قوپا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ پسی
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
واو, دیگما هتا
سان شو
حروف اعداد
استیگما قوپا
سمپی

الفبای یونانی

قوپا (بزرگ Ϟ، کوچکϟ; (به یونانی: κόππα) [koppa]) یکی از حرف‌های الفبای یونانی اولیه بود. این حرف در اصل از ق در الفبای فنیقی گرفته شده بود و در ابتدا صدای «ک» می‌داد اما به مرور زمان به خاطر وجود کاپا (K) در یونانی کاربرد آن کم و حذف شد. هم‌اکنون استفاده از آن صرفاً در عددنویسی یونانی به عنوان نماد عدد ۹۰ کاربرد دارد. کاپا همچنین منشا ایجاد حرف Q در الفبای لاتین است.

منابع[ویرایش]

الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*