نقاط جوش عناصر (صفحه اطلاعات)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

<<منابع اطلاعاتی عناصر شیمیایی

نقطه جوش[ویرایش]

1 H هیدروژن (H2)
use 20.28 K 100000000000 -۴۲۳٫۱۷ °F
WEL 20.28 K -۲۵۲٫۸۷ °C -۴۲۳٫۱۷ °F
CRC -۲۵۲٫۸۷ °C
LNG -۲۵۲٫۸۸ °C
2 He هلیم
use 4.22 K -۲۶۸٫۹۳ °C -۴۵۲٫۰۷ °F
WEL 4.22 K -۲۶۸٫۹۳ °C -۴۵۲٫۰۷ °F
CRC -۲۶۸٫۹۳ °C
LNG -۲۶۸٫۹۳۵ °C
3 Li لیتیم
use 1615 K ۱۳۴۲ °C ۲۴۴۸ °F
WEL 1615 K ۱۳۴۲ °C ۲۴۴۸ °F
CRC ۱۳۴۲ °C
LNG ۱۳۴۱ °C
4 Be برلیم
use 2742 K ۲۴۶۹ °C ۴۴۷۶ °F
WEL 2742 K ۲۴۶۹ °C ۴۴۷۶ °F
CRC ۲۴۷۱ °C
LNG ۲۴۶۷ °C
5 B بور
use 4200 K ۳۹۲۷ °C ۷۱۰۱ °F
WEL 4200 K ۳۹۲۷ °C ۷۱۰۱ °F
CRC ۴۰۰۰ °C
LNG ۳۸۶۴ °C
6 C کربن (گرافیت)
use
WEL ? (4300 K) ? (۴۰۲۷ °C) ? (۷۲۸۱ °F)
CRC subl. 3825 °C
LNG subl. (3915–4020) °C
6 C کربن (الماس)
use 4300 K ۴۰۲۷ °C ۷۲۸۱ °F
WEL ? (4300 K) ? (۴۰۲۷ °C) ? (۷۲۸۱ °F)
LNG ۳۹۳۰ °C
7 N نیتروژن (N2)
use 77.36 K -۱۹۵٫۷۹ °C -۳۲۰٫۴۲ °F
WEL 77.36 K -۱۹۵٫۷۹ °C -۳۲۰٫۴۲ °F
CRC -۱۹۵٫۷۹ °C
LNG -۱۹۵٫۷۹ °C
8 O اکسیژن (O2)
use 90.20 K -۱۸۲٫۹۵ °C -۲۹۷٫۳۱ °F
WEL 90.2 K -۱۸۲٫۹ °C -۲۹۷٫۲ °F
CRC -۱۸۲٫۹۵ °C
LNG -۱۸۲٫۹۶ °C
9 F فلوئور (F2)
use 85.03 K -۱۸۸٫۱۲ °C -۳۰۶٫۶۲ °F
WEL 85.03 K -۱۸۸٫۱۲ °C -۳۰۶٫۶۲ °F
CRC -۱۸۸٫۱۲ °C
LNG -۱۸۸٫۱۳ °C
10 Ne نئون
use 27.07 K -۲۴۶٫۰۸ °C -۴۱۰٫۹۴ °F
WEL 27.07 K -۲۴۶٫۰۸ °C -۴۱۰٫۹۴ °F
CRC -۲۴۶٫۰۸ °C
LNG -۲۴۶٫۰۵ °C
11 Na سدیم
use 1156 K ۸۸۳ °C ۱۶۲۱ °F
WEL 1156 K ۸۸۳ °C ۱۶۲۱ °F
CRC ۸۸۳ °C
LNG ۸۸۱٫۴ °C
12 Mg منیزیم
use 1363 K ۱۰۹۰ °C ۱۹۹۴ °F
WEL 1363 K ۱۰۹۰ °C ۱۹۹۴ °F
CRC ۱۰۹۰ °C
LNG ۱۱۰۰ °C
13 Al آلومینیوم
use 2792 K ۲۵۱۹ °C ۴۵۶۶ °F
WEL 2792 K ۲۵۱۹ °C ۴۵۶۶ °F
CRC ۲۵۱۹ °C
LNG ۲۵۱۸ °C
14 Si سیلیسیوم
use 3538 K ۳۲۶۵ °C ۵۹۰۹ °F
WEL 3173 K ۲۹۰۰ °C ۵۲۵۲ °F
CRC ۳۲۶۵ °C
LNG ۳۲۶۵ °C
15 P فسفر (سفید)
use 550 K ۲۷۷ °C ۵۳۱ °F
WEL 550 K ۲۷۷ °C ۵۳۱ °F
CRC ۲۸۰٫۵ °C
LNG ۲۸۰٫۳ °C
15 P فسفر (قرمز)
use subl. 704 K subl. 431 °C subl. 808 °F
CRC subl. 431 °C
LNG subl. 416 °C
16 S گوگرد (orthorhombic، alpha)
use 717.8 K ۴۴۴٫۶ °C ۸۳۲٫۳ °F
WEL ? (717.87 K) ? (۴۴۴٫۷۲ °C) ? (۸۳۲٫۵ °F)
CRC ۴۴۴٫۶۰ °C
LNG ۴۴۴٫۶ °C
16 S گوگرد (monoclinic، beta)
use 717.8 K ۴۴۴٫۶ °C ۸۳۲٫۳ °F
WEL ? (717.87 K) ? (۴۴۴٫۷۲ °C) ? (۸۳۲٫۵ °F)
CRC ۴۴۴٫۶۰ °C
LNG ۴۴۴٫۶ °C
16 S گوگرد (gamma)
use 717.87 K ۴۴۴٫۷۲ °C ۸۳۲٫۵ °F
WEL ? (717.87 K) ? (۴۴۴٫۷۲ °C) ? (۸۳۲٫۵ °F)
LNG ۴۴۴٫۷۲ °C
17 Cl کلر (Cl2)
use 239.11 K -۳۴٫۰۴ °C -۲۹٫۲۷ °F
WEL 239.11 K -۳۴٫۰۴ °C -۲۹٫۲۷ °F
CRC -۳۴٫۰۴ °C
LNG -۳۴٫۰۴ °C
18 Ar آرگون
use 87.30 K -۱۸۵٫۸۵ °C -۳۰۲٫۵۳ °F
WEL 87.3 K -۱۸۵٫۸ °C -۳۰۲٫۴ °F
CRC -۱۸۵٫۸۵ °C
LNG -۱۸۵٫۸۷ °C
19 K پتاسیوم
use 1032 K ۷۵۹ °C ۱۳۹۸ °F
WEL 1032 K ۷۵۹ °C ۱۳۹۸ °F
CRC ۷۵۹ °C
LNG ۷۵۹ °C
20 Ca کلسیوم
use 1757 K ۱۴۸۴ °C ۲۷۰۳ °F
WEL 1757 K ۱۴۸۴ °C ۲۷۰۳ °F
CRC ۱۴۸۴ °C
LNG ۱۴۸۴ °C
21 Sc اسکاندیوم
use 3109 K ۲۸۳۶ °C ۵۱۳۶ °F
WEL 3103 K ۲۸۳۰ °C ۵۱۲۶ °F
CRC ۲۸۳۶ °C
LNG ۲۸۳۶ °C
22 Ti تیتانیوم (hexagonal)
use 3560 K ۳۲۸۷ °C ۵۹۴۹ °F
WEL 3560 K ۳۲۸۷ °C ۵۹۴۹ °F
CRC ۳۲۸۷ °C
LNG ۳۲۸۷ °C
23 V وانادیوم
use 3680 K ۳۴۰۷ °C ۶۱۶۵ °F
WEL 3680 K ۳۴۰۷ °C ۶۱۶۵ °F
CRC ۳۴۰۷ °C
LNG ۳۴۲۱ °C
24 Cr کروم
use 2944 K ۲۶۷۱ °C ۴۸۴۰ °F
WEL 2944 K ۲۶۷۱ °C ۴۸۴۰ °F
CRC ۲۶۷۱ °C
LNG ۲۶۷۹ °C
25 Mn منگنز
use 2334 K ۲۰۶۱ °C ۳۷۴۲ °F
WEL 2334 K ۲۰۶۱ °C ۳۷۴۲ °F
CRC ۲۰۶۱ °C
LNG ۲۰۹۵ °C
26 Fe آهن
use 3134 K ۲۸۶۱ °C ۵۱۸۲ °F
WEL 3134 K ۲۸۶۱ °C ۵۱۸۲ °F
CRC ۲۸۶۱ °C
LNG ۲۸۶۱ °C
27 Co کبالت
use 3200 K ۲۹۲۷ °C ۵۳۰۱ °F
WEL 3200 K ۲۹۲۷ °C ۵۳۰۱ °F
CRC ۲۹۲۷ °C
LNG ۲۹۲۷ °C
28 Ni نیکل
use 3186 K ۲۹۱۳ °C ۵۲۷۵ °F
WEL 3186 K ۲۹۱۳ °C ۵۲۷۵ °F
CRC ۲۹۱۳ °C
LNG ۲۸۸۴ °C
29 Cu مس
use 2835 K ۲۵۶۲ °C ۴۶۴۳ °F
WEL 3200 K ۲۹۲۷ °C ۵۳۰۱ °F
CRC ۲۵۶۲ °C
LNG ۲۵۶۱٫۵ °C
30 Zn روی
use 1180 K ۹۰۷ °C ۱۶۶۵ °F
WEL 1180 K ۹۰۷ °C ۱۶۶۵ °F
CRC ۹۰۷ °C
LNG ۹۰۷ °C
31 Ga گالیوم
use 2477 K ۲۲۰۴ °C ۳۹۹۹ °F
WEL 2477 K ۲۲۰۴ °C ۳۹۹۹ °F
CRC ۲۲۰۴ °C
LNG ۲۲۰۳ °C
32 Ge ژرمانیوم
use 3106 K ۲۸۳۳ °C ۵۱۳۱ °F
WEL 3093 K ۲۸۲۰ °C ۵۱۰۸ °F
CRC ۲۸۳۳ °C
LNG ۲۸۳۰ °C
33 As آرسنیک (خاکستری)
use 887 K subl. 614 °C ۱۱۳۷ °F
WEL 887 K ۶۱۴ °C ۱۱۳۷ °F
CRC subl. 603 °C
LNG subl. 615 °C
34 Se سلنیوم (hexagonal، gray)
use 958 K ۶۸۵ °C ۱۲۶۵ °F
WEL 958 K ۶۸۵ °C ۱۲۶۵ °F
CRC ۶۸۵ °C
LNG ۶۸۵ °C
35 Br برم (Br2)
use 332.0 K ۵۸٫۸ °C ۱۳۷٫۸ °F
WEL 332 K ۵۹ °C ۱۳۸ °F
CRC ۵۸٫۸ °C
LNG ۵۸٫۸ °C
36 Kr کریپتون
use 119.93 K -۱۵۳٫۲۲ °C -۲۴۳٫۸ °F
WEL 119.93 K -۱۵۳٫۲۲ °C -۲۴۳٫۸ °F
CRC -۱۵۳٫۲۲ °C
LNG -۱۵۳٫۲۲ °C
37 Rb روبیدیوم
use 961 K ۶۸۸ °C ۱۲۷۰ °F
WEL 961 K ۶۸۸ °C ۱۲۷۰ °F
CRC ۶۸۸ °C
LNG ۶۹۱ °C
38 Sr استرانسیوم
use 1655 K ۱۳۸۲ °C ۲۵۲۰ °F
WEL 1655 K ۱۳۸۲ °C ۲۵۲۰ °F
CRC ۱۳۸۲ °C
LNG ۱۳۶۶ °C
39 Y ایتریوم
use 3609 K ۳۳۳۶ °C ۶۰۳۷ °F
WEL 3609 K ۳۳۳۶ °C ۶۰۳۷ °F
CRC ۳۳۴۵ °C
LNG ۳۳۴۵ °C
40 Zr زیرکونیوم
use 4682 K ۴۴۰۹ °C ۷۹۶۸ °F
WEL 4682 K ۴۴۰۹ °C ۷۹۶۸ °F
CRC ۴۴۰۹ °C
LNG ۳۵۷۷ °C
41 Nb نیوبیوم
use 5017 K ۴۷۴۴ °C ۸۵۷۱ °F
WEL 5017 K ۴۷۴۴ °C ۸۵۷۱ °F
CRC ۴۷۴۴ °C
LNG ۴۸۶۰ °C
42 Mo مولیبدن
use 4912 K ۴۶۳۹ °C ۸۳۸۲ °F
WEL 4912 K ۴۶۳۹ °C ۸۳۸۲ °F
CRC ۴۶۳۹ °C
LNG ۴۸۲۵ °C
43 Tc تکنسیوم (Tc-98 ?)
use 4538 K ۴۲۶۵ °C ۷۷۰۹ °F
WEL 4538 K ۴۲۶۵ °C ۷۷۰۹ °F
CRC ۴۲۶۵ °C
LNG (Tc-98) 4265 °C
est. 5200 K ; Schwochau، Klaus، Technetium،
Wiley-VCH (2000)، ISBN 3-527-29496-1
44 Ru روتنیوم
use 4423 K ۴۱۵۰ °C ۷۵۰۲ °F
WEL 4423 K ۴۱۵۰ °C ۷۵۰۲ °F
CRC ۴۱۵۰ °C
LNG ۴۱۵۰ °C
45 Rh رودیوم
use 3968 K ۳۶۹۵ °C ۶۶۸۳ °F
WEL 3968 K ۳۶۹۵ °C ۶۶۸۳ °F
CRC ۳۶۹۵ °C
LNG ۳۷۲۷ °C
46 Pd پالادیوم
use 3236 K ۲۹۶۳ °C ۵۳۶۵ °F
WEL 3236 K ۲۹۶۳ °C ۵۳۶۵ °F
CRC ۲۹۶۳ °C
LNG ۳۱۶۷ °C
47 Ag نقره
use 2435 K ۲۱۶۲ °C ۳۹۲۴ °F
WEL 2435 K ۲۱۶۲ °C ۳۹۲۴ °F
CRC ۲۱۶۲ °C
LNG ۲۱۶۴ °C
48 Cd کادمیوم
use 1040 K ۷۶۷ °C ۱۴۱۳ °F
WEL 1040 K ۷۶۷ °C ۱۴۱۳ °F
CRC ۷۶۷ °C
LNG ۷۶۵ °C
49 In ایندیوم
use 2345 K ۲۰۷۲ °C ۳۷۶۲ °F
WEL 2345 K ۲۰۷۲ °C ۳۷۶۲ °F
CRC ۲۰۷۲ °C
LNG ۲۰۷۲ °C
50 Sn قلع (سفید)
use 2875 K ۲۶۰۲ °C ۴۷۱۶ °F
WEL 2875 K ۲۶۰۲ °C ۴۷۱۶ °F
CRC ۲۶۰۲ °C
LNG ۲۶۰۲ °C
51 Sb آنتیموان
use 1860 K ۱۵۸۷ °C ۲۸۸۹ °F
WEL 1860 K ۱۵۸۷ °C ۲۸۸۹ °F
CRC ۱۵۸۷ °C
LNG ۱۵۸۷ °C
52 Te تلوریوم
use 1261 K ۹۸۸ °C ۱۸۱۰ °F
WEL 1261 K ۹۸۸ °C ۱۸۱۰ °F
CRC ۹۸۸ °C
LNG ۹۸۹٫۹ °C
53 I ید (I2)
use 457.4 K ۱۸۴٫۳ °C ۳۶۳٫۷ °F
WEL 457.4 K ۱۸۴٫۳ °C ۳۶۳٫۷ °F
CRC ۱۸۴٫۴ °C
LNG ۱۸۵٫۲۴ °C
54 Xe گزنون
use 165.03 K -۱۰۸٫۱۲ °C -۱۶۲٫۶۲ °F
WEL 165.1 K -۱۰۸ °C -۱۶۲ °F
CRC -۱۰۸٫۱۲ °C
LNG -۱۰۸٫۰۴ °C
55 Cs سزیوم
use 944 K ۶۷۱ °C ۱۲۴۰ °F
WEL 944 K ۶۷۱ °C ۱۲۴۰ °F
CRC ۶۷۱ °C
LNG ۶۶۸٫۲ °C
56 Ba باریوم
use 2170 K ۱۸۹۷ °C ۳۴۴۷ °F
WEL 2143 K ۱۸۷۰ °C ۳۳۹۸ °F
CRC ۱۸۹۷ °C
LNG ۱۸۴۵ °C
57 La لانتانوم
use 3737 K ۳۴۶۴ °C ۶۲۶۷ °F
WEL 3743 K ۳۴۷۰ °C ۶۲۷۸ °F
CRC ۳۴۶۴ °C
LNG ۳۴۶۴ °C
58 Ce سریوم
use 3716 K ۳۴۴۳ °C ۶۲۲۹ °F
WEL 3633 K ۳۳۶۰ °C ۶۰۸۰ °F
CRC ۳۴۴۳ °C
LNG ۳۴۴۰ °C
59 Pr پرازئودیمیوم
use 3793 K ۳۵۲۰ °C ۶۳۶۸ °F
WEL 3563 K ۳۲۹۰ °C ۵۹۵۴ °F
CRC ۳۵۲۰ °C
LNG ۳۵۲۰ °C
60 Nd نئودیمیوم
use 3347 K ۳۰۷۴ °C ۵۵۶۵ °F
WEL 3373 K ۳۱۰۰ °C ۵۶۱۲ °F
CRC ۳۰۷۴ °C
LNG ۳۰۷۴ °C
61 Pm پرومتیوم (Pm-147 ?)
use 3273 K ۳۰۰۰ °C ۵۴۳۲ °F
WEL 3273 K ۳۰۰۰ °C ۵۴۳۲ °F
CRC ۳۰۰۰ °C
LNG (Pm-147) estimated 3000 °C
62 Sm ساماریوم
use 2067 K ۱۷۹۴ °C ۳۲۶۱ °F
WEL 2076 K ۱۸۰۳ °C ۳۲۷۷ °F
CRC ۱۷۹۴ °C
LNG ۱۷۹۴ °C
63 Eu اروپیوم
use 1802 K ۱۵۲۹ °C ۲۷۸۴ °F
WEL 1800 K ۱۵۲۷ °C ۲۷۸۱ °F
CRC ۱۵۲۹ °C
LNG ۱۵۲۷ °C
64 Gd گادولینیوم
use 3546 K ۳۲۷۳ °C ۵۹۲۳ °F
WEL 3523 K ۳۲۵۰ °C ۵۸۸۲ °F
CRC ۳۲۷۳ °C
LNG ۳۲۷۳ °C
65 Tb تربیوم
use 3503 K ۳۲۳۰ °C ۵۸۴۶ °F
WEL 3503 K ۳۲۳۰ °C ۵۸۴۶ °F
CRC ۳۲۳۰ °C
LNG ۳۲۳۰ °C
66 Dy دیسپروزیوم
use 2840 K ۲۵۶۷ °C ۴۶۵۳ °F
WEL 2840 K ۲۵۶۷ °C ۴۶۵۳ °F
CRC ۲۵۶۷ °C
LNG ۲۵۶۷ °C
67 Ho هولمیوم
use 2993 K ۲۷۲۰ °C ۴۹۲۸ °F
WEL 2993 K ۲۷۲۰ °C ۴۹۲۸ °F
CRC ۲۷۰۰ °C
LNG ۲۷۲۰ °C
68 Er اربیوم
use 3141 K ۲۸۶۸ °C ۵۱۹۴ °F
WEL 3141 K ۲۸۶۸ °C ۵۱۹۴ °F
CRC ۲۸۶۸ °C
LNG ۲۸۶۸ °C
69 Tm تالیوم
use 2223 K ۱۹۵۰ °C ۳۵۴۲ °F
WEL 2223 K ۱۹۵۰ °C ۳۵۴۲ °F
CRC ۱۹۵۰ °C
LNG ۱۹۵۰ °C
70 Yb ایتربیوم
use 1469 K ۱۱۹۶ °C ۲۱۸۵ °F
WEL 1469 K ۱۱۹۶ °C ۲۱۸۵ °F
CRC ۱۱۹۶ °C
LNG ۱۱۹۶ °C
71 Lu لوتسیوم
use 3675 K ۳۴۰۲ °C ۶۱۵۶ °F
WEL 3675 K ۳۴۰۲ °C ۶۱۵۶ °F
CRC ۳۴۰۲ °C
LNG ۳۴۰۲ °C
72 Hf هافنیوم
use 4876 K ۴۶۰۳ °C ۸۳۱۷ °F
WEL 4876 K ۴۶۰۳ °C ۸۳۱۷ °F
CRC ۴۶۰۳ °C
LNG ۴۴۵۰ °C
73 Ta تانتال
use 5731 K ۵۴۵۸ °C ۹۸۵۶ °F
WEL 5731 K ۵۴۵۸ °C ۹۸۵۶ °F
CRC ۵۴۵۸ °C
LNG ۵۴۲۹ °C
74 W تنگستن
use 5828 K ۵۵۵۵ °C ۱۰۰۳۱ °F
WEL 5828 K ۵۵۵۵ °C ۱۰۰۳۱ °F
CRC ۵۵۵۵ °C
LNG ۵۹۰۰ °C
75 Re رنیوم
use 5869 K ۵۵۹۶ °C ۱۰۱۰۵ °F
WEL 5869 K ۵۵۹۶ °C ۱۰۱۰۵ °F
CRC ۵۵۹۶ °C
LNG ۵۶۷۸ °C
76 Os اسمیوم
use 5285 K ۵۰۱۲ °C ۹۰۵۴ °F
WEL 5285 K ۵۰۱۲ °C ۹۰۵۴ °F
CRC ۵۰۱۲ °C
LNG ۵۲۲۵ °C
77 Ir ایریدیوم
use 4701 K ۴۴۲۸ °C ۸۰۰۲ °F
WEL 4701 K ۴۴۲۸ °C ۸۰۰۲ °F
CRC ۴۴۲۸ °C
LNG circa 2550 °C
78 Pt پلاتین
use 4098 K ۳۸۲۵ °C ۶۹۱۷ °F
WEL 4098 K ۳۸۲۵ °C ۶۹۱۷ °F
CRC ۳۸۲۵ °C
LNG ۳۸۲۴ °C
79 Au طلا
use 3129 K ۲۸۵۶ °C ۵۱۷۳ °F
WEL 3129 K ۲۸۵۶ °C ۵۱۷۳ °F
CRC ۲۸۵۶ °C
LNG ۲۸۵۶ °C
80 Hg جیوه
use 629.88 K ۳۵۶٫۷۳ °C ۶۷۴٫۱۱ °F
WEL 629.88 K ۳۵۶٫۷۳ °C ۶۷۴٫۱۱ °F
CRC ۳۵۶٫۷۳ °C
LNG ۳۵۶٫۷ °C
81 Tl تالیوم
use 1746 K ۱۴۷۳ °C ۲۶۸۳ °F
WEL 1746 K ۱۴۷۳ °C ۲۶۸۳ °F
CRC ۱۴۷۳ °C
LNG ۱۴۵۷ °C
82 Pb سرب
use 2022 K ۱۷۴۹ °C ۳۱۸۰ °F
WEL 2022 K ۱۷۴۹ °C ۳۱۸۰ °F
CRC ۱۷۴۹ °C
LNG ۱۷۴۹ °C
83 Bi بیسموت
use 1837 K ۱۵۶۴ °C ۲۸۴۷ °F
WEL 1837 K ۱۵۶۴ °C ۲۸۴۷ °F
CRC ۱۵۶۴ °C
LNG ۱۵۶۴ °C
84 Po پولونیوم (alpha)
use 1235 K ۹۶۲ °C ۱۷۶۴ °F
WEL 1235 K ۹۶۲ °C ۱۷۶۴ °F
CRC ۹۶۲ °C
LNG ۹۶۲ °C
85 At استاتین
use ? 610 K ? ۳۳۷ °C ?
86 Rn رادون
use 211.3 K -۶۱٫۷ °C -۷۹٫۱ °F
WEL 211.3 K -۶۱٫۷ °C -۷۹٫۱ °F
CRC -۶۱٫۷ °C
LNG -۶۲ °C
87 Fr فرانسیوم
use ? 950 K ? ۶۷۷ °C ?
88 Ra رادیوم
use 2010 K ۱۷۳۷ °C ۳۱۵۹ °F
WEL 2010 K ۱۷۳۷ °C ۳۱۵۹ °F
LNG ۱۷۳۷ °C
89 Ac آکتینیوم (Ac-227 ?)
use 3471 K ۳۱۹۸ °C ۵۷۸۸ °F
WEL 3573 K ۳۳۰۰ °C ۵۹۷۲ °F
CRC ۳۱۹۸ °C
LNG (Ac-227) circa 3200 °C
90 Th توریوم
use 5061 K ۴۷۸۸ °C ۸۶۵۰ °F
WEL 5093 K ۴۸۲۰ °C ۸۷۰۸ °F
CRC ۴۷۸۸ °C
LNG ۴۷۸۸ °C
91 Pa پروتاکتینیوم
use ? 4300 K ? ۴۰۲۷ °C ?
92 U اورانیوم
use 4404 K ۴۱۳۱ °C ۷۴۶۸ °F
WEL 4200 K ۳۹۲۷ °C ۷۱۰۱ °F
CRC ۴۱۳۱ °C
LNG ۴۱۳۱ °C
93 Np نپتونیوم
use 4273 K ۴۰۰۰ °C ۷۲۳۲ °F
WEL 4273 K ۴۰۰۰ °C ۷۲۳۲ °F
LNG above 3900 °C
94 Pu پلوتونیوم
use 3501 K ۳۲۲۸ °C ۵۸۴۲ °F
WEL 3503 K ۳۲۳۰ °C ۵۸۴۶ °F
CRC ۳۲۲۸ °C
LNG ۳۲۳۰ °C
95 Am آمرسیوم
use 2880 K ۲۶۰۷ °C ۴۷۲۵ °F
WEL 2880 K ۲۶۰۷ °C ۴۷۲۵ °F
CRC ۲۰۱۱ °C
LNG ۲۰۱۱ °C
96 Cm کوریوم (Cm-244 ?)
use 3383 K ۳۱۱۰ °C ۵۶۳۰ °F
WEL 3383 K ۳۱۱۰ °C ۵۶۳۰ °F
CRC circa 3100 °C
LNG (Cm-244) circa 3110 °C

یادداشت[ویرایش]

  • نقطه جوش عناصر در فشار هوای استاندارد ثبت شده‌است.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

WEL[ویرایش]

As quoted at http://www.webelements.com/ from these sources:

  • A.M. James and M.P. Lord in Macmillan's Chemical and Physical Data، Macmillan، London، UK، ۱۹۹۲.
  • G.W.C. Kaye and T. H. Laby in Tables of physical and chemical constants، Longman، London، UK، ۱۵th edition، ۱۹۹۳.

CRC[ویرایش]

As quoted from various sources in an online version of:

  • David R. Lide (ed)، CRC Handbook of Chemistry and Physics، ۸۴th Edition. CRC Press. Boca Raton، Florida، ۲۰۰۳; Section ۴، Properties of the Elements and Inorganic Compounds; Melting، boiling، and critical temperatures of the elements.

LNG[ویرایش]

As quoted from:

  • J.A. Dean (ed)، Lange's Handbook of Chemistry (۱۵th Edition)، McGraw-Hill، ۱۹۹۹; Section ۳; Table ۳٫۲ Physical Constants of Inorganic Compounds