نقاط ذوب عناصر (صفحه اطلاعات)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نقطه ذوب[ویرایش]

1 H هیدروژن (H2)
use 14.01 K -۲۵۹٫۱۴ °C -۴۳۴٫۴۵ °F
WEL 14.01 K -۲۵۹٫۱۴ °C -۴۳۴٫۴۵ °F
CRC -۲۵۹٫۳۴ °C
LNG -۲۵۹٫۳۵ °C
2 He هلیوم
use 0.95 K (at 2.5 MPa) -۲۷۲٫۲ °C (at 2.5 MPa) -۴۵۸ °F (at 2.5 MPa)
WEL 0.95 K -۲۷۲٫۲ °C -۴۵۸ °F
LNG -۲۷۲٫۱۵ °C (at 25 atm)
3 Li لیتیوم
use 453.69 K ۱۸۰٫۵۴ °C ۳۵۶٫۹۷ °F
WEL 453.69 K ۱۸۰٫۵۴ °C ۳۵۶٫۹۷ °F
CRC ۱۸۰٫۵۰ °C
LNG ۱۸۰٫۵۴ °C
4 Be برلیم
use 1560 K ۱۲۸۷ °C ۲۳۴۹ °F
WEL 1560 K ۱۲۸۷ °C ۲۳۴۹ °F
CRC ۱۲۸۷ °C
LNG ۱۲۸۷ °C
5 B بور
use 2349 K ۲۰۷۶ °C ۳۷۶۹ °F
WEL 2349 K ۲۰۷۶ °C ۳۷۶۹ °F
CRC ۲۰۷۵ °C
LNG ۲۰۷۶ °C
6 C کربن (گرافیت)
use
WEL ? (3800 K) ? (۳۵۲۷ °C) ? (۶۳۸۱ °F)
CRC tp 4489 °C (at 10.3 MPa)
LNG subl. (3915–4020) °C
6 C کربن (الماس)
use
WEL ? (3800 K) ? (۳۵۲۷ °C) ? (۶۳۸۱ °F)
CRC ۴۴۴۰ °C (at 12.4 GPa)
LNG (at 63.5 atm) 3500 °C
7 N نیتروژن (N2)
use 63.15 K -۲۱۰٫۰۰ °C -۳۴۶٫۰۰ °F
WEL 63.05 K -۲۱۰٫۱ °C -۳۴۶٫۱۸ °F
CRC -۲۱۰٫۰۰ °C
LNG -۲۱۰٫۰۱ °C
8 O اکسیژن (O2)
use 54.36 K -۲۱۸٫۷۹ °C -۳۶۱٫۸۲ °F
WEL 54.8 K -۲۱۸٫۳ °C -۳۶۰٫۹ °F
CRC -۲۱۸٫۷۹ °C
LNG -۲۱۸٫۴ °C
9 F فلوئور (F2)
use 53.53 K -۲۱۹٫۶۲ °C -۳۶۳٫۳۲ °F
WEL 53.53 K -۲۱۹٫۶۲ °C -۳۶۳٫۳۲ °F
CRC tp -219.67 °C
LNG -۲۱۹٫۶۱ °C
10 Ne نئون
use 24.56 K -۲۴۸٫۵۹ °C -۴۱۵٫۴۶ °F
WEL 24.56 K -۲۴۸٫۵۹ °C -۴۱۵٫۴۶ °F
CRC -۲۴۸٫۵۹ °C
LNG -۲۴۸٫۶۷ °C
11 Na سدیم
use 370.87 K ۹۷٫۷۲ °C ۲۰۷٫۹ °F
WEL 370.87 K ۹۷٫۷۲ °C ۲۰۷٫۹ °F
CRC ۹۷٫۸۰ °C
LNG ۹۷٫۸۲ °C
12 Mg منیزیوم
use 923 K ۶۵۰ °C ۱۲۰۲ °F
WEL 923 K ۶۵۰ °C ۱۲۰۲ °F
CRC ۶۵۰ °C
LNG ۶۵۱ °C
13 Al آلومینیوم
use 933.47 K ۶۶۰٫۳۲ °C ۱۲۲۰٫۵۸ °F
WEL 933.47 K ۶۶۰٫۳۲ °C ۱۲۲۰٫۵۸ °F
CRC ۶۶۰٫۳۲ °C
LNG ۶۶۰٫۳۲۳ °C
freezing point 933.473 K (660.323 °C) fixed point on ITS-90
14 Si سیلیسیوم
use 1687 K ۱۴۱۴ °C ۲۵۷۷ °F
WEL 1687 K ۱۴۱۴ °C ۲۵۷۷ °F
CRC ۱۴۱۴ °C
LNG ۱۴۱۲ °C
15 P فسفر (سفید)
use 317.30 K ۴۴٫۱۵ °C ۱۱۱٫۴۷ °F
WEL 317.3 K ۴۴٫۲ °C ۱۱۱٫۶ °F
CRC ۴۴٫۱۵ °C
LNG ۴۴٫۱۵ °C
15 P فسفر (قرمز)
use 870 K ۵۹۷ °C ۱۱۰۷ °F
CRC tp 590 °C
LNG ۵۹۷ °C
15 P فسفر (سیاه)
use 883 K ۶۱۰ °C ۱۱۳۰ °F
CRC ۶۱۰ °C
LNG
16 S گوگرد (orthorhombic, alpha)
use (trans. to beta) 368.4 K (trans. to beta) 95.3 °C (trans. to beta) 203.5 °F
CRC (trans. to mono) 95.3 °C
LNG (trans. to beta) 94.5 °C
16 S گوگرد (monoclinic, beta, trans. slowly to alpha)
use 388.36 K ۱۱۵٫۲۱ °C ۲۳۹٫۳۸ °F
WEL 388.36 K ۱۱۵٫۲۱ °C ۲۳۹٫۳۸ °F
CRC ۱۱۹٫۶ °C
LNG ۱۱۵٫۲۱ °C
16 S گوگرد (gamma)
use 380.0 K ۱۰۶٫۸ °C ۲۲۴٫۲ °F
LNG ۱۰۶٫۸ °C
17 Cl کلر (Cl2)
use 171.6 K -۱۰۱٫۵ °C -۱۵۰٫۷ °F
WEL 171.6 K -۱۰۱٫۵ °C -۱۵۰٫۷ °F
CRC -۱۰۱٫۵ °C
LNG -۱۰۱٫۵ °C
18 Ar آرگون
use 83.80 K -۱۸۹٫۳۵ °C -۳۰۸٫۸۳ °F
WEL 83.8 K -۱۸۹٫۳ °C -۳۰۸٫۷ °F
CRC -۱۸۹٫۳۵ °C
LNG -۱۸۹٫۳۸ °C
19 K پتاسیم
use 336.53 K ۶۳٫۳۸ °C ۱۴۶٫۰۸ °F
WEL 336.53 K ۶۳٫۳۸ °C ۱۴۶٫۰۸ °F
CRC ۶۳٫۵ °C
CR2 ۶۳٫۳۸ °C
LNG ۶۳٫۳۸ °C
20 Ca کلسیم
use 1115 K ۸۴۲ °C ۱۵۴۸ °F
WEL 1115 K ۸۴۲ °C ۱۵۴۸ °F
CRC ۸۴۲ °C
LNG ۸۴۲ °C
21 Sc اسکاندیوم
use 1814 K ۱۵۴۱ °C ۲۸۰۶ °F
WEL 1814 K ۱۵۴۱ °C ۲۸۰۶ °F
CRC ۱۵۴۱ °C
LNG ۱۵۴۱ °C
22 Ti تیتانیوم (hexagonal)
use 1941 K ۱۶۶۸ °C ۳۰۳۴ °F
WEL 1941 K ۱۶۶۸ °C ۳۰۳۴ °F
CRC ۱۶۶۸ °C
LNG ۱۶۶۸ °C
23 V وانادیوم
use 2183 K ۱۹۱۰ °C ۳۴۷۰ °F
WEL 2183 K ۱۹۱۰ °C ۳۴۷۰ °F
CRC ۱۹۱۰ °C
LNG ۱۹۱۷ °C
24 Cr کروم
use 2180 K ۱۹۰۷ °C ۳۴۶۵ °F
WEL 2180 K ۱۹۰۷ °C ۳۴۶۵ °F
CRC ۱۹۰۷ °C
LNG ۱۹۰۷ °C
25 Mn منگنز
use 1519 K ۱۲۴۶ °C ۲۲۷۵ °F
WEL 1519 K ۱۲۴۶ °C ۲۲۷۵ °F
CRC ۱۲۴۶ °C
LNG (face-centered tetragonal) 1244 °C
26 Fe آهن
use 1811 K ۱۵۳۸ °C ۲۸۰۰ °F
WEL 1811 K ۱۵۳۸ °C ۲۸۰۰ °F
CRC ۱۵۳۸ °C
LNG ۱۵۳۵ °C
27 Co کبالت
use 1768 K ۱۴۹۵ °C ۲۷۲۳ °F
WEL 1768 K ۱۴۹۵ °C ۲۷۲۳ °F
CRC ۱۴۹۵ °C
LNG ۱۴۹۴ °C
28 Ni نیکل
use 1728 K ۱۴۵۵ °C ۲۶۵۱ °F
WEL 1728 K ۱۴۵۵ °C ۲۶۵۱ °F
CRC ۱۴۵۵ °C
LNG ۱۴۵۳ °C
29 Cu مس
use 1357.77 K ۱۰۸۴٫۶۲ °C ۱۹۸۴٫۳۲ °F
WEL 1357.77 K ۱۰۸۴٫۶۲ °C ۱۹۸۴٫۳۲ °F
CRC ۱۰۸۴٫۶۲ °C
LNG ۱۰۸۴٫۶۲ °C
freezing point 1357.77 K (1084.62 °C) fixed point on ITS-90
30 Zn روی
use 692.68 K ۴۱۹٫۵۳ °C ۷۸۷٫۱۵ °F
WEL 692.68 K ۴۱۹٫۵۳ °C ۷۸۷٫۱۵ °F
CRC ۴۱۹٫۵۳ °C
LNG ۴۱۹٫۵۲۷ °C
freezing point 692.677 K (419.527 °C) fixed point on ITS-90
31 Ga گالیوم
use 302.9146 K ۲۹٫۷۶۴۶ °C ۸۵٫۵۷۶۳ °F
WEL 302.91 K ۲۹٫۷۶ °C ۸۵٫۵۷ °F
CRC tp 29.771 °C
CR2 ۲۹٫۷۶ °C
LNG ۲۹٫۷۶۴۶ °C
melting point 302.9146 K (29.7646 °C) fixed point on ITS-90
32 Ge ژرمانیوم
use 1211.40 K ۹۳۸٫۲۵ °C ۱۷۲۰٫۸۵ °F
WEL 1211.4 K ۹۳۸٫۳ °C ۱۷۲۰٫۹ °F
CRC ۹۳۸٫۲۵ °C
LNG ۹۳۷٫۳ °C
33 As آرسنیک
use 1090 K ۸۱۷ °C ۱۵۰۳ °F
WEL 1090 K ۸۱۷ °C ۱۵۰۳ °F
CRC tp 817 °C (at 3.70 MPa)
CR2 ۸۱۷ °C
LNG ۸۱۷ °C
34 Se سلنیوم (هگزاگونال ٬خاکستری)
use 494 K ۲۲۱ °C ۴۳۰ °F
WEL 494 K ۲۲۱ °C ۴۳۰ °F
CRC ۲۲۰٫۵ °C
CR2 ۲۲۱ °C
LNG ۲۱۷ °C
34 Se سلنیوم (vitreous)
use (trans. to gray) 453 K (trans. to gray) 180 °C (trans. to gray) 356 °F
CRC (trans. to gray) 180 °C
35 Br بروم (Br2)
use 265.8 K -۷٫۳ °C ۱۹ °F
WEL 265.8 K -۷٫۳ °C ۱۹ °F
CRC -۷٫۲ °C
LNG -۷٫۲۵ °C
36 Kr کریپتون
use 115.79 K -۱۵۷٫۳۶ °C -۲۵۱٫۲۵ °F
WEL 115.79 K -۱۵۷٫۳۶ °C -۲۵۱٫۲۵ °F
CRC tp -157.38 °C (at 73.2 kPa)
LNG -۱۵۷٫۳۶ °C
37 Rb روبیدیوم
use 312.46 K ۳۹٫۳۱ °C ۱۰۲٫۷۶ °F
WEL 312.46 K ۳۹٫۳۱ °C ۱۰۲٫۷۶ °F
CRC ۳۹٫۳۰ °C
CR2 ۳۹٫۳۱ °C
LNG ۳۹٫۳۱ °C
38 Sr استرانسیوم
use 1050 K ۷۷۷ °C ۱۴۳۱ °F
WEL 1050 K ۷۷۷ °C ۱۴۳۱ °F
CRC ۷۷۷ °C
LNG ۷۵۷ °C
39 Y ایتریوم
use 1799 K ۱۵۲۶ °C ۲۷۷۹ °F
WEL 1799 K ۱۵۲۶ °C ۲۷۷۹ °F
CRC ۱۵۲۲ °C
CR2 ۱۵۲۶ °C
LNG ۱۵۲۲ °C
40 Zr زیرکونیوم
use 2128 K ۱۸۵۵ °C ۳۳۷۱ °F
WEL 2128 K ۱۸۵۵ °C ۳۳۷۱ °F
CRC ۱۸۵۵ °C
LNG ۱۸۵۲ °C
41 Nb نیوبیوم
use 2750 K ۲۴۷۷ °C ۴۴۹۱ °F
WEL 2750 K ۲۴۷۷ °C ۴۴۹۱ °F
CRC ۲۴۷۷ °C
LNG ۲۴۶۸ °C
42 Mo مولیبدن
use 2896 K ۲۶۲۳ °C ۴۷۵۳ °F
WEL 2896 K ۲۶۲۳ °C ۴۷۵۳ °F
CRC ۲۶۲۳ °C
LNG ۲۶۲۲ °C
43 Tc تکنسیوم (Tc-98 ?)
use 2430 K ۲۱۵۷ °C ۳۹۱۵ °F
WEL 2430 K ۲۱۵۷ °C ۳۹۱۵ °F
CRC ۲۱۵۷ °C
LNG (Tc-98) 2157 °C
44 Ru روتنیوم
use 2607 K ۲۳۳۴ °C ۴۲۳۳ °F
WEL 2607 K ۲۳۳۴ °C ۴۲۳۳ °F
CRC ۲۳۳۴ °C
LNG ۲۳۳۴ °C
45 Rh رودیوم
use 2237 K ۱۹۶۴ °C ۳۵۶۷ °F
WEL 2237 K ۱۹۶۴ °C ۳۵۶۷ °F
CRC ۱۹۶۴ °C
LNG ۱۹۶۳ °C
46 Pd پالادیوم
use 1828.05 K ۱۵۵۴٫۹ °C ۲۸۳۰٫۸۲ °F
WEL 1828.05 K ۱۵۵۴٫۹ °C ۲۸۳۰٫۸۲ °F
CRC ۱۵۵۴٫۹ °C
LNG ۱۵۵۵ °C
47 Ag نقره
use 1234.93 K ۹۶۱٫۷۸ °C ۱۷۶۳٫۲ °F
WEL 1234.93 K ۹۶۱٫۷۸ °C ۱۷۶۳٫۲ °F
CRC ۹۶۱٫۷۸ °C
LNG ۹۶۱٫۷۸ °C
freezing point 1234.93 K (961.78 °C) fixed point on ITS-90
48 Cd کادمیوم
use 594.22 K ۳۲۱٫۰۷ °C ۶۰۹٫۹۳ °F
WEL 594.22 K ۳۲۱٫۰۷ °C ۶۰۹٫۹۳ °F
CRC ۳۲۱٫۰۷ °C
LNG ۳۲۱ °C
49 In ایندیوم
use 429.75 K ۱۵۶٫۶۰ °C ۳۱۳٫۸۸ °F
WEL 429.75 K ۱۵۶٫۶ °C ۳۱۳٫۸۸ °F
CRC ۱۵۶٫۶۰ °C
LNG ۱۵۶٫۶۰ °C
freezing point 429.7485 K (156.5985 °C) fixed point on ITS-90
50 Sn قلع (سفید)
use 505.08 K ۲۳۱٫۹۳ °C ۴۴۹٫۴۷ °F
WEL 505.08 K ۲۳۱٫۹۳ °C ۴۴۹٫۴۷ °F
CRC ۲۳۱٫۹۳ °C
LNG ۲۳۱٫۹۲۸ °C
freezing point 505.078 K (231.928 °C) fixed point on ITS-90
51 Sb آنتیموان
use 903.78 K ۶۳۰٫۶۳ °C ۱۱۶۷٫۱۳ °F
WEL 903.78 K ۶۳۰٫۶۳ °C ۱۱۶۷٫۱۳ °F
CRC ۶۳۰٫۶۳ °C
LNG ۶۳۰٫۷ °C
52 Te تلوریوم
use 722.66 K ۴۴۹٫۵۱ °C ۸۴۱٫۱۲ °F
WEL 722.66 K ۴۴۹٫۵۱ °C ۸۴۱٫۱۲ °F
CRC ۴۴۹٫۵۱ °C
LNG ۴۴۹٫۸ °C
53 I ید (I2)
use 386.85 K ۱۱۳٫۷ °C ۲۳۶٫۶۶ °F
WEL 386.85 K ۱۱۳٫۷ °C ۲۳۶٫۶۶ °F
CRC ۱۱۳٫۷ °C
LNG ۱۱۳٫۶۰ °C
54 Xe گزنون
use 161.4 K -۱۱۱٫۷ °C -۱۶۹٫۱ °F
WEL 161.4 K -۱۱۱٫۷ °C -۱۶۹٫۱ °F
CRC tp -111.79 °C (at 81.6 kPa)
LNG -۱۱۱٫۸ °C
55 Cs سزیوم
use 301.59 K ۲۸٫۴۴ °C ۸۳٫۱۹ °F
WEL 301.59 K ۲۸٫۴۴ °C ۸۳٫۱۹ °F
CRC ۲۸٫۵ °C
CR2 ۲۸٫۴۴ °C
LNG ۲۸٫۴۴ °C
56 Ba باریوم
use 1000 K ۷۲۷ °C ۱۳۴۱ °F
WEL 1000 K ۷۲۷ °C ۱۳۴۱ °F
CRC ۷۲۷ °C
LNG ۷۲۶٫۹ °C
57 La لانتان
use 1193 K ۹۲۰ °C ۱۶۸۸ °F
WEL 1193 K ۹۲۰ °C ۱۶۸۸ °F
CRC ۹۱۸ °C
CR2 ۹۲۰ °C
LNG ۹۲۰ °C
58 Ce سریوم
use 1068 K ۷۹۵ °C ۱۴۶۳ °F
WEL 1068 K ۷۹۵ °C ۱۴۶۳ °F
CRC ۷۹۸ °C
CR2 ۷۹۹ °C
LNG ۷۹۵ °C
59 Pr پرازئودیمیوم
use 1208 K ۹۳۵ °C ۱۷۱۵ °F
WEL 1208 K ۹۳۵ °C ۱۷۱۵ °F
CRC ۹۳۱ °C
LNG ۹۳۵ °C
60 Nd نئودیمیوم
use 1297 K ۱۰۲۴ °C ۱۸۷۵ °F
WEL 1297 K ۱۰۲۴ °C ۱۸۷۵ °F
CRC ۱۰۲۱ °C
CR2 ۱۰۱۶ °C
LNG ۱۰۲۴ °C
61 Pm پرومتیوم (Pm-147 ?)
use 1315 K ۱۰۴۲ °C ۱۹۰۸ °F
WEL 1373 K ۱۱۰۰ °C ۲۰۱۲ °F
CRC ۱۰۴۲ °C
LNG (Pm-147) 1080 °C
62 Sm ساماریوم
use 1345 K ۱۰۷۲ °C ۱۹۶۲ °F
WEL 1345 K ۱۰۷۲ °C ۱۹۶۲ °F
CRC ۱۰۷۴ °C
CR2 ۱۰۷۲ °C
LNG ۱۰۷۴ °C
63 Eu اروپیوم
use 1099 K ۸۲۶ °C ۱۵۱۹ °F
WEL 1099 K ۸۲۶ °C ۱۵۱۹ °F
CRC ۸۲۲ °C
LNG ۸۲۲ °C
64 Gd گادولینیوم
use 1585 K ۱۳۱۲ °C ۲۳۹۴ °F
WEL 1585 K ۱۳۱۲ °C ۲۳۹۴ °F
CRC ۱۳۱۳ °C
CR2 ۱۳۱۴ °C
LNG ۱۳۱۲ °C
65 Tb تربیوم
use 1629 K ۱۳۵۶ °C ۲۴۷۳ °F
WEL 1629 K ۱۳۵۶ °C ۲۴۷۳ °F
CRC ۱۳۵۶ °C
CR2 ۱۳۵۹ °C
LNG ۱۳۵۶ °C
66 Dy دیسپروزیوم
use 1680 K ۱۴۰۷ °C ۲۵۶۵ °F
WEL 1680 K ۱۴۰۷ °C ۲۵۶۵ °F
CRC ۱۴۱۲ °C
CR2 ۱۴۱۱ °C
LNG ۱۴۱۲ °C
67 Ho هولمیوم
use 1734 K ۱۴۶۱ °C ۲۶۶۲ °F
WEL 1734 K ۱۴۶۱ °C ۲۶۶۲ °F
CRC ۱۴۷۴ °C
CR2 ۱۴۷۲ °C
LNG ۱۴۷۴ °C
68 Er اربیوم
use 1802 K ۱۵۲۹ °C ۲۷۸۴ °F
WEL 1770 K ۱۴۹۷ °C ۲۷۲۷ °F
CRC ۱۵۲۹ °C
LNG ۱۵۲۹ °C
talk
  • The Gmelin rare earths handbook lists 1522 °C and 1550 °C as two melting points given in the literature, the most recent reference [Handbook on the chemistry and physics of rare earths, vol.12 (1989)] is given with 1529 °C.
  • The World Book encyclopedia from 2002 lists 1529 °C.
69 Tm تالیوم
use 1818 K ۱۵۴۵ °C ۲۸۱۳ °F
WEL 1818 K ۱۵۴۵ °C ۲۸۱۳ °F
CRC ۱۵۴۵ °C
LNG ۱۵۴۵ °C
70 Yb ایتربیوم
use 1097 K ۸۲۴ °C ۱۵۱۵ °F
WEL 1097 K ۸۲۴ °C ۱۵۱۵ °F
CRC ۸۱۹ °C
CR2 ۸۲۴ °C
LNG ۸۱۹ °C
71 Lu لوتسیوم
use 1925 K ۱۶۵۲ °C ۳۰۰۶ °F
WEL 1925 K ۱۶۵۲ °C ۳۰۰۶ °F
CRC ۱۶۶۳ °C
LNG ۱۶۶۳ °C
72 Hf هافنیوم
use 2506 K ۲۲۳۳ °C ۴۰۵۱ °F
WEL 2506 K ۲۲۳۳ °C ۴۰۵۱ °F
CRC ۲۲۳۳ °C
LNG ۲۲۲۷ °C
73 Ta تانتال
use 3290 K ۳۰۱۷ °C ۵۴۶۳ °F
WEL 3290 K ۳۰۱۷ °C ۵۴۶۳ °F
CRC ۳۰۱۷ °C
LNG ۲۹۹۶ °C
74 W تنگستن
use 3695 K ۳۴۲۲ °C ۶۱۹۲ °F
WEL 3695 K ۳۴۲۲ °C ۶۱۹۲ °F
CRC ۳۴۲۲ °C
LNG ۳۳۸۷ °C
75 Re رنیوم
use 3459 K ۳۱۸۶ °C ۵۷۶۷ °F
WEL 3459 K ۳۱۸۶ °C ۵۷۶۷ °F
CRC ۳۱۸۶ °C
LNG ۳۱۸۰ °C
76 Os اسمیوم
use 3306 K ۳۰۳۳ °C ۵۴۹۱ °F
WEL 3306 K ۳۰۳۳ °C ۵۴۹۱ °F
CRC ۳۰۳۳ °C
LNG ۳۰۴۵ °C
77 Ir ایریدیوم
use 2719 K ۲۴۴۶ °C ۴۴۳۵ °F
WEL 2739 K ۲۴۶۶ °C ۴۴۷۱ °F
CRC ۲۴۴۶ °C
LNG ۲۴۴۷ °C
78 Pt پلاتین
use 2041.4 K ۱۷۶۸٫۳ °C ۳۲۱۴٫۹ °F
WEL 2041.4 K ۱۷۶۸٫۳ °C ۳۲۱۴٫۹ °F
CRC ۱۷۶۸٫۴ °C
LNG ۱۷۶۹ °C
79 Au طلا
use 1337.33 K ۱۰۶۴٫۱۸ °C ۱۹۴۷٫۵۲ °F
WEL 1337.33 K ۱۰۶۴٫۱۸ °C ۱۹۴۷٫۵۲ °F
CRC ۱۰۶۴٫۱۸ °C
LNG ۱۰۶۴٫۱۸ °C
freezing point 1337.33 K (1064.18 °C) fixed point on ITS-90
80 Hg جیوه
use 234.32 K -۳۸٫۸۳ °C -۳۷٫۸۹ °F
WEL 234.32 K -۳۸٫۸۳ °C -۳۷٫۸۹ °F
CRC tp -38.837 °C
LNG -۳۸٫۸۳ °C
81 Tl تالیوم
use 577 K ۳۰۴ °C ۵۷۹ °F
WEL 577 K ۳۰۴ °C ۵۷۹ °F
CRC ۳۰۴ °C
LNG ۳۰۳٫۵ °C
82 Pb سرب
use 600.61 K ۳۲۷٫۴۶ °C ۶۲۱٫۴۳ °F
WEL 600.61 K ۳۲۷٫۴۶ °C ۶۲۱٫۴۳ °F
CRC ۳۲۷٫۴۶ °C
LNG ۳۲۷٫۴۳ °C
83 Bi بیسموت
use 544.7 K ۲۷۱٫۵ °C ۵۲۰٫۷ °F
WEL 544.4 K ۲۷۱٫۳ °C ۵۲۰٫۳ °F
CRC ۲۷۱٫۴۰ °C
LNG ۲۷۱٫۵ °C
84 Po پولونیوم
use 527 K ۲۵۴ °C ۴۸۹ °F
WEL 527 K ۲۵۴ °C ۴۸۹ °F
CRC ۲۵۴ °C
LNG ۲۵۴ °C
85 At استاتین
use 575 K ۳۰۲ °C ۵۷۶ °F
WEL 575 K ۳۰۲ °C ۵۷۶ °F
CRC ۳۰۲ °C
LNG ۳۰۲ °C
86 Rn رادون
use 202 K -۷۱ °C -۹۶ °F
WEL 202 K -۷۱ °C -۹۶ °F
CRC -۷۱ °C
LNG -۷۱ °C
87 Fr فرانسیوم
use 300 K ۲۷ °C ۸۰ °F
CRC ۲۷ °C
88 Ra رادیوم
use 973 K ۷۰۰ °C ۱۲۹۲ °F
WEL 973 K ۷۰۰ °C ۱۲۹۲ °F
CRC ۷۰۰ °C
LNG ۷۰۰٫۱ °C
89 Ac آکتینیوم (Ac-227 ?)
use circa 1323 K circa 1050 °C circa 1922 °F
WEL 1323 K ۱۰۵۰ °C ۱۹۲۲ °F
CRC ۱۰۵۱ °C
LNG (Ac-227) 1050(50) °C
90 Th توریوم
use 2115 K ۱۸۴۲ °C ۳۳۴۸ °F
WEL 2115 K ۱۸۴۲ °C ۳۳۴۸ °F
CRC ۱۷۵۰ °C
LNG ۱۷۵۰ °C
91 Pa پروتاکتینیوم
use 1841 K ۱۵۶۸ °C ۲۸۵۴ °F
WEL 1841 K ۱۵۶۸ °C ۲۸۵۴ °F
CRC ۱۵۷۲ °C
92 U اورانیوم
use 1405.3 K ۱۱۳۲٫۲ °C ۲۰۷۰ °F
WEL 1405.3 K ۱۱۳۲٫۲ °C ۲۰۷۰ °F
CRC ۱۱۳۵ °C
LNG ۱۱۳۵ °C
93 Np نپتونیوم
use 917 K ۶۴۴ °C ۱۱۹۱ °F
WEL 910 K ۶۳۷ °C ۱۱۷۹ °F
CRC ۶۴۴ °C
LNG ۶۴۴ °C
94 Pu پلوتونیوم
use 912.5 K ۶۳۹٫۴ °C ۱۱۸۲٫۹ °F
WEL 912.5 K ۶۳۹٫۴ °C ۱۱۸۲٫۹ °F
CRC ۶۴۰ °C
LNG ۶۳۹٫۵ °C
95 Am امرسیوم
use 1449 K ۱۱۷۶ °C ۲۱۴۹ °F
WEL 1449 K ۱۱۷۶ °C ۲۱۴۹ °F
CRC ۱۱۷۶ °C
LNG ۱۱۷۶ °C
96 Cm کوریوم (Cm-244 ?)
use 1613 K ۱۳۴۰ °C ۲۴۴۴ °F
WEL 1613 K ۱۳۴۰ °C ۲۴۴۴ °F
CRC ۱۳۴۵ °C
LNG (Cm-244) 1340 °C
97 Bk برکلیوم (alpha)
use 1323 K ۱۰۵۰ °C ۱۹۲۲ °F
CRC ۱۰۵۰ °C
LNG ۱۰۵۰ °C
97 Bk برکلیوم (beta)
use 1259 K ۹۸۶ °C ۱۸۰۷ °F
WEL 1259 K ۹۸۶ °C ۱۸۰۷ °F
CRC ۹۸۶ °C
LNG ۹۸۶ °C
98 Cf کالیفرنیوم (Cf-252 ?)
use 1173 K ۹۰۰ °C ۱۶۵۲ °F
WEL 1173 K ۹۰۰ °C ۱۶۵۲ °F
CRC ۹۰۰ °C
LNG (Cf-252) 900 °C
99 Es انشتینیوم
use 1133 K ۸۶۰ °C ۱۵۸۰ °F
WEL 1133 K ۸۶۰ °C ۱۵۸۰ °F
CRC ۸۶۰ °C
LNG ۸۶۰ °C
100 Fm فرمیوم (Fm-257 ?)
use 1800 K ۱۵۲۷ °C ۲۷۸۱ °F
WEL 1800 K ۱۵۲۷ °C ۲۷۸۱ °F
CRC ۱۵۲۷ °C
LNG (Fm-257) 1527 °C
101 Md مندلویوم
use 1100 K ۸۲۷ °C ۱۵۲۱ °F
WEL 1100 K ۸۲۷ °C ۱۵۲۱ °F
CRC ۸۲۷ °C
102 No نوبلیوم
use 1100 K ۸۲۷ °C ۱۵۲۱ °F
WEL 1100 K ۸۲۷ °C ۱۵۲۱ °F
CRC ۸۲۷ °C
103 Lr لارنسیوم
use 1900 K ۱۶۲۷ °C ۲۹۶۱ °F
WEL 1900 K ۱۶۲۷ °C ۲۹۶۱ °F
CRC ۱۶۲۷ °C
LNG ۱۶۲۷ °C

یادداشت[ویرایش]

  • All values at standard pressure (101.325 kPa) unless noted. Triple point temperature values (marked "tp") are not valid at standard pressure.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

WEL[ویرایش]

As quoted at http://www.webelements.com/ from these sources:

  • A.M. James and M.P. Lord in Macmillan's Chemical and Physical Data, Macmillan, London, UK, 1992.
  • G.W.C. Kaye and T.H. Laby in Tables of physical and chemical constants, Longman, London, UK, 15th edition, 1993.

CRC[ویرایش]

As quoted from various sources in an online version of:

  • David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 4, Properties of the Elements and Inorganic Compounds; Melting, boiling, and critical temperatures of the elements.

CR2[ویرایش]

Melting point data (where different from above) from an online version of:

  • David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 4, Properties of the Elements and Inorganic Compounds; Density of Molten Elements and Representative Salts

LNG[ویرایش]

As quoted from:

  • J.A. Dean (ed), Lange's Handbook of Chemistry (15th Edition), McGraw-Hill, 1999; Section 3; Table 3.2 Physical Constants of Inorganic Compounds