کاپا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از کاپا (حرف))
Kappa uc lc.svg
الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ پسی
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
Digamma uc lc.svg واو, دیگما Heta uc lc.svg هتا
San uc lc.svg سان Sho uc lc.svg شو
حروف اعداد
Stigma uc lc.svg استیگما Qoppa new uc lc.svg قوپا
Sampi uc lc.svg سمپی

الفبای یونانی
الفبا

کاپّا (بزرگ: Κ، کوچک: κیاϰ; (به یونانی: Κάππα)) دهمین حرف الفبای یونانی است، و در یونانی کلاسیک و مدرن با صدای ک تلفظ می‌شود. و در سیستم شمارش یونانی مقدار ۲۰ را دارد. این حرف از حرف کاف مشتق شده‌است. همردیف آن در زبان انگلیسی K و در سیریلیک کا است.

نماد[ویرایش]

در نظریه گراف، یالها با κ مشخص می‌شود.

در فیزیک ثابت دی‌الکتریک با κ مشخص می‌شود.

در فیزیک ثابت گرانشی انیشتین با کاپا مشخص می‌شود

الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*