فهرست عناصر جدول تناوبی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

جدول زیر، جدول عناصر شیمیایی بر اساس عدد اتمی است. رنگ‌ها بر اساس نوع عنصر طبقه‌بندی شده‌اند.

رنگ های جدول تناوبی[ویرایش]

طبقه‌بندی بر اساس نوع عنصر به تفکیک رنگ[ویرایش]

ستون‌ها[ویرایش]

فهرست عناصر[ویرایش]

عدد اتمی
نام
نماد
گروه
تناوب
جرم
چگالی
نقطه ذوب
نقطه جوش
ظرفیت
گرمایی ویژه
الکترونگاتیویتی
فراوانی
۱ هیدروژن H ۱ ۱ ۱٫۰۰۷۹۴(۷)۲ ۳ ۴ ۰٫۰۰۰۰۸۹۸۸ ۱۴٫۱۷۵ ۲۰٫۲۸ ۱۴٫۳۰۴ ۲٫۲۰ ۱۴۰۰
۲ هلیم He ۱۸ ۱ ۴٫۰۰۲۶۰۲(۲)۲ ۴ ۰٫۰۰۰۱۷۸۵ n/a۶ ۴٫۲۲ ۵٫۱۹۳ - ۰٫۰۰۸
۳ لیتیم Li ۱ ۲ ۶٫۹۴۱(۲)۵ ۰٫۵۳۴ ۴۵۳٫۸۵ ۱۶۱۵ ۳٫۵۸۲ ۰٫۹۸ ۲۰
۴ بریلیوم Be ۲ ۲ ۹٫۰۱۲۱۸۲(۳) ۱٫۸۵ ۱۵۶۰٫۱۵ ۲۷۴۲ ۱٫۸۲۵ ۱٫۵۷ ۲٫۸
۵ بور B ۱۳ ۲ ۱۰٫۸۱۱(۷)۲ ۳ ۴ ۲٫۳۴ ۲۵۷۳٫۱۵ ۴۲۰۰ ۱٫۰۲۶ ۲٫۰۴ ۱۰
۶ کربن C ۱۴ ۲ ۱۲٫۰۱۰۷(۸)۲ ۴ ۲٫۲۶۷ ۳۹۴۸٫۱۵۷ ۴۳۰۰ ۰٫۷۰۹ ۲٫۵۵ ۲۰۰
۷ نیتروژن N ۱۵ ۲ ۱۴٫۰۰۶۷(۲)۲ ۴ ۰٫۰۰۱۲۵۰۶ ۶۳٫۲۹ ۷۷٫۳۶ ۱٫۰۴ ۳٫۰۴ ۱۹
۸ اکسیژن O ۱۶ ۲ ۱۵٫۹۹۹۴(۳)۲ ۴ ۰٫۰۰۱۴۲۹ ۵۰٫۵ ۹۰٫۲۰ ۰٫۹۱۸ ۳٫۴۴ ۴۶۱۰۰۰
۹ فلوئور F ۱۷ ۲ ۱۸٫۹۹۸۴۰۳۲(۵) ۰٫۰۰۱۶۹۶ ۵۳٫۶۳ ۸۵٫۰۳ ۰٫۸۲۴ ۳٫۹۸ ۵۸۵
۱۰ نئون Ne ۱۸ ۲ ۲۰٫۱۷۹۷(۶)۲ ۳ ۰٫۰۰۰۸۹۹۹ ۲۴٫۷۰۳ ۲۷٫۰۷ ۱٫۰۳ - ۰٫۰۰۵
۱۱ سدیم Na ۱ ۳ ۲۲٫۹۸۹۷۶۹۲۸(۲) ۰٫۹۷۱ ۳۷۱٫۱۵ ۱۱۵۶ ۱٫۲۲۸ ۰٫۹۳ ۲۳۶۰۰
۱۲ منیزیم Mg ۲ ۳ ۲۴٫۳۰۵۰(۶) ۱٫۷۳۸ ۹۲۳٫۱۵ ۱۳۶۳ ۱٫۰۲۳ ۱٫۳۱ ۲۳۳۰۰
۱۳ آلومینیم Al ۱۳ ۳ ۲۶٫۹۸۱۵۳۸۶(۸) ۲٫۶۹۸ ۹۳۳٫۴ ۲۷۹۲ ۰٫۸۹۷ ۱٫۶۱ ۸۲۳۰۰
۱۴ سیلیسیم Si ۱۴ ۳ ۲۸٫۰۸۵۵(۳)۴ ۲٫۳۲۹۶ ۱۶۸۳٫۱۵ ۳۵۳۸ ۰٫۷۰۵ ۱٫۹ ۲۸۲۰۰۰
۱۵ فسفر P ۱۵ ۳ ۳۰٫۹۷۳۷۶۲(۲) ۱٫۸۲ ۳۱۷٫۲۵ ۵۵۳ ۰٫۷۶۹ ۲٫۱۹ ۱۰۵۰
۱۶ گوگرد (سولفور) S ۱۶ ۳ ۳۲٫۰۶۵(۵)۲ ۴ ۲٫۰۶۷ ۳۸۸٫۵۱ ۷۱۷٫۸ ۰٫۷۱ ۲٫۵۸ ۳۵۰
۱۷ کلر Cl ۱۷ ۳ ۳۵٫۴۵۳(۲)۲ ۳ ۴ ۰٫۰۰۳۲۱۴ ۱۷۲٫۳۱ ۲۳۹٫۱۱ ۰٫۴۷۹ ۳٫۱۶ ۱۴۵
۱۸ آرگون Ar ۱۸ ۳ ۳۹٫۹۴۸(۱)۲ ۴ ۰٫۰۰۱۷۸۳۷ ۸۳٫۹۶ ۸۷٫۳۰ ۰٫۵۲ - ۳٫۵
۱۹ پتاسیم K ۱ ۴ ۳۹٫۰۹۸۳(۱) ۰٫۸۶۲ ۳۳۶٫۵ ۱۰۳۲ ۰٫۷۵۷ ۰٫۸۲ ۲۰۹۰۰
۲۰ کلسیم Ca ۲ ۴ ۴۰٫۰۷۸(۴)۲ ۱٫۵۴ ۱۱۱۲٫۱۵ ۱۷۵۷ ۰٫۶۴۷ ۱ ۴۱۵۰۰
۲۱ اسکاندیم Sc ۳ ۴ ۴۴٫۹۵۵۹۱۲(۶) ۲٫۹۸۹ ۱۸۱۲٫۱۵ ۳۱۰۹ ۰٫۵۶۸ ۱٫۳۶ ۲۲
۲۲ تیتانیم Ti ۴ ۴ ۴۷٫۸۶۷(۱) ۴٫۵۴ ۱۹۳۳٫۱۵ ۳۵۶۰ ۰٫۵۲۳ ۱٫۵۴ ۵۶۵۰
۲۳ وانادیم V ۵ ۴ ۵۰٫۹۴۱۵(۱) ۶٫۱۱ ۲۱۷۵٫۱۵ ۳۶۸۰ ۰٫۴۸۹ ۱٫۶۳ ۱۲۰
۲۴ کروم Cr ۶ ۴ ۵۱٫۹۹۶۱(۶) ۷٫۱۵ ۲۱۳۰٫۱۵ ۲۹۴۴ ۰٫۴۴۹ ۱٫۶۶ ۱۰۲
۲۵ منگنز Mn ۷ ۴ ۵۴٫۹۳۸۰۴۵(۵) ۷٫۴۴ ۱۵۱۹٫۱۵ ۲۳۳۴ ۰٫۴۷۹ ۱٫۵۵ ۹۵۰
۲۶ آهن Fe ۸ ۴ ۵۵٫۸۴۵(۲) ۷٫۸۷۴ ۱۸۰۸٫۱۵ ۳۱۳۴ ۰٫۴۴۹ ۱٫۸۳ ۵۶۳۰۰
۲۷ کبالت Co ۹ ۴ ۵۸٫۹۳۳۱۹۵(۵) ۸٫۸۶ ۱۷۶۸٫۱۵ ۳۲۰۰ ۰٫۴۲۱ ۱٫۸۸ ۲۵
۲۸ نیکل Ni ۱۰ ۴ ۵۸٫۶۹۳۴(۴) ۸٫۹۱۲ ۱۷۲۶٫۱۵ ۳۱۸۶ ۰٫۴۴۴ ۱٫۹۱ ۸۴
۲۹ مس Cu ۱۱ ۴ ۶۳٫۵۴۶(۳)۴ ۸٫۹۶ ۱۳۵۷٫۷۵ ۲۸۳۵ ۰٫۳۸۵ ۱٫۹ ۶۰
۳۰ روی Zn ۱۲ ۴ ۶۵٫۳۸(۲) ۷٫۱۳۴ ۶۹۲٫۸۸ ۱۱۸۰ ۰٫۳۸۸ ۱٫۶۵ ۷۰
۳۱ گالیم Ga ۱۳ ۴ ۶۹٫۷۲۳(۱) ۵٫۹۰۷ ۳۰۲٫۹۱ ۲۴۷۷ ۰٫۳۷۱ ۱٫۸۱ ۱۹
۳۲ ژرمانیم Ge ۱۴ ۴ ۷۲٫۶۴(۱) ۵٫۳۲۳ ۱۲۱۱٫۴۵ ۳۱۰۶ ۰٫۳۲ ۲٫۰۱ ۱٫۵
۳۳ آرسنیک As ۱۵ ۴ ۷۴٫۹۲۱۶۰(۲) ۵٫۷۷۶ ۱۰۹۰٫۱۵۷ ۸۸۷ ۰٫۳۲۹ ۲٫۱۸ ۱٫۸
۳۴ سلنیم Se ۱۶ ۴ ۷۸٫۹۶(۳)۴ ۴٫۸۰۹ ۴۹۴٫۱۵ ۹۵۸ ۰٫۳۲۱ ۲٫۵۵ ۰٫۰۵
۳۵ برم Br ۱۷ ۴ ۷۹٫۹۰۴(۱) ۳٫۱۲۲ ۲۶۶٫۰۵ ۳۳۲٫۰ ۰٫۴۷۴ ۲٫۹۶ ۲٫۴
۳۶ کریپتون Kr ۱۸ ۴ ۸۳٫۷۹۸(۲)۲ ۳ ۰٫۰۰۳۷۳۳ ۱۱۵٫۹۳ ۱۱۹٫۹۳ ۰٫۲۴۸ ۳ <۰٫۰۰۱
۳۷ روبیدیم Rb ۱ ۵ ۸۵٫۴۶۷۸(۳)۲ ۱٫۵۳۲ ۳۱۲٫۷۹ ۹۶۱ ۰٫۳۶۳ ۰٫۸۲ ۹۰
۳۸ استرانسیم Sr ۲ ۵ ۸۷٫۶۲(۱)۲ ۴ ۲٫۶۴ ۱۰۴۲٫۱۵ ۱۶۵۵ ۰٫۳۰۱ ۰٫۹۵ ۳۷۰
۳۹ ایتریم Y ۳ ۵ ۸۸٫۹۰۵۸۵(۲) ۴٫۴۶۹ ۱۷۹۹٫۱۵ ۳۶۰۹ ۰٫۲۹۸ ۱٫۲۲ ۳۳
۴۰ زیرکونیم Zr ۴ ۵ ۹۱٫۲۲۴(۲)۲ ۶٫۵۰۶ ۲۱۲۵٫۱۵ ۴۶۸۲ ۰٫۲۷۸ ۱٫۳۳ ۱۶۵
۴۱ نیوبیم Nb ۵ ۵ ۹۲٫۹۰۶۳۸(۲) ۸٫۵۷ ۲۷۴۱٫۱۵ ۵۰۱۷ ۰٫۲۶۵ ۱٫۶ ۲۰
۴۲ مولیبدن Mo ۶ ۵ ۹۵٫۹۶(۲)۲ ۱۰٫۲۲ ۲۸۹۰٫۱۵ ۴۹۱۲ ۰٫۲۵۱ ۲٫۱۶ ۱٫۲
۴۳ تکنسیم Tc ۷ ۵ [۹۸]۱ ۱۱٫۵ ۲۴۷۳٫۱۵ ۵۱۵۰ - ۱٫۹ <۰٫۰۰۱
۴۴ روتنیم Ru ۸ ۵ ۱۰۱٫۰۷(۲)۲ ۱۲٫۳۷ ۲۵۲۳٫۱۵ ۴۴۲۳ ۰٫۲۳۸ ۲٫۲ ۰٫۰۰۱
۴۵ رودیم Rh ۹ ۵ ۱۰۲٫۹۰۵۵۰(۲) ۱۲٫۴۱ ۲۲۳۹٫۱۵ ۳۹۶۸ ۰٫۲۴۳ ۲٫۲۸ ۰٫۰۰۱
۴۶ پالادیم Pd ۱۰ ۵ ۱۰۶٫۴۲(۱)۲ ۱۲٫۰۲ ۱۸۲۵٫۱۵ ۳۲۳۶ ۰٫۲۴۴ ۲٫۲ ۰٫۰۱۵
۴۷ نقره Ag ۱۱ ۵ ۱۰۷٫۸۶۸۲(۲)۲ ۱۰٫۵۰۱ ۱۲۳۴٫۱۵ ۲۴۳۵ ۰٫۲۳۵ ۱٫۹۳ ۰٫۰۷۵
۴۸ کادمیم Cd ۱۲ ۵ ۱۱۲٫۴۱۱(۸)۲ ۸٫۶۹ ۵۹۴٫۳۳ ۱۰۴۰ ۰٫۲۳۲ ۱٫۶۹ ۰٫۱۵۹
۴۹ ایندیم In ۱۳ ۵ ۱۱۴٫۸۱۸(۳) ۷٫۳۱ ۴۲۹٫۹۱ ۲۳۴۵ ۰٫۲۳۳ ۱٫۷۸ ۰٫۲۵
۵۰ قلع Sn ۱۴ ۵ ۱۱۸٫۷۱۰(۷)۲ ۷٫۲۸۷ ۵۰۵٫۲۱ ۲۸۷۵ ۰٫۲۲۸ ۱٫۹۶ ۲٫۳
۵۱ آنتیموان Sb ۱۵ ۵ ۱۲۱٫۷۶۰(۱)۲ ۶٫۶۸۵ ۹۰۴٫۰۵ ۱۸۶۰ ۰٫۲۰۷ ۲٫۰۵ ۰٫۲
۵۲ تلوریم Te ۱۶ ۵ ۱۲۷٫۶۰(۳)۲ ۶٫۲۳۲ ۷۲۲٫۸ ۱۲۶۱ ۰٫۲۰۲ ۲٫۱ ۰٫۰۰۱
۵۳ ید I ۱۷ ۵ ۱۲۶٫۹۰۴۴۷(۳) ۴٫۹۳ ۳۸۶٫۶۵ ۴۵۷٫۴ ۰٫۲۱۴ ۲٫۶۶ ۰٫۴۵
۵۴ زنون Xe ۱۸ ۵ ۱۳۱٫۲۹۳(۶)۲ ۳ ۰٫۰۰۵۸۸۷ ۱۶۱٫۴۵ ۱۶۵٫۰۳ ۰٫۱۵۸ ۲٫۶ <۰٫۰۰۱
۵۵ سزیم Cs ۱ ۶ ۱۳۲٫۹۰۵۴۵۱۹(۲) ۱٫۸۷۳ ۳۰۱٫۷ ۹۴۴ ۰٫۲۴۲ ۰٫۷۹ ۳
۵۶ باریم Ba ۲ ۶ ۱۳۷٫۳۲۷(۷) ۳٫۵۹۴ ۱۰۰۲٫۱۵ ۲۱۷۰ ۰٫۲۰۴ ۰٫۸۹ ۴۲۵
۵۷ لانتان La ۶ ۱۳۸٫۹۰۵۴۷(۷)۲ ۶٫۱۴۵ ۱۱۹۳٫۱۵ ۳۷۳۷ ۰٫۱۹۵ ۱٫۱ ۳۹
۵۸ سریم Ce ۶ ۱۴۰٫۱۱۶(۱)۲ ۶٫۷۷ ۱۰۷۱٫۱۵ ۳۷۱۶ ۰٫۱۹۲ ۱٫۱۲ ۶۶٫۵
۵۹ پرازئودیمیم Pr ۶ ۱۴۰٫۹۰۷۶۵(۲) ۶٫۷۷۳ ۱۲۰۴٫۱۵ ۳۷۹۳ ۰٫۱۹۳ ۱٫۱۳ ۹٫۲
۶۰ نئودیمیم Nd ۶ ۱۴۴٫۲۴۲(۳)۲ ۷٫۰۰۷ ۱۲۸۹٫۱۵ ۳۳۴۷ ۰٫۱۹ ۱٫۱۴ ۴۱٫۵
۶۱ پرومتیم Pm ۶ [۱۴۵]۱ ۷٫۲۶ ۱۲۰۴٫۱۵ ۳۲۷۳ - - <۰٫۰۰۱
۶۲ ساماریم Sm ۶ ۱۵۰٫۳۶(۲)۲ ۷٫۵۲ ۱۳۴۵٫۱۵ ۲۰۶۷ ۰٫۱۹۷ ۱٫۱۷ ۷٫۰۵
۶۳ یوروپیم Eu ۶ ۱۵۱٫۹۶۴(۱)۲ ۵٫۲۴۳ ۱۰۹۵٫۱۵ ۱۸۰۲ ۰٫۱۸۲ ۱٫۲ ۲
۶۴ گادولینیم Gd ۶ ۱۵۷٫۲۵(۳)۲ ۷٫۸۹۵ ۱۵۸۵٫۱۵ ۳۵۴۶ ۰٫۲۳۶ ۱٫۲ ۶٫۲
۶۵ تربیم Tb ۶ ۱۵۸٫۹۲۵۳۵(۲) ۸٫۲۲۹ ۱۶۳۰٫۱۵ ۳۵۰۳ ۰٫۱۸۲ ۱٫۲ ۱٫۲
۶۶ دیسپروزیم Dy ۶ ۱۶۲٫۵۰۰(۱)۲ ۸٫۵۵ ۱۶۸۰٫۱۵ ۲۸۴۰ ۰٫۱۷ ۱٫۲۲ ۵٫۲
۶۷ هولمیم Ho ۶ ۱۶۴٫۹۳۰۳۲(۲) ۸٫۷۹۵ ۱۷۴۳٫۱۵ ۲۹۹۳ ۰٫۱۶۵ ۱٫۲۳ ۱٫۳
۶۸ اربیم Er ۶ ۱۶۷٫۲۵۹(۳)۲ ۹٫۰۶۶ ۱۷۹۵٫۱۵ ۳۵۰۳ ۰٫۱۶۸ ۱٫۲۴ ۳٫۵
۶۹ تولیم Tm ۶ ۱۶۸٫۹۳۴۲۱(۲) ۹٫۳۲۱ ۱۸۱۸٫۱۵ ۲۲۲۳ ۰٫۱۶ ۱٫۲۵ ۰٫۵۲
۷۰ ایتربیم Yb ۶ ۱۷۳٫۰۵۴(۵)۲ ۶٫۹۶۵ ۱۰۹۷٫۱۵ ۱۴۶۹ ۰٫۱۵۵ ۱٫۱ ۳٫۲
۷۱ لوتتیم Lu ۳ ۶ ۱۷۴٫۹۶۶۸(۱)۲ ۹٫۸۴ ۱۹۳۶٫۱۵ ۳۶۷۵ ۰٫۱۵۴ ۱٫۲۷ ۰٫۸
۷۲ هافنیم Hf ۴ ۶ ۱۷۸٫۴۹(۲) ۱۳٫۳۱ ۲۵۰۰٫۱۵ ۴۸۷۶ ۰٫۱۴۴ ۱٫۳ ۳
۷۳ تانتال Ta ۵ ۶ ۱۸۰٫۹۴۷۸۸(۲) ۱۶٫۶۵۴ ۳۲۶۹٫۱۵ ۵۷۳۱ ۰٫۱۴ ۱٫۵ ۲
۷۴ تنگستن W ۶ ۶ ۱۸۳٫۸۴(۱) ۱۹٫۲۵ ۳۶۸۰٫۱۵ ۵۸۲۸ ۰٫۱۳۲ ۲٫۳۶ ۱٫۳
۷۵ رنیوم Re ۷ ۶ ۱۸۶٫۲۰۷(۱) ۲۱٫۰۲ ۳۴۵۳٫۱۵ ۵۸۶۹ ۰٫۱۳۷ ۱٫۹ <۰٫۰۰۱
۷۶ اسمیم Os ۸ ۶ ۱۹۰٫۲۳(۳)۲ ۲۲٫۶۱ ۳۳۰۰٫۱۵ ۵۲۸۵ ۰٫۱۳ ۲٫۲ ۰٫۰۰۲
۷۷ ایریدیم Ir ۹ ۶ ۱۹۲٫۲۱۷(۳) ۲۲٫۵۶ ۲۷۱۶٫۱۵ ۴۷۰۱ ۰٫۱۳۱ ۲٫۲ ۰٫۰۰۱
۷۸ پلاتین Pt ۱۰ ۶ ۱۹۵٫۰۸۴(۹) ۲۱٫۴۶ ۲۰۴۵٫۱۵ ۴۰۹۸ ۰٫۱۳۳ ۲٫۲۸ ۰٫۰۰۵
۷۹ طلا Au ۱۱ ۶ ۱۹۶٫۹۶۶۵۶۹(۴) ۱۹٫۲۸۲ ۱۳۳۷٫۷۳ ۳۱۲۹ ۰٫۱۲۹ ۲٫۵۴ ۰٫۰۰۴
۸۰ جیوه Hg ۱۲ ۶ ۲۰۰٫۵۹(۲) ۱۳٫۵۳۳۶ ۲۳۴٫۴۳ ۶۳۰ ۰٫۱۴ ۲ ۰٫۰۸۵
۸۱ تالیم Tl ۱۳ ۶ ۲۰۴٫۳۸۳۳(۲) ۱۱٫۸۵ ۵۷۷٫۱۵ ۱۷۴۶ ۰٫۱۲۹ ۱٫۶۲ ۰٫۸۵
۸۲ سرب Pb ۱۴ ۶ ۲۰۷٫۲(۱)۲ ۴ ۱۱٫۳۴۲ ۶۰۰٫۷۵ ۲۰۲۲ ۰٫۱۲۹ ۲٫۳۳ ۱۴
۸۳ بیسموت Bi ۱۵ ۶ ۲۰۸٫۹۸۰۴۰(۱) ۹٫۸۰۷ ۵۴۴٫۶۷ ۱۸۳۷ ۰٫۱۲۲ ۲٫۰۲ ۰٫۰۰۹
۸۴ پولونیم Po ۱۶ ۶ [۲۱۰]۱ ۹٫۳۲ ۵۲۷٫۱۵ ۱۲۳۵ - ۲ <۰٫۰۰۱
۸۵ استاتین At ۱۷ ۶ [۲۱۰]۱ ۷ ۵۷۵٫۱۵ ۶۱۰ - ۲٫۲ <۰٫۰۰۱
۸۶ رادون Rn ۱۸ ۶ [۲۲۲]۱ ۰٫۰۰۹۷۳ ۲۰۲٫۱۵ ۲۱۱٫۳ ۰٫۰۹۴ - <۰٫۰۰۱
۸۷ فرانسیم Fr ۱ ۷ [۲۲۳]۱ ۱٫۸۷ ۳۰۰٫۱۵ ۹۵۰ - ۰٫۷ <۰٫۰۰۱
۸۸ رادیم Ra ۲ ۷ [۲۲۶]۱ ۵٫۵ ۹۷۳٫۱۵ ۲۰۱۰ - ۰٫۹ <۰٫۰۰۱
۸۹ اکتینیم Ac ۷ [۲۲۷]۱ ۱۰٫۰۷ ۱۳۲۳٫۱۵ ۳۴۷۱ ۰٫۱۲ ۱٫۱ <۰٫۰۰۱
۹۰ توریم Th ۷ ۲۳۲٫۰۳۸۰۶(۲)۱ ۲ ۱۱٫۷۲ ۲۰۲۸٫۱۵ ۵۰۶۱ ۰٫۱۱۳ ۱٫۳ ۹٫۶
۹۱ پروتاکتینیم Pa ۷ ۲۳۱٫۰۳۵۸۸(۲)۱ ۱۵٫۳۷ ۱۸۷۳٫۱۵ ۴۳۰۰ - ۱٫۵ <۰٫۰۰۱
۹۲ اورانیوم U ۷ ۲۳۸٫۰۲۸۹۱(۳)۱ ۱۸٫۹۵ ۱۴۰۵٫۱۵ ۴۴۰۴ ۰٫۱۱۶ ۱٫۳۸ ۲٫۷
۹۳ نپتونیوم Np ۷ [۲۳۷]۱ ۲۰٫۴۵ ۹۱۳٫۱۵ ۴۲۷۳ - ۱٫۳۶ <۰٫۰۰۱
۹۴ پلوتونیم Pu ۷ [۲۴۴]۱ ۱۹٫۸۴ ۹۱۳٫۱۵ ۳۵۰۱ - ۱٫۲۸ <۰٫۰۰۱
۹۵ امریسیم Am ۷ [۲۴۳]۱ ۱۳٫۶۹ ۱۲۶۷٫۱۵ ۲۸۸۰ - ۱٫۳ ۰۸
۹۶ کوریم Cm ۷ [۲۴۷]۱ ۱۳٫۵۱ ۱۳۴۰٫۱۵ ۳۳۸۳ - ۱٫۳ ۰
۹۷ برکلیم Bk ۷ [۲۴۷]۱ ۱۴٫۷۹ ۱۲۵۹٫۱۵ ۹۸۳ - ۱٫۳ ۰
۹۸ کالیفرنیم Cf ۷ [۲۵۱]۱ ۱۵٫۱ ۱۹۲۵٫۱۵ ۱۱۷۳ - ۱٫۳ ۰
۹۹ اینشتینیم Es ۷ [۲۵۲]۱ ۱۳٫۵ ۱۱۳۳٫۱۵ - - ۱٫۳ ۰
۱۰۰ فرمیم Fm ۷ [۲۵۷]۱ - - - - ۱٫۳ ۰
۱۰۱ مندلیفیم Md ۷ [۲۵۸]۱ - - - - ۱٫۳ ۰
۱۰۲ نوبلیم No ۷ [۲۵۹]۱ - - - - ۱٫۳ ۰
۱۰۳ لارنسیم Lr ۳ ۷ [۲۶۲]۱ - - - - ۱٫۳ ۰
۱۰۴ رادرفوردیم Rf ۴ ۷ [۲۶۱]۱ ۱۸٫۱ - - - - ۰
۱۰۵ دوبنیم Db ۵ ۷ [۲۶۲]۱ ۳۹ - - - - ۰
۱۰۶ سیبورگیم Sg ۶ ۷ [۲۶۶]۱ ۳۵ - - - - ۰
۱۰۷ بوریم Bh ۷ ۷ [۲۶۴]۱ ۳۷ - - - - ۰
۱۰۸ هاسیم Hs ۸ ۷ [۲۶۷]۱ ۴۱ - - - - ۰
۱۰۹ مایتنریم Mt ۹ ۷ [۲۶۸]۱ ۳۵ - - - - ۰
۱۱۰ دارمشتادیم Ds ۱۰ ۷ [۲۷۱]۱ - - - - - ۰
۱۱۱ رونتگنیوم Rg ۱۱ ۷ [۲۷۲]۱ - - - - - ۰
۱۱۲ کوپرنیسیم Cn ۱۲ ۷ [۲۸۵]۱ - - - - - ۰
۱۱۳ نیهونیوم Nh ۱۳ ۷ [۲۸۴]۱ - - - - - ۰
۱۱۴ فلروویوم Fl ۱۴ ۷ [۲۸۹]۱ - - - - - ۰
۱۱۵ مسکوویم Mc ۱۵ ۷ [۲۸۸]۱ - - - - - ۰
۱۱۶ لیورموریوم Lv ۱۶ ۷ [۲۹۲]۱ - - - - - ۰
۱۱۷ تنسین Ts ۱۷ ۷ [۲۹۵]۱ - - - - - ۰
۱۱۸ اوگانسون Og ۱۸ ۷ [۲۹۴]۱ - - - - - ۰

مقالات مرتبط[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

 • ^  The element does not have any stable nuclides, and a value in brackets, e.g. [209], indicates the mass number of the longest-lived isotope of the element. However, three elements, thorium, protactinium, and uranium, have a characteristic terrestrial isotopic composition, and thus their standard atomic weights are given.
 • ^  The isotopic composition of this element varies in some geological specimens, and the variation may exceed the uncertainty stated in the table.
 • ^  The isotopic composition of the element can vary in commercial materials, which can cause the atomic weight to deviate significantly from the given value.
 • ^  The isotopic composition varies in terrestrial material such that a more precise atomic weight can not be given.
 • ^  The atomic weight of commercial lithium can vary between 6.939 and 6.996—analysis of the specific material is necessary to find a more accurate value.
 • ^  Does not solidify at 1 atm, even near absolute zero, but does at 2.5 MPa at 0.95K.
 • ^  Sublimes at 1 atm
 • ^  عنصر فرااورانیم elements 95 and above only exist in physics laboratories.

منابع[ویرایش]

 • M. E. Wieser (2006). "Atomic weights of the elements 2005 (IUPAC Technical Report)". Pure Appl. Chem. IUPAC. 78 (11): 2051–۲۰۶۶. doi:10٫۱۳۵۱/pac۲۰۰۶۷۸۱۱۲۰۵۱. {{cite journal}}: Check |doi= value (help) (for atomic weights of elements with atomic numbers from ۱–۱۰۲)
 • M. E. Wieser (2007). "IUPAC Standard Atomic Weights Revised (۲۰۰۷)". IUPAC. Retrieved 2008-07-07.
 • Sonzogni, Alejandro. "Interactive Chart of Nuclides". National Nuclear Data Center: Brookhaven National Laboratory. Archived from the original on 21 July 2011. Retrieved 2008-06-06. (for atomic weights of elements with atomic numbers ۱۰۳–۱۱۸)