پرش به محتوا

فی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ پسی
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
واو, دیگما هتا
سان شو
حروف اعداد
استیگما قوپا
سمپی

الفبای یونانی

فی (بزرگ Φ، کوچک φ یا ϕ)، [] بیست و یکمین حرف الفبای یونانی است. در یونانی مدرن تلفظ ف دارد، اما در یونانی قدیم تلفظ []، داشت. حرف هم‌ردیف آن در سیرلیک اف است.

حالت کوچک آن، (یا ) به عنوان نماد در موارد زیر به کار می‌رود:

به ویژه:

حالت بزرگ آن در موارد زیر به کار می‌رود:

  • نماد قطر در مهندسی، به‌طور غالب از فی استفاده می‌شود.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. فییک پیش‌دانشگاهی (۱) فصل دوم دانش‌آموزان رشته ریاضی-فیزیک
الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*