یوتا (حرف)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ پسی
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
واو, دیگما هتا
سان شو
حروف اعداد
استیگما قوپا
سمپی

الفبای یونانی

یوتا (بزرگ: Ι، کوچک: ι; (به یونانی: Ιώτα) [jɒta] Yota) نهمین حرف الفبای یونانی است. و در دستگاه شمارش یونانی مقدار ده را دارد. این حرف از حرف فنیقی یوده () مشتق شده‌است. حروف همردیف آن در لاتین I و J در خط سیرلیک ای ده‌دهی (سیریلیک) (І, і), یی (Ї, ї), جه (Ј, ј)، و حروف یوتادار هستند (مثلاً یو (Ю, ю)).

یوتا در فارسی به حروف ی و ج نزدیکی می‌کند.

این حرف در الفبای یونانی قدیم برابر ی تلفظ می‌شده‌است اما در یونانی جدید دیگر کاربرد خود را از دست داده‌است.

نماد[ویرایش]

الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*