خی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
Chi uc lc.svg
الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ پسی
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
Digamma uc lc.svg واو, دیگما Heta uc lc.svg هتا
San uc lc.svg سان Sho uc lc.svg شو
حروف اعداد
Stigma uc lc.svg استیگما Qoppa new uc lc.svg قوپا
Sampi uc lc.svg سمپی

الفبای یونانی

خی (بزرگ Χ، کوچکχ; (به یونانی: Χι) [xiː] Khi)۲۲مین حرف الفبای یونانی است،

در دستگاه شمارش یونانی مقدار ۶۰۰ را دارد.

سیسوها آن را خای خطاب می‌کنند.

در شیمی خی به عنوان جزء مولی در یک محلول به کار می‌رود.

در ریاضیات از خی به عنوان نمایش مجموعه تهی به کار می‌رود.

جستارهای وابسته[ویرایش]

الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*