پرش به محتوا

آرایش الکترونی عناصر (صفحه اطلاعات)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد


1 H هیدروژن : 1s1
1s1                                  
1 - - - - -
2 He هلیوم : 1s2
1s2                                    
2            
3 Li لیتیوم : 1s2 2s1
1s2 2s1                                  
2 1          
4 Be برلیم : 1s2 2s2
1s2 2s2                                  
2 2          
5 B بور : 1s2 2s2 2p1
1s2 2s2 2p1                                
2 3          
6 C کربن : 1s2 2s2 2p2
1s2 2s2 2p2                                
2 4          
7 N نیتروژن : 1s2 2s2 2p3
1s2 2s2 2p3                                
2 5          
8 O اکسیژن : 1s2 2s2 2p4
1s2 2s2 2p4                                
2 6          
9 F فلوئور : 1s2 2s2 2p5
1s2 2s2 2p5                                
2 7          
10 Ne نئون : 1s2 2s2 2p6
1s2 2s2 2p6                                
2 8          
11 Na سدیم : [Ne] 3s1
1s2 2s2 2p6 3s1                              
2 8 1        
12 Mg منیزیوم : [Ne] 3s2
1s2 2s2 2p6 3s2                              
2 8 2        
13 Al آلومینیوم : [Ne] 3s2 3p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1                            
2 8 3        
14 Si سیلیسیوم : [Ne] 3s2 3p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p2                            
2 8 4        
15 P فسفر : [Ne] 3s2 3p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3                            
2 8 5        
16 S گوگرد : [Ne] 3s2 3p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4                            
2 8 6        
17 Cl کلر : [Ne] 3s2 3p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5                            
2 8 7        
18 Ar آرگون : [Ne] 3s2 3p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6                            
2 8 8        
19 K پتاسیم : [Ar] 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6   4s1                        
2 8 8 1      
20 Ca کلسیم : [Ar] 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6   4s2                        
2 8 8 2      
21 Sc اسکاندیوم : [Ar] 3d1 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2                        
2 8 9 2      
22 Ti تیتانیوم : [Ar] 3d2 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2                        
2 8 10 2      
23 V وانادیوم : [Ar] 3d3 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2                        
2 8 11 2      
24 Cr کروم : [Ar] 3d5 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1                        
2 8 13 1      
25 Mn منگنز : [Ar] 3d5 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2                        
2 8 13 2      
26 Fe آهن : [Ar] 3d6 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2                        
2 8 14 2      
27 Co کبالت : [Ar] 3d7 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2                        
2 8 15 2      
28 Ni نیکل : [Ar] 3d8 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2                        
2 8 16 2      
29 Cu مس : [Ar] 3d10 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1                        
2 8 18 1      
30 Zn روی : [Ar] 3d10 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2                        
2 8 18 2      
31 Ga گالیوم : [Ar] 3d10 4s2 4p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1                      
2 8 18 3      
32 Ge ژرمانیوم : [Ar] 3d10 4s2 4p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2                      
2 8 18 4      
33 As آرسنیک : [Ar] 3d10 4s2 4p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3                      
2 8 18 5      
34 Se سلنیوم : [Ar] 3d10 4s2 4p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4                      
2 8 18 6      
35 Br برم : [Ar] 3d10 4s2 4p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5                      
2 8 18 7      
36 Kr کریپتون : [Ar] 3d10 4s2 4p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6                      
2 8 18 8      
37 Rb روبیدیوم : [Kr] 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6     5s1                
2 8 18 8 1    
38 Sr استرانسیوم : [Kr] 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6     5s2                
2 8 18 8 2    
39 Y ایتریوم : [Kr] 4d1 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d1   5s2                
2 8 18 9 2    
40 Zr زیرکونیوم : [Kr] 4d2 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d2   5s2                
2 8 18 10 2    
41 Nb نیوبیوم : [Kr] 4d4 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d4   5s1                
2 8 18 12 1    
42 Mo مولیبدن : [Kr] 4d5 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5   5s1                
2 8 18 13 1    
43 Tc تکنسیوم : [Kr] 4d5 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5   5s2                
2 8 18 13 2    
44 Ru روتنیوم : [Kr] 4d7 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d7   5s1                
2 8 18 15 1    
45 Rh رودیوم : [Kr] 4d8 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d8   5s1                
2 8 18 16 1    
46 Pd پالادیوم : [Kr] 4d10
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10                    
2 8 18 18      
47 Ag نقره : [Kr] 4d10 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s1                
2 8 18 18 1    
48 Cd کادمیوم : [Kr] 4d10 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s2                
2 8 18 18 2    
49 In ایندیوم : [Kr] 4d10 5s2 5p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s2 5p1              
2 8 18 18 3    
50 Sn قلع : [Kr] 4d10 5s2 5p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s2 5p2              
2 8 18 18 4    
51 Sb آنتیموان : [Kr] 4d10 5s2 5p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s2 5p3              
2 8 18 18 5    
52 Te تلوریوم : [Kr] 4d10 5s2 5p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s2 5p4              
2 8 18 18 6    
53 I ید : [Kr] 4d10 5s2 5p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s2 5p5              
2 8 18 18 7    
54 Xe زنون : [Kr] 4d10 5s2 5p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s2 5p6              
2 8 18 18 8    
55 Cs سزیوم : [Xe] 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s2 5p6     6s1        
2 8 18 18 8 1  
56 Ba باریوم : [Xe] 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s2 5p6     6s2        
2 8 18 18 8 2  
57 La لانتانیوم : [Xe] 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 5d1   6s2        
2 8 18 18 9 2  
58 Ce سریوم : [Xe] 4f1 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f1 5s2 5p6 5d1   6s2        
2 8 18 19 9 2  
59 Pr پرازئودیمیوم : [Xe] 4f3 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f3 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 21 8 2  
60 Nd نئودیمیوم : [Xe] 4f4 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f4 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 22 8 2  
61 Pm پرومتیوم : [Xe] 4f5 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f5 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 23 8 2  
62 Sm ساماریوم : [Xe] 4f6 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f6 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 24 8 2  
63 Eu اروپیوم : [Xe] 4f7 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f7 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 25 8 2  
64 Gd گادولینیوم : [Xe] 4f7 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f7 5s2 5p6 5d1   6s2        
2 8 18 25 9 2  
65 Tb تربیوم : [Xe] 4f9 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f9 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 27 8 2  
66 Dy دیسپروزیوم : [Xe] 4f10 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f10 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 28 8 2  
67 Ho هولمیوم : [Xe] 4f11 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f11 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 29 8 2  
68 Er اربیوم : [Xe] 4f12 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f12 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 30 8 2  
69 Tm تالیوم : [Xe] 4f13 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f13 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 31 8 2  
70 Yb ایتربیوم : [Xe] 4f14 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 32 8 2  
71 Lu لوتسیوم : [Xe] 4f14 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d1   6s2        
2 8 18 32 9 2  
72 Hf هافنیوم : [Xe] 4f14 5d2 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d2   6s2        
2 8 18 32 10 2  
73 Ta تانتالیوم : [Xe] 4f14 5d3 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d3   6s2        
2 8 18 32 11 2  
74 W تنگستن : [Xe] 4f14 5d4 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d4   6s2        
2 8 18 32 12 2  
75 Re رنیوم : [Xe] 4f14 5d5 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d5   6s2        
2 8 18 32 13 2  
76 Os اوسمیوم : [Xe] 4f14 5d6 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d6   6s2        
2 8 18 32 14 2  
77 Ir ایریدیوم : [Xe] 4f14 5d7 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d7   6s2        
2 8 18 32 15 2  
78 Pt پلاتین : [Xe] 4f14 5d9 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d9   6s1        
2 8 18 32 17 1  
79 Au طلا : [Xe] 4f14 5d10 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s1        
2 8 18 32 18 1  
80 Hg جیوه : [Xe] 4f14 5d10 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2        
2 8 18 32 18 2  
81 Tl تالیوم : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p1      
2 8 18 32 18 3  
82 Pb سرب : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p2      
2 8 18 32 18 4  
83 Bi بیسموت : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p3      
2 8 18 32 18 5  
84 Po پولونیوم : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p4      
2 8 18 32 18 6  
85 At استاتین : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p5      
2 8 18 32 18 7  
86 Rn رادون : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p6      
2 8 18 32 18 8  
87 Fr فرانسیوم : [Rn] 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p6   7s1  
2 8 18 32 18 8 1
88 Ra رادیوم : [Rn] 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p6   7s2  
2 8 18 32 18 8 2
89 Ac آکتینیوم : [Rn] 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p6 6d1 7s2  
2 8 18 32 19 8 2
90 Th توریوم : [Rn] 6d2 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p6 6d2 7s2  
2 8 18 32 18 10 2
91 Pa پروتاکتینیوم : [Rn] 5f2 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f2 6s2 6p6 6d1 7s2  
2 8 18 32 20 9 2
92 U اورانیوم : [Rn] 5f3 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f3 6s2 6p6 6d1 7s2  
2 8 18 32 21 9 2
93 Np نپتونیوم : [Rn] 5f4 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f4 6s2 6p6 6d1 7s2  
2 8 18 32 22 9 2
94 Pu پلوتونیوم : [Rn] 5f6 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f6 6s2 6p6   7s2  
2 8 18 32 24 8 2
95 Am آمرسیوم : [Rn] 5f7 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f7 6s2 6p6   7s2  
2 8 18 32 25 8 2
96 Cm کوریم : [Rn] 5f7 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f7 6s2 6p6 6d1 7s2  
2 8 18 32 25 9 2
97 Bk برکلیوم : [Rn] 5f9 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f9 6s2 6p6   7s2  
2 8 18 32 27 8 2
98 Cf کالیفرنیوم : [Rn] 5f10 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f10 6s2 6p6   7s2  
2 8 18 32 28 8 2
99 Es انیشتینیوم : [Rn] 5f11 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f11 6s2 6p6   7s2  
2 8 18 32 29 8 2
100 Fm فرمیوم : [Rn] 5f12 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f12 6s2 6p6   7s2  
2 8 18 32 30 8 2
101 Md مندلویوم : [Rn] 5f13 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f13 6s2 6p6   7s2  
2 8 18 32 31 8 2
102 No نوبلیوم : [Rn] 5f14 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6   7s2  
2 8 18 32 32 8 2
103 Lr لارنسیوم : probably [Rn] 5f14 7s2 7p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6   7s2 7p1
2 8 18 32 32 8 3
104 Rf رادرفوردیوم : probably [Rn] 5f14 6d2 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d2 7s2  
2 8 18 32 32 10 2

منابع[ویرایش]

منابع جدول بالا کتب زیر بوده‌اند:

NIST[ویرایش]

This website is also cited in the CRC Handbook as source of Section 1, subsection Electron Configuration of Neutral Atoms in the Ground State.

 • 91 Pa : [Rn] 5f2(3H4) 6d 7s2
 • 92 U : [Rn] 5f3(4Io9/2) 6d 7s2
 • 93 Np : [Rn] 5f4(5I4) 6d 7s2
 • 103 Lr : [Rn] 5f14 7s2 7p1 question-marked
 • 104 Rf : [Rn] 5f14 6d2 7s2 question-marked

CRC[ویرایش]

 • David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition, online version. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 1, Basic Constants, Units, and Conversion Factors; Electron Configuration of Neutral Atoms in the Ground State. (elements 1–104)
 • Also subsection Periodic Table of the Elements, (elements 1–103) based on:
  • G. J. Leigh, Editor, Nomenclature of Inorganic Chemistry, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1990.
  • Chemical and Engineering News, 63(5), 27, 1985.
  • Atomic Weights of the Elements, 1999, Pure & Appl. Chem., 73, 667, 2001.

WebElements[ویرایش]

 • http://www.webelements.com/ ; retrieved July 2005, electron configurations based on:
  • Atomic, Molecular, & Optical Physics Handbook, Ed. Gordon W. F. Drake, American Institute of Physics, Woodbury, New York, USA, 1996.
  • J.E. Huheey, E.A. Keiter, and R.L. Keiter in Inorganic Chemistry : Principles of Structure and Reactivity, 4th edition, HarperCollins, New York, USA, 1993.
  • R.L. DeKock and H.B. Gray in Chemical Structure and bonding, Benjamin/Cummings, Menlo Park, California, USA, 1980.
  • A.M. James and M.P. Lord in Macmillan's Chemical and Physical Data, Macmillan, London, UK, 1992.
 • 103 Lr : [Rn].5f14.7s2.7p1 tentative ; 2.8.18.32.32.9.2 [inconsistent]
 • 104 Rf : [Rn].5f14.6d2.7s2 tentative
 • 105 Db : [Rn].5f14.6d3.7s2 (a guess based upon that of tantalum) ; 2.8.18.32.32.11.2
 • 106 Sg : [Rn].5f14.6d4.7s2 (a guess based upon that of tungsten) ; 2.8.18.32.32.12.2
 • 107 Bh : [Rn].5f14.6d5.7s2 (a guess based upon that of rhenium) ; 2.8.18.32.32.13.2
 • 108 Hs : [Rn].5f14.6d6.7s2 (a guess based upon that of osmium) ; 2.8.18.32.32.14.2
 • 109 Mt : [Rn].5f14.6d7.7s2 (a guess based upon that of iridium) ; 2.8.18.32.32.15.2
 • 110 Ds : [Rn].5f14.6d9.7s1 (a guess based upon that of platinum) ; 2.8.18.32.32.17.1
 • 111 Rg : [Rn].5f14.6d10.7s1 (a guess based upon that of gold) ; 2.8.18.32.32.18.1
 • 112 Uub : [Rn].5f14.6d10.7s2 (a guess based upon that of mercury) ; 2.8.18.32.32.18.2
 • 113 Uut : [Rn].5f14.6d10.7s2.7p1 (a guess based upon that of thallium) ; 2.8.18.32.32.18.3
 • 114 Uuq : [Rn].5f14.6d10.7s2.7p2 (a guess based upon that of lead) ; 2.8.18.32.32.18.4
 • 115 Uup : [Rn].5f14.6d10.7s2.7p3 (a guess based upon that of bismuth) ; 2.8.18.32.32.18.5
 • 116 Uuh : [Rn].5f14.6d10.7s2.7p4 (a guess based upon that of polonium) ; 2.8.18.32.32.18.6
 • 117 Uus : [Rn].5f14.6d10.7s2.7p5 (a guess based upon that of astatine) ; 2.8.18.32.32.18.7
 • 118 Uuo : [Rn].5f14.6d10.7s2.7p6 (a guess based upon that of radon) ; 2.8.18.32.32.18.8

Lange[ویرایش]

 • J.A. Dean (ed), Lange's Handbook of Chemistry (15th Edition), online version, McGraw-Hill, 1999; Section 4, Table 4.1 Electronic Configuration and Properties of the Elements. (Elements 1–103)
 • 97 Bk : [Rn] 5f8 6d 7s2
 • 103 Lr : [Rn] 4f14 [sic] 6d 7s2

Hill and Petrucci[ویرایش]

 • Hill and Petrucci, General Chemistry: An Integrated Approach (3rd edition), Prentice Hall. (Elements 1–106)
 • 58 Ce : [Xe] 4f2 6s2
 • 103 Lr : [Rn] 5f14 6d1 7s2
 • 104 Rf : [Rn] 5f14 6d2 7s2 (agrees with guess above)
 • 105 Db : [Rn] 5f14 6d3 7s2
 • 106 Sg : [Rn] 5f14 6d4 7s2