پرش به محتوا

خی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ پسی
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
واو, دیگما هتا
سان شو
حروف اعداد
استیگما قوپا
سمپی

الفبای یونانی

کای (بزرگ Χ، کوچکχ; (به یونانی: Χι) [xiː] Khi)۲۲مین حرف الفبای یونانی است،

در دستگاه شمارش یونانی مقدار ۶۰۰ را دارد.

سیسوها آن را خای خطاب می‌کنند.

در شیمی کای به عنوان جزء مولی در یک محلول به کار می‌رود.

در ریاضیات از کای به عنوان نمایش مجموعه تهی به کار می‌رود.

جستارهای وابسته[ویرایش]

الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*