پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «زبان‌شناسی رایانشی»

جز
برچسب: نیازمند بازبینی
 
زبان‌شناسی رایانشی دارای زیر شاخه‌های نظری و کاربردی می‌باشد. زبان‌شناسی رایانشی نظری به بررسی و مطالعه [[زبان‌شناسی نظری]] با در نظر داشتن علوم شناختی می‌پردازد و زبانشناسی رایانشی کاربردی نتیاج کاربردی بحث مدل سازی برای زبان را مد نظر قرار می‌دهد.<ref>Hans Uszkoreit. What Is Computational Linguistics? [http://www.coli.uni-saarland.de/~hansu/what_is_cl.html] Department of Computational Linguistics and Phonetics of Saarland University</ref>
== خواستگاه ==
پیدایش حوزه زبان شناسی رایانشی به عنوان یک حوزه علمی و مطالعاتی، در واقع به قبل از پیدایش [[هوش مصنوعی]] (حوزه ای که زبا شناسی رایانشی اغلب زیر شاخه ای از آن محسوب میشود) بازمیگردد. محل تولد زبان شناسی رایانشی را باید در تلاش های ایالات متحده در دهه 1950 جست و جو کرد، یعنی زمانی که آنها در تلاش بودند تا بتوانند با استفاده از رایانه به شکل خودکار متون زبان های بیگانه، به خصوص منابع علمی به زبان روسی، را به انگلیسی ترجمه کنند.<ref>John Hutchins: [http://www.hutchinsweb.me.uk/MTS-1999.pdf Retrospect and prospect in computer-based translation.] Proceedings of MT Summit VII, 1999, pp. 30–44.</ref> از آنجایی که سیستم های رایانه ای، پردازش های ریاضیاتی را بسیار سریع تر از انسان ها انجام میدهند در ابتدا چنین تصور شد که مسایل تکنیکی ترجمه ماشینی به سرعت حل خواهند شد و آنها قادر خواهند بود تا ماشین های ترجمه با توانایی های مشابه انسان بسازند. <ref>Arnold B. Barach: [https://secure.flickr.com/photos/bostworld/2152048032/in/set-72157603898383698/ Translating Machine] 1975: And the Changes To Come.</ref>
 
== خاستگاه ==
هنگامی که [[ترجمه ماشینی]] (نام دیگر: ترجمه مکانیکی) طراحی شده آن زمان نتوانست از انجام ترجمه صحیح متون برآید، بحث پردازش زبان انسان بسیار پیچیده تر از آنچه پیشتر تصور میشد به حساب آمد. نام زبان شناسی رایانشی به عنوان نام شاخه ای جدید از علوم متولد و ایجاد شد که به بررسی و تولید [[الگوریتم|الگوریتم ها]] و نرم افزار های بررسی هوشمند داده های زبانی می پردازد. زمانی که در سال های 1960 زبان شناسی رایانشی پا به عرصه ی وجود گذاشت، به عنوان زیر شاخه ای از هوش مصنوعی که به بررسی، فهم و تولید زبان در سطح هوشی انسانی می پردازد در نظر گرفته شد.
پیدایش حوزه زبان شناسیزبان‌شناسی رایانشی به عنوان یک حوزه علمی و مطالعاتی، در واقع به قبل از پیدایش [[هوش مصنوعی]] (حوزه ایحوزه‌ای که زبا شناسی رایانشی اغلب زیر شاخه ایشاخه‌ای از آن محسوب میشودمی‌شود) بازمیگردد. محل تولد زبان شناسیزبان‌شناسی رایانشی را باید در تلاش هایتلاش‌های ایالات متحده در دهه 1950۱۹۵۰ جست و جو کرد، یعنی زمانی که آنها در تلاش بودند تا بتوانند با استفاده از رایانه به شکل خودکار متون زبان هایزبان‌های بیگانه، به خصوص منابع علمی به زبان روسی، را به انگلیسی ترجمه کنند.<ref>John Hutchins: [http://www.hutchinsweb.me.uk/MTS-1999.pdf Retrospect and prospect in computer-based translation.] Proceedings of MT Summit VII, 1999, pp. 30–44.</ref> از آنجایی که سیستمسیستم‌های هایرایانه‌ای، رایانه ای، پردازش هایپردازش‌های ریاضیاتی را بسیار سریع تر از انسان هاانسان‌ها انجام میدهندمی‌دهند در ابتدا چنین تصور شد که مسایل تکنیکی ترجمه ماشینی به سرعت حل خواهند شد و آنها قادر خواهند بود تا ماشین هایماشین‌های ترجمه با توانایی هایتوانایی‌های مشابه انسان بسازند. <ref>Arnold B. Barach: [https://secure.flickr.com/photos/bostworld/2152048032/in/set-72157603898383698/ Translating Machine] 1975: And the Changes To Come.</ref>
 
هنگامی که [[ترجمه ماشینی]] (نام دیگر: ترجمه مکانیکی) طراحی شده آن زمان نتوانست از انجام ترجمه صحیح متون برآید، بحث پردازش زبان انسان بسیار پیچیده تر از آنچه پیشتر تصور میشدمی‌شد به حساب آمد. نام زبان شناسیزبان‌شناسی رایانشی به عنوان نام شاخه ایشاخه‌ای جدید از علوم متولد و ایجاد شد که به بررسی و تولید [[الگوریتم|الگوریتم هاالگوریتم‌ها]] و نرم افزار هاینرم‌افزارهای بررسی هوشمند داده هایداده‌های زبانی می پردازدمی‌پردازد. زمانی که در سالسال‌های های۱۹۶۰ 1960 زبان شناسیزبان‌شناسی رایانشی پا به عرصه یعرصهٔ وجود گذاشت، به عنوان زیر شاخه ایشاخه‌ای از هوش مصنوعی که به بررسی، فهم و تولید زبان در سطح هوشی انسانی می پردازدمی‌پردازد در نظر گرفته شد.
 
بعد از بررسی نحوه انجام ترجمه صحیح توسط انسان هاانسان‌ها چنین مشاهده شد که فرد مترجم میبایستمی‌بایست به [[دستور]]، [[تکواژشناسی]] و همچنین [[نحو|قواعد نحوی]] هر دو زبان آگاهی داشته باشد. مبانی آگاهی از نحو نیز، داشتن دانش [[معناشناسی ]] ، [[واژگان]] و همچنین [[کاربردشناسی]] شناسایی شدند.شدند؛ بنابراین تلاش در جهت تحقق ترجمه یترجمهٔ ماشینی به شاخه ایشاخه‌ای پیچیده از علوم برای توصیف، نمایش و پردازش ماشینی زبان هایزبان‌های انسانی تبدیل شد. <ref>[http://www-nlpir.nist.gov/MINDS/FINAL/NLP.web.pdf Natural Language Processing by Liz Liddy, Eduard Hovy, Jimmy Lin, John Prager, Dragomir Radev, Lucy Vanderwende, Ralph Weischedel]</ref>
 
بعد از بررسی نحوه انجام ترجمه صحیح توسط انسان ها چنین مشاهده شد که فرد مترجم میبایست به [[دستور]]، [[تکواژشناسی]] و همچنین [[نحو|قواعد نحوی]] هر دو زبان آگاهی داشته باشد. مبانی آگاهی از نحو نیز، داشتن دانش [[معناشناسی ]]، [[واژگان]] و همچنین [[کاربردشناسی]] شناسایی شدند. بنابراین تلاش در جهت تحقق ترجمه ی ماشینی به شاخه ای پیچیده از علوم برای توصیف، نمایش و پردازش ماشینی زبان های انسانی تبدیل شد. <ref>[http://www-nlpir.nist.gov/MINDS/FINAL/NLP.web.pdf Natural Language Processing by Liz Liddy, Eduard Hovy, Jimmy Lin, John Prager, Dragomir Radev, Lucy Vanderwende, Ralph Weischedel]</ref>
== موارد کاربرد ==
در مورد استفاده از آن از جمله می‌توان به کاربردهای زیر اشاره کرد:
۱۷٬۷۰۷

ویرایش