تتا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ پسی
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
واو, دیگما هتا
سان شو
حروف اعداد
استیگما قوپا
سمپی

الفبای یونانی

تتا (بزرگ: Θ، کوچک: θ یا ϑ؛ (به یونانی: Θήτα)) هشتمین حرف الفبای یونانی است، و در سیستم شمارش یونانی مقدار ۹ را دارد. در یونانی کلاسیک آوا t̪ʰ دارد، در اکنون با آوا θ تلفظ می‌شود. حرف فیتا (Ѳ, ѳ) در خط سیریلیک هم‌ردیف تتا است.

در انگلیسی به th و در فارسی نام آن تتا تلفظ می‌شود.

نماد[ویرایش]

مقدار کوچک آن برای مقادیر زیر به‌کار می‌رود:

  • مقدار درجه در جغرافی.
  • یک تابع مخصوص جهت اعداد مختلط.
  • در فیزیک، نماد دما و همچنین زاویه تتا، به معنی زاویه بین جسم با تصویر آن در آیینه است.

منابع[ویرایش]

الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*