فی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
Phi uc lc.svg
الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ پسی
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
Digamma uc lc.svg واو, دیگما Heta uc lc.svg هتا
San uc lc.svg سان Sho uc lc.svg شو
حروف اعداد
Stigma uc lc.svg استیگما Qoppa new uc lc.svg قوپا
Sampi uc lc.svg سمپی

الفبای یونانی

فی (بزرگ Φ، کوچک φ یا ϕ)، [] بیست و یکمین حرف الفبای یونانی است. در یونانی مدرن تلفظ ف دارد، اما در یونانی قدیم تلفظ []، داشت. حرف هم‌ردیف آن در سیرلیک اف است.

حالت کوچک آن، (یا ) به عنوان نماد در موارد زیر به کار می‌رود:

به ویژه:

حالت بزرگ آن در موارد زیر به کار می‌رود:

  • نماد قطر در مهندسی، به‌طور غالب از فی استفاده می‌شود.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. فییک پیش‌دانشگاهی (۱) فصل دوم دانش‌آموزان رشته ریاضی-فیزیک
الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*