نقش زنان در بیابانزدایی و توسعه پایدار منابع طبیعی - زهرا عسگری مقدم - سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری ایران. )