پرش به محتوا

کاپا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ پسی
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
واو, دیگما هتا
سان شو
حروف اعداد
استیگما قوپا
سمپی

الفبای یونانی
الفبا

کاپّا (بزرگ: Κ، کوچک: κیاϰ; (به یونانی: Κάππα)) دهمین حرف الفبای یونانی است، و در یونانی کلاسیک و مدرن با صدای ک تلفظ می‌شود. و در سیستم شمارش یونانی مقدار ۲۰ را دارد. این حرف از حرف کاف مشتق شده‌است. همردیف آن در زبان انگلیسی K و در سیریلیک کا است.

نماد[ویرایش]

در نظریه گراف، یالها با κ مشخص می‌شود.

در فیزیک ثابت دی‌الکتریک با κ مشخص می‌شود.

در فیزیک ثابت گرانشی انیشتین با کاپا مشخص می‌شود

الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*