نو (حرف)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ پسی
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
واو, دیگما هتا
سان شو
حروف اعداد
استیگما قوپا
سمپی

الفبای یونانی

نو (بزرگ: Ν، کوچک: ν؛ ‎/ˈnj/‎ یونانی: νι ni [ni] [ni:] Ni)، سیزدهمین حرف الفبای یونانی است. در دستگاه اعداد یونانی مقدار ۵۰ را دارد. همردیف آن در زبان لاتین حرف N است.

حروفی که از nu به وجود آمده‌اند شامل N لاتین و Н سیریلیک هستند.

نمادشناسی[ویرایش]

مانند مو، حروف بزرگ نو معمولاً با N لاتین یکسان است و بنابراین در سطح بین‌المللی در زمینه‌های علمی یا ریاضی استفاده نمی‌شود. از حرف کوچک ν به عنوان نماد برای موارد زیر استفاده می‌شود:

الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*