مو (حرف)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرونده:Miu.svg
الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ پسی
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
Digamma uc lc.svg واو, دیگما Heta uc lc.svg هتا
San uc lc.svg سان Sho uc lc.svg شو
حروف اعداد
Stigma uc lc.svg استیگما Qoppa new uc lc.svg قوپا
Sampi uc lc.svg سمپی

الفبای یونانی

میو (بزرگ: Μ، کوچک μ) دوازدهمین حرف الفبای یونانی است. و در سیستم شمارش یونانی مقدار ۴۰ دارد. این حرف از نماد آب در خط هیروگلیف مأخوذ شده‌است. تلفظ آن ب دو صورت مو و میو است[الکترودینامیک]

نماد[ویرایش]

از این حرف فقط در حالت کوچک استفاده می‌شود زیرا در حالت بزرگ ممکن است با حرف انگلیسی M اشتباه شود.

M.

منابع[ویرایش]

  • Moralia, by Plutarch
  • Ancient Christian Magic, by M. Meyer and R. Smith (ed.), Princeton University Press, ISBN 0-691-00458-7
الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*