تاو

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
Tau uc lc.svg
الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ پسی
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
Digamma uc lc.svg واو, دیگما Heta uc lc.svg هتا
San uc lc.svg سان Sho uc lc.svg شو
حروف اعداد
Stigma uc lc.svg استیگما Qoppa new uc lc.svg قوپا
Sampi uc lc.svg سمپی

الفبای یونانی

تاو (بزرگ Τ، کوچکτ؛ (به یونانی: Ταυ)) نوزدهمین حرف الفبای یونانی است. ارزش این حرف در سیستم اعداد یونانی برابر ۳۰۰ است. حرف تاو از حرف ت در الفبای فنیقی مشتق شده‌است.[۱] حرف تی لاتین و ت سیریلیک از این حرف گرفته شده‌اند.

در یونی‌کد، حرف تاو کوچک و بزرگ به ترتیب در جایگاه‌های U+03C4 و U+03A4 قرار داده شده‌اند. در زبان اچ‌تی‌ام‌ال نیز می‌توان شکل‌های کوچک و بزرگ این حرف را با مقدارهای دارای نام (τ و Τ)، ارجاع‌های دهدهی (τ و Τ) یا شانزدهی (τ و Τ) ایجاد کرد.

کاربردهای نوین[ویرایش]

فیزیک[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. Panse, Sonal (1 May 2012). Finn, Wendy (ed.). "The Greek Alphabet: Where did It Come From & How Did It Become Modern Greek?". Bright Hub Education. Archived from the original on 22 Dec 2016. Retrieved 28 Oct 2017.
الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*