پرش به محتوا

پسی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ پسی
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
واو, دیگما هتا
سان شو
حروف اعداد
استیگما قوپا
سمپی

الفبای یونانی

پسی (Psi) (یونانی: پسی، انگلیسی: سای) (بزرگ Ψ، کوچک ψ) ‏۲۳اُمین حرف الفبای یونانی است و در دستگاه شمارش یونانی مقدار ۷۰۰ را دارد. در یونانی، با اینکه این حرف صامت است می‌تواند در اول کلمه بیاید مانند «ψάρι»‏ [psári (=ماهی)].

حرف سای برای نمایش تابع موج در مکانیک کوانتم، معادله شرودینگر و نشان‌گذاری برا-کت به کار می‌رود: .

سای به عنوان نماد تابع چندگاما به کار می‌رود، به طوری که

که در آن ( تابع گاما است.

حرف سای در موارد زیر نیز به کار می‌رود:

الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*