امیکرون

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
Omicron uc lc.svg
الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ پسی
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
Digamma uc lc.svg دیگما Qoppa uc lc.svg قوپا
San uc lc.svg سان Sampi uc lc.svg سمپی
حروف دیگر
Stigma uc lc.svg استیگما Sho uc lc.svg شو
Heta uc lc.svg هتا

الفبای یونانی

اُمیکرون یا اومیکرون (بزرگ Ο، کوچک ο، دقیقا عین حرف انگلیسی o : Όμικρον, o mikron، میکرون معنی کوچک در زبان یونانی می‌دهد) پانزدهمین حرف الفبای یونانی است و در دستگاه شمارش یونانی مقدار ۷۰ را دارد. به طوری که حرف لاتین O و رقم 0 از آن مشتق شده‌اند.[نیازمند منبع] در یونانی جدید این حرف صدای ɔː را دارد.

الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϸϸ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ*