پرش به محتوا

امیکرون

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ پسی
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
واو, دیگما هتا
سان شو
حروف اعداد
استیگما قوپا
سمپی

الفبای یونانی

اُمیکرون یا اومیکرون (بزرگ Ο، کوچک ο، دقیقاً عین حرف انگلیسی o: Όμικρον, o mikron، میکرون معنی کوچک در زبان یونانی می‌دهد) پانزدهمین حرف الفبای یونانی است و در دستگاه شمارش یونانی مقدار ۷۰ را دارد. به طوری که حرف لاتین O و رقم ۰ از آن مشتق شده‌اند.[نیازمند منبع] در یونانی جدید این حرف صدای ɔ: را دارد.

الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*