اتا (حرف)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
Eta uc lc.svg
الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ پسی
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
Digamma uc lc.svg واو, دیگما Heta uc lc.svg هتا
San uc lc.svg سان Sho uc lc.svg شو
حروف اعداد
Stigma uc lc.svg استیگما Qoppa new uc lc.svg قوپا
Sampi uc lc.svg سمپی

الفبای یونانی

اتا (بزرگ: Η، کوچک: η; (به یونانی: Ήτα))هفتمین حرف الفبای یونانی است. و در سیستم شمارش یونانی مقدار ۸ را دارد. همردیف آن در الفبای لاتین H و در الفبای سیریلیک И است، در فارسی نیز، هم سطح حروف ه و ح است.

در یونانی مدرن این حرف [ˈita] تلفظ می‌شود. و در یونانی کلاسیک ɛ: تلفظ می‌شد.

نماد[ویرایش]

اتا در موارد زیر به عنوان نماد به کار می‌رود.

در حالت بزرگ:

  • شیمی، انتالپی. H که از کلمه ἐνθάλπος (smooth breathing and epsilon)، گرفته شده اما به نظر می‌آید که از کلمه لاتین Heat گرفته شده‌باشد.

حالت کوچک آن:

منابع[ویرایش]

الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*